Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yargıya taşındı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2006 10:46, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

MEB, YÖNETMELİKLE ÜÇÜNCÜ KEZ DAVALIK OLUYOR

Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için Danıştay'a başvurdu.

Söz konusu yönetmeliğin; kadrolaşmaya ve idarenin tek insiyatif olarak kalmasına yol açması, yönetici atamaları konusunda çifte standartlar getirmesi ve atamaların kapalı kapılar ardında keyfi olarak yapılmasına zemin hazırlaması nedeniyle iptali istenmiştir.

Türk Eğitim-Sen'in yönetmelikte karşı çıktığı noktalar:

-Sınavda başarılı olanların sözlü sınava alınması ve sözlü sınavların sonuç üzerinde yüzde otuz oranında belirleyici olması.

-Kurulan komisyonlarda sendika temsilcisinin bulunmaması.

-Öğretmenevi ve Akşam sanat okulları (ASO) müdürlüğüne sınav şartı aranmaksızın, ilgili birimin teklifi ile atama yapılması.

-Bulunduğu kurumda 5 yılını dolduran okul müdürlerinin zorunlu olarak yer değiştirmesi konusunda 3 tercih hakkı verilmesine rağmen tercihlerine yerleştirilemeyen okul müdürlerinin yerinin valilikler veya Bakanlık tarafından herhangi bir kritere bağlı olmaksızın değiştirilebilmesi.

Bu şekilde bir uygulama ile idareye veya iktidara, bir şekilde yakın duranların istenilen okullara atanmasının önü açılabilecektir. Yönetmelik bu şekliyle objektif kriterler taşımamaktadır.

-Aynı kurumda sicil raporlarına göre son iki yıl üst üste iyi derecenin altında başarı gösteren yöneticilerin görev yerlerinin il içinde aynı tipteki eğitim kurumlarıyla değiştirilebilmesi ve iki yıl üst üste olumsuz sicil alan yöneticilerin görevlerinden alınabilmesi.

Değişen iktidarlara veya yönetcilere göre sicil notları farklılılar gösterebilmektedir. Bugün 100 sicil notu alan bir çalışan, bir başka dönemde düşük veya olumsuz sicil alabilmektedir. Böyle bir uygulama ?hükümet memuru? oluşturmaya yönelik bir uygulamadır.

Bu bağlamda Türk Eğitim-Sen; 4/3/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin; 1. Maddesinin p fıkrasının iptali, 3. Maddenin b fıkrasının iptali, 5. Maddenin b ve c fıkrasının iptali, 6. Maddenin Merkez Değerlendirme ve Sözlü Sınav Komisyonu başlığı altındaki ?a?, ?b? ve ?c? fıkrasının, 6. Maddenin İl Değerlendirme ve Sözlü Sınav Komisyonu başlığı altındaki ?b? fıkrasının 1 ve 2. bölümlerinin ve ?ç? fıkrasının iptali, 7. Maddenin tamamının iptali, 11. Maddenin 1.fıkrasının iptali, 18. Maddenin a ve b fıkrasının iptali, 20. Maddenin tamamının iptali, 22. Maddenin 2. Fıkrasındaki ?sözlü sınav ve..? ibaresinin iptali, 23. Maddenin 1.fıkrasının iptali,Ek 4 eğitim kurumları yöneticilerinin yer değiştirme formundaki 15 puanlık Takdir Puanı kısmının iptali, 24. Maddenin ?ç? fıkrasının iptali, Ek madde 1'in ç fıkrasının iptali, Ek madde 3 ün iptali ve söz konusu maddeler hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmesi için Danıştay'a başvurmuştur.

Dilekçenin tam metni aşağıdadır.


DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİ
SAYIN BAŞKANLIĞI'NA

13.03.2006

Yürütmeyi Durdurma Taleplidir

Davacı : TÜRK EĞİTİM SEN
(Türkiye Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri
Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

Vekili : Av. Nihat Kılıç
Necatibey Cad. 27/12 Kızılay/Ankara (231 35 20/21)

Davalı : Milli Eğitim Bakanlığı

Konu : 4/3/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin; 1. Maddesinin p fıkrasının iptali, 3. Maddenin b fıkrasının iptali, 5. Maddenin b ve c fıkrasının iptali, 6. Maddenin Merkez Değerlendirme ve Sözlü Sınav Komisyonu başlığı altındaki "a", "b" ve "c" fıkrasının, 6. Maddenin İl Değerlendirme ve Sözlü Sınav Komisyonu başlığı altındaki "b" fıkrasının 1 ve 2. bölümlerinin ve "ç" fıkrasının iptali, 7. Maddenin tamamının iptali, 11. Maddenin 1.fıkrasının iptali, 18. Maddenin a ve b fıkrasının iptali, 20. Maddenin tamamının iptali, 22. Maddenin 2. Fıkrasındaki "sözlü sınav ve.." ibaresinin iptali, 23. Maddenin 1.fıkrasının iptali,Ek 4 eğitim kurumları yöneticilerinin yer değiştirme formundaki 15 puanlık Takdir Puanı kısmının iptali, 24. Maddenin "ç" fıkrasının iptali, Ek madde 1'in ç fıkrasının iptali, Ek madde 3 ün iptali ve söz konusu maddeler hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmesi talebidir

OLAYLAR VE AÇIKLAMALAR

1- Danıştay 2. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığının konu ile ilgili daha önce çıkardığı iki ayrı yönetmelik hakkında, sendikamızın açtığı davalar üzerine yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Ek-2

2- Danıştay 2. Dairesinin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararları sonrasında, davalı idare 4/3/3006 tarihinde 26098 sayılı Resmi Gazetede konu ile ilgili yeni bir yönetmelik yayınlamıştır. Ek-3

3- Bu yeni yönetmeliğin aşağıda arz ve izah edeceğimiz maddeleri hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir.

İptali istenen maddeler

MADDE 1-

"p) Sözlü Sınav: Düzey Belirleme Sınavından sonra eğitim kurumu müdürü adayları için yapılacak olan sınavı." Sözlü sınav şartının getirilmesi hukuka aykırıdır. Daha önceki yönetmelikte bulunan "mülakat" Danıştay tarafında objektif değerlendirmelere imkan tanımayacağı gerekçesiyle "yürütmeyi durdurma" kararı verilmişti. İdare tarafından hazırlanan bu yeni yönetmelikle Danıştay'ın vermiş olduğu "Yürütmeyi Durdurma" kararının gerekçeleri, güya ortadan kaldırılmıştır. Esasen değişen bir şey yoktur, kağıt üzerinde hukuki bir zemin oluşturmaya çalışılmış, ancak sendika temsilcilerinin bulunmadığı, tamamen idare tarafından oluşturulacak komisyonlar kurulmuştur. Sözlü sınavla ilgili bir "sonuç belirleme çizelgesi" yoktur. Böyle bir çizelgenin sınav bitiminden hemen sonra adaya verilmesi, adayın kaç puan aldığını bilmesi şeffaflık ilkesi gereğidir. Tamamen kadrolaşmaya ve idarenin tek insiyatif olarak kalmasına yol açacak ve kapalı kapılar ardında, sonucu "yüzde otuz" olarak etkileyecek bu maddenin iptali ve bu maddeyle bağlantılı diğer maddelerin iptali hakkaniyet gereğidir.

MADDE 3-

"b) Öğrencisi bulunmayan eğitim kurumları hariç olmak üzere atanacağı eğitim kurumunda ilgili mevzuatına göre aylık karşılığı okutabileceği dersin bulunması,"

Bu maddeyle yapılmak istenen, hazırlanan bu yönetmeliği de aşarak, istenilen kişileri müdür olarak rahatça atayabilmektir. Bugün öğrencisi olmayan eğitim kurumlarının eğitime hazır hale geldiğinde öğrencisi olacağı ve ilköğretim veya orta öğretim düzeyinde eğitim vereceği bilinmektedir ve bu duruma göre planlama yapılmaktadır. Bu uygulmanın bu şekilde kalması halinde "yönetici atama" konusunda çifte standart uygulamalar olacaktır. Çifte standart uygulamaların hukuk devletinde yeri yoktur. Bu tip atamalar asaleten değil, ancak geçici sürelerle, şartları taşıyan personel bulunmadığı şartlarda yapılabilir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Merkez Değerlendirme ve Sözlü Sınav Komisyonu: Eğitim kurumlarının bağlı bulunduğu birimin genel müdürlerinin başkanlığında, aynı birimlerden bir genel müdür yardımcısı, bir daire başkanı, bir şube müdürü ile Personel Genel Müdürlüğünden en az şube müdürü düzeyinde bir temsilciden oluşur.

Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında ise başkan ve en az üç şube müdüründen oluşur.

c) İl Değerlendirme ve Sözlü Sınav Komisyonu: İl millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının/şube müdürünün başkanlığında, yönetici atamadan sorumlu şube müdürü, bir ilköğretim müfettişi, ölçme değerlendirme sınav hizmetleri bölümünden sorumlu şube müdürü ile (A) tipi bir eğitim kurumu müdüründen oluşur.

Sözü edilen komisyonlarda sendika temsilcilerinin de bulunması 4688 sayılı kanun ve şeffaflık ilkesi gereğidir. O ildeki en fazla üye kaydetmiş sendikanın komisyonlarda temsilci bulundurması gerekmektedir.4688 sayılı Kanunun 19.Maddesinin "b" fıkrası gereği;"Devlet personel mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsilci göndermek." sendikaların faaliyetleri arasındadır. İdarenin ortaya koyduğu uygulamalarda sendikaların bu faaliyetleri yapmasına zemin hazırlanmalıdır. Bu demokratik hayatın pekişmesi ve katılımcılık anlayışının yerleşmesi için de gereklidir. Bu aynı zamanda şeffaflık ilkesi gereğidir. Bu nedenle bu maddelerin iptali gerekmektedir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Merkez Değerlendirme ve Sözlü Sınav Komisyonu

a)Atama yetkisi Bakanlığa ait eğitim kurumu müdürleri için il milli eğitim müdürlüklerince Düzey belirleme Sınavı ile bu yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine göre atanmak üzere başvuruda bulunacakların Değerlendirme Sınavından aldıkları puana göre en yüksek puan alan ve başvuruları Bakanlığa gönderilen beş adayı sözlüye sınava alır.

b)Sözlü sınava alınan adayların bu sınavdan aldıkları puanın %30'u, Ek-2 deki Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirilmeleri sonucunda aldıkları puanın %20'si ile Düzey Belirleme veya bu Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesine göre atanmak üzere başvuruda bulunacakların Değerlendirme Sınavından aldıkları puanın %50'si dikkate alınarak her kurum için en yüksek puan alan adayı belirleyerek atanmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne bildirir.

c)Sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlayarak ün yüksek puandan başlamak üzere sözlü sınav başarı listesini düzenler.

İl Değerlendirme ve Sözlü Sınav Komisyonu;

b) Kurum müdürlüğüne atanmak üzere başvuruda bulunan adayların başvurularını inceleyerek gerekli şartları taşıyanlar arasından;

1) Atama yetkisi valiliğe ait eğitim kurumu müdürlükleri için başvuruda bulunan adaylardan Düzey Belirleme Sınavı ile bu Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesine göre atanmak üzere başvuruda bulunacakların Değerlendirme Sınavında aldıkları puana göre en yüksek puan alan beş adayı sözlü sınava alır.

2) Sözlü sınava alınan adayların bu sınavdan aldıkları puanın %30'u, Ek-2 deki Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirilmeleri sonucunda aldıkları puanın %20'si ile Düzey Belirleme veya bu Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesine göre atanmak üzere başvuruda bulunacakların Değerlendirme Sınavından aldıkları puanın %50'si dikkate alınarak her kurum için en yüksek puan alan adayı belirleyerek atamaya yetkili makamca atama yapılmak üzere millî eğitim müdürlüğüne sunar.

ç) Sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlayarak en yüksek puandan başlamak üzere sözlü sınav başarı listesini düzenler." Bu maddelerin Madde 1 "p" fıkrasıyla ilgilerinden dolayı iptali gerekmektedir.

MADDE 7-Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Düzey Belirleme Sınavına girmiş olan adaylardan tercih ettikleri eğitim kurumuna göre en yüksek puanı alan beş aday için sözlü sınav yapılır. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav ve genel kültür konularındaki bilgileri ölçülür. Ayrıca, temsil yeteneği, tutum ve davranışı ile ifade ve muhakeme yeteneği değerlendirilir. Sözlü sınavda adaylara, sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan yazılı sınav konularından 50 puan, genel kültür konularından 20 puan, temsil yeteneğinden 10 puan, tutum ve davranıştan 10 puan, ifade ve muhakeme yeteneğinden 10 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden puan verilir." Bu maddenin Yönetmeliğin 1. Maddesinin "p" fıkrasıyla ilgisinden dolayı iptali gerekmektedir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Düzey Belirleme Sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda alınan puan sözlü sınava alınacakların belirlenmesinde ve atamaya esas puanlamada dikkate alınır.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Atama yetkisi valiliklerde bulunanlar İl Değerlendirme ve Sözlü Sınav Komisyonunca, Düzey Belirleme Sınavı ile bu Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesine göre atanacakların Değerlendirme Sınavından aldıkları puana göre en yüksek puan alan beş aday, beşinci adayla aynı puanda birden fazla aday bulunması halinde bu adaylar da sözlü sınava alınır. Sözlü sınava alınan adayların bu sınavdan aldıkları puanın %30'u, Ek-2'deki Yönetici Değerlendirme Formunun A-Değerlendirme bölümü üzerinden yapılacak değerlendirilmeleri sonucunda aldıkları puanın %20'si ile Düzey Belirleme veya bu Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesine göre atanacaklar bakımından Değerlendirme Sınavında aldıkları puanın %50'si dikkate alınarak her kurum için en yüksek puan alan aday belirlenerek atama yapılmak üzere atamaya yetkili makama sunulur. Bu adayın ataması atamaya yetkili makamca tercih sırası dikkate alınmak suretiyle yapılır.

b) Atama yetkisi Bakanlığa ait olup, İl Değerlendirme ve Sözlü Sınav Komisyonunca durumları il millî eğitim müdürlüklerine bildirilen ve il millî eğitim müdürlüklerince Düzey Belirleme Sınavı ile bu Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesine göre atanacakların Değerlendirme Sınavından aldıkları puana göre en yüksek puan alan beş aday, beşinci adayla aynı puanda birden fazla aday bulunması halinde bu adaylar da sözlü sınava alınmak üzere değerlendirmeye esas belgeleri eklenmek suretiyle eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğe gönderilir. Bu adaylar Merkez Değerlendirme ve Sözlü Sınav Komisyonunca sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınava alınan adayların bu sınavdan aldıkları puanın %30'u, Ek-2 deki Yönetici Değerlendirme Formunun A-Değerlendirme bölümü üzerinden yapılacak değerlendirilmeleri sonucunda aldıkları puanın %20'si ile Düzey Belirleme veya bu Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesine göre atanacaklar bakımından Değerlendirme Sınavında aldıkları puanın %50'si dikkate alınarak her kurum için en yüksek puan alan aday belirlenerek atama yapılmak üzere atamaya yetkili makama sunulur. Bu adayın ataması atamaya yetkili makamca tercih sırası dikkate alınmak suretiyle yapılır. Bu maddeler Yönetmeliğin 1. maddesinin "p" fıkrasıyla ilgilerinden dolayı iptali gerekmektedir.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Doğrudan merkeze bağlı eğitim kurumları, öğretmen evi ve akşam sanat okulları (ASO) yöneticiliklerine atama Doğrudan Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının yöneticilikleri ile öğretmen evi ve akşam sanat okulları (ASO) müdürlüğüne, ilgili birimin teklifi üzerine sınav şartı aranmadan gerekli diğer şartları taşıyan müdür yardımcıları arasından Personel Genel Müdürlüğünce atama yapılır."

Bir yönetmeliğin en bariz özelliği adil ve eşitliği sağlayıcı olmasıdır. MEB'e bağlı okul ve kurumların farklı uygulamalar ile yönetici ataması kabul edilemez ve hukuk devleti ilkesi ile çelişir. Sınav bu makamlara atanmak isteyenlerin aranan kriterlere sahip olup olmadığının ölçülebilmesinin tek ve en objektif yoludur. Dolayısıyla okul müdürlük ve müdür yardımcılıkları için sınav yapıp diğer kurumlar için sınav şartını aramamak çifte standarttır. O halde bu kurumlara atama hangi kriterlere göre yapılacaktır. Bu madde kadrolaşmaya yönelik bir madde olup iptali gerekmektedir.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bunların yer değiştirmeleri, Ek-4' deki Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Yer Değiştirme Formu üzerinden Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca yapılacak değerlendirmeye göre belirlenecek puanları esas alınmak suretiyle tercihleri ve atanmak istedikleri eğitim kurumlarındaki açık yönetici norm kadroları dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir." Bu maddedeki "sözlü sınav ve" ibaresinin 1.maddedeki "p" fıkrası ile ilgisi sebebiyle iptali gerekmektedir.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; atama yetkisi Bakanlıkta ve valiliklerde bulunan eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri; il içinde aynı tipteki eğitim kurumları olacak şekilde, tercihleri dikkate alınmak suretiyle puan üstünlüğü esasına göre belirlenerek değiştirilir.

Ancak, görev yapmakta oldukları eğitim kurumunun niteliğine ve durumlarına uygun atanabilecekleri eğitim kurumu bulunamayanlar bakımından bu süre ilgili valiliğin teklifi, Bakanlığın uygun görmesine bağlı olarak en fazla sekiz yıla kadar uzatılabilir. "

Bu madde ile ilgili olarak, objektif kriterler içermemesi nedeniyle, Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Danıştay'ın kararının gerekçeleri ortadan kaldırılmamıştır. Ek-4'teki Eğitim kurumları yöneticilerinin yer değiştirme formu incelendiğinde komisyona 15 puan takdir yetkisi verilmiştir. 15 puan son derece yüksek bir takdir puanı olup bu puanın hangi kriterlere göre kullanılacağı belirtilmemiştir. Komisyon bu takdir puanını kullanarak istediği adayları atayabilir. Kadrolaşmayı tetikleyecek kadar yüksek olan ve herhangi bir kritere bağlı olmayan 15 puanlık takdir yetkisi Ek-4'den çıkarılmalı ve iptal edilmelidir.

MADDE 24- Eğitim kurumu yöneticilerinden;

ç) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesi kapsamında aylıksız izne ayrılanların, yöneticilikleri sona erer.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18. Maddesinde; "Aylıksız izinli sayılanlardan herhangi bir nedenle sendika veya konfederasyon organlarındaki görevlerinden ayrılanlar, görevlerinin son bulması tarihinden itibaren otuz gün içinde ayrıldıkları kurum ve kuruluşa yazılı müracaat etmeleri durumunda, kamu işvereni bu kimseleri otuz gün içinde eski görevlerine ya da uygun diğer bir göreve atamak zorundadır. Otuz gün içinde görevlerine başlamak için başvurmayanlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar" denilmektedir.

24. maddenin ç fıkrası, aylıksız izne ayrılan profesyonel sendika yöneticilerine kanunun tanıdığı hakkı gasbetmektedir. Bu fıkra ile sendika yöneticisinin idareci olması, ve sendikadaki görevinin son bulması halinde eski görevlerine dönmeleri mümkün olmayacaktır. Böyle bir uygulama kanunla korunma altına alınmış örgütlenme hakkına da darbe vuracaktır. İnsanlar bu durumda, elde ettikleri makamı kaybetme endişesiyle sendika yöneticisi olmaktan imtina edebilecekleridir. Bu maddenin iptali hakkaniyet, adalet ve yasalardaki hiyerarşi gereğidir

EK MADDE 1- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
Yer değiştirme suretiyle atamalarda aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

ç) Çalışma süresine bağlı zorunlu yer değiştirmeye tabi eğitim kurumu müdürleri, duyurusu yapılan eğitim kurumları arasından üç tercihte bulunabilirler. Bunların tercihlerine atanamamaları durumunda görev yerleri; atama yetkisine bağlı olarak valiliklerce veya Bakanlıkça belirlenecek aynı tipteki eğitim kurumları olacak şekilde değiştirilir.

Bu madde ile görev yerlerinde 5 yılını doldurmuş ve yer değiştirilmesi gereken okul müdürlerine 3 okul tercih hakkı verilmekte, tercihlerine atanamamaları durumunda ise atamanın, tamamen keyfi olarak, valilik veya bakanlık tarafından hiçbir kritere bağlı olmaksızın aynı tipteki eğitim kurumlarına yapılacağı belirtilmektedir. Bu durumda tercih hakkı verilmesinin hiçbir anlamı kalmamaktadır. Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararının gerekçeleri maddede aynen yer almaktadır.

EK MADDE 3- Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adlî ve idarî soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi uygun görülenler il içinde ya da il dışında, aynı kurumda sicil raporlarına göre son iki yıl üst üste iyi derecenin altında başarı gösterenlerin görev yerleri ise il içinde aynı tipteki eğitim kurumu olacak şekilde değiştirilebilir.

Soruşturma sonucu yöneticilik görevinden ayrılması uygun görülenler, yöneticiliğe atanma şartlarından birini kaybedenler, sicil raporlarına göre üç yıl üst üste iyi dereceden daha aşağı derecede başarı gösterenler ile iki yıl üst üste olumsuz sicil alanlar yöneticilik görevinden alınırlar."

657 sayılı DMK'na göre "kademe ilerlemesi ve daha üst bir ceza ile tecziye edilenlerin" yöneticilik görevleri üzerlerinden alınabilmektedir. Yönetmelikte oluşturulmaya çalışılan yeni durum son derece muğlak ve izaha muhtaçtır ve yoruma da açıktır. Sicil raporları iktidarlarda bulunan siyasi partilere göre farklılıklar arz etmektedir. A siyasi iktidarında 100 sicil puanı alabilen bir memur, B siyasi iktidarında 60 puan alabilmektedir. Çok başarılı olduğu halde siyasi ve bir takım diğer sebeplerle düşük sicil notu verilen binlerce yönetici bulunmaktadır.Böyle bir uygulama yöneticilerin, iktidarlara ve amirlerine karşı son derece yakın durmalarına sebep olacaktır. Bu maddenin uygulanması "devlet memuru" anlayışından daha çok "hükümet memuru" anlayışını oluşturmaya yöneliktir. Maddenin iptali şarttır.

Bakanlık yaptığı bu yeni düzenleme ile yine keyfi işlemlerine tam gaz devam edecek, hukuku da kendisine alet edecektir. Yüce yargının buna dur diyeceği inancındayız. Çünkü bu düzenleme açık ve net ifadeler taşımamakta beraberinde muğlak ifadeler getirmektedir. Anayasanın 2. Maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olduğu vurgulanmakta, 138. Maddesinin son fıkrasında ise, "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare hiçbir surette mahkeme kararlarını değiştiremez" yolunda çok açık ve kesin bir buyurucu kurala yer verilmektedir. Burada ayrıca anlatılan diğer bir husus ta şudur, İdare hiçbir zaman yeni bir idari işlem ile yargı kararını etkisiz ve işlevsiz hale getiremez. Böyle bir karar aldığı zaman bu işlemin iptali gerekir.

Davalı idarenin eylemi bu kapsamda değerlendirilmeli ve buna göre işlem yapılmalıdır. Çünkü idare yargı kararına rağmen işlem yapmaktadır.

Yönetmeliğin anılan maddelerinin iptali ve bu maddeler hakkında derhal yürütmeyi durdurma kararı verilmesi hukuka hakkaniyete ve adalete daha uygun olacaktır. Takdir yüce heyetindir.

Hukuki Dayanak : Anayasa, İYUK ve ilgili her türlü yasa

Hukuki Delil : Yönetmelikler, yargı kararları

Sonuç : Yukarıda kısaca arz ve izah edilen ve sayın heyetinizce resen görülecek nedenlerle, 4/3/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin; 1. Maddesinin p fıkrasının iptali, 3. Maddenin b fıkrasının iptali, 5. Maddenin b ve c fıkrasının iptali, 6. Maddenin Merkez Değerlendirme ve Sözlü Sınav Komisyonu başlığı altındaki "a", "b" ve "c" fıkrasının, 6. Maddenin İl Değerlendirme ve Sözlü Sınav Komisyonu başlığı altındaki "b" fıkrasının 1 ve 2. bölümlerinin ve "ç" fıkrasının iptali, 7. Maddenin tamamının iptali, 11. Maddenin 1.fıkrasının iptali, 18. Maddenin a ve b fıkrasının iptali, 20. Maddenin tamamının iptali, 22. Maddenin 2. Fıkrasındaki "sözlü sınav ve.." ibaresinin iptali, 23. Maddenin 1.fıkrasının iptali,Ek 4 eğitim kurumları yöneticilerinin yer değiştirme formundaki 15 puanlık Takdir Puanı kısmının iptali, 24. Maddenin "ç" fıkrasının iptali, Ek madde 1'in ç fıkrasının iptali, Ek madde 3 ün iptali ve söz konusu maddeler hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmesini, yargılama vekalet ve sair tüm giderlerin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı vekili
Av. Nihat Kılıç

Ekler:
1- Vekaletname
2- Danıştay kararları
3- İptali istenen yönetmelik
4- İstek formu


MEB'E DANIŞTAY YOLU...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul ve öğretmenevleri müdürlerinin atanmasına ilişkin yeni düzenleme içeren yönetmelik değişikliği üçüncü kez yargıya taşınıyor.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Şuayip Özcan, yönetmeliğin kadrolaşmaya ve idarenin tek inisiyatif olarak kalmasına yol açması, yönetici atamaları konusunda çifte standartlar getirmesi ve atamaların kapalı kapılar ardında keyfi olarak yapılmasına zemin hazırlaması gerekçeleriyle Danıştay'da dava açacaklarını duyurdu.

Özcan, Danıştay'da yürütmenin durdurulması ve iptalini isteyecekleri yönetmelik değişikliğiyle ilgili olarak karşı çıktıkları noktaları, "Sınavda başarılı olanların sözlü sınava alınması ve sözlü sınavların sonuç üzerinde yüzde otuz oranında belirleyici olması. Kurulan komisyonlarda sendika temsilcisinin bulunmaması. Öğretmenevi ve Akşam sanat okulları (ASO) müdürlüğüne sınav şartı aranmaksızın, ilgili birimin teklifi ile atama yapılması. Bulunduğu kurumda 5 yılını dolduran okul müdürlerinin zorunlu olarak yer değiştirmesi konusunda 3 tercih hakkı verilmesine rağmen tercihlerine yerleştirilemeyen okul müdürlerinin yerinin valilikler veya Bakanlık tarafından herhangi bir kritere bağlı olmaksızın değiştirilebilmesi. Bu şekilde bir uygulama ile idareye veya iktidara, bir şekilde yakın duranların istenilen okullara atanmasının önü açılabilecektir. Yönetmelik bu şekliyle objektif kriterler taşımamaktadır. Aynı kurumda sicil raporlarına göre son iki yıl üst üste iyi derecenin altında başarı gösteren yöneticilerin görev yerlerinin il içinde aynı tipteki eğitim kurumlarıyla değiştirilebilmesi ve iki yıl üst üste olumsuz sicil alan yöneticilerin görevlerinden alınabilmesi" şeklinde sıraladı.

İHA

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber