Öğretmenlerin ders saatlerinde ve ücretlerinde yapılan değişiklik dün kabul edildi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mart 2006 10:28, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Aşağıda yer alan maddenin ne getirip ne götürdüğünü görmek için tıklayınız.

"MADDE 6.- 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunun;
a) 3 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan "atelye ve meslek dersi" ibaresi "ders" şeklinde değiştirilmiştir.
b) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Orta dereceli okullarda" ibaresi, "Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında", "altı saate kadar" ibaresi "6 saat" şeklinde değiştirilmiştir.
c) Ek 1 inci maddesinin son fıkrası "Hazırlık ve plan çalışmaları karşılığında öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek kaydıyla, aylık ve ücret karşılığı okuttukları her 10 saat için 1 saat ek ders ücreti ayrıca ödenebilir." şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan ders görevleri, ders görevinin yapılmış sayılacağı haller ile yüz yüze yapılan ders görevleri dışındaki ek ders görevleri hariç, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında aylık karşılığı ders görevini doldurmayanlara ek ders ücreti ödenmez."

DYP milletvekili Ümmet Kandoğan yukarıda yer alan her üç fıkranın da  öğretmenler aleyhine olduğunu belirtti ve bu maddede yer alan (a), (b) ve (c) fıkralarının madde metninden çıkarılmasına yönelik önerge verdi. Ancak söz konusu önergeler reddedildi.

İşte Meclis zabıtlarındaki konuşmalar

Madde üzerinde 3 adet önerge vardır; önergeleri önce geliş sırasına göre okutup, sonra aykırılıklarına göre işleme alacağım.

İlk önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 1103 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 6 ncı maddesiyle değiştirilen, 5.3.1964 tarihli ve 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunun (a) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Ümmet Kandoğan
Denizli

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1103 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 6 ncı maddesiyle değiştirilen, 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunun (b) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Ümmet Kandoğan
Denizli

BAŞKAN - Diğer önergeyi okutuyorum ve işleme alıyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 1103 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 6 ncı maddesiyle değiştirilen, 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunun (c) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Ümmet Kandoğan
Denizli

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?
MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın Kandoğan, buyurun.
ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum.
Biraz önce, Sayın Maliye Bakanımızın sorulan suallere verdikleri cevaplardan, Sayın Maliye Bakanının dikensiz bir gül bahçesi istediği ortaya çıkıyor. Soru sormayın, önerge vermeyin, konuşmayın bu kanunu buradan geçirelim; bu, hangi ülkede var Sayın Maliye Bakanım?! Meclislerde milletvekilleri konuşacak, önerge verecek, görüşlerini açıklayacaklar, gerekirse o önergeler ve görüşler doğrultusunda, getirilen kanun teklifleri ve tasarıları değişecek. Bütün ülkelerde iktidarlar var; ancak, sadece demokrasiyle yönetilen ülkelerde muhalefetler de var. Onun için, bunun farkında olmamız gerekiyor.
Şimdi, bu kanun tasarısının işte çok geciktiğini söylüyorlar. Peki, dün bu kanun tasarısı bu Mecliste görüşülürken ne oldu; saat 18.45'te, istenilen bir yoklama neticesinde burada toplantı yetersayısı bulunamadığı için -2 kez yapılan yoklamada- Meclis çalışmalarını bitirdi. Tam 3 saat 15 dakika önce Meclis kapandı. Eğer, dün 3 saat 15 dakika biz burada çalışmış olsaydık, bugün, büyük bir ihtimalle bu kanun tasarısı burada kanunlaşacaktı.
Şimdi de aynı manzara var. Bakıyorum iktidar sıralarına, 30 kişi. Kanunun buradan geçmesi için asgarî oy miktarı, 139 kişi. Şimdi, bir milletvekili olarak biz karar yetersayısı istesek?

SELAMİ UZUN (Sivas) - İsteyin!
 

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - "İsteyin" diyorsunuz. Peki, biraz sonra isteyelim. Madem çok meraklısınız, biraz sonra, buradan söylüyorum, bir karar yetersayısı isteyeceğim, madem çok arzulusunuz. Bu saatten sonra, 139 AK Partili milletvekilini buraya toplayabilecek misiniz toplamayacak mısınız, hep beraber göreceğiz.
1 400 000 memur bekliyor. Biraz önce bir grup başkanvekili de dedi ki: "İktidar konuşmazsa, biz de konuşmayalım." Şimdi, bu kanun tasarısı üzerinde o kadar çok konuşulacak şeyler var ki arkadaşlar, biraz sonra geleceğim.
Şimdi, bazı maddelerin yürürlüğe girişi, 01.04.2006. Niye 01.04.2006? Kimler için bu? Polislerimiz için bir ekstra 100 000 000 getirmişiz; o 100 000 000 lirayla ilgili -emekliler de dahil bunun içerisinde- onun uygulama tarihi 1 Nisandan geçerli? Peki, bu devletin, bu polislerimize, şu birikecek, 1.1.2006'dan geçerli olsaydı, 300 000 000 lira verecek gücü ve kudreti yok mu?! Bu devlet bu kadar mı zayıfladı?!
Şimdi, bu kanunun çıkmasını bekleyen şehit eşleri de var. Eşlerini şehit vermişler, çocuklar babasız kalmış. Şimdi, onlara 100 000 000 lira vereceğiz?

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Onlar yumurta işiyle meşgul değiller, idare ederler!

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, onlara 100 YTL, 100 000 000 lira vereceğiz; ama, onun yürürlük tarihi 1 Nisandan itibaren geçerli olacak. Bu polislerimiz, canlarını, bu memleketin ve milletin birlik ve beraberliği, bu ülke bütünlüğü için veren polislerimiz. Şehit polislerimizin eşleri, bu kanunu bekliyorlar. Onların yürürlük tarihini, 1.4.2006'da yürürlüğe sokacağız ve enteresan bir şey daha var; konuşmayın diyor, niye konuşmayalım, konuşalım. Şimdi, bu emekliler, emekli olduktan sonra bir başka yerde çalışıyorsa, sosyal destek prim parası ödüyorsa, bir başka yerde, geçinemediği için çalışıyorsa, bu 100 000 000 liradan bunlar istifade edemiyorlar; böyle bir mantık, böyle bir anlayış olabilir mi değerli milletvekilleri?!
Bir emekli başkomiser 650 000 000 lira maaş alıyor, emekli maaşı. Şimdi, bu 650 000 000 lirayla, otuzbeş yıl devletine hizmet etmiş, canını, bedenini, her şeyini feda etmiş emekli başkomisere 650 000 000 lira emekli maaşı vereceğiz; bu ekstradan bir 100 000 000 lira daha veriliyordu; ama, bir başka yerde çalışıyorsa, o 100 000 000 liradan istifade edemeyecek. Çarşı ve mahalle bekçileri de aynı şekilde istifade edemeyecek. Niye; niye istifade edemesin yani, devlet bu kadar aciz mi, devlet bu kadar güçsüz mü?! Hani bütçemiz son derece iyiydi Sayın Maliye Bakanı, ocak ayında fazla vermiştik, kişi başına düşen gelir 5 000 dolarlar? Peki, sizin, emekli olmuş, başka bir işyerinde, karnını doyurmak için çalışan bu emniyet mensubumuzun alacağı 100 000 000 lirada gözünüz mü var; devlet bu kadar aciz duruma mı düştü?!

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, lütfen, toparlar mısınız; buyurun.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdi, bu 6 ncı maddeyle ilgili benim bir önergem var. Şimdi, 6 ncı maddede, ben soruyorum Sayın Maliye Bakanımıza, cevaplandırsın: Şu 6 ncı maddede getirilen ekders ücretleriyle ilgili düzenleme, bundan istifade edenlerin, 6 ncı maddeden istifade edenlerin lehine midir, aleyhine midir; tek cümleyle bunu istiyorum. Lehine diyorsanız, tamam; ama, getirilen bu uygulamalar, geriye götüren uygulamalardır; Sayın Gazalcı da anlattı biraz önce. Şimdi, mesela, (a) bendinde diyoruz ki: "?atelye ve meslek dersi ibaresi ders şeklinde değiştirilmiştir." Şimdi, binlerce atelye ve meslek dersleri öğretmenimiz, bundan sonra, ekders ücreti alabilmek için, kendi branşları dışında, matematik, fizik, kimya gibi derslere girme mecburiyetinde. Şimdi, bu, geri adım arkadaşlar. Öğretmene ekders ücreti veriyoruz derken, buradan geri adım atıyoruz. Binlerce meslek dersi, atelye dersi öğretmenlerine getirilen bu uygulama, onların lehine değil, aleyhine. Sonra da, Sayın Maliye Bakanı "önerge veriyorsunuz" diyor. Peki, bu durumu, biz burada dile getirmeyelim mi?

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Yanlış söylüyorsun?

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bu düzenlemeyi, biz burada dile getirmeyelim mi? Elimizde yazılar var. İşte, bütün öğretmen camiasından gelen yazılar var. İşte, burada? Kaç öğretmenden, değişik teşkilatlardan bu konuyla ilgili elimizde yüzlerce faks var.

SELAMİ UZUN (Sivas) - Burada, yanlış yanlış konuşuyorsun?

BAŞKAN - Lütfen, müdahale etmeyin?

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Getirilen "atelye ve meslek dersi" ibaresi "ders" şeklinde değiştiriliyor ve biraz sonra?

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Engel oluyorsun? Çok konuşarak engel oluyorsun? Bırak da çıksın yani?

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bakınız "6 saate kadar" ibaresi "6 saat" şeklinde? Kimler için; yöneticiler için. Şimdi, bunu hazırlayan arkadaşlarımız, okul idarecilerinin nasıl görevler içerisinde olduğunu bilen arkadaşlarımız değil. Okul müdürü, o kadar çok faaliyetler içerisindedir ki, şimdi, bu getirilen?

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Çabuk çıksın? Bırak!.. Yeter artık!..

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Lütfen, Sayın Göksu?

Sayın Kandoğan?

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Sayın Milletvekili, şimdi "çabuk çıksın" diyorsanız?

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Konuşma da çıksın işte?

BAŞKAN - Sayın Göksu, lütfen? Lütfen? Sayın Göksu?

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdiye kadar, bütün maddelerde?

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, teşekkür eder misiniz lütfen.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Bitiriyorum, tamam?

BAŞKAN - 2 önerge daha var, biliyorsunuz.

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Şimdiye kadar?

BAŞKAN - Teşekkür için Sayın Kandoğan?

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Tamam?

Şimdiye kadar, bütün maddelerde, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri konuştu mu; konuştu. Ben konuşunca niye rahatsız oluyorsunuz?!

BAŞKAN - Sayın Kandoğan?

ÜMMET KANDOĞAN (Devamla) - Onlar konuşunca iyi, Ümmet Kandoğan konuşunca "engelleme?"

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan.

Sayın Kandoğan, her ne kadar, konuşmanızda "Genel Kurulda 30 kişi yok" demişseniz de, şu anda, AK Parti Grubundan 48, Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan 15, Anavatan Partisi Grubundan 3 kişi, Doğru Yol Partisi Grubundan 1 kişi var.

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli)- Yeni gelenler olduysa bilemem; ama, karar yetersayısında belli olur.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler?Önerge reddedilmiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 1103 sıra sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 6 ncı maddesiyle değiştirilen 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunun (b) bendinin madde metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Ümmet Kandoğan
Denizli

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SABAHATTİN YILDIZ (Muş) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Kandoğan, buyurun.

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu önergemle ilgili görüşlerimi açıklamaya çalışacağım.

Burada 6 ncı maddenin (b) fıkrasında, "Orta dereceli okullarda" ibaresi, "Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında", "altı saate kadar" ibaresi "6 saat" şeklinde değiştirilmiştir. Şimdi, bu "altı saate kadar" ibaresi "6 saat" şeklinde değiştirilince binlerce okul müdürümüzün artık bundan sonra eskisi kadar ek ders ücreti alamayacağıyla karşı karşıya kalacağız. Şimdi okul müdürlerimiz -ben çok uzun yıllar idarecilik yaptığım için bilirim- o kadar çok faaliyetler içerisindedirler ki, o kadar çok komisyonlarda görev alırlar ki, o kadar çok toplantılara katılırlar ki, bu öğretmenlerimizin, bu okul müdürlerimizin 6 saat derse girmesi halinde çok ciddî sıkıntıların ortaya çıkabileceği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Şimdi eğer 6 saat derse giremeyecek olursa ek ders ücretinde bir azalma söz konusu olacak. Biz, bir kanun tasarısıyla öğretmenlerin ek ders ücretlerini düzenlerken, atelye ve meslek dersleri öğretmenlerinin, okul müdürlerinin, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olanların ek derslerden faydalanmasıyla ilgili bir geri adım söz konusu.

Şimdi Sayın Mehmet Ali Şahin, öğretmenlerin ek ders ücretiyle ilgili olarak, 88 000 000 lira ayda ek ders ücreti aldıklarını söylediler. Ben Sayın Maliye Bakanımıza buradan soruyorum: Türkiye'de kaç öğretmen bu söylenilen rakamları alacaktır? Bunu ben merak ediyorum ve Sayın Bakanımdan da öğrenmek istiyorum. Eğer Türkiye'deki öğretmenlerimiz, büyük çoğunluğu, yarısı 88 000 000, üçte 1'i, dörtte 1'i 88 000 000 lira ek ders ücreti alacaksa bu düzenlemeden sonra, ben, bundan sonraki maddelerde konuşmalarımı buna göre düzenlemek istiyorum. Sayın Maliye Bakanımdan da özellikle istirham ediyorum, bu öğretmenlerimizle ilgili olarak.

Öğretmenlerimiz diğer meslek mensuplarından farklı. Onlar, son derece, diğer mesleklerden farklı bir hizmet görüyorlar. Onların giyimleri kuşamları, sosyal yaşantıları, sosyal hayatları, günlük gelişmeleri takip etmeleri, basını, televizyonu, yeni çıkan kitapları takip etmeleri, kendilerini yenilemeleri, kendilerini yetiştirmeleri, son derece önemli. Eğer biz çağı yakalamak istiyorsak, 21 inci Yüzyılda çağdaş uygarlık seviyesinde olmak istiyorsak, özellikle, öğretmenlerimizin çağın gereklerine uygun olarak yetişmelerini, sosyal ve özlük haklarının da buna uygun olmasını takip etmek ve bunların gereğini yerine getirmek mecburiyetindeyiz.

Şimdi ben merak ediyorum: Öğretmenlerimizden kaçı son çıkan kitapları alma imkânına sahiptir? Kaç kişi son gelişmeleri yakından takip edebilmektedir? Onun için, 3 500 000 liralık ek ders ücretlerini 5 000 000 liraya çıkardık demekle, hele hele böyle 6 ncı madde gibi, kazanılmış haklardan geri adım atılması söz konusu olunca, öğretmenlerimize çok şey verildiğinin haklı ve doğru bir tarafı olmadığı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. O bakımdan, ben bu düzenlemenin, 6 ncı maddenin, özellikle öğretmenleri geri getirme noktasında onlara zarar verdiği inancındayım.

Bu düşünceyle, bu fıkranın madde metninden çıkarılmasını sizlerden talep ediyor ve Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kandoğan.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Önerge reddedilmiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 1103 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 6 ncı maddesiyle değiştirilen 5.3.1964 tarihli ve 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ekders Ücretleri Hakkında Kanunun (a) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim.
Ümmet Kandoğan
Denizli

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET ALTAN KARAPAŞAOĞLU (Bursa) - Katılmıyoruz efendim.

BAŞKAN - Hükümet katılıyor mu?

MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Kandoğan buyurun.

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Gerekçe okunsun.

SELAMİ UZUN (Sivas) - Gel, konuş.

BAŞKAN - Lütfen, sayın milletvekilleri?

Gerekçeyi okutuyorum:

Gerekçe: Tasarıyla getirilen düzenlemenin yasalaşması durumunda atölye ve meslek dersleri branşlarındaki öğretmenlerin ekders ücretlerinin azaltılması söz konusu olacağından bu düzenlemenin madde metninden çıkarılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Önerge reddedilmiştir.

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Madde kabul edilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz