SSK Personelinin Ek Ödeme Yönergesi

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığında görev alan memur ve sözleşmeli personel ile kadrosu başka kamu kuruluşlarında olup, SSK'da fiilen çalışan Uzman Tabip, Tabip, Anestezi ve Rötgen Teknisyenleri ve Bakanlık Merkez Teşkilatında sadece Bakan onayı ile görevlendirilen kadrolu kurum personelini ek ödeme verilmektedir. Bu düzenlemenin dayanağını 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 17'nci maddesinin 5'nci fıkrası hükmü oluşturmaktadır. Yönergeye ulaşmak için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ekim 2005 00:22, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

Sayı :B.13.SSK.5.01.71.00/XII-XIV/365158
Konu :Ek Ödeme

ANKARA
09 MAYIS 2005

GENEL YAZI

4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 17'nci maddesinin 5. fıkrası gereğince hazırlanan ek ödeme yönergesi, Yönetim Kurulumuzun 21.04.2005 tarih, 429 sayılı ve Bakanlık Makamının 04.05.2005 tarih ve 140 sayılı Onayları ile uygun görülmüştür.

Bilginizi ve 15.03.2005 tarihinden geçerli olmak üzere gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.


EK :1-1 Yönerge
2-Liste (2 sayfa)

Opr. Dr.Sami TÜRKOĞLU
Sağlık İşleri Genel Müdür V.

Sait ERSOY
Sigorta İşleri Genel Müdürü
Kurum başkanı V.


DAĞITIM :
Gereği için :
1-Başkanlığa bağlı birimlere
2-Sağlık ve Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatına

Bilgi İçin :
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

T.C
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞBAKANLIĞI
EK ÖDEME YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

Madde 1- Bu yönerge Sosyal Sigortalar Kurumu personeline ödenecek olan ek ödemelerin usul, esas ve oranlarını düzenler.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Sigorta ve Sağlık İşleri Genel Müdürlükleri Merkez ve Taşra Teşkilatlarında görevli memur ve sözleşmeli personel ile kadrosu başka Kamu kuruluşlarında olup, Kurumumuzda fiilen çalışan Uzman Tabip, Tabip, Anestezi ve Rötgen Teknisyenleri ve Bakanlık Merkez Teşkilatında sadece Bakan onayı ile görevlendirilen kadrolu Kurum personelini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge 29.07.2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 17'nci maddesinin 5'nci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen deyimlerden;

a) Bakan :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,
b) Kurum :Sosyal Sigortalar Kurumunu,
c) Başkanlık :Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığını
d) Başkan :Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanını,
e) Genel Müdür :Sigorta ve Sağlık İşleri Genel Müdürlerini,
f ) Genel Müdür Yrd. :Sigorta ve Sağlık İşleri Genel Müdür Yardımcılarını,
g) Ünite Amiri :Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten veya uygulayan merkez ve taşra teşkilatlarındaki birimlerde emir verme yetkisine sahip en üst düzeyindeki yöneticiyi,
h) APK Uzmanı :Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Uzmanı,
ı ) Yönerge :Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ek Ödeme Yönergesini,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM
EK ÖDEMENİN TEDİYESİNE İLŞKİN USUL VE ESASLAR

Madde 5- 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunun 17. maddesinin 5. paragrafındaki; "506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre alınan ilaç, protez, araç ve gereç katkı paylarından, muayene ücret ve tedavi gelirleri ile mesai saatleri dışındaki muayene ücretlerinden oluşan işletme gelirlerinden, Kuruma bağlı ya da sahibi veya ortağı bulunduğu her türlü müessese ve işletmelerden elde edilen kâr paylarından ve ilaç faturalarının ödenmesinden sağlanan iskonto gelirlerinden oluşan tolam gelirlerden %10'u idarî ve sağlık tessislerinin acil ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları ile bakım onarımlarına, geriye kalan % 90'ı da Kurumda fiilen çalışan Kurum Kadrolu personeli ve sözleşmeliler ile kadrosu başka kamu kuruluşlarında olup, Kurumda fiilen çalışan uzman tabip, tabip, eczacı, anestesi ve rötgen teknisyenleri ve Bakanlık merkez teşkilâtında sadece Bakan onayı ile görevlendirilen kadrolu kurum personeline en yüksek devlet memuru (ek gösterge dahil) brüt aylığının %175'ini geçmemek üzere ödeme yapılır.Yapılacak ek ödemelerde damga vergisi hariç, herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz. Ancak, sözleşmeli olarak çalışan sağlık personeli ile sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personele yapılacak ek ödeme tutarı, bu sınırın dört katını geçemez. Görev yapılan birim ve iş hacimi, görev mahalli görevin önem ve güçlüğü, personelin sınıfı, kadro unvanı, derecesi ve atanma biçimi serbest çalışıp çalışmadığı gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak ek ödeme tutarı ile ödemeye ilşikin usul ve esaslar Kurum Yönetim kurulu kararı ile belirlenir. serbest çalışılan sağlık personeline ödenecek ek ödeme oranı % 175'i geçemez." hüküm muvacehesinde yapılacak ek ödemelerin usul ve esasları aşağıda belirlenmiştir.

a) Ek ödemeler; Kurıumda fiilen çalışan kurumun kadrolu personeline ve sözleşmeliler ile kadrosu başka kamu kuruluşlarında olup, Kurumda fiilen çalışan Uzman Tabip, tabip, Anestezi ve Rötgen Teknisyenleri ve bakanlık Merkez Teşkilatında sadece bakan onayı ile görevlendirilen kadrolu kurum personeline ve 4958 sayılı yasa gereğince kurulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunda işçi ve işveren Konfederasyonlarınca görevlendirilen teknik elemanlara verilecek olup, bunun dışında işçi statüsündeki çalışan personel sözkonusu ödemeden yaralandırılmayacaktır. Kurum dışı görevlendirilmeler ile kadroları başka kurum veya kuruluşlarda bulunup, Kurumumuzda görevlendirilen personele ek ödeme yapılmaz.

b) Kurum Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli, Sağlık Hizmetleri, Genel İdare Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Avukatlık Hizmetleri, Denetim Hizmetleri, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetleri Sınıflarında çalışan personele en yüksek devlet memuru brüt aylığına bu yönergenin üçüncü kısmında belirlenen ünvanlara göre tespit edilen oranların uygulanması sonucu ortaya çıkacak miktar üzerinden ek ödeme yapılır. Yapılacak ek ödemeler ile ilave verilen ek ödemelerden damga vergi hariç herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz.

c) Yıl içinde meydena gelecek unvan ya da sınıf değişklerinde, ek ödemeler, ilgililerin yeni görevine başladığı tarihten itibaren hesaplanır. Atamalarda, ilgili perdonel eski ve yeni kadro ünvanlarının karşılığı ek ödemelrin mukayesesi sonucuna göre alt göreve atananlar atandıkları kadro karşılığı ek ödemeden yaralandırılır.

d) Personel işgal ettiği kadronun karşılığı ek ödemeden yaralandırılacak, ancak bir kadronun Görev ve Yetki, Tedvir, Görevlendirme ve Yürütme (Atmaya yetkili Makamın onayı ile) şeklinde yürütülmesi halinde ilgililer, Görev ve Yetki, Tedvir, Görevlendirme ve Yürütme şeklinde yürüttükleri kadronun veya ünvanın ek ödemesinin daha yüksek olması durumunda sözkonusu ek ödemeden yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren görevlerine başladıkları tarihten itibaren görevlendirildiği sürece yaralandırılır.

e) Başkanlık Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüklerin Merkez Teşkilatında hizmetineihtiyaç duyulan personelden mesai saatine bağlı kalınmaksızın çalıştırılanlara, Birim amirinin teklifi ve Başkanlık Makamının onayı ile 30 puana kadar ilave ek ödeme verilebilir. Bu şekilde çalıştırılacak personele ödenecek ilave ek ödeme puanları yoplamı, birim personel sayısının %15'i ile 30 puan çarpılması sonucu bulunan rakamı geçemez. %15' in hesabında küsuratlar tama iblağ edilecektir. Başkanlık, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük makamlarında fiilen çalışan personel için ilave ek ödeme vermeye, Başkanlık makamı için Başkan, Yönetim Kurulu Makamı için personelle ilgili Yönetim kurulu üyeleri ve Genel Müdürlük Makamı için Genel Müdür Yetkilidir ve bu Makamlarda fiilen çalıştırılan personel için yapılacak ilave ek ödemelerde %15 sınırı dikkate alınmaz.

Aynı şekilde taşra ünitelerinde gerek görülmesi halinde iş yoğunluğuna bağlı olarak, hizmetine ihtiyaç duyulan personelden mesai saatina kalınmaksızın çalıştırılanlara (bu yönergenin 5. maddesinin (k) bendinde belirtilen personel hariç),Sağlık İşleri Genel Müdürlük ve Sigorta İşleri Genel Müdürlük ve Sigorta İşleri Genel Müdürlük Makamlarından önceden alınacak onay ile 30 puana kadar ilave ek ödeme verilebilir. Bu şekilde çalştırılacak personele ödenecek ilave ek ödeme puanları toplamı, birim personel sayısının % 15'i ile 30 puanın çarpılması sonucu bulunan rakamı geçemez. %15'in hesabında küsuratlartama iblağ edilecektir.

Ayrıca, Bakanlıkta Bakan onayı ile görevlendirilen Kurum personelinden hizmetine ihtiyaç duyan ve mesai saatina bağlı kalınmaksızın Çalıştırılanlara görevlendirildikleri birim amirinin teklifi ile 30 puana kadar ilave ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak personele ödenecek ilave ek ödeme puanları toplamı, görevlendirilen personel sayısının %15'i ile 30 puanın çarpılması sonucu bulunuan rakamı geçemez. Bakanlık, Müşteşarlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu makamlarında görevlendirilen personel için yapılacak ilave ek ödemelerde %15 sınırı dikkate alınmaz.

f) 657 sayılı devlet memurları kanunu ve diğer mevzuatlar gereğince memura verilen her türlü izinlerde,personelin ek ödemesinde kesinti yapılmaksızın ek ödeme verilir.

g) Yarı yıl içinde Personel yönetmenliğinin disiplin hükümlerine veya naklen geldikleri başka kuruluşlarda 657 sayılı devlet Memurları Kanununu hükümlerine göre disiplin cezası alan personele aşağıdaki sürelerde ilave ek ödeme dahil hiçbir surette ek ödeme ödenmez.

a)Uyarma :1 ay
b)Kınama :2 ay
c)Aylıktan Kesme :3 ay
d)Kademe İlerlemesinin Durdurulması :6 ay

Ödenmeyecek süre, cezanın tebliğ tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar ve ertesi takvim yılı içinde de devam eder.

Disiplin cezası alması nedeniyle ek ödemesi kesilen personelin, ek ödeme yapılmaması greken süre içinde ikinci bir disiplin cezası ile tecziye edilmesi durumunda almış olduğu diğer disiplin cezası için ek ödeme ödenmemesi gereken süre disiplin cezası nedeniyle ek ödemenin ödenmediği süreler ilave edilir ve bu süreler içinde ek ödeme ödemnez. (Cezanın sicil affı ile kaldrılmış olması halinde personelin ek ödemesi, sicil affının geldiği tarih itbariyle ödenecektir.)


h) Ek ödemeler her ayın 15'i itibariylave maaşlarla birlikte, işledikten sonra ilave ek ödeme ise takip eden ay içinde ödenir.

ı) Tam çalışılmayan aylara ait ek ödemelerin hesabında, ödemenin yapıldığı aynı gün sayısı dikkate alınır.

k) Satınalma Sigorta Müdürlükleri ile Sağlık işleri İlMüdürlüklerindeki; ihale Komisyonu, Muayene ve kabul Komisyonunda görev yapan asilüyelerine 20 puan ilave ek ödeme verilir.
Birden fazla komisyonda görevli üyelere sadece bir komisyon için ilave ek ödeme ödenir. Yedek üyelerelave ek ödeme ödenmez.

Ancak, yedek üyelerin asli üye olarak komisyona katılmaları halinde görev yaptığı ay için söz konusu ilave ek ödemeden istifade ettirilir.

l) Bir aylık zaman içerisinde çalıştığı süreyle orantılı olmak şartıyla;
Kadrosu başka kamu kuruluşlarında olup, kurumda fiilen çalışan Uzman tabip, tabip,Eczacı, Anestezi ve Rötgen teknisyenlerine (Kendi kuruluşlarından, döner sermaye payı veya ek ödeme almaları halinde tamamı, Kendi kuruluşlardan, Kurum emsal personeline ödediği ek ödemenin altında döner semaye payı veya ek ödeme almaları halinde ise aradaki fark kadarı ödemek koşuluyla) emsali personel için belirlenen ek ödeme usul, esas ve oranlarından yararlandırılacaktır.

m) Süpervizor yardımcısı olrak çalıştırılan personele (her birimde bir kişiyi geçmemek üzere) 5 puan ilave ek ödeme verilir.

n- Kurumda sözleşmeli olarak istihdaftı edilen personel, bu yönergede yer alan , usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen ek Ödeme oranlarından yararlandırılır.

o- Kurum Tabipliği için Sağlık İşleri İl Müdürlüğünden görevlendirilen; Uzman Tabibe (Full-time) 200 (Part-time) 60, Tabibe .(Full-time) 175 (Part-time) 75, Diş Tabibine (Full-time) 150 (Part-time) 85, Mesleki Yüksek Öğrenim Görmüş Sağlık Personeline (4 yıl ve yukarı olanlar) 75, Mesleki Yüksek Öğrenim Görmüş Diğer Sağlık Personeli (2 ve 3 yıllık) ,60, Mesleki Yüksek Öğrenim görmemiş Sağlık Personeli 50 puan, bir aylık;''çalıştığı süre ile orantılı olarak (1 aylık dönemde) çalışmadığı günler düşülerek ilave ek ödeme verilir.

p- Personele yapılacak ek ödeme oranı en yüksek Devlet memuru (ek gösterge dahil) brüt aylığının % 175'irii, sözleşmeli olarak çalışan sağlık personeli ile sağlık hizmetleri ve.yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personele (kadrosu başka Kamu Kuruluşlarında olup, Kurumda fiilen çalışan uzman tabip, tabip, eczacı, anestezi ve röntgen teknisyenleri dahil yapılacak ek ödeme tutarı bu sınırın , serbest çalışan (part time ) sağlık personeline ödenecek ek ödeme oranı % 175'i geçemez.


ÜÇÜNCÜ KISIM

PERSONELE ÖDENECEK AYLIK EK ÖDEME ORANLARI

Madde 6- Personele ödenmesi öngörülen ek ödeme oranları aşağıda belirtilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL İDARE HİZMETLERİ

EK ÖDEME ORANI (%)

GÖREV ÜNVANI

1 Başkan 175
2 Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi 170
3 Genel Müdür Yardımcısı 165
4 Daire Başanı, Teftiş Kurulu Başkanı, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve Savunma Uzmanı. 160
5 Baş Müfettiş, Sigorta Baş Müfettişi 150
6 Sağlık İşleri İl Müdürü, Sigorta İl Müdürü, Sigorta Müdürü, Hukuk Müşaviri, Müfettiş, Sigorta Müfettişi, Sosyal Sigorta Uzmanı, Şube Müdürü 140
7 Sigorta İl Müdür Yardımcısı, Sağlık İşleri İl Müdür Yardımcısı, Sigorta Müdür Yardımcısı, Huzurevi Müdürü 110
8 Müfettiş Yardımcısı, Sigorta Müfettiş Yardımcısı, Sosyal Sigorta Uzman Yardımcısı 115
9 Huzurevi Müdür Yardımcısı, 100
10 Programcı, Çözümleyici 120
11 APK Uzmanı 105
12 Uzman, Mütercim, Sivil Savunma Uzmanı, Muhasebeci, Şef, Araştırmacı, Pogramcı Yardımcısı ve Sigorta Müdürlüklerinde Süpervizör olarak çalışanlar 95
13 İcra memuru, Sigorta Yoklama Memuru (fiien icra memuru vesigorta yoklama memuru olarak çalışanlar dahil) 110
14 Genel İdare hizmetleri sınıfındaki diğer personel 85
15 Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personel 80

 

1 Avukat 140

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TEKNİK HİZMETLER

Teknik Hizmetler sınıfında olup, meslekleri ile ilgili görevleri fiilen ifa edenlerden;

1 Sözleşmeli olarak çalışmakta olan Bilgisayar Programcılarına 120
2 En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş teknik personel 120
3 dört yıldan az yüksek öğrenim görmüş olan teknik personel 100
4 Lise düzeyinde mesleki eğitim görmüş olan teknik personel 85
5 Diğer teknik personel 85

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SAĞLIK HİZMETLERİ

GÖREV ÜNVANI

1 Uzman Tabip (Full-Time) 400
2 Uzman Tabip (Part -Time) 115
3 Tabip (Full-Time) 325
4 Tabip (Part -Time) 100
5 Diş Tabibi (Full-Time) 250
6 Diş Tabibi (Part -Time) 90
7 Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlarla, aynı dallarda Doktora yapmış olanlar (Full-Time) 200
8 Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlarla, aynı dallarda Doktora yapmış olanlar (Part-Time)  
9 Eczacı 250
10 Mesleki Yüksek Ögrenim Görmüş Sağlık Personeli (4 yıl ve yukarı olanları) 125
11 Mesleki Yüksek Ögrenim Görmüş Sağlık Personeli (2 ve 3 yıllık) 115
12 Mesleki Yüksek Ögrenim Görmemiş Sağlık Personeli 85

***************

1 Uzman Tabip (Full-Time) 200
2 Uzman Tabip (Part -Time) 60
3 Tabip (Full-Time) 175
4 Tabip (Part -Time) 75
5 Diş Tabibi (Full-Time) 150
6 Diş Tabibi (Part -Time) 85
7 Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlarla, aynı dallarda Doktora yapmış olanlar (Full-Time) 200
8 Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlarla, aynı dallarda Doktora yapmış olanlar (Part-Time) 70
9 Eczacı 150
10 Mesleki Yüksek Ögrenim Görmüş Sağlık Personeli (4 yıl ve yukarı olanları) 75
11 Mesleki Yüksek Ögrenim Görmüş Sağlık Personeli (2 ve 3 yıllık) 60
12 Mesleki Yüksek Ögrenim Görmemiş Sağlık Personeli 50
13 Şef 20
14 Genel İdari Hizmetler Sınıfındaki Personel 10

Kurumumuza tahakkuk ettirilecek olan faturaların incelenmesi neticesinde mutabakat sonucu gerçekleşmesi önlenen Kurum zararının % 7 sinin, bir aylık çalıştığı süre ile orantılı olarak (1 aylık dönemde) çalışmadığı günler düşülerek birim oranında ilave ek ödeme verilir.

Madde 7- Sigorta ve Sağlık İşleri Genel Müdürlüklerine bağlı İl ve Sigorta Müdürlüklerinde görevli personele ödenecek ek ödeme:

"664.007.009-Tedavi Gelirleri Karşılığı yapılan ek ödeme" hesabından,

Kreş ve Gündüz Bakımevi personeline "689.001.001- Aylık Ücret ve Tazminatlar" hesabından,

yapılacaktır.

Madde 8- Ünitelerimizce yapılan ek ödeme brüt tutarlarının bilinmesini teminen; 2005 ylından itibaren 4'er aylık periyotlar halinde mutlaka MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI'na bildirilecektir.

Yürürlük Kaldırma

Madde 9- Yönetim Kurulunun 25 Eylül 2003 tarih ve 2043 sayılı kararı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 09.10.2003 tarih ve 277 sayılı onayı ile yürürlüğe giren genel yazı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 10- Bu yönerge yönetim Kurulunun 21.4.2005 tarih ve 429 sayılı kararı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 04.05.2005 tarih ve 140 sayılı onayı ile 15.03.2005 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Madde 11- Bu yönerge hükümlerini Sosyal sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.

FATURA VE REÇETE İNCELEME KOMİSYONUNDA ÇALIŞANLAR İÇİN

VERİLECEK AZAMİ İLAVE EK ÖDEME

ÖRNEK HESAPLAMA ŞEKLİ

01-30 Nisan 2005 ayında fatura ve reçete komisyonunun (bir komisyonunun) yaptığı inceleme neticesi mutabakat sonucu gerkli belgeler tanzim edildikten sonra 300.000 YTL. Kurum zararının ödendiği tespit edilmesi durumunda dağıtılacak %7'lik tutar 21.000 YTL. dir.

KOMİSYONDA GÖREVLİ PERSONELİN

ÜNVANI KİŞİ SAYISI ÇALIŞMA ŞEKLİ ORAN
Uzman Tabip 3 Kişi (Full-Time) 200 x 3 = 600
Uzman Tabip 2 Kişi (Part -Time) 60 x 2 = 120
Tabip 2 Kişi (Full-Time) 175 x 2 =350
Tabip 1 Kişi (Part -Time) 75 x 1 = 75
Diş Tabibi 1 Kişi (Full-Time) 150 x 1 = 150
Diş Tabibi 2 Kişi (Part -Time) 85 x 2 = 170
Eczacı 2 Kişi   150 x 2 = 300
Sağlık Personeli (4 yıl lık Y. Okul) 1 Kişi   75 x 1 = 75
Sağlık Personeli (2 ve 3 yıllık y.Okul) 2 Kişi   60 x 2 = 120
Diğer Sağlık Personeli 2 Kişi   50 x 2 = 100
Şef 2 Kişi   20 x 1 = 20
Memur 1 Kişi   10 x 2 = 20

Kurum zararının %7'si olan 21.000 TYL/2100 =10 TYL. (birim tutarı)

ÖRNEK:Komisyonda görevli Full-Time çalışan bir Uzman Tabip bir aylık dönemde 5 gün izin 7 gün raporlu olması halinde 761.90 YTL. /30 = 25.40 x 18 (çalıştığı gün sayısı ) = 457. 14 YTL. ilave ek ödeme yapılacaktır.

Bu Habere Tepkiniz