Ek Ödeme ve Diğer Düzenlemelere İlişkin Genelge

Memura ek ödeme getiren 5473 sayılı Kanunla memurlar ile kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında bazı düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemelere ilişkin olarak uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla Maliye Bakanlığı bir Genelge yayınlamıştır. Ayrıntılar için tıklayınız...

Haber Giriş : 15 Nisan 2006 19:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

 

Sayı : B.07.0.BMK.0.22-115912 13.04.06 * 6056
Konu : Ek ödeme ve diğer düzenlemeler

GENELGE

(5473 sayılı Kanun Hükümlerine İlişkin)

Bilindiği üzere, 21/3/2006 tarihli ve 5473 sayılı Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla memurlar ile kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında bazı düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemelere ilişkin olarak uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1- a) Anılan Kanunun 1 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 3 üncü maddeye göre;

- Söz konusu maddenin birinci fıkrasında sayılan kamu idarelerinin merkez ve taşra teşkilatı ile varsa bunların döner sermaye kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilen memurlara,

- Aylıklarını 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre alanlara,

- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre alanlara,

- Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara,

aşağıda belirtilen hususular da dikkate alınmak suretiyle 1/1/2006-30/6/2006 tarihleri arasında 950 gösterge rakamının, 1/7/2006 tarihinden itibaren ise 1850 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılacaktır.

b) Ek ödeme, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiğinden, kapsama dahil personele, 1/1/2006 tarihinden itibaren ödenememiş ek ödeme tutarlarının tamamı, hesaplanmalarını müteakiben aylıklara ilişkin hükümler dikkate alınmak suretiyle defaten ödenecektir.

c) Ek 3 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan kamu idarelerinde görev yapan personelden;

- Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlananlara,

- İç denetçilere,

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürüne,

- Kültür ve Turizm Uzmanları ile bunların yardımcılarına,

- Çevre ve Orman Uzmanları ile bunların yardımcılarına,

- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 63 üncü maddesinde öngörülen ödenekten yararlanan Vali Yardımcıları ile Kaymakamlara,

- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde sivil havacılık denetleme tazminatından yararlanan Teknik Denetçilere,

- Makam, yüksek hâkimlik, temsil veya görev tazminatından yararlananlara,

- Kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenlere,

- Bir kadroya açıktan vekalet ettirilenlere,

- Bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekâlet ettirilenlere, vekâlet edilen görev nedeniyle,

Ek ödeme yapılmayacaktır.

ç) Ek 3 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan kamu idarelerinde görev yapan ve 2005 yılında anılan maddenin üçüncü fıkrasında sayılan ödemelerden yararlananlardan;

- Anılan maddenin üçüncü fıkrasına göre 2005 yılında almış olduğu toplam net ödeme tutarı 720 YTL ve daha fazla olanlara, 2006 yılında ek ödeme yapılmayacaktır.

- Anılan maddenin üçüncü fıkrasına göre 2005 yılında almış olduğu toplam net ödeme tutarı 720 YTL'den daha düşük olanlara ise, 2006 yılında birinci fıkraya göre yapılması öngörülen ek ödemelerin toplam net tutarının, üçüncü fıkraya göre 2005 yılında almış olduğu ödemelerin toplam net tutarına ulaştığı tarihten itibaren aylıklara ilişkin hükümler göz önünde bulundurulmak suretiyle ilgili personele ek ödeme yapılmaya başlanacaktır. Örneğin 2005 yılında bu kapsamda 220 YTL ödeme yapılan bir personele 15 Haziran 2006 tarihinden itibaren ek ödeme yapılması gerekmektedir.

Ek 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında sayılanlardan, yukarıda belirtildiği şekilde yapılacak hesaplamalar sonucu 2006 yılında ek ödeme yapılması gerekenler var ise bunlardan;

- Adli Tıp Kurumu personeli ile Sağlık Bakanlığı personeline (merkez teşkilatı personeli hariç) söz konusu ek ödeme döner sermaye bütçelerinden yapılacaktır.

- Kapsama dahil diğer kamu idarelerindeki personele ise anılan ek ödeme kurum bütçesinden yapılacaktır.

Her halükarda bu kapsamdaki mukayeseler mali yıl itibarıyla yapılacak ve mukayese sonucunda yıl içerisinde ek 3 üncü maddenin birinci fıkrasına göre ek ödeme yapılmaya başlanan personelin aynı zamanda ve yıl içerisinde anılan maddenin üçüncü fıkrasında sayılan ödemelerden de yararlanması halinde, ilgili personele 15 Aralık tarihinde yapılacak ek ödeme, sadece 15-31 Aralık dönemini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

d) Ek 3 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılmayan kamu idarelerinde görev yapan personele ek ödeme yapılmayacaktır. Anılan fıkrada yer alan ?Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ile bağlı kuruluşları? ile ?il özel idareleri ve belediyeler ile bunların bağlı kuruluşları? ibarelerindeki ?bağlı kuruluşlar?, sadece bu idarelerin bağlı kuruluşlarını ifade etmekte olup bunların dışındaki diğer kamu idarelerine bağlı kuruluşları kapsamamaktadır.

e) Ek 3 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılmadığından Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık alan memurlara ek ödeme yapılmayacaktır.

f) Sözleşmeli personelden ek ödeme yapılacaklar ve bunlara ödenecek ek ödeme miktarı, ilgisine göre Yüksek Planlama Kurulu veya Bakanlar Kurulunca ayrıca belirleneceğinden, bu belirlemelerden sonra, sözleşmeli personele ek ödeme yapılabilecektir.

g) Ek ödemenin hak kazanılması ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanacak ve bu ödemeden sadece damga vergisi kesilecektir. Bu ödeme başka bir ödemenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

ğ) Ek ödeme, memurlar için ?01.1.2 Zamlar ve Tazminatlar?, sözleşmeli personel için ?01.2.2 Zamlar ve Tazminatlar? ekonomik kodlarına gider kaydedilmek suretiyle yapılacaktır.

h) Ek 3 üncü maddenin birinci fıkrasına göre ek ödemeden yararlanan personelin anılan maddenin ikinci fıkrasında sayılan ödemelerden yararlanmaya başlaması veya söz konusu personelin anılan fıkradaki ek ödeme yapılamayacak personel kapsamına girmesi halinde ilgililere ek ödeme yapılmasına son verilecektir.

2- a) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikasına üye olup, kendisinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine, anılan kesintinin yapıldığı her ay için 5 YTL tutarında sendika ödeneği verilecektir. Anılan kesintinin değişik nedenlerle sona ermesiyle birlikte sendika ödeneği ödemesi sona erdirilecektir.

b) Sendika ödeneği, 15/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiğinden, kapsama dahil personele, 15/1/2006 tarihinden itibaren ödenememiş sendika ödeneği tutarlarının tamamı, hesaplanmalarını müteakiben defaten ödenecektir.

c) Sendika ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak ve başka bir ödemenin hesabında da dikkate alınmayacaktır.

ç) Sendika ödeneği, memurlar için ?01.1.3 Ödenekler?, sözleşmeli personel için ?01.2.3 Ödenekler? ekonomik kodlarına gider kaydedilmek suretiyle yapılacaktır.

3- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikasına üye olanların ilgili sendikalara ödemekte oldukları üyelik ödentileri, 15/4/2006 tarihinden itibaren, gelir vergisi matrahından düşülecektir.

4- 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendi ile 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde öngörülen tazminat tavan oranlarının bir kısmı, 15/4/2006 tarihinden geçerli olmak üzere artırılmıştır. Bu tazminatların kimlere, ne oranda verileceğinin Bakanlar Kurulunca belirlenmesi gerektiğinden, söz konusu belirleme yapılıncaya kadar mevcut oranlar uygulanacaktır.

5- 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi ile 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yapılan değişiklik uyarınca;

a) 1/4/2006 tarihinden itibaren 657 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, Cumartesi ve Pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenecektir.

b) Ek ders ücreti, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25 fazlasıyla ödenecektir.

c) Yeni düzenleme uyarınca, 1/4/2006 tarihinden itibaren yüksek lisans ve doktoralı öğretmenler ile kurs, seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilenlere artırımlı ek ders ücreti ödenmeyecektir.

6- a) Eş için 1.250 gösterge rakamı üzerinden ödenmekte olan aile yardımı ödeneği, 15/1/2006 tarihinden itibaren 1.500 gösterge rakamı üzerinden ödenecektir.

b) Çocuk için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğine, halen uygulanmakta olan mevcut göstergeler üzerinden devam olunacaktır.

c) 15/1/2006 tarihinden itibaren aile yardımı ödeneği gösterge rakamı artışından kaynaklanan fark ödemeleri, hesaplanmalarını müteakiben defaten ödenecektir.

7- 5473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendiyle 657 sayılı Kanuna ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasına eklenen (d) bendi ve anılan Kanunun 10 uncu maddesiyle 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

a) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, mesleğe özel yarışma sınavıyla girerek belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavında başarılı olmuş, birinci dereceli kadroya atanmış ve doğrudan belediye başkanı veya genel müdür adına teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük müfettişleri ve büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediye müfettişlerine 15/4/2006 tarihinden itibaren 1000 gösterge üzerinden makam tazminatı ödenecek olup, anılan kurumlarda belirtilen yetkiye sahip bulunmayan ?iktisat müfettişi? unvanlı kadrolarda bulunanlara bu ödeme yapılmayacaktır.

b) (a) bendinde belirtilen görevlere 31/12/2005 tarihinden önce atanmış olanlara 657 sayılı Kanuna ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının (d) bendine göre makam tazminatı ödenmesinde, söz konusu bentte öngörülen atama usûlüne ilişkin koşullar (mesleğe özel yarışma sınavıyla girerek belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavında başarılı olma koşulları) aranmayacaktır.

c) En az iki yıl süreli yükseköğretim mezunu olanlar da, 657 sayılı Kanuna ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (8) numaralı sırasına göre makam tazminatı ödenmesinde sadece eğitim seviyesi açısından dört yıl süreli yükseköğretim mezunu kabul edilerek, diğer şartları da taşımaları kaydıyla 15/4/2006 tarihinden itibaren makam tazminatından yararlandırılacak, önceki dönemler için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Bilgilerini ve gereğini arz / rica ederim.

Bu Habere Tepkiniz