Üniversite ve KİT çalışanları için fazla çalışma ücreti

Üniversite ve KİT çalışanlarının fazla çalışma ücreti alabilmesi için hazırlanan kanun tasarısı Meclise sevk edildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Nisan 2013 22:35, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Üniversite ve KİT çalışanları için fazla çalışma ücreti

24 Nisan 2013 tarihinde Meclise sevk edilen "Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası hakkında kanun tasarısı"nın 9. ve 10. maddeleriyle fazla çalışma ücretlerinde düzenleme yapılmaktadır.

TASARIDA YER ALAN DÜZENLEME

Tasarı ile 3843 ve 6363 nolu kanunlarda yapılan değişiklikler şu şekildedir:

"MADDE 9- 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12- Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için saat ücreti ödenir. Yapılacak fazla çalışmanın aylık saati ile ödenecek ücretin miktarı, Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine her yıl bütçe kanunu ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katını aşmayacak şekilde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Ancak, öğretim elemanlarına aynı süre için ek ders ücreti ile birlikte fazla çalışma ücreti ödenmez.

Öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele ödenecek fazla çalışma ücretlerinin toplamı, toplanan ikinci öğretim ücretlerinin % 70'ini aşamaz."

MADDE 10- 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununa bağlı "K" işaretli cetvelin "III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ" başlıklı bölümünün "(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti" kısmının 1 inci maddesinde yer alan "hariç olmak üzere" ibaresi "dâhil olmak üzere" şeklinde değiştirilmiştir.

DEĞİŞİKLİK YAPILAN KANUNLAR

3843 nolu Kanunun 12. maddesi

Madde 12 - Öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav (...)(***) ücretlerinin toplamı, toplanan ikinci öğretim ücretlerinin %70'ini aşamaz.

6363 sayılı Kanunun ilgili maddesi

"(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti:

1- 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında saat başına yapılacak ödeme 1,45 Türk Lirasıdır. (399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesinin (a) bendi hariç olmak üzere özel kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla belirlenmesi gereken fazla çalışma ücretleri için bu saat ücreti esas alınır.)"

DEĞERLENDİRME

1- KİT Personeli İçin Yapılan Düzenleme:

399 sayılı KHK'nın 30. maddesinin (a) bendinde

"Madde 30 - Sözleşmeli personele;
"a) Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda saat başı fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak aylık olarak, fazla çalıştırma yaptırılacak personel sayısı kurumun sözleşmeli personel sayısının % 5'ini; personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı da ilgililerin temel ücretlerinin % 15'ini geçemez.
(Ek fıkra: 15/03/1990 - KHK - 408/1 md.) Mal ve hizmet üretiminde darboğaz yaratılmaması bakımından kritik görevlerde bulunan sözleşmeli personel için, teşebbüs veya bağlı ortaklığın teklifi, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü ve ilgili Bakanın onayı ile toplam fazla çalışma süresi belirtilmek suretiyle % 5 oranının üzerinde de fazla çalışma yaptırılabilir."

hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, normal mesai saatleri dışında veya tatil günlerinde yaptırılacak fazla çalışmalar için saat başına fazla çalışma ücreti ödenebilmekteydi. Ancak 2013 yılı Bütçe Kanunda, KİT personeline bu fazla çalışma ücretinin verilmemesi için, Kanun K cetveline özel hüküm konulmuştu. Şimdi bu özel hüküm kaldırılmaktadır. Üstelik bu düzenleme 1/1/2013'ten geçerli olmak üzere yapılmaktadır. Bu sayede geriye dönük ödeme yapılacaktır.

2- Üniversitelerde İkili eğitim yapan akademik ve idari personele fazla çalışma ücreti:

Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele fazla çalışma ücreti verilebilmesi için yasal düzenleme yapılmaktadır. Yapılacak fazla çalışmanın aylık saati ile ödenecek ücretin miktarını, Bakanlar Kurulu belirleyecek.

3- Diğer kurum personelinin fazla çalışma ücreti alabilmesi için, 666 sayılı KHK'nın ek 13. maddesinde açık hüküm yer almaktadır. Ancak şuana değin, bu maddeye dayanılarak 3 kurum için fazla çalışma düzenlemesi yapılmıştır. Başkaca bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı da belli değildir.

Bu Habere Tepkiniz