Danıştay: Emekli olan yeniden memur olarak atanamaz

Danıştay, 5335 sayılı Kanunun 30. maddesini, yorumladı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 28 Mart 2014 17:02
Danıştay: Emekli olan yeniden memur olarak atanamaz

Emekli olanların yeniden memur olarak atanıp atanmayacağı konusunda başvurulan mevzuat 5335 sayılı Kanunun 30. maddesidir.

Ancak, mezkur Kanunun birinci ve ikinci fıkrası sürekli olarak yanlış anlaşılmaktadır.

Danıştay Onikinci Dairesi, 2010/6363 Esas ve 2013/2323 Karar nolu yeni kararıyla konuya açıklık getirdi.

Danıştay 12'nin yeni tarihli bu kararına göre,

- 5335 sayılı Kanunun birinci fıkrası, emekli olanların 6 istisna dışında yeniden memur olarak atanamamasını düzenlemektedir.

- Kanunun ikinci fıkrası ise birinci fıkrada yer alan 6 istisna göreve atanacakların ancak emekli aylıklarının kesilmesi halinde bu görevlere atanabileceğini düzenlemektedir.

Danıştay'ın bu değerlendirmesine göre emekli olan bir memur, eğer yeniden atanacağı kadro 6 istisna arasında değilse, hiçbir şekilde memur kadrosuna atanamayacaktır.

Danıştay'ın ikinci fıkraya ilişkin yorumu şu şekildedir:

"ikinci fıkranın, maddenin birinci fıkrasında sayılan sayılan istisnalar kapsamında açıktan atanabilme imkanı tanınanlar ve yine maddenin birinci fıkrasında tek tek sayılarak belirtilen kurumların dışındaki kurumlara açıkatan atanma hakkına sahip olanlar ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekli olmasına rağmen yeniden atanarak görev yapmaya devam edenlerin emekli ve yaşlılık aylıklarının kesilip kesilmeyeceğine ilişkin olduğu ve maddenin birinci fıkrasında açıktan atanamayacakları belirtilenlerin emeklilik veya yaşlılık aylığından feragat ederek yeniden atanmalarına imkan bulunmadığı sonucuna varılmaktadır"

Burada şu hususu da belirtmek gerekiyor. 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin birinci fıkrası, mekli olanların (6 istisna dışında) şu bütçeli kurumlara atanamayacağını belirtmiştir: Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kurumları ve bütçeden yardım alan kuruluşlar....

Emekli olanların bunun dışındaki kurumlara atanmaları mümkündür. Bu kurumlar ise Devlet Personel Başkanlığının bir görüşünde şu şekilde açıklanmıştır: Fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmeleri ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıkları..


5335 SAYILI KANUNUN BİRİNCİ VE İKİNCİ FIKRALARI ŞU ŞEKİLDEDİR

Madde 30-

Birinci fıkra: Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

İkinci fıkra: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz