Memura Ek Zamda Son Dönemeç: Köşk

40+40'a ek olarak çeşitli meslek gruplarına ek zam getiren 13 maddelik yasa tasarısı dün Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Dünkü görüşmelerde üç maddede değişiklik yapıldı. Yasa tasarısı; bugün Cumhurbaşkanlığı Makamına sevk edilecek olup, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in yasayı onaylamasının ardından da, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Dünkü görüşmelere ilişkin detaylar için tıklayınız.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2006 08:06, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

* Denge tazminatına ilişkin sitemizde yer alan tüm haberler


Dünkü görüşmelerde tasarının 5 madde kabul edildi.

1- EMEKLİLERDEN ÖZELLEŞTİRME KAPSAM PROGRAMINA ALINANLAR

Kabul edilen 8. madde: Bu madde ile "emekli aylığı almakta iken özelleştirme kapsam ve programına alınan kuruluşlarda görev almaları nedeniyle 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince emekli aylıkları kesilenler", Kanunla düzenlenecek genel sağlık sigortası kapsamına alınacakları tarihe kadar, hastalanmaları halinde resmî veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslara göre muayene ve tedavi ettirilirler.

2- POLİS, BEKÇİ VE MİT EMEKLİLERİNE 100 YTL

Kabul edilen 9. madde: Kabul edilen 9. maddeyle Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı ödenenlerden, emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 100 YTL tutarında ayrıca ödeme yapılacak. Bir başka deyişle polis ve bekçi emeklilerine 100 YTL verilecek. Verilen bir önerge ile 100 YTL'den MİT emeklilerinin de yararlanması benimsendi.

3- KURUL TEMSİL GİDERLERİNE SINIRLAMA

Kabul edilen 10. madde
: Bu maddeyle Kurulların temsil ve ağırlama giderlerinin yıllık toplamı, kurul başkanı ve kurulları temsil etme yetkisine haiz personelin bir aylık ortalama net ücretinin iki katını geçemeyecek. Bu maddeye bir önerge ile ekleme yapılmış 2 yıllık yüksek öğretim mezunu denetim elemanlarına tazminat verilmesi benimsendi.

4- KALDIRILAN LOJMAN TAZMİNATI MEVZUATINDAN DA ÇIKARILDI

Kabul edilen 11. madde: Bu maddeyle, bu yılın başında kaldırılmış olan lojman tazminatı, ilgili mevzuatından da çaıkarılarak tamamen kaldırılmıştır.

5- DERS SAATLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME ÖĞRETİM YILI SONUNDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kabul edilen 12 ve 13. madde: Bu maddeler kanunun yürürlüğüne ilişkin maddelerdir. 12. maddenin görüşmeleri esnasında ders saatlerine ilişkin düzenlemenin, eğitim öğretim yılı sonunda yürürlüğe girmesi benimsendi.Ek ödeme alamayan memurlara Ocak ayından itibaren 40 YTL, Temmuz'dan itibaren de 40 YTL ilave ödeme yapılmasını öngören kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanuna göre, ek ödeme alamayan kurumlarda çalışan memurların maaşlarına 2006 Ocak'tan itibaren her ay 40 YTL, Temmuz'dan itibaren de 40 YTL daha olmak üzere toplam 80 YTL ek ödeme yapılacak. Ek ödeme alacak olanlar şunlar:

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, AB Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ile bağlı kuruluşları, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri, Emniyet, DSİ, Karayolları, Tapu ve Kadastro, Orman, Tarım Reformu, Petrol İşleri, SHÇEK, Basın-Yayın ve Enformasyon, Gençlik ve Spor, Vakıflar, Sivil Havacılık, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, İller Bankası, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Maden Tetkik ve Arama genel müdürlükleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları mahalli idare birlikleri ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında yer alanlar ile subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar.

-YARARLANAMAYACAKLAR-

Makam, yüksek hakimlik, temsil veya görev tazminatlarından yararlananlar, kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenler, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlananlar ve bir kadroya vekalet edenler kanunun getirdiği artışlardan yararlanamayacak.

-SENDİKA ÖDENEĞİ 5 YTL-

Kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele, sözleşme ücretiyle ilişkilendirilmeksizin, kanunda belirtilen tutarı aşmamak üzere ek ödeme yapılmasına, ilgisine göre Yüksek Planlama Kurulu (YPK) ile Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Sendikalı kamu görevlilerine, üyelik kesintisi yapılan her ay için 5 YTL tutarında sendika ödeneği verilecek. Aile yardımı ödeneği gösterge rakamı, 1.500'e çıkarılacak. Böylece aile yardımı ödeneği, 10 YTL artırılacak.

Başka kurumlarda vekaleten veya geçici olarak görevlendirilen ve aylıklarını kendi kurum ve kuruluşlarından alan memurlar ile kamu görevlileri, görev yaptıkları kurumlardaki personelinin yararlandığı her türlü tazminat, fazla çalışma ücreti ve diğer ödemelerden yararlanamayacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nde görevlendirme suretiyle çalışan personel ise tazminat, fazla çalışma ücreti ve diğer ödemelerden yararlanabilecek.

ÖSYM Başkanlığı'nca yapılan merkezi sınavlarda, başvuru hizmetlerini yürütmek için görevlendirilen Milli Eğitim Bakanlığı personeline, başvuru için adaydan alınan 2 YTL tutarındaki hizmet bedelinin yarısı verilecek. Alınan başvuru bedelinin diğer yarısı ise okulun acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, okulun bağlı olduğu ilçe milli eğitim müdürlüğü hesabına aktarılacak.

-POLİS, DİN GÖREVLİSİ VE TEKNİK HİZMETLER-

Din ile emniyet hizmetleri tazminat gösterge rakamları da yükseltilecek. Buna göre, ek ödemenin yanı sıra, polis ve din görevlilerinin maaşlarında aylık ortalama 100 YTL'lik daha artış yapılacak. Din görevlilerinin alacağı tazminattan, Diyanet İşleri Başkanlığı genel idari hizmetler kadrosunda çalışan personel de faydalanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında mimar, mühendis ve teknik hizmetler kadrosunda bulunan ve açık mahallerde fiilen çalışan personele, kurum ayrımı yapılmaksızın, ayda yaklaşık 90 YTL ek özel hizmet tazminatı verilecek. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan avukatlar ile hukuk müşavirlerinin ücretleri, 10.000 gösterge rakamı üzerinden hesaplanacak.

-SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMI-

Milli Eğitim Bakanlığı'nda norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması durumunda, öğretmenler de sözleşmeli olarak istihdam edilecek. Öğretmenlerin ek ders ücretleri de 3.6 YTL'den 5 YTL'ye çıkarılacak.

Hazırlık ve plan çalışmaları karşılığında öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek kaydıyla, aylık ve ücret karşılığı okuttukları her 10 saat için 1 saat ek ders ücreti ayrıca ödenecek. Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan ders görevleri, ders görevinin yapılmış sayılacağı haller ile yüz yüze yapılan ders görevleri dışındaki ek ders görevleri hariç, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında aylık karşılığı ders görevini doldurmayanlara ek ders ücreti ödenmeyecek.

-HAKİM VE SAVCILARIN NÖBET ÜCRETLERİ ARTIRILACAK-

Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan sivil memurların özel hizmet tazminatı gösterge rakamları 10 puan yükseltilecek. Mesai saatleri dışında, genel tatil günlerinde veya hafta sonu tatillerinde nöbet tutan adli yargı hakim ve cumhuriyet savcıları ile bunlarla birlikte nöbet tutan personelin nöbet ücretleri artırılacak.

Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren meslekte 3 yılını doldurmuş, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kazanmış hakim ve savcılar için belirlenmiş olan 5.800 ek gösterge rakamı, 6.400'e çıkarılacak. Böylece bu hakim ve savcılara yaklaşık 45 YTL ödeme yapılacak. Adli Tıp Kurumu personeline, döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere yapılan ödemeler yükseltilecek. Emekli pilot subaylar, yeniden THY'de çalışmaları halinde tedavi yardımından faydalanabilecek.

-EMEKLİ MİT VE EMNİYET MENSUPLARINA DA 100 YTL-

MİT ve emniyet hizmetleri sınıfları ile çarşı ve mahalle bekçisi kadrolarından emekli aylığı ödenenlerden emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay 100 YTL ödenecek. Kurum, kurul, üst kurul, enstitü, teşebbüs, fon ve diğer adlarla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşlarında, kanunlarda aksine hükümler olsa dahi, kendi özel mevzuatındaki hükümler uyarınca yapılacak temsil ve ağırlama giderlerinin yıllık toplamı, başkan ile temsil yetkisini haiz personelin bir aylık ortalama net ücretinin 2 katını geçemeyecek. İki yıllık yüksekokullardan mezun olan denetim elemanları ile 2006 yılından önce atanmış belediye müfettişleri de makam tazminatı alabilecek.

Bu Habere Tepkiniz