Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ek Ödeme Yönergesi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele (sözleşmeli personel hariç) ek ödeme verilmektedir. Bu ek ödemenin dayanağını 4822 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle değişik 4077 sayılı Kanunun 29'uncun maddesinin ilk fıkrasının (b) bendi oluşturmaktadır. Bu çerçevede Maliye Bakanlığının oluru ile yürürlüğe giren ek ödeme yönergesini görmek için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ekim 2005 00:30, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİNE YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç

Madde 1- Bu Esaslar, 6.3.2003 tarihli ve 4822 sayılı kanun 36'ncı maddesi ile değişik 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Kanunun 29'uncu maddesinin 1'inci fıkrasına göre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı personeline yapılacak ek ödemenin usul, esas ve oranlarının tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı devlet Memurları Kanununa tabi personelini (sözleşmeli personel hariç) kapsar.

Ek Ödeme Oranı ve Kaynağı

Madde 3- Bu Esaslar kapsamına giren personeline en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil) ekli cetvellerde yer alan oranların uygulanması süretiyle hesaplanan miktara kadar ek ödeme yapılır.

Bu esaslar dahilinde yapılacak ek ödemeler, 4822 sayılı Kanunun 36'ncı maddesiyle değişik 4077 sayılı Kanunun 29'uncun maddesinin ilk fıkrasının (b) bendinde belirtilen gelirlenden Maliye Bakanlığınca Bakanlık Bütçesine kaydedilen özel ödeneği aşamaz. Kaydedilen özel ödeneğin ekli cetvellerde yer alan oranlar üzerinde ek ödeme yapılmasına yeterli olmaması halinde sanayi ve Ticaret Bakanı mevcut özel ödeneğin yeteceği şekilde daha düşük oranlar üzerinde ek ödeme yaptırmaya yetkilidir.


Ek Ödemenin Usul ve Esasları

Madde 4- Ek ödeme aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Ek ödeme gelir ve damga vergisine tabidir.

b) Bu esaslar kapsamında bulunan personele ödenen ikramiye; fazlaçalışma ücreti; 24.4.1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 87'inci maddesi uyarınca yapılan ücret ödemeleri; 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 374'üncü maddesi uyarınca yapılan ödemeler; döner sermaye katkı payı; teşvik primi ve teşvik ödemesinin net tutarı ek ödemenin net tutarından mahsup edilir. Ancak 1163 sayılı Kanunun uyarınca görevlendirilenlere her ay için sadece bir mesai içi ödenen ücret ile bir mesai dışı ödenen ücret; 6762 sayılı Kanun uyarıca görevlendirilenlere her ay için sadece bir mesai içi ödenen ücret ile bir mesai dışı ödenen ücret; Bütçe Kanununun (K) cetveli uyarınca şoförlere, özel kalem müdürlüklerine ve makam hizmetlerinde görev yapan personele ödenen fazla çalışma ücreti ile afetler nedeniyle yapılan ödemeler mahsup işlemine tabi tutulmaz.

c) Mahsup edilecek ödemelerden ay başında peşin olarak yapılmayan veya bir aydan daha fazla aralıklarla yapılanlar, ödenmelerini izleyen aylardaki eködemelerden mahsup edilir.

d) Ek ödeme, aylık çalışmayı takiben hak edildikten sonra fiilen çalışılan süreyle orantılı olarak aylıkla birlikte ödenir. Yıllık, hastalık ve mazeret izinlerinde, yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda yeni göreve başlamak üzere verilen mehil müddeti süresince, yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirmelerde, hizmetçi eğitim, seminer ve kurslarda geçirilen sürelerde fiilen çalışılma şartı aranmaz.

Ek ödemenin hak edilmesinde ve ödenmesinde bu esaslarda belirtilen haller dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylığa ilişkin hükümleri uygulanır. Ek ödeme, döner sermaye katkı payı, ikramiye ücret ve her ne adaltında olusa olsun benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

e) Başka bir göreve vekalet edenlere, vekalet ettikleri kadro için öngürülen ek ödemenin, asli kadroları için öngürülen oranlar, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir.

Ancak bu ödemenin yapılabilmesi için vekalet eden personelin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.

Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere, vekelet ettikleri göreve ait ek ödeme ödenmez.

f) Dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretimi bitiren ve Bilgi İşlem Merkez ve birimlerinde görev yapan çözümleyici, sistem programcısı, programcı , mühendis ve istatistikçilerden en az iki programlama dili bildiğini, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı sertifika veya ünüversitelerden aldıkları traskriptile belgelendirenlere 20 puan, bunlardan iki yıl süreli yüksek öğrenim bitirenlere ise 10 puan ilave ek ödeme yapılır.

g) Olumsuz sicil alanlara bir yıl süreyle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125'nci maddesine göre cezalandırılanlardan; uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara üç ay, aylıktan kesme cezası alanlara altı ay, kademe ilerlemesi durdurulması cezası alanlara kademe ilerlemesinin durdurulması süresince ek ödeme yapılmaz.

Yürürlük

Madde 6- Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak hazırlanan bu esaslar 15.03.2003. tarihinde yürürlüğe girer.T.C
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü


SAYI: B. 07.BMK. 0.15.16
KONU: Ek Ödeme


SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA

İLGİ : Tüketicinin ve rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ifadeli 27.6.2003 tarih ve B.14.0.TRK00000/0116991 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde yer alan ve Bakanlığınız personeline, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun değişik 29'uncu maddesi uyrınca yapılacak ek ödemeye ilişkin teklifiniz incelenmiştir.

Söz konusu ek ödemenin, 2003 yılı bütçe hedefleri göz önünde bulundurulmak suretiyle 15.08.2003 tarihinden itibaren ekte yer aldığı şekliyle uygulanması, 4077 sayılı Kanunun değişik 29'uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.


KEMAL UNAKITAN
Maliya Bakanı

EKLER:
EK-1 Ek Ödeme Cetvelleri (5adet-5 sayfa)


l SAYILI CETVEL

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
MERKEZ

KADRO VE GÖREV UNVANI 15.08.2003
tarihinden
itibaren
1) Müsteşar 190
2) Müsteşar Yardımcısı, Kurul Başkanı, Genel Müdür , 185
3) Bakanlık Müşavirleri
a) Genel Müdür ve daha üst görevlerde bulunanlar
b) Diğerleri
145
120
4) Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Müstakil Daire Başkanı, 180
5) Daire Başkanı 175
6) Özel Kalem Müdürü 145
7) Basın ve Halkla ilişkiler Müşaviri 150
8) Savunma Sekreteri 175
9) Şube Müdürü, Bilgi tşlem Merkezi Müdürü, Ayniyat Saymanı 135
10) Avukatlar
a) 1-2 derecelerden aylık alanlar
b) Diğer derecelerden aylık alanlar
100
90
11 ) Mesleğe Özel Yarışma Sınavı ile Giren Uzmanlar
a) 1-2 derecelerden aylık alanlar
b) Diğer derecelerden aylık alanlar
c) Yardımcılar
120
110
100
12) Diğer Uzmanlar a) 1-2 derecelerden aylık alanlar
b) Diğer derecelerden aylık alanlar
c) Yardımcılar
100
85
70
13) Tabip, Mimar ve Mühendisler
a) 1-2 derecelerden aylık alanlar
b) 3-4 derecelerden aylık alanlar
c) Diğer derecelerden aylık alanlar
100
95
90
1 4) Diğer Personel (Yardımcı Hizmetler Sınıfı hariç)
a) 1-2 derecelerden aylık alanlar
b) 3-4 derecelerden aylık alanlar
c) 5-7 derecelerden aylık alanlar
d) Diğer derecelerden aylık alanlar
95
85
75
70
15) Yardımcı Hizmetler Sınıfında Görev Yapan Personel
a) 1-4 derecelerden aylık alanlar
b) 5-7 derecelerden aylık alanlar
c) Diğer derecelerden aylık alanlar
75
65
55

 

2 SAYILI CETVEL

SANAYİ VE TiCARET BAKANLIĞI

(Bakanlık Müfettişi, Genel Müdürlük Kontrolörleri ile Bunların Yardımcıları ve Stajyerleri)

 

KADRO VE GÖREV UNVANI 15.08.2003 tarihinden itibaren

a) 1-4 derecelerden aylık alanlar
b) Diğer derecelerden aylık alanlar
c) Yardımcı ve Stajyerler

175
165
155

3 SAYILI CETVEL

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TAŞRA (ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR)

KADRO VE GÖREV UNVANI 15.08.2003
tarihinden
itibaren
D İl Müdürü 175
2) İl Müdür Yardımcısı 145
3) Şube Müdürü 125
4) Tabip, Mimar ve Mühendisler
  a) 1-2 derecelerden aylık alanlar 100
  b) 3-4 derecelerden aylık alanlar 95
  c) Diğer derecelerden aylık alanlar 90
5) Diğer Personel (Yardımcı Hizmetler Sınıfı hariç)
  a) 1-2 derecelerden aylık a/anlar 95
  b) 3-4 derecelerden aylık aianlar 85
  c) 5-7 derecelerden aylık alanlar 75
  d) Diğer derecelerden aylık alanlar 70
6) Yardımcı Hizmetler Sınıfında Görev Yapan Personel
  a) 1-4 derecelerden aylık alanlar 75
  b) 5-7 derecelerden aylık alanlar 65
  c) Diğer derecelerden aylık alanlar 55

4 SAYILI CETVEL

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TAŞRA
(BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BULUNAN İLLER)

KADRO VE GÖREV UNVANI 15.08.2003
tarihinden
itibaren
O İl Müdürü 155
2) İl Müdür Yardımcısı 120
3) Şube Müdürü 115
4) Tabip, Mimar ve Mühendisler
a) 1-2 derecelerden aylık alanlar
b) 3-4 derecelerden aylık alanlar
c) Diğer derecelerden aylık alanlar
95
90
85
5) Diğer Personel (Yardımcı Hizmetler Sınıfı hariç)
a) 1-2 derecelerden aylık alanlar
b) 3-4 derecelerden aylık alanlar
c) 5-7 derecelerden aylık alanlar
d) Diğer derecelerden aylık alanlar
85
75
65
60
6) Yardımcı Hizmetler Sınıfında Görev Yapan Personel
a) 1-4 derecelerden aylık alanlar
b) 5-7 derecelerden aylık alanlar
c) Diğer derecelerden aylık alanlar
65
55
50

5 SAYILI CETVEL

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TAŞRA( DİĞER İLLER)

KADRO VE GÖREV UNVANI 15.08.2003
tarihinden
itibaren
1) İl Müdürü 145
2) İl Müdür Yardımcısı 115
3) Şube Müdürü 110
4) Tabip, Mimar ve Mühendisler
a) 1-2 derecelerden aylık alanlar
b) 3-4 derecelerden aylık alanlar
c) Diğer derecelerden aylık alanlar
90
85
80
5) Diğer Personel (Yardımcı Hizmetler Sınıfı hariç)
a) 1 -2 derecelerden aylık alanlar
b) 1-4 derecelerden aylık alanlar
c) 5-7 derecelerden aylık alanlar
d) Diğer derecelerden aylık alanlar
75
70
60
55
ö) Yardımcı Hikmetler Sınıfında Görev Yapan Personel
a) 1-4 derecelerden aylık alanlar
b) 5-7 derecelerden avlık alanlar
c) Diğer derecelerden aylık alanlar
60
50
45

Bu Habere Tepkiniz