MEB görevde yükselme ve yer değiştirme yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ekim 2013 00:21, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
MEB görevde yükselme ve yer değiştirme yönetmeliği

12 Ekim 2013 CUMARTESİResmi GazeteSayı : 28793

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliği ile yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanlardan bu Yönetmelikte sayılan görevlere görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değiştirme suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aynı düzeydeki görevler: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı hizmet grubunda ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta yer alan görevleri,

b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

c) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

ç) Yer değiştirmeye esas puan: İl milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ile il ve ilçe milli eğitim şube müdürlerinin bölge hizmetine ve isteğe bağlı yer değiştirmelerinde esas alınmak üzere, Ek 2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu ve Ek 3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi ile 28 inci maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan puanların toplamını,

d) Bölge hizmeti süresi: Ek 3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde belirtilen hizmet bölgelerinde çalışılması gereken süreyi,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yükselme yoluyla yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

g) Hizmet bölgesi: Ek 3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde gösterilen il ve ilçe gruplarını,

ğ) Bölge hizmeti puanı: Ek 3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesine göre hesaplanan puanı,

h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde, Bakanlıkta asaleten çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

ı) İş günü: Resmi ve hafta sonu tatil günleri hariç, hafta içi diğer günleri,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılmış unvanlara bu Yönetmelik kapsamında yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre unvan değişikliği suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

k) Yıl: Yer değiştirme suretiyle atanmada, göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi; görevde yükselme suretiyle atanmada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde hizmet süresi olarak hesaplanan sürelerden her on iki aylık süreyi,

l) Yönetici: İl milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ile il ve ilçe milli eğitim şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapanları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Grupları, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Hükümler

Hizmet grupları ve kadrolar

MADDE 5 (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve kadrolar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü (merkez ve taşra teşkilatı), tesis müdürü, basımevi müdürü,

2) Basımevi müdür yardımcısı,

3) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman (GİH), uzman (TH).

c) Hukuk hizmetleri grubu:

1) Hukuk müşaviri,

2) Raportör.

ç) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı.

d) Büro hizmetleri grubu;

1) Sayman,

2) Ayniyat saymanı,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, daktilograf, usta öğretici, sekreter, şoför.

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, dağıtıcı, kaloriferci.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar: Mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker, teknik ressam, kütüphaneci, çözümleyici, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni, laborant, mütercim, diyetisyen, film yapımcısı, makyajcı, fotoğrafçı, kameraman, şehir plancısı, terzi, avukat.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 6 (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

(2) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

(3) Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlar şunlardır:

a) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadroları için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya sayman kadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; şef kadrosunda dört veya öğretmen kadrosunda beş ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.

3) Ancak, İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı ile Bilgi İşlem Grup Başkanlığı şube müdürlüğü kadroları ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bu Grup Başkanlıklarının işlerini yürüten şube müdürlüğü kadrolarına; bu Yönetmelikte öngörülen görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmaları şartıyla Bakanlığın mimar, mühendis veya branşı Bilişim Teknolojileri ve Elektrik Elektronik Teknolojisi olan öğretmen kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunanlar arasından atama yapılır.

b) Şef ve koruma ve güvenlik şefi kadrosu için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak.

c) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı ve uzman kadrosu için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak,

3) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere öğretmen veya şef kadrosunda ya da bu görevlerde toplam en az beş yıl görev yapmış olmak.

ç) Hukuk müşaviri kadrosu için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak.

d) Raportör kadrosu için;

1) Siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya dengi yükseköğretim programlarından mezun olmak; söz konusu fakültelerden mezun olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar başvuru olmaması durumunda, eksik sayıdaki kadro için adalet meslek yüksek okulu mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak.

e) Sivil savunma uzmanı kadrosu için;

1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak.

f) Sayman kadrosu için;

1) Dört yıllık fakültelerin kamu yönetimi, iktisat, işletme, muhasebe veya maliye bölümlerinden mezun olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak.

g) Ayniyat saymanı kadrosu için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak.

ğ) Bilgisayar işletmeni kadrosu için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.

h) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile daktilograf kadroları için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

ı) Veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, usta öğretici, koruma ve güvenlik görevlisi kadroları için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak.

i) Sekreter kadrosu için;

1) Büro yönetimi veya sekreterlik eğitimi veren en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Devlet memurluğunda en az iki yıl görev yapmış olmak.

j) Şoför kadrosu için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranan şartlar

MADDE 7 (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda; yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olma koşulunun yanında aşağıdaki şartlar aranır.

a) Mimar, mühendis, avukat, istatistikçi, grafiker, kütüphaneci, veteriner hekim, psikolog, biyolog, fizyoterapist, diyetisyen, mütercim, film yapımcısı, fotoğrafçı, kameraman kadroları için mesleğin gerektirdiği alanda yüksek öğretim mezun olmak.

b) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Üç yılı Bakanlıkta programcı unvanında olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak.

c) Programcı kadrosu için;

1) Bilgisayar programcılığı alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.

ç) Tekniker, teknik ressam ve sosyal çalışmacı kadroları için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

d) Teknisyen kadrosu için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda eğitim veren bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.

e) Laborant, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni kadroları için; atama yapılacak kadronun gerektirdiği alanlarda eğitim veren bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurullar ve Sınavlara ilişkin Hükümler

Yazılı sınav kurulu

MADDE 8 (1) Yazılı sınav kurulu; Bakan onayıyla Müsteşar veya Müsteşarın görevlendireceği bir müsteşar yardımcısı veya İnsan Kaynakları Genel Müdürü başkanlığında; iki grup başkanı, bir denetçi veya hukuk müşaviri, bir il milli eğitim müdüründen oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

(2) Yazılı sınav kurulu üyeleri, görevde yükselme sınavına alınacak personelden fiilen yürütülmekte olan kadro unvanı ve lisansüstü öğrenim hariç olma üzere öğrenim itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Yazılı sınav kurulu üyeleri, eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katılacağı yazılı sınavlara ilişkin iş ve işlemlere dahil olamazlar. Bu durumdaki asıl üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(4) Yazılı sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya Kurul başkanının marifetiyle yedek üye katılır. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır.

(5) Yazılı sınav kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Yazılı sınav kurulunun görevleri

MADDE 9 (1) Yazılı sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarının hangi kurum tarafından yapılacağını ve sınav tarihlerini belirlemek, yazılı sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, yazılı sınavların yapılmasını ve degerlendirilmesini sağlamak, yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek,

b) Yazılı sınavlar sonuçlarının ve başarılı olanların duyurulmasını sağlamak,

c) Yazılı sınava ilişkin itirazları sonuçlandırılmak.

Yazılı sınavın duyurulması

MADDE 10 (1) Yazılı sınav, sınavın Bakanlıkça yapılması halinde, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur. Duyuruda; atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı ile başvuru tarihi, süresi ve yeri belirtilir. Duyuruda, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarına ve sınavdaki ağırlıklarına da yer verilir.

Yazılı sınava başvuru

MADDE 11 (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla atanmak isteyenlerden ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla gerekli şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(3) Diğer kurumların personeli, ilan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

(4) Başvurular Bakanlıkça incelenerek, aranan şartları taşıyanların listesi ilan edilir.

Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları

MADDE 12 (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kadrolara görevde yükselme yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav soruları aşağıdaki konulardan hazırlanır:

a) Türkçe dil bilgisi,

b) Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim,

c) Yönetim, liderlik ve organizasyon,

ç) İnsan hakları ve demokrasi,

d) Yönetimde etik,

e) Türk idare sistemi,

f) Protokol kuralları,

g) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

ğ) Genel kültür,

h) T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat.

(2) Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar için yapılacak yazılı sınavlara ilişkin konular ve bu konuların sınavdaki ağırlıkları, atanılacak kadronun gerektirdiği alanlar esas alınarak tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

Yazılı sınav

MADDE 13 (1) Yazılı sınav, Bakanlıkça veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar sınavda başarılı olmuş sayılır.

(2) Aynı düzeyde eğitim şartı aranan unvanların sınavları birlikte yapılır. Görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin sorular kadro unvanlarına göre ayrı, diğer sorular ortak hazırlanır. 12 nci maddede belirtilen konuların sınavdaki ağırlıkları, atanılacak kadronun nitelikleri dikkate alınarak tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(3) Sınav sonuç listesi puan üstünlüğüne göre oluşturulur ve ilan edilir.

(4) Yazılı sınav sonuçları, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu

MADDE 14 (1) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu; Bakan onayıyla Müsteşar veya Müsteşarın görevlendireceği bir müsteşar yardımcısı veya genel müdür başkanlığında; bir grup başkanı, bir Bakanlık müşaviri veya öğretim üyesi, bir denetçi veya hukuk müşaviri ile bir il milli eğitim müdürü veya ilçe milli eğitim müdüründen oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

(2) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu üyeleri, görevde yükselme sözlü sınavına alınacak personelden ihraz ettikleri kadro unvanı ve lisansüstü öğrenim hariç olma üzere öğrenim itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu üyeleri, eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katılacağı sözlü sınavlara ilişkin iş ve işlemlere dahil olamazlar. Bu durumdaki asıl üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(4) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya Kurul başkanının marifetiyle yedek üye katılır. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Sözlü sınav değerlendirmesi ise her üye tarafından ayrı ayrı yapılır.

(5) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(6) Gerek görülmesi halinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav ve değerlendirme kurulu oluşturulabilir.

Sözlü sınav ve değerlendirme kurulunun görevleri

MADDE 15 (1) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulunun görevleri şunlardır:

a) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla yapılacak atamalara ilişkin sözlü sınav tarihlerini belirlemek, sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları yapmak ve değerlendirmek, sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek,

b) Sözlü sınavların sonucuna göre başarı listelerinin düzenlenmesini ve ilanını sağlamak,

c) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak.

Sözlü sınav

MADDE 16 (1) Şube müdürlüğü, tesis müdürlüğü ve basımevi müdürlüğü için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan duyuruda ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınır.

(2) Adaylar sözlü sınavda alınan personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

sınav duyurusunda belirtilecek ağırlıklarda esas alınarak, Ek 1 Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Değerlendirme Formuna göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 17 (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 (1) Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından itiraz sahiplerine tebliğ edilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeniden sınav yapılır.

Engellilerin sınavı

MADDE 19 (1) Bakanlık, başvuru şartlarını taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirmesine engel bir hali olmayan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Yazılı sınavın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılması

MADDE 20 (1) Yazılı sınavın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılması halinde, sınavın yürütülmesine ve itirazlara ilişkin hususlar, Bakanlık ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atamaya İlişkin Hükümler

Atama

MADDE 21 (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara; şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürleri bakımından sözlü sınav, diğer görevler bakımından yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihler de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır. Eşitlik halinde şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü bakımından sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana; diğer kadrolar bakımından ise sırasıyla daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.

(2) Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanların görevde yükselme suretiyle atanabilmeleri için, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme sınavına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atama şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma

sebepleriyle boşalan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin başarı listesinin ilanı tarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılabilir.

Hizmet grupları arasında geçişler

MADDE 22 (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun içinde yer alan aynı düzeydeki görevlerden bu görev grubu içindeki üst bentlerde yer alan görevlere sınavla; aynı veya daha alt bentlerde sayılan görevlere ise bu görev için aranan şartları taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir.

b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak ilgilinin talebi üzerine, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce asaleten bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, atanacak kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına tabi tutulmaksızın kendi alanında öğrenimle kazanılan görevlere; görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın da uzman, şef ve aynı düzeydeki diğer görevler ile alt görevlere, söz konusu görevler için aranan öğrenim şartını taşımaları ve hizmetin yerine getirilmesi için gerekli sertifika ve diğer belgelere sahip olmaları kaydıyla genel hükümlere göre atanabilirler.

(4) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolardan eğitim uzmanı kadrolarına genel hükümlere göre atama yapılabilir.

Şube müdürü üstü kadrolara atama

MADDE 23 (1) İlçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı, il milli eğitim müdürü ve daha üst kadrolara atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlar aranır.

Naklen atamalar

MADDE 24 (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara, görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 25 (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmeliğin görevde yükselme ve unvan değişikliğine dair hükümleri uygulanmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirmelere İlişkin Hükümler

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi kadrolar

MADDE 26 (1) İl milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve il/ilçe milli eğitim şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapmakta olanlar, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi tutulurlar.

Hizmet bölgeleri

MADDE 27 (1) Kalkınma Bakanlığının yayınlamış olduğu İllerin ve Bölgelerin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması ile İlçelerin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması verileri esas alınarak, kurumsal kapasite ve hizmet gerekleri bakımından oluşturulan hizmet bölgeleri ve bu bölgeler için öngörülen hizmet puanları Ek 3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde gösterilmiştir.

Bölge hizmeti süreleri ve puanları

MADDE 28 (1) Yöneticilerin bölge hizmeti süreleri ve puanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır

Hizmet Bölgesi Bölge Hizmeti Süresi (Yıl) Bölge Hizmeti Puanı (Yıl)
5 2 14,4
4 2 12
3 4 10,8
2 4 9,6
1 6 6

(2) Bölge hizmeti süresinin hesabında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesi uygulanır.

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler

MADDE 29 (1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde halen bulunulan yöneticilik kadrosunda asaleten geçirilen süreler esas alınır. Hizmet süresine veya isteğe bağlı olarak diğer hizmet bölgelerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılan yöneticilerin bölge hizmeti süresi 28 inci maddenin birinci fıkrasına göre yeniden başlar. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde hizmet bölgesindeki sürenin tamamlanması esastır. Bölge hizmeti süresini 31 Mayıs itibarıyla tamamlamış olanların yer değiştirme işlemleri, Haziran ayında sonuçlandırılır. Yer değiştirme işlemlerinin takvimi, başvuruya ilişkin işlemler ve diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanacak kılavuz ile duyurulur.

(2) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yöneticilere 20 tercih hakkı verilir. Halen görev yaptıkları hizmet bölgesinde bu Yönetmelikte öngörülen çalışma süresini tamamlayanlar, daha önce görev yaptıkları hizmet bölgeleri bakımından bu Yönetmelikte öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında olmak üzere, iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere tercihte bulunabilirler. Halen bulundukları hizmet bölgesi itibarıyla iki alt ve iki üst hizmet bölgesini tercih edemeyecek durumda olanlar, daha önce bölge hizmetini tamamlamadıkları hizmet bölgelerini tercih ederler. Bulundukları hizmet bölgesinde çalışma süresini dolduranlardan hizmet bölgelerinin tümünde bu Yönetmelikte hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerde görev yapmış olanlar, halen bulundukları hizmet bölgesinin dışındaki hizmet bölgelerinin tamamı için tercihte bulunabilirler. Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin atamaları, elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre öncelikle alt bölgelere ve resen yapılır.

(3) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde halen bulundukları kadronun yanı sıra;

a) İl milli eğitim müdür yardımcıları ilçe milli eğitim müdürü,

b) İlçe milli eğitim müdürleri il milli eğitim müdür yardımcısı,

c) İl milli eğitim şube müdürleri ilçe milli eğitim şube müdürü,

ç) İlçe milli eğim şube müdürleri il milli eğitim şube müdürü

kadrolarına atanmak için de tercihte bulunabilirler.

(4) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler, yöneticilerin tercihleri ve yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilir. Yer değiştirmeye esas puanın hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate alınmaz. Yer değiştirmeye esas puanın hesabında 31 Mayıs tarihi esas alınır ve puanların eşitliği halinde sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınır.

(5) Dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde görev yapmakta olan yöneticiler, istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere bu bölgeler için öngörülen hizmet süresi kadar daha yerlerinde kalabilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Mazerete, İsteğe ve Soruşturmaya Bağlı Yer Değiştirmelere İlişkin Hükümler

Mazerete bağlı yer değiştirmeler

MADDE 30 (1) Yöneticilerin yer değiştirmeleri, sağlık ve eş durumu mazeretlerini belgelendirmeleri halinde istekleri üzerine bölge hizmeti süreleri tamamlanmadan yapılabilir.

(2) Görev yapmakta oldukları ilde kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin tedavisinin mümkün olmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendiren yöneticiler, sağlık mazeretine dayalı yer değiştirme talebinde bulunabilirler. Görev yaptığı il dışında tedavisinin mümkün olmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendiren yöneticiler ise sağlık mazeretine dayalı olarak yerinde bırakılma talebinde bulunabilirler. Bakanlık, bu fıkraya göre ibraz edilen raporları değerlendirerek sağlık mazeretini kabul ettiği yöneticilerin yerinde bırakılmasına ya da tedavisinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği, öncelikle aynı veya sırasıyla üst hizmet bölgesine atanmasına karar verir.

(3) Eş durumuna bağlı yer değiştirmeler;

a) Her iki eşin de bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yönetici olması halinde ast durumunda olanın görev yeri, üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları halinde ise aile birliği alt hizmet bölgesinde sağlanır.

b) Eşlerden birinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapıyor olması halinde, ilgili kurumla koordinasyon sağlanarak ast durumunda olanın görev yeri, üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları halinde ise aile birliği, bu Yönetmeliğe göre alt hizmet bölgesi olan yerde sağlanır.

(4) Mazeret durumuna bağlı görev yeri değiştirilen ya da yerinde bırakılan yöneticiler, her yıl Mayıs ayında mazeret durumlarının devam ettiğini belgelendirirler. İstenilen belgeyi süresi içinde ibraz etmeyenler ile mazereti ortadan kalkanlardan geldikleri bölgede hizmet süresini tamamlamış olanlar ile yerinde bırakılanlar 29 uncu maddeye göre bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi tutulurlar. Geldikleri bölgede bölge hizmeti eksik olanların ise öncelikle bölge hizmetleri tamamlattırılır.

(5) Mazeret durumuna bağlı görev yeri değiştirilenler ile yerinde bırakılanlardan mazeret belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları veya yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin bu durumda olan personelin atamaları, bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi olan personel bakımından bir alt bölgeye, diğer personel bakımından ise Bakanlıkça uygun görülen bir yere gerçekleştirilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında idari soruşturma açılır ve Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

Yöneticilerin isteğe bağlı yer değiştirmeleri

MADDE 31 (1) Halen bulundukları bölgede o bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinin en az yarısını 30 Haziran tarihi itibarıyla tamamlayanlar, aynı veya alt hizmet bölgelerindeki münhal kadrolara yer değiştirmek suretiyle atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Bu maddeye göre isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunanlar, Bakanlıkça belirlenen ve durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla on tercihte bulunurlar.

(3) İsteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan yöneticilerin atamaları, Temmuz ayında tercihleri dikkate alınarak, yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre yapılır. Yer değiştirmeye esas puanın hesabında 30 Haziran tarihi esas alınır ve puanların eşitliği halinde sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlıkta geçen toplam hizmet süresi dikkate alınır.

(4) Bu madde kapsamında yapılan atamalar, Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Zorunlu Yer Değiştirmeye Tabi Olmayan Personelin Yer Değişikliği

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 32 (1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 31 Mayıs tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular Mayıs ayında alınır ve ilgili il milli eğitim müdürlüğünce belirlenen ve durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla on kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

(3) İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Haziran ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre valiliklerce yapılır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.

(4) Bu madde kapsamında yapılan atamalar ilgili il milli eğitim müdürlüğünce duyurulur.

İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 33 (1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları ilde Bakanlık teşkilatı kadrolarında 30 Haziran tarihi itibarıyla en az beş yıl görev yapanlar, iller arasında, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular Haziran ayında alınır. Başvuruda bulunan personel Bakanlıkça belirlenen ve durumlarına uygun kurumlar arasından en fazla yirmi kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

(3) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Temmuz ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre Bakanlıkça yapılır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.

(4) Bu madde kapsamında yapılan atamalar Bakanlıkça duyurulur.

(5) İller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında bulunan personelin mazerete bağlı yer değiştirme talepleri 30 uncu madde kapsamında değerlendirilir.

Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler

MADDE 34 (1) Soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmesi sebebiyle görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticiler, bulundukları hizmet bölgesinde başka bir yere ya da alt hizmet bölgelerine; diğer personel ise bulundukları yerden başka bir yere atanırlar.

(2) Birinci fıkraya göre atananlar, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren dört yıl geçmeden ayrıldıkları yere yeniden atanamazlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 35 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 36 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 4/3/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile 4/7/2013 tarihli ve 28697 sayılı Resmi Gazetede yayımlan Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 6 ncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara tanınmış haklardan yararlanırlar.

Daha önceki hizmet süreleri

GEÇİCİ MADDE 2 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevli oldukları hizmet bölgelerinde bölge hizmeti süresini tamamlamış olan yöneticilerin yer değişiklikleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Bulundukları hizmet bölgesindeki görev süreleri öngörülen bölge hizmeti süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılır.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları hizmet bölgelerinde halen asaleten bulunulan yöneticilik kadrosuyla aynı kadroda asaleten geçen hizmet süreleri, o bölgenin hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınır.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla dördüncü veya beşinci hizmet bölgesinde, bu bölgeler için öngörülen hizmet süresinin iki katı ve daha fazla görev yapmış olanlar hakkında 29 uncu maddenin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 37 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Ek-1 Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Değerlendirme Formu

Ek-2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu

Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber