1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İl ve İlçe MEM'ler Norm Kadroyu Yanlış Uyguluyor

Sitemize gelen çok sayıdan mailden anlaşıldığı kadarıyla, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, kanun ve yönetmeliklerde boşluk bulduklarını zannederek, mevzuata aykırı işlemler yapmaktadırlar. Kimileri norm kadro fazlası öğretmenleri ihtiyaç bulunmayan okullara göndermekte ve o okuldaki öğretmenlerin sınıfları ellerinden alınmakta, kimileri norm kadro içerisinde yer alan dolayısıyla sınıfı ve dersi olan öğretmeni bir başka okulda görevlendirmekte, kimileri de norm kadro fazlalığı bulunan okula atama yapmaktadırlar. Yapılan bu işlemler yanlış olup, detay için başlığa tıklayınız.
28 Şubat 2006 07:59
Yazdır

Sitemize gelen maillerden anlaşıldığı üzere bazı genel konularda bariz hatalar yapılmaktadır bunlar şunladır.

GÖREVLENDİRMELER KONUSUNDA:

1- Norm kadro fazlası öğretmen ihtiyaç bulunan okula görevlendirilmelidir

Ek dersle ilgili esasların 19. maddesi ve norm kadro yönetmeliğinin 18. ve 23.maddesi hükümlerine göre Norm kadro fazlası olan öğretmenlerin görevlendirmeleri;

Ek Dersle İlgili Esasların 19. ve Norm Kadro Yönetmeliğinin 18. ve 23. maddelerindeki ?branşlarında öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve izlemek zorundadır.?, ? Bu öğretmenler ihtiyaç halinde aynı eğitim bölgesi ve yerleşim merkezi içindeki okul ve kurumlarda?, ?ihtiyaç bulunan okul ve kurumlarda geçici olarak görevlendirilebilir.?

hükümlere göre bir bulunduğu okulda maaş karşılığını dolduramayan norm kadro fazlası öğretmenin Belediye sınırları içerisindeki bir A okulunda görevlendirilmesi için öncelikle A okulunda ihtiyaç olması gerekir.

Fakat çeşitli illerde bu kurala uyulmamaktadır. Norm kadro fazlası öğretmenler ihtiyaç gözetilmeksizin diğer okullarda görevlendirilerek o okullardaki norm kadro sıralamalarına uyulmamaktadır. Norm kadro ile ilişkilendirilen öğretmenlerin sene ortasında sınıfları elinden alınmaktadır. Bu işlem yapılırken norm kadro fazlası öğretmenlerin Maaş karşılığını doldurmaları gerektiği savunulmakta, fakat ihtiyaç kelimesi unutulmaktadır. O zaman norm kadro kriterlerini değiştirip maaş karşılığına ayarlayalım olsun bitsin. Bu konuda Norm Kadro Yönetmeliğinin geçici 1. maddesi hükümlerinin son bendi ihlal edilmektedir.

Norm kadro fazlası öğretmenlerin; Hangi kriterlere göre görevlendirilmesi gerektiğini açıklayan ve bir takvime bağlayarak çeşitli duyuru ve başvuru yapılması gerektiğiyle ilgili açıklamalar yapan, 2000/81 nolu genelge hükümlerine hiç uyulmamaktadır.

Bu norm kadro fazlası öğretmenlerin Norm Kadro Yönetmeliğinin 18.maddesi (b) bendindeki ?bu konumdaki öğretmenlerden isteki olanlar il içinde veya il dışındaki okul ve kurumların açık bulunan öğretmen norm kadrolarına yer değiştirme suretiyle atanabilirler.? hükümler çalıştırılmamaktadır.

2-Norm kadro içindeki öğretmen başka bir okula görevlendirilemez

Ayrıca Norm Kadro içerisinde yer alan öğretmenlerin de belediye sınırları içerisinde başka okullarda görevlendirildikleri görülmektedir. Bu yola başvuranlar Norm kadro yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket etmektedirler. Norm kadro içerisinde yer alan dolayısıyla sınıfı ve dersi olan öğretmeni bir başka okulda görevlendirmek mevzuata aykırıdır. Bu yolu tercih edenler kasıtlı olarak o öğretmeni norm kadro dışına çıkarmaya çalışmak için yapmaktadır. Bu Yöntemi okul Müdürleri çalışmak istemedikleri öğretmenleri Norm kadro dışına çıkarmak için kullanmaktadırlar. Ama yasal bir yöntem değildir.

Bu konudaki mevzuat şu şekildedir:

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Ve Yöneticilerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar

?Kadrosunun Bulunduğu Okul ve Kurum Dışında Görevlendirme
Madde 19- Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere branş derslerini dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile branştan yeterli sayıda öğretmen bulunmayan dersleri en geç 15 gün içinde milli eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il milli eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
Millî eğitim müdürleri; aylık ve ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, o okul veya kuruma en son atanan öğretmenden başlamak suretiyle aynı veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydı ile branşlarında öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve izlemek zorundadır.
Aynı belediye sınırları içinde, branşında aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler diğer branşlardaki öğretmenler ile 9 uncu maddede sayılanlara verilemez.
İlköğretim okullarında; resim, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlâk bilgisi, laboratuvar derslerini münhasıran okutan sınıf öğretmenlerinden, aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini kendi okullarında dolduramayanlar hakkında da ikinci fıkra hükmü uygulanır.?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik

?Okul ve Kurumların Norm Kadro Sayılarının Değişmesi
Madde 18- b) öğretmen norm kadrosu bulundukları okul ve kurumlarda hizmet puanı az olanlar fazla konumdaki öğretmen olarak belirlenerek bu okul ve kurumlarda norm kadro fazlası olarak bırakılırlar bu konumdaki öğretmenlerden isteki olanlar il içinde veya il dışındaki okul ve kurumların açık bulunan öğretmen norm kadrolarına yer değiştirme suretiyle atanabilirler.
Bu öğretmenler ihtiyaç halinde aynı eğitim bölgesi ve yerleşim merkezi içindeki okul ve kurumlarda 2.12.1988 tarihli ve 98/12120 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan milli eğitim bakanlığı öğretmen ve yöneticililerinin ders saatlerine ilişkin esasların 19 maddesi uyarınca ders görevinden ve eğitim öğretimle ilgili diğer etkinliklerde görevlendirilir.?
?Geçici Görevlendirme
Madde 23-
Öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramamaları halinde eğitim ve öğretim alanında ihtiyaç bulunan okul ve kurumlarda geçici olarak görevlendirilebilir.?
?Geçici 1 madde(5/11/2003 tarihli bakanlar kurulu kararı) ...Bu fazlalığın giderilmesine kadar öğretmen fazlalığının bulunduğu branşta o okul ve kurumlara 21 inci Madde gereğince yapılan atamalar hariç hiçbir şekilde atama yapılmaz ve ders dağılımları, mevcut norm kadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenler arasında ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılır.?

NORM KADRO KONUSUNDA:

Norm Kadro sayılarıyla oynandığı, değiştirildiği, kriterlere uyulmadığı konusunda oldukça mail gelmektedir.

Bilindiği üzere Norm Kadro ilk yapıldığı yıl, ?Hizmet puanı? kriterlerine göre yapıldı. Norm kadro içerisinde yer alanlarla fazla olanlar belirlendi.

Ayrıca Norm Kadro yönetmeliğinin Geçici 1. maddesi Hükümlerine göre de Norm kadro ve fazlalığı belirlenen okula ?? Okul ve kurumlara 21 inci Madde gereğince yapılan atamalar hariç hiçbir şekilde atama yapılmaz? hükümleri gereğince atama yapılamayacağı da kayıt altına alınmıştı. Fakat bu hükümlerde çiğnenerek atamalar yapılmaktadır.

Dolayısıyla sonradan o okula atanan öğretmenlerin benim hizmet puanım yüksek ben norm kadronun içerisindeyim gibi çeşitli huzursuzluklar olmaktadır.

Norm kadroyu da düzenleyen; Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3797 Sayılı Kanunun 62.maddesindeki ?Norm kadro sayısının değişmesi dışında kadroların dağılımı değiştirilemez. ? ve norm kadro yönetmeliğinin 19. maddesi hükümlerine göre Norm kadro içerisinde yar alan öğretmenlerin bu kadro dışına çıkması (öğrenci sayısının düşmesi gibi kriterler dışında) İmkânsızdır.

Kısacası Norm Kadro, Hizmet puanına göre yapılmış ve bitmiştir Bu dağılım değiştirilemez. Fakat öğrenci sayısının artmasıyla okula atanarak (başka hallerde atanamaz) oradaki norm kadroya dahil olan kişi hizmet puanı ne olursa olsun en arka sıraya geçer.

Yani öğrenci sayısının artmasıyla norm kadroya giren öğretmen öğrenci sayısının azalmasıyla da dışarıya çıkacak olan öğretmendir. Hukuka göre; bir durumdan fayda sağlayanlar o durum ortadan kalkınca faydası da ortadan kalkar. Ayrıca daha önceden Norm kadroya girenlerin bir kazanılmış hakları söz konusudur.

Bu Yöntemi okul Müdürleri çalışmak istemedikleri öğretmenleri Norm kadro dışına çıkarmak için kullanmaktadırlar. Önce Norm kadro sayılarını yükseltmekte ve dışarıdan bir hizmet puanı yüksek öğretmenin okula atamasının yapılmasını sağlamaktadırlar. Sonra sehven norm kadro sayısı yüksek gösterildi diyerek tekrar düşürmektedirler Sonrada daha önceden o okulda norm kadro sıralamasında yer alan hizmet puanı düşük Öğretmene güle güle demektedirler. Ama bu işlem yasal bir yöntem değildir.

Bu konudaki mevzuat şu şekildedir:

Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun

?Kadrolar Madde 62-..Norm kadro sayısının değişmesi dışında kadroların dağılımı değiştirilemez.?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik

?Norm Kadro Sayısının Değiştirilemeyeceği
Madde 19- Okul ve kurumların bu Yönetmelik uyarınca belirlenmiş olan norm kadro sayıları, 18 inci maddede belirtilen nedenler dışında değiştirilemez.?
?Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte halen koordinatör okullarda norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenler eski görev yerlerine norm kadro fazlası öğretmen olarak atanırlar.
Bu fazlalığın giderilmesine kadar öğretmen fazlalığının bulunduğu branşta o okul ve kurumlara 21 inci Madde gereğince yapılan atamalar hariç. Hiçbir şekilde atama yapılmaz ve ders dağılımları, mevcut norm kadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenler arasında ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılır.?

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
Bu haber 105,501 defa okundu. 84 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam