İl dışı yer değiştirme taslağı değerlendirmesi

Bu yılki il dışı yer değiştrmelerde; 3 yıllık süresini tamamlayan zorunlu hizmete tabi öğretmenler; zorunlu hizmete gönderilecek.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Temmuz 2013 00:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
İl dışı yer değiştirme taslağı değerlendirmesi

2013 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru Taslağı 06 Temmuz 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyunun görüşleri alınmak üzere yayınlandı.

İl içi yer değiştirme taslağın hakkındaki eleştiri ve önerilerimizden “Zorunlu Hizmete Gitmek İsteyen Öğretmenlere Engel Olunmamalı ve Öğretmenler Tatilde Oldukları İçin Başvuruda Kolaylık Sağlanmalı” başlığı altında verdiğimiz eleştiri ve öneriler İl içi yer değiştirme duyurusunda yer bulmuş fakat diğer eleştiri ve önerilerimiz yer bulmamıştır.

İkinci defa karşılaştığımız bu yer değiştirme kılavuzları taslağının kamuoyu ile paylaşılması uygulaması hakkında bakanlık yetkililerine teşekkür ederken ikinci defa testi kırılmadan önce söz söyleme hakkını da elde etmiş olmanın (Söylesem tesiri yok sussam gönül razı değil) sorumluluğu ile hazırladığımız ve aşağıda yer verdiğimiz konularda taslakta eksik ve hatalar bulunmaktadır.

31 ARALIK TARİHİ TÜM ÖĞRETMENLERE UYGULANMALIDIR

Taslağın 2. (a) maddesindeki; “2. a. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan veya bundan muaf tutulan öğretmenlerden, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayacaklar, iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.” açıklamaları hatalıdır.

Şöyle ki bu madde ile sadece Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan veya bundan muaf tutulan öğretmenler 31 Aralık 2013 tarihinden faydalanmaktadırlar.

Hâlbuki bu hakkın tüm öğretmenlere ( verilmesi ve taslaktaki 2. madde metninin “31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayacaklar, il dışı yer değiştirme isteğinde bulunabilir.” şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir.

Çünkü KPSS Eğitim Bilimleri sınavı iptal edilmeseydi normal şartlarda Ağustos 2010 tarihinde atanması gereken 30 bin öğretmen Aralık 2010 tarihinde atanarak göreve başladıklarından “İl Dışı Yer Değişikliği” kapsamında tarihsel bazda zarar görmektedirler.

3 YILLIK SÜRESİNİ TAMAMLAYAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERDEN KPPS PUANI İLE KADROYA ATANANLARA İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME HAKKI VERİLMİŞTİR

Taslağın 2. (b) maddesindeki; “b. 06/05/2010 tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenliğe başlayıp 06/05/2010 tarihinden sonra KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlardan bulundukları ilde 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayanlar da yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.” açıklamaları ile sözleşmelilikte geçirilen süreler öğretmenlikten sayılarak 3 yıllık süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerden KPPS puanı ile kadroya atananlara il dışı yer değiştirme hakkı verilmiştir.

KPSS PUANI İLE KADROYA GEÇEN ÖĞRETMENLERDE ÜÇ YIL ŞARTI ARANMAMALIDIR

Ayrıca 06.05.2010 tarihinden önce sözleşmeli olarak çalışmakta iken bu tarihten sonra KPSS puanı ile kadroya geçen öğretmenler Milli Eğitim bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 19.06.2013 tarihli ve 1438290 sayılı yazısı gereği zorunlu hizmetten muaf tutulmuşlardır.

Bu öğretmenlerin sözleşmelilikte geçen süreleri öğretmenlikte geçen süre olarak değerlendirilmeli öğretmenlik başlangıç tarihleri sözleşmeli öğretmenlik başlangıç tarihi olarak alınmalı ve bu durum MEBBİS sistemine işlenerek Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Geçici 3. maddesindeki, “1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında 06.05.2010 tarihi itibarıyla görev yapmakta olan öğretmenler, adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla bulundukları eğitim kurumlarında ya da illerde çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içi ve iller arasında yer değiştirme dönemlerinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.” hükümleri nedeniyle 3 yıl şartı aranmadan yer değiştirme hakkı verilmelidir.

Çünkü Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yayınlanma tarihi olan 06.05.2010 tarihinde gelen zorunlu hizmet muafiyeti ile zorunlu hizmet muafiyeti getirilen tüm öğretmenler bu haktan faydalanmışlardır. Bu hakkın KPSS puanı ile kadroya geçen öğretmenlere verilmemesi haksızlık olacaktır.

SADECE 06.05.2010 TARİHİNDE ÖNCE SÖZLEŞMELİ OLARAK ATANAN ÖĞRETMENLER ZORUNLU HİZMETTEN MUAFTIR

Ayrıca bazı il milli eğitim müdürlüklerinin Milli Eğitim bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 19.06.2013 tarihli ve 1438290 sayılı yazısını yanlış yorumlayarak 06.05.2010 tarihinde sonra sözleşmeli öğretmen olarak atanıp KPSS puanı ile kadroya geçen öğretmenleri de zorunlu hizmetten muaf tutukları ve bu durumu MEBBİS sistemine işledikleri yönünde sitemize bilgiler gelmektedir Bakanlığın bu konuda uyarıda bulunması gerekmektedir.

31 ARALIK TARİHİ YÖNETMELİĞE İŞLENMELİDİR

Ayrıca bu tür düzenlemelerin kılavuzlarla yapılması hukuki açıdan sakınca doğurmaktadır. Örneğin 06.05.2010 tarihli 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde duyuru, başvuru ve tercihler” başlıklı 25. maddesi 3. Fıkrasında; “(3) İlgili yılın 15 Eylül tarihi itibarıyla bulunduğu eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süreyi dolduracak olan öğretmenler yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.” şeklinde yer alan hükümlerde yer değiştirmelerde esas alınan tarih 15 Eylüldür.

31 Aralık tarihinin yönetmelik değişikliği ile Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine işlenmesi ve bu tartışmalara son verilmesi gerekmektedir.

ZORUNLU HİZMETE GİTMEK İSTEYEN ÖĞRETMENLERE ADAYLIĞI KALDIRILMIŞ OLMAK ŞARTI İLE ZORUNLU HİZMETE GİTME HAKKI VERİLMİŞTİR

Geçen yılki il dışı yer değiştirmelerde bakanlık zorunlu hizmete gitmek isteyen öğretmenlere başvuru hakkı vermemiş bizde bu durumu sitemizde “MEB; zorunlu hizmete gitmek isteyen öğretmenlere engel oluyor” başlığı altında eleştirmiştik.

Taslağın 2. (c) maddesindeki; “c. Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla; sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.” açıklamaları ile adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla öğretmenlere istekleri halinde zorunlu hizmet bölgesine gitme hakkı verilmiştir.

İl içi yer değiştirme taslağı hakkındaki eleştiri ve önerilerimizde bu konuya yer vermemize rağmen il içi yer değiştirme duyurusunda bu konunun yer almaması zorunlu hizmete gitmek isteyen öğretmenin bulunduğu ilçenin/ilin zorunlu hizmet içeren okullarına yer değiştirmesine engel olunarak hak kaybına uğramasına neden olacaktır.

Bu durum acilen il içi yer değiştirme duyurusuna eklenerek düzeltilmelidir.

Zorunlu hizmete tabi öğretmenin öncelikle bulunduğu ilçe/il sınırları içindeki zorunlu hizmet içeren okul ve kurumalara yer değiştirebilmesini sağlamak gerekmektedir. Bu öğretmeni il dışına göndermenin kamu yararı yoktur

3 YILLIK SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ZORUNLU HİZMETE TABİ ÖĞRETMENLERE DİĞER İLLERDEKİ ZORUNLU HİZMET BÖLGELERİNİ İSTEME HAKKI VERİLMELİDİR

Ayrıca Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 28. maddesi 3. fıkrası; “(3) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda ya da ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarında toplam 3 yıl süreyle görev yapmaları kaydıyla il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler…” hükümleri de bulunmaktadır.

Taslakta bu yönde düzenleme yapılarak 3 yılını dolduran zorunlu hizmete tabi öğretmenlere diğer illerdeki zorunlu hizmet bölgelerini isteme hakkı verilmelidir.

3 YILLIK SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ZORUNLU HİZMETE TABİ ÖĞRETMENLER; ZORUNLU HİZMETE GÖNDERİLECEK

Taslağın 6. (a) maddesindeki; “6- a. 06.05.2010 tarihinden sonra öğretmenliğe atanlardan birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan ve Bakanlık öğretmenlik kadrolarında ilk göreve başlama tarihi esas alınarak 15 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak öğretmenlerden, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanacaklardır. Tercihlerine atanamayanlar, alanlarında norm açığı bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanları da dikkate alınarak atanacaktır. Bu kapsamda olup da talepte bulunmayanların ataması ise re'sen yapılacaktır.” açıklamaları ile 15 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak zorunlu hizmete tabi öğretmenler zorunlu hizmet bölgelerini tercih ederek zorunlu hizmet bölgelerine atanacaklar tercihlerine atanamayanlar resen atanacaklardır.

Fakat madde metninde hata bulunmaktadır. 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak öğretmenlerden zorunlu hizmete gidecek olan öğretmenin bulunduğu ilçenin/ilin zorunlu hizmet içeren okullarına yer değiştirmesine engel olunarak hak kaybına uğramasına neden olacaktır.

Bu durum acilen il içi yer değiştirme duyurusuna eklenerek düzeltilmelidir.

3 yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak zorunlu hizmete tabi öğretmenin öncelikle bulunduğu ilçe/il sınırları içindeki zorunlu hizmet içeren okul ve kurumalara yer değiştirebilmesini sağlamak gerekmektedir. Bu öğretmeni il dışına göndermenin kamu yararı yoktur.

MAZERETLERİ DEVAM ETMEYENLERDE ZORUNLU HİZMETE GÖNDERİLECEK

Taslağın 6. (c) maddesindeki; “c. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 33 üncü maddesinde sayılan mazeret halleri kapsamında mazeretlerinin devam ettiğini belgelendiren öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri talepleri halinde ertelenecektir.” açıklamaları ile 06.05.2010 tarihinden sonra öğretmenliğe atananlardan daha önceki yer değiştirme dönemlerinde mazeretleri sebebiyle özür durumundan yer değiştiren veya mazereti bulundu için zorunlu hizmet bölgesine gönderilmeyenlerin mazeretlerinin devam ettiğini bildirmeleri gerekmektedir.

06.05.2010 tarihini özellikle verdik ki bu tarihten önce atanlar zorunlu hizmetten muaf oldukları için bu madde bu kişileri kapsamaktadır.

Fakat 06.05.2010 tarihinden sonra öğretmenliğe atananlardan

Örnek-1: eş durumu özründen dolayı Osmaniye ili Merkez ilçesine yer değiştiren fakat eşinden ayrılan öğretmenin zorunlu hizmete gitmesi gerekmektedir.

Örnek-2: 06.05.2010 tarihinden sonra öğretmenliğe atanan ve öğretmenin zorunlu hizmete Babasının sağlık özründen dolayı Ankara ili Çankaya ilçesine atanan fakat Babası vefat eden gitmesi gerekmektedir.

Örnek-3: 06.05.2010 tarihinden sonra öğretmenliğe atanan ve eşinin SGK primini yatırarak eş durumu özründen dolayı Osmaniye ili Kadirli ilçesine yer değiştiren fakat yer değiştirdikten sonra nasıl olsa gerek kalmadı diyip eşinin SGK primi yatırmayan ve 15 Eylül 2013 tarihi itibarıyla eşinin geriye dönük son iki yıl içinde en az 360 gün sigortalılık süresi bulunmayan öğretmenin zorunlu hizmete gitmesi gerekmektedir.

Not: 06.05.2010 tarihinden önce öğretmenliğe atanan hiçbir kimseyi yukarıdaki ki örnekler ilgilendirmemektedir.

MEBBİS YÖNETİCİSİ VE AR-GE ÇALIŞMALARINDA GÖREVLİ BULUNANLARA DA YER DEĞİŞTİRME HAKKI VERİLMELİDİR

Taslağın 6. (ç) maddesindeki; “ç. Bu kapsamda, 3 (üç) yıllık sürenin hesabında sözleşmeli öğretmenlik ve asker öğretmenlik dahil, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu ilde, fiilen öğretmen olarak çalıştıkları süreler dikkate alınacaktır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler ile eğitim kurumları dışında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler ise 3 (üç) yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.” açıklamaları eksiktir.

Çünkü MEBBİS yöneticisi, Ar-Ge, bilgi işlem, kitap komisyonu ve benzeri komisyonlarda geçici görevlendirme çalışan öğretmenler bu madde metninde bulunmamaktadır.

YER DEĞİŞTİRMELERDE ALAN DEĞİŞTİREN ÖĞRETMENLERE MEBBİS BU ALAN MEZUNU DEĞİLSİNİZ DİYEBİLİR ÖNLEM ALINSIN

Taslağın 18. maddesindeki; “18- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunları, ilkokullar ile ortaokulları; İngilizce öğretmenleri ise, ilkokullar ile diğer okulları tercih edebilecektir.” açıklamalarında sınıf öğretmenlerinden yan alanı din kültürü olup bu alana alan değiştiren öğretmenleri kapsayıp kapsamadığı hakkında düzenleme yapılmalıdır.

GENELGE İLE ATANAN ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLERİNE DE HAK VERİLMEDİR

Taslağın 20. maddesindeki; “20- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri tüm eğitim kurumlarını; ilgili mevzuatına göre Anadolu liselerine sınavla atanan öğretmenler ise fen liseleri ile sosyal bilimler liselerini tercih edebileceklerdir.” açıklamaları ile sınavla atanan öğretmenlere yer değiştirme hakkı verilmiş olsa bile bu okullara sınavı atama döneminden önce genelge ve yönetmelik kapsamında atananlar bulunmaktadır. Bu atamalar il içi içinde geçerlidir acilen bu konuda düzenleme yapılmalıdır.

Son söz; Tüm okullar ve bu okullardaki boş kontenjanlar ilan edilmeli ve doğuda çakılı kalan öğretmenler unutulmamalıdır.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu Habere Tepkiniz