Fazla çalışma, sadece 3 kurum için çıktı

Fazla çalışmaya dair Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. Karar sadece 3 kurum personelien fazla çalışma ücreti verilmesini öngörüyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Mart 2013 10:53, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Fazla çalışma, sadece 3 kurum için çıktı

375 sayılı KHK'nın dayanak maddesi

Ek Madde 13 - (Ek: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
Belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerden, her defasında ayrıca Bakanlar Kurulu kararı alınması kaydıyla, Bakanlar Kurulunca uygun görülenlerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele, ayda elli saati ve bir yılda altı ayı geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla ilgili kurumun önerisi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen çalışma süresi, miktar, usul ve esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenebilir. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptıkları fazla çalışma karşılığında herhangi bir ad altında ödeme yapılan personele bu madde uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.

13 Mart 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre;

1- Hangi kurum personeline bu ödeme yapılacak?

- Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan memurlar

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan memurlar

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilen memurlar,

2- Hangi işlerde çalışmalı?

Yukarıda sayılan 3 kurum memurlarının tümü fazla çalışma alamayacaktır. Bu kurumlarda çalışan memurların fazla çalışma alabilmesi için,

- 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde,

fiilen görevlendirilmiş olması gerekmektedir.

3- Fazla çalışmaya ilişkin esas ve usuller

6292 sayılı Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde günlük mesai saatleri dışında fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan personel ve fazla çalışma yaptırılacak toplam süre Maliye Bakanlığı personeli için Maliye Bakanlığınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenir.

Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenir.

Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati ve toplamda altı ayı geçemez.

Fazla çalışmanın her bir saati için 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (1,45 TL) beş katı esas alınır.

Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma Cetveli düzenlenir ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imzalanır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yapılacak fazla çalışma ücreti ödemesi döner sermaye bütçelerinden yapılır.

Bu Karar hükümleri, 15/3/2013-15/9/2013 tarihleri arasında uygulanır.

Bu Habere Tepkiniz