Banka promosyonlarında bir ilk

MEB, promosyon anlaşmaları sonrasında kuruma naklen veya ilk defa atananlar için ilk kez tedbir aldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Haziran 2014 10:35, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Banka promosyonlarında bir ilk

MEB, promosyon anlaşmaları sonrasında kuruma naklen veya ilk defa atananlar için ilk kez tedbir aldı. Bakanlık, "Banka Promosyonları" konulu bir yazıyı tüm illere gönderdi.

Bakanlık yazısında, birden fazla bankanın başvurduğu ve rekabetin oluşturduğu durumlarda sözleşmeye naklen, istifa sonrası dönüş veya ilk defa atananlar için hüküm konulmasını; rekabatin oluşmadığı sadece bir bankanın başvurduğu durumlarda ise ihtiyat akçesi ayrılmasını istedi.

Sonradan gelen promosyon davaları çoğalıyor

İŞTE MEB'İN YAZISI

T.C.

Milli Eğitim Bakanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 43942091/45.03/1946247 15/05/2014

Konu: Banka Promosyonları

................VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Bakanlığımıza ulaşan çok sayıdaki yazıda: bankalarla maaş promosyon anlaşması yapıldığı, anlaşma neticesinde elde edilen banka promosyonun personele dağıtımından sonra; birimlerinde ilk defa veya nakil yoluyla ataması yapılıp yeni göreve başlayan personele promosyon ödemesi yapılmadığı için konunun yargıya taşındığı, ilgili mahkemeler tarafından personel lehine promosyon ödenmesi yönünde kararlar verildiği, söz konusu personele kazanılan bu davalarla ilgili ödenmesi istenilen promosyon ücretlerinin nasıl ödeneceği hakkında Bakanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün (6) sıra Kolu Genel Tebliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bankalar vasıtasıyla ödenmektedir. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri yapılmakta, bu protokoller uyarınca verilecek bankacılık hizmetlerinin yanı sıra "promosyon" adı altında ayni ve/veya nakdi ek mali imkanlar da sağlanabilmektedir.

Kamu personelinin maaşlarının ödenmesine aracılık eden bankalar tarafından sağlanan ek mali imkanların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Başbakanlık tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmi Gazete'de 2007/21 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgenin 2 nci maddesinde: "Aylık ve ücretlerin hangi banka aracılığı ile ödeneceği, oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle tespit edilecektir. Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az % 10'unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici: taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşacaktır. Yetkili sendikadan üye bulunmadığı durumlarda üçüncü Üye ilgili birimde görev yapan personel arasından harcama yetkilisi tarafından seçilecektir. Protokol, komisyon tarafından belirlenen banka ile harcama yetkilisi tarafından imzalanacaktır." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, Başbakanlığın 2007/21 sayılı Genelgesi ile oluşturulan Komisyon;

1- İdare ile banka arasında promosyon sözleşmesi imzalanmasından sonra idarelerine açıktan veya naklen atanacak ya da geçici görevle görevlendirilecek yeni personellerin de olabileceğini göz önünde bulunduracak ve gerekli tedbirleri alacaktır.

2- Promosyon sözleşmelerinde;

"Banka; anlaşma yapıldığı tarihten sonra Kuruma naklen, açıktan ve ilk defa atama yoluyla göreve başlayanlar ile aylıksız izinden dönen personelin göreve başlama tarihi baz alınarak hesaplanan promosyon tutarını, izleyen aybaşında peşin olarak tek seterde ödeyecektir."

"Banka: Kurum'dan ayrılan emekli olan, naklen atanan istifa öden, ücretsiz izne ayrılan v.s.) personelden promosyon tutarını geri istemeyecektir "

hükümlerinin yer almasını sağlayacaktır.

3- Rekabet ortamının oluşmadığı veya fazla sayıda banka şubesi olmayan yerlerde bu yönde hükümler tesis edilmesi imkanının bulunmadığı benzer durumlarda ise sonradan gelecek personelin promosyon hükümlerinden yararlandırılabilmesi için alınan nakdi yardımın idarece belirlenecek bir kısmının dağıtılmayarak ihtiyat payı olarak tutulması sağlanacaktır. Ancak dönem sonunda ihtiyat payı olarak belirlenen meblağdan kalan tutar olursa bu tutar çalışanlara eşit miktarda dağıtılacaktır.

Diğer yandan. Anayasa'nın 138 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez." denilmek suretiyle yargı organlarınca verilen kararlara idarelerin uyma zorunluluğu belirtilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, maaş promosyonu ile ilgili mahkemeler tarafından verilen kararların yerine getirilmesinde, Bakanlığımız 16.05.2011 tarihli ve 422 sayılı (2011/28 Müsteşarlık Genelgesinde belirtildiği üzere, bir hizmet tertibi ile ilişkilendirilemeyen ilama bağlı borçlar ilgili harcama birimlerinin bütçelerinin 03.4 görev giderleri tertibi altındaki 03.4.2.90 ekonomik kodundan ödenmesi gerekmektedir.

İdari yargıya taşınan konunun idarenin aleyhine sonuçlanması durumunda; karara karşı itiraz edilip edilmeyeceği hususu ilgili hukuk birimince / Muhakemat Müdürlüğünce değerlendirilmesi sağlanacaktır.

Ayrıca ilama bağlı borçların kurum bütçesinden ödenmesini takiben, rücu durumunun söz konusu olup olmadığı idaresince değerlendirilerek, yersiz ödemeye neden olanlara rücu davası açılıp açılmayacağı hususu inceleme veya soruşturma yaptırılarak tespit edilecektir.

Rücu davası açılması talep edilecek ise: ödeme belgeleri, olay nedeniyle düzenlenen rapor/ceza mahkemesi kararı, rücu edilecek kişilerin kimlik ve tebligata elverişli adres bilgileri (TC Kimlik No) ile sair gerekli bilgi/belgeler (Defterdarlık/Malmüdürlüğünden alınacak ödeme ile ilgili belgelerde dahil olmak üzere) rücu davası açılması yönündeki kesin görüş ile birlikte, zaman aşımı süresi içerisinde, Bakanlık adına açılacak davalar ile ilgili olan bilgi ve belgelerin Hukuk Müşavirliğine, Valiliğiniz adına açılacak davalar ile ilgili olan bilgi ve belgelerin ise Müdürlüğünüz hukuk birimine, hukuk birimi bulunmayan illerde ise Muhakemat Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, Bakanlığımız ve Valilikler aleyhine maaş promosyonları ile ilgili açılan davalar nedeniyle hazine zararı oluşmaması için gerekli tedbirler alınarak. Bankalarla promosyon ödemelerine ilişkin yapılacak sözleşmelerin yukarıda belirtilen esaslara göre yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Veysel ERDEL

Bakan a.

Başkan V.

Banka Promosyonları ile İlgili 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Banka Promosyonları ile İlgili 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Banka Promosyonları ile İlgili 2008/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Banka Promosyonları ile İlgili 2008/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Banka Promosyonları ile İlgili 2010/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Banka Promosyonları ile İlgili 2010/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Sağlık Bakanlığından, sonradan gelene banka promosyonu genelgesi

Promosyon Dosyası

Bu Habere Tepkiniz