Memura ek ödemede 10 ve 11. maddeler geçti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mart 2006 22:09, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Memura ek zam görüşmelerinde 10 ve 11. maddeler de kabul edildi.

10. madde ile Kurulların temsil ve ağırlama giderlerinin yıllık toplamı, kurul başkanı ve kurulları temsil etme yetkisine haiz personelin bir aylık ortalama net ücretinin iki katını geçemeyecek.

Kanun edilen madde şu şekildedir:

MADDE 10.- 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 14/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"MADDE 14/B.- Özel kanunlarla kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurum, kurul, üst kurul, enstitü, teşebbüs, fon ve sair adlarla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşlarında, kanunlarında aksine hükümler olsa dahi, kendi özel mevzuatındaki hükümler uyarınca yapılacak temsil ve ağırlama giderlerinin yıllık toplamı, başkan ile temsil yetkisini haiz olan personelin bir aylık ortalama net ücretinin iki katını geçemez. Temsil yetkisini haiz personelin unvan ve sayıları, karar organlarınca üyeler dahil toplam personel sayısının yüzde ikisini geçmemek üzere belirlenir."

Not: maddeye bir öenrege ile ekleme yapılmıştır. Eklenen önergeye ilişkin detaylar yarın memurlar.nette yer alacaktır.


11. madde ile bu yılın başında kaldırılmış olan lojman tazminatı, ilgili mevzuatından da çaıkarılarak tamamen kaldırılmıştır.

(3) numaralı bendi hariç kaldırılan 375/B bendi şu şekildedir:

"B) Birinci fıkra kapsamına giren personele aşağıda yer alan esas ve usullere göre her ay lojman tazminatı ödenir.
1. Kapsama dahil personelden;
a) (Değişik: 23/2/1995-KHK-547/15 md.) Kendilerine 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu uyarınca konut tahsis edilmiş bulunanlarla, muhtelif kanunlara göre kira yardımından yararlananlar.
b) Kurumların yurtdışı kadrolarına sürekli görevle atanmış olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri,
d) Sözleşmeli personel,
Lojman tazminatından yararlanamaz.

2. Kapsama dahil personelden;
Aylıklarının hesaplanmasında esas alınan ek göstergeleri;
2500 (dahil) ve daha fazla olanlara 600.000.-
1500 (dahil) ve 2500 arasında olanlara 400.000.-
Diğerlerine (Ek göstergesi olmayanlar dahil) 200.000.-
Lira tutarında her ay lojman tazminatı ödenir. Eşlerden her ikisinin de tazminata müstehak olması halinde sadece tazminat miktarı fazla olana ödeme yapılır.
Bu tazminat, sair ödemelerde aylık kavramına dahil edilmez ve tazminata hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Damga vergisi hariç hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
Mahalli İdareler kapsama dahil personele lojman tazminatı ödeyip ödememeye ve bu madde uyarınca tesbit edilen miktarları aşmamak şartıyla daha düşük miktarlarda ödeme yapmaya yetkilidir.
(Değişik: 23/2/1995-KHK-547/15 md.) Kapsama dahil personele ödenecek lojman tazminat miktarlarını 5000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı aşmayacak şekilde personelin kadro derecesi, görev unvanı ve ek göstergesi ile görev yerinin nüfus ve gelişmişlik düzeyi gibi hususları birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle Maliye Bakanlığının teklifi üzerine yeniden tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

3.Büyükelçiler,daimi delegeler,maslahatgüzarlar,askeri temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar hariç olmak üzere sürekli görevle yurtdışına atanan kapsama dahil personelden kendilerine yurtdışında gerek kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan gerek kiralanan konutların tahsis edilmesi halinde ilgili memurun emsal katsayılarına göre belirlenen yurtdışı net aylığının % 25'ini geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca tesbit edilen tutarlar kadar kira bedeli alınır. Kira bedeli alınan konutların mefruşat, elektrik, su, gaz, telefon, garaj ve genel giderleri de ilgili personelce ayrıca karşılanır."

Bu maddeyi kaldıran Kanun metni şu şekildedir:

"MADDE 11.- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (B) fıkrası, (3) numaralı bendi hariç, yürürlükten kaldırılmıştır."

Bu Habere Tepkiniz