1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devlet İşçilik Sınavı usul ve esasları hakkında Tebliğ

11 Nisan 2006 09:12
+Aa- Yazdır

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DAİMİ KADROLARINA İLK DEFA İŞÇİ OLARAK ALINACAKLAR İÇİN YAPILACAK MERKEZİ SINAVA GİRECEKLER İLE EĞİTİM DÜZEYLERİ İTİBARIYLA MERKEZİ SINAV DIŞINDA KALANLAR VE BUNLARIN İŞE YERLEŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu düzenlemenin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarının daimi kadrolarına ilk defa işçi olarak alınacaklar için yapılacak merkezi sınava tabi olanlar ile eğitim düzeyleri itibarıyla merkezi sınav dışında kalanlar ve bunların işe yerleştirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, merkezi yönetim bütçesinin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özelleştirme programına alınmış kamu payı ağırlıklı kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, özel bütçeli kuruluşlar, özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı işyerlerinin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının daimi kadrolarına ilk defa işçi olarak alınacaklar ile geçici, mevsimlik ve muayyen süreli işlerde çalışıp daimi kadrolara geçirilecek işçi alımını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 18/5/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ'de geçen;
a) DPB: Devlet Personel Başkanlığını,
b) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,
c) Kurum: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,
ç) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
d) Yönetmelik:18/5/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezi Sınava İlişkin Hükümler

Genel esaslar
MADDE 5 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının daimi kadrolarına ilk defa işçi olarak alınacaklara Merkezi sınav uygulanır. Merkezi sınav, ÖSYM'nin sorumluluğu altında hazırlanır ve uygulanır. Merkezi sınava en az ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar girebilir.

(2) Merkezi sınav bir oturumda 3 düzeyde;

(a) Yüksek öğretimde lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan adaylar için A düzeyinde,

(b) Önlisans programlarından mezun olan adaylar için B düzeyinde,

(c) Lise ve dengi okul mezunu adaylar için C düzeyinde,

yapılır.

(3) ÖSYM, başvuruların yapılması, adayların sınava girecekleri sınav merkezlerinin tespit edilmesi, binalara, salonlara alınması ve sınavda görev alacakların belirlenmesinde kendi usullerini uygular.

Sınava alınmada istisnalar
MADDE 6 - (1) Durumları aşağıda belirtilenler,

a) Askerlik veya kanuni bir görev nedeniyle işten ayrılan işçilerden bu görevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek için başvuranlar,

b) Kamu kurum ve kuruluşları adına mecburi hizmetle yükümlü olanlar,

c) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesinde sayılanlar,

ç) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 1 inci maddesinde sayılanlar,

d) Kurum kanalıyla işe alınmış olmaları kaydıyla hizmet akitleri askıya alınmış olan ve aynı kapsam ve statüde işe başlatılacak bulunan mevsimlik işçiler, geçici işçiler ve muayyen süreli işlerde çalışan işçiler,

merkezi sınavdan muaftırlar. (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenler kendi kanunlarına tabi olup, Kuruma talep vermelerine gerek yoktur.

Merkezi sınav uygulanmayacaklar
MADDE 7 - (1) Durumları aşağıda belirtilenler,

a) Tabii Afetlerde Zarar Gören Afetzedelerin İşe Gönderilmelerinde ve İşe Alınmalarında Öncelik Tanınması Hakkındaki 26/2/1985 tarihli ve 85/9422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde işe alınacaklar,

b) Türk Vatandaşlığına Kabul Edilen Afgan Göçmenlerinin İşyerlerinde Öncelikle İşe Alınmalarına Dair 31/3/1983 tarihli 83/6291 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde işe alınacaklar,

c) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlara, kamu kurum ve kuruluşlarının, daimi işçi taleplerine göndermede öncelik tanınmasına ilişkin Bakanlar Kurulunun 7/6/2002 tarih ve 2002/4671 sayılı Kararı çerçevesinde kamulaştırmayı yapan kamu kurum ve kuruluşu tarafından kamulaştırmanın yapıldığı yerde işe alınacaklar,

ç) Terörle Mücadele Sırasında Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar ile Üstün Başarılı Olanların ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Yükümlülük Süresi Uzatılan Yedek Subay, Erbaş ve Erlerin İşe Alınmalarında Öncelik Tanınması Hakkındaki 29/1/1999 tarihli ve 99/12354 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde işe alınacaklar,

d) Kamu kurum ve kuruluşları, Kurumun önceden iznini almak kaydıyla, kömür ve maden işletmelerinde yer altı işlerinde çalıştırılacak işçileri noter gözetiminde yapılacak kur'a ile istihdam edilecekler,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi kadrolu işçi olarak çalışmış olup da bu kurum ve kuruluşun kendi disiplin mevzuatı uyarınca görev veya meslekten ihraç ya da 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 25/II nci maddesi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir nedenle ayrılmış olanlardan daimi işçi kadrolarında istihdam edilmek isteyenler,

merkezi sınavdan muaftırlar.

Merkezi sınav duyurusu
MADDE 8 - (1) ÖSYM, Kurum ve DPB'nin görüşünü almak suretiyle merkezi sınava başvuru tarihleri ile başvurunun nasıl ve nereye yapılacağını, sınav tarihini, ayrıca sınavla ilgili kısa bilgileri Resmî Gazete ve/veya ülke düzeyinde yayım yapan tirajı yüksek bir gazetede ilan eder.

Sınava başvuru
MADDE 9 - (1) Sınava başvurular ÖSYM bürolarına veya belirlenecek merkezlere yapılır. Bilgi ve belgelerin eksik ya da gerçeğe aykırı olmasından dolayı adaylar sorumludur.

Merkezi sınav
MADDE 10 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına daimi işçi olarak alınacaklar için merkezi sınav aynı veya farklı tarihlerde, il merkezlerinde olmak üzere en erken bir, en geç dört yılda bir yapılır. Merkezi sınav sonuçları bir sonraki merkezi sınav sonuçlarının Kuruma bildirildiği tarihe kadar geçerlidir. Kamu kurum ve kuruluşlarının daimi işçi kadrolarına başvurabilmek için merkezi sınavdan 60 ve daha üzeri puan almak gerekir. Merkezi sınav kapsamında bulunan özürlü ve eski hükümlüler için puan barajı bulunmamakla birlikte, taleplere müracaat edebilmek için merkezi sınava girmiş olmak yeterlidir. Merkezi sınavda başarılı olmak daimi işçi kadrosuna alınmada tek başına bir hak teşkil etmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşgücü Taleplerinin Kabulü ve Sonuçlandırılması

Boş kadroların yetkili Kurum il/şube müdürlüklerine bildirilmesi ve ilanı
MADDE 11 - (1) Kamu kurum ve kuruluşu, atama izni aldığı daimi işçi kadroları ile atanacaklarda aranan nitelikleri içeren talep yazılarını, atama iznini aldıktan sonra bulunduğu yerdeki Kurum ünitesine gönderir. Asgari bilgileri içeren ve kabul edilmesine engel bir durumu bulunmayan talep yazıları için Kurum ünitelerince ilan metni hazırlanır ve ilan giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından tahsil edilmek ve/veya karşılanmak suretiyle Resmî Gazete'de veya ülke düzeyinde yayım yapan tirajı yüksek bir gazetede ilan ettirilir. İşgücü talepleri gerektiğinde toplu olarak yayınlatılabilir.

(2) Talep yazılarında asgari olarak;

a) Taleplerin ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim seviyesinde olanlar için eğitim aralığı olmaksızın tek eğitim seviyesinde olması,

b) Yaş şartının, hedef kitle itibarıyla göndermeyi sınırlandırıcı bir durum yerine daha çok kişinin değerlendirilebilmesine imkan tanıması,

c) Daimi kadroda çalıştırılacak normal işçi taleplerinde, yöre şartı yerine ülke genelini kapsayacak şekilde taleplere yer verilmesi,

ç) Taleplerde istenilen işgücünün mesleği ile işçide aranan diğer şartların ve istenilen belgeler arasında kabul edilebilir bir tutarlılığın bulunması,

d) Taleplerde eski hükümlüler arasında suç tiplerine göre, özürlüler arasında da işin niteliği gerektirmediği sürece özür gruplarına göre ayrım yapılmaması, adayların başvuru koşullarını kısıtlayıcı niteliklerin ileri sürülmemesi,

e) İşgücü taleplerinde eğitim durumları belirlenirken mesleğe uygun olan okul ve bölümlerin kısıtlanmaması,

f) İşgücü taleplerinde cinsiyet ayrımına yer verilmemesi,

g) Açık iş sayısı ve işçinin istihdam edileceği işyerinin ad ve adresinin yer alması,

gerekmektedir.

(3) İlan metninde ise, (a) ve (b) bentleri dışında ayrıca;

a) Açık iş için durumu uygun adayların, Resmî Gazete'de veya ulusal gazetelerde ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde merkezi sınav sonuç belgesinin bir örneği ile kayıtlı bulundukları veya talebin verildiği Kurum il/şube müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerektiği, kur'aya tabi taleplerde kur'anın hangi gün, saat ve adreste çekileceği,

b) Yetkili Kurum il/şube müdürlüklerince merkezi sınav puan sıralaması ile talep şartları dikkate alınarak başvuranlardan açık iş sayısının iki katını geçmeyecek sayıda; 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde sayılanlardan talep şartlarına uygun olanlardan da açık iş sayısının iki katını geçmeyecek sayıda bir belirleme yapılacağı ve bunlara sözlü sınav/mülakatın yeri ve zamanının talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından ayrıca duyurulacağı,

hususlarının yer alması zorunludur.

Başvuruların Kurum il/şube müdürlüklerince değerlendirilmesi, sözlü sınav/mülakata katılacakların belirlenerek talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilmesi

MADDE 12 - (1) Kurum üniteleri, başvuru süresinin bitimini izleyen 10 gün içinde, kendilerine başvuranlardan durumları kamu kurum ve kuruluşlarının bildirdikleri talep şartlarına uygun olan adayları en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve açık iş sayısının iki katını geçmeyecek şekilde belirleyerek, bunların; adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek adı ve kodu, merkezi sınav puanı, telefon ve adresini gösterir bir listeyi nihai değerlendirmeyi yapacak talebi veren kamu kurum ve kuruluşunun bulunduğu yerdeki Kurum il/şube müdürlüklerine gönderirler.

(2) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ve Bakanlar Kurulu Kararıyla öncelikli gönderme ve/veya işe alınma hakkına sahip bulunanlar durumu talep şartlarına uygun olanlar da aynı süre içerisinde açık iş sayısının iki katını geçmeyecek sayıda ve sıradan olmak üzere isim ve adresleri ile durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgilerle birlikte ayrı liste halinde talebi veren kamu kurum ve kuruluşunun bulunduğu yerdeki Kurum il/şube müdürlüklerine gönderirler.

(3) Başvurular arasında, puan itibarıyla en son gönderilen adayın merkezi sınavda almış olduğu puanla aynı puanı almış adaylar varsa bunlar da talep sahibi üniteye gönderilir, talep sahibi ünitece de nihai liste oluşturulurken aynı puanı almış olanlar varsa bunlar da işyerine gönderilir.

(4) Talebi alan il/şube müdürlüğü kendisine doğrudan yapılan başvurularla Kurumun diğer ünitelerinden gelen listeleri, talep edilen işgücü sayısı ve niteliklerini dikkate alarak merkezi sınav puan durumuna göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutar. Bu puan sıralamasına göre talep sayısının iki katına kadar düzenleyeceği ve adayların; adı, soyadı, merkezi sınav puanı, telefon ve adreslerini içeren bir listeyi ve bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak talep sayısının iki katını geçmeyecek şekilde öncelikliler için ayrıca oluşturulacak listeyi sözlü sınav/mülakata, kariyer mesleklerde yazılı ve/veya sözlü sınava tabi tutulmaları için taleplere başvuru süresinin bitimini izleyen 20 nci günün sonuna kadar talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderir.

(5) Kurumca, yeterli sayıda gönderme yapılan işgücü ihtiyacı için ilgili kamu kurum ve kuruluşunca ikinci kez gönderme yapılması istenemez ve yeniden aynı meslekte ve nitelikte işgücü talebinde bulunulamaz.

(6) Kurum bu maddede belirtilen süreler ile 11 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen 15 günlük başvuru süresini arttırma veya azaltma yetkisine sahiptir.

Sözlü sınav/mülakat
MADDE 13 - (1) Sözlü sınav/mülakat, Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşunun atamaya yetkili amirin görevlendireceği bir başkan ve dört üyeden oluşan sınav kurulunca yapılır. Müfettiş, kontrolör, denetmen, denetici, aktüer, uzman gibi kariyer mesleklerde, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları, Kurum il/şube müdürlüğünce gönderilen listelerin kendilerine ulaşmasını müteakip listelerde yer alanlara gerekli bildirimi yaparak 30 gün içinde sözlü sınav/mülakat yapmak zorundadır. Merkezi sınavı kazanan adaylardan gönderilenler ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen adaylardan gönderilenler sözlü sınav/mülakata tabi tutulurlar. Sözlü sınav gerekli görüldüğünde uygulamalı olarak da yapılabilir. Sözlü veya uygulamalı sınava katılacak adayın merkezi sınav sonuç belgesiyle birlikte müracaatı gerekir. Kamu kurum ve kuruluşları, yapacakları bildirimlerde merkezi sınav sonuç belgesiyle birlikte müracaat edilmesinin gerektiğine özellikle işaret ederler. Sözlü veya uygulamalı sınavlar mesleki bilgi ve görevle ilgili bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 60 puan alınması şarttır. Merkezi sınava katılan adaylar için yazılı ve sözlü sınavda alınan puanların ortalaması alınmak suretiyle; merkezi sınav uygulanmayan adaylar için mülakattaki başarı durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle başarı listesi oluşturulur, oluşturulan listede başarı sırasına göre asil ve yedek adaylar belirlenir.

(3) Kurum ünitelerince gönderilenlerden almak koşulu ile talep sayısından fazla alım yapıldığında masraf karşılığı tahsil edilir.

Sözlü sınav/mülakat sonuçlarının duyurulması
MADDE 14 - (1) Sözlü sınav/mülakat sonuçları, işgücü talebini veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle, varsa web sitesinde ilan edilir. Ayrıca, sözlü sınav/mülakata giren adaylara yazılı olarak bildirilir.

(2) Adaylar, sözlü sınav/mülakata, sonuçların tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edebilir. Yapılan itirazlar, itirazın sınav kuruluna ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde kurulca incelenip sonuçlandırılarak ilgiliye ve itirazın haklı çıkması halinde yetkili Kurum il/şube müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

Atama sonuçları hakkında yetkili Kurum il/şube müdürlüğüne bilgi verilmesi

MADDE 15 - (1) İlgili kamu kurum ve kuruluşu yazılı ve sözlü sınav/mülakatta başarılı olup da atamaları yapılanları, yedek kazananları ve başarısız olanlar ile varsa sözlü sınav/mülakata katılmayanları atamayı izleyen 15 gün içinde listeler ve listeyi yetkili Kurum il/şube müdürlüğüne gönderir.

(2) Sözlü sınav/mülakat sonuçlarının ilanından itibaren 30 gün içinde atama için başvurmayan veya başvurup da deneme süresi içerisinde işten ayrılan olduğu takdirde yedek olarak kazananların başarı listesindeki sıralamaya göre ataması yapılır ve bu durum da yetkili Kurum il/şube müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Düzeyleri İtibarıyla Kur'aya Tabi Olanlar

Boş kadroların yetkili Kurum il/şube müdürlüklerine bildirilmesi ve ilanı
MADDE 16 - (1) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, 17 nci maddede belirtilenlerin istihdam edilecekleri daimi işçi kadrolarına ilişkin işgücü istemleri, 11 inci maddende belirtildiği şekilde Kurum il/şube müdürlüğüne bildirilir ve Kurum il/şube müdürlüğünce yayınlanır.

(2) Doktor ve diş hekimi talepleri için sınav şartı aranmaz, talepler bu madde çerçevesinde ilan edilir ve açık iş sayısından fazla müracaat olması halinde, başvuranlar arasında noter huzurunda yapılacak kur'a ile asil ve yedekler belirlenir.

(3) Kurum tarafından işgücü talebinde aranılan şartlara uygun olarak gönderilen iş arayan sayısı, daha önce alınmak üzere duyurulmuş olan işçi sayısından az ve/veya bu sayı kadar ise, gönderilenler işgücü talebinin merkezi sınav kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir kur'a, sözlü sınav/mülakata tabi tutulmaksızın işe alınırlar.

Kur'a Usulü
MADDE 17 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca, Yönetmeliğin 11 inci maddenin (c) bendinde belirtilen eğitim düzeyi dışındakilerden istihdam edilecek işçiler için, Kurumun gönderdiği listeler esas alınmak suretiyle talep sayısının iki katını geçmeyecek şekilde noter huzurunda kur'a çekimi yapılır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının talebi halinde söz konusu Yönetmeliğin 11 inci maddenin (c) bendindeki eğitim düzeyine sahip olanlardan merkezi sınava giren veya girmeyenler de kur'aya tabi işgücü talebine müracaat edebilirler.

(3) 7 nci maddenin (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen ve Bakanlar Kurulu Kararıyla öncelikli gönderme ve/veya işe alınma hakkına sahip bulunanlar durumu talep şartlarına uygun olanlar da aynı süre içerisinde açık iş sayısının iki katını geçmeyecek sayıda ve sıradan olmak üzere isim ve adresleri ile durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgilerle birlikte liste halinde kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir. Kur'aya katılacakların listesi ile birlikte yetkili il/şube müdürlüğü tarafından talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna sözlü sınav/mülakat yapılmak üzere gönderilir.

(4) Kur'a sonrası açık iş sayısının iki katı oranında belirlenenler ile öncelikli olarak gönderilenler arasından, talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunca oluşturulan sınav kurulunca yapılacak sözlü sınav/mülakat sonrası asil ve yedek olarak ataması yapılacaklar belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 18 - (1) Bu Tebliğ'in uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kurum yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 19 - (1) 17/6/2000 tarihli ve 24082 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar İçin Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler ile Eğitim Düzeyleri İtibarıyla Merkezi Sınav Dışında Kalanlar ve Bunların İşe Yerleştirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar"a ilişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 20 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 21 - (1) Bu Tebliğ'in Merkezi Sınava İlişkin Hükümleri Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı tarafından müştereken, diğer hükümleri Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü tarafından yürütülür.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
07:20 - CHP KRT''yi 1 buçuk milyon dolara aldı07:09 - e-İhracat'la dünyayı fethettik07:00 - Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda06:56 - Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı- Haritalı06:50 - Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı06:42 - Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu
06:38 - Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi personelle sahur yaptı06:30 - Afyonkarahisar'da organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı06:20 - Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı06:15 - Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail polisinin saldırıları sonucu 90 kişi yaralandı01:45 - Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar01:43 - CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım
01:39 - Sivas ve Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu01:34 - 90 bin Filistinli, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini idrak etti01:00 - Bursa Büyükşehir Belediyesinden 60 bin haneye fatura desteği00:03 - Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?00:01 - 9 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
23:57 - Dışişleri açıkladı: İki ülkeyle seyahat kısıtlaması kaldırılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam