1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nisan 2002 TUS (Klinik) Soru ve Cevapları

15 Nisan 2003 00:00
+Aa- Yazdır
KLİNİK BİLİMLER SORULARI

PEDİATRİ

101. Aşağıdakilerden hangisini klinik labaratuar ve radyolojik olarak hiyalen membran hastalığından ayırt etmek çok zordur?

Kistik adenomatoid malformasyon
CMV pnömonisi
Persistan fetal dolaşım
Mekonyum aspirasyonu
Grup B streptekok pnömonisi
(Cevap E)102. Kan grubu O Rh (+) olan primipar bir kadın hematokriti %55 ve kan grubu A Rh(+) olan bir bebek doğuruyor. Bebeğin 36 saat sonra ölçülen serum bilirubin düzeyi 12 mg/dl bulunuyor. Aşağıdakilerden hangisi bu bebekte ABO hemolitik hastalık tanısı ile uyumlu değildir?

Artmış retikülosit sayısı
Direkt Coombs testinin (-) olması
Kan yaymasında polikromazi
Kan yaymasında nükleuslu eritrosit
Kan yaymasında sferositler
(Cevap B)103. Aşağıdakilerden hangisi mitokondriyal yağ asit oksidasyon defketlerinin biyokimyasal özelliklerinden biri değildir?

Ağır asidemi
Hipoglisemi
Sekonder karnitin eksikliği
Dikarboksilik asidüri
Hipoketonemi
(Cevap A)104. Üç yaşındaki bir çocukta akut bakteriyel menenjitin karakteristik BOS bulguları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Hücre/mm3 Protein (mg/dl) BOS/kan glukozu

a. 500 lenfosit 1000 0,30

b. 10 lenfosit 100 0,60

c. 800 granülosit 200 0,30

d. 4 granülosit 40 0,75

e. 80 lenfosit 50 0,60

(Cevap C)


105. Ani başlayan havlar tarzda öksürük şikayetiyle getirilen 1 yaşındaki bir kız çocuğunun muayenesinde vücut ısısı normal bulunuyor. En olası tanı hangisidir?

a. Pnömoni

b. Akut epiglottit

c. Akut spazmodik larenjit

d. Bronşiyolit

e. Bronşit

(Cevap C)


106. Gelişme geriliği, katarakt, lens subluksasyonu, psikiyatrik bozukluklar, iskelet anomalileri osteoporoz ve tromboembolik atakları olan bir hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

Fankoni Sendromu
Galaktozemi
Morgon sendromu
Homosistinüri tip1
Mukopolisakkaridoz
(Cevap D)107. Aşağıdakilerden hangisi intrauterin baş çevresi, boy ve ağırlık yönünden orantılı gelişme geriliğine neden olan etkenlerden biri değildir?

a. Konjenital enfeksiyon

b. Kromozom defektleri

c. Teratojenler

d. Fetal alkol sendromu

e. Fetal malnutrisyon

(Cevap C)108. Tekrarlayan pnömoni yakınması ile başvuran bir hastanın ayırıcı tanısında aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmemelidir?

a. Kistik fibrozis

b. Bruton tipi agammaglobülinemi

c. Gastroözefageal reflü

d. Kronik mukokutanöz kandidiyozis

e. Kronik granülomatöz hastalık

(Cevap D)109. Aşağıdakilerden hangisinde sinus bradikardisi görülmesi beklenmez?

Hipotiroidizm
SSS zedelenmesi
Vagal tonus artışı
Anemi
Hipotermi
(Cevap D)


110. Aşağıdakilerden hangisi izole aortik ark anomalilerinin tanısında bir yarar sağlamaz?

a. Telekardiyogram

b. Ekokardiogram

c. Bilgisayarlı tomografi

d. Baryumlu özefagus grafisi

e. Manyetik rezonans görüntüleme

(Cevap A)111. Solukluk, nedeniyle getirilen altı aylık bir bebeğin yapılan laboratuar incelemelerinde; Hb: 8g/dl, MCV:108 fl olarak saptanıyor ve periferik yaymada nötrofillerde hipersegmentasyon görülüyor. Bu bebekte bir sonraki aşamada tanı için en yararlı test hangisidir?

Otohemoliz testi
Hemoglobin elektroforezi
Kemik iliği aspirasyonu
Osmotik frajilite testi
Serum ferritin düzeyi tayini
(Cevap C)


112. Aşağıdakilerden hangisi yaygın damar içi pıhtılaşması sendromu tanısının konulmasında kullanılan en duyarlı ve spesifik testtir?

a. Trombosit sayısı

b. D-dimer tayini

c. Protein S tayini

d. Protein C tayini

e. Antitrombin III tayini

(Cevap B)


113. Dört yaşındaki bir çocuk enfeksiyon sonrası ani gelişen solukluk ve koyu renkli idrar çıkarma nedeniyle getiriliyor. Fizik muayenede dalak palpe ediliyor. Laboratuarda anemi, retikülositoz, nomoblastemi ve bol sferosit saptanıyor. İndirekt bilirubin düzeyi yüksek bulunuyor. Bu çocuk için en olası tanı hangisidir?

Talasemi
Demir eksikliği anemisi
Aplastik anemi
Eritrosit piruvat kinaz eksikliği
İmmün hemolitik anemi
(Cevap E)114. Bu hastada olası tanıyı doğrulamak için yapılması gereken en yararlı tetkik aşağıdakilerden hangisidir?

Coombs testi
Karaciğer-dalak sintigrafisi
Serum demir düzeyi ve demir bağlama kapasitesi
Hemoglobin elektroforezi
Kemik iliği incelemesi
(Cevap A)115. Bu hasta için ilk aşamada yapılması gereken en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

Anabolizan ilaçlar verilmesi
Kortikosteroid tedavisi
Siklofosfamid tedavisi
Demir tedavisi
Splenektomi
(Cevap B)


116. Üç yaşındaki bir çocukta aniridi saptanmış ve sağ abdominal orta hattı geçmeyen bir kitle palpe edilmiştir. İdrar tetkikinde hematüri gizlenmiştir. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

Nöroblastom
Rabdomiyosarkom
Renal hücreli karsinom
Wilms tümörü
Non-Hodgkin lenfoma
(Cevap D)117. Üç aylık bir bebekte çekilen akciğer grafisinde yelken görünümünde ön mediastinal kitle saptanmıştır. Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

Rabdomiyosarkom
Persistan timus
Özefagus duplikasyonu
Lenfoma
Nöroblastom
(Cevap B)118. Aşağıdakilerden hangisi konjenital hipotiroidi bulgularından biri değildir?

Prolaktin düzeyinde artış
Düşük T4 düzeyleri
Düşük TSH düzeyleri
Epifizer disgenezi
Kemik yaşında gerilik
(Cevap C)119. Hipoglisemik konvulsiyon atakları ve ciltte hiperpigmentasyon olan bir çocukta, tuz kaybetme bulguları yoktur ve genital anomali gözlenmemektedir. Bu çocuk için öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

Klasik 21- Hidroksilaz eksikliği
ACTH eksikliği
Klasik olmayan 21-Hidroksilaz eksikliği
Psödohipoaldesteronizm
İzole glukokortikoid eksikliği
(Cevap E)120. Aşağıdakilerden hangisi hiperpotaseminin EKG bulgularından biri değildir?

PR aralığında uzama
Ventriküler taşikardi
P dalgalarında düzleşme
QRS kompleksinde daralma
Uzun ve sivri T dalgaları
(Cevap D)121. Hipopigmente deri lekeleri ve infantil spazmları olan bir süt çocuğunda en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

Nörofibromatöz
Tuberoskleroz
İnkontinentia pigmenti
Pitriyazis rosea
Psöriazis
(Cevap B)122. Beş yaşındaki bir kız çocuğu birkaç aydır devam eden güçsüzlük, göz hareketlerinde azalma ve göz kapaklarında düşüklük nedeniyle getiriliyor. Zaman zaman yutma güçlüğünün ve solunum sıkıntısının da olduğu öğreniliyor. Fizik muayenede pitozis ve oftalmopleji saptanıyor. Damardan verilen edrofonyum klorid ile 2-3 saniye içinde patolojik bulgularda 1-2 dakika süren iyileşme gözleniyor. Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

Myastenia gravis
Spinal müsküler atrofi
Organofosfat zehirlenmesi
Lökodistrofi
Miller-Fisher hastalığı
(Cevap A)


123. Son üç haftadır beslenmeyi takiben fışkırır tarzda safrasız kusması olan 6 haftalık bir bebeğin fizik muayenesinde nabız 122/dakika, solunum sayısı 21/dakika , kan basıncı 90/60mmHg olarak saptanıyor. Deri altı yağ dokusunda hafif azalma, hafif derecede dehidratasyon ve epigastriyumun sağında 2cm'lik kitle saptanıyor. Bu bebeğin arteryel kan gazları tablosunun aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir?


pH pCO2(mmHg) HCO3(mEq/L)

a. 7.25 20 8

b. 7.25 55 23

c. 7.25 29 17

d. 7.25 55 17

e. 7.55 20 48


(Cevap D)124. Aşağıdakilerden hangisi sekretuar diyareye neden olmaz?

Zollinger-Ellison sendromu
Karsinoid tümör
Konjenital klor diyaresi
Kolera
Glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu
(Cevap E)125.Aşağıdakilerden hangisi hepatit B enfeksiyonunun ekstrahepatik bulgularından biri değildir?

Papüler akrodermatit
Glomerulonefrit
Poliarteritis nodosa
İridosiklit
Aplastik anemi
(Cevap D)


126. Enfeksiyoz mononükleozda, periferik yaymada görülen tipik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

Downey hücreleri
Pelger huet anomalisi
Toksik granülasyon
Döhle cisimcikleri
Hipogranülasyon
(Cevap A)127. Aşağıdakilerden hangisi Henoch-Shönlein urpurasının bulgularından biri değildir?

Artrit
Lökopeni
Döküntü
Karın ağrısı
Hematemez
(Cevap B)128. Aşağıdakilerden hangisi akut poststreptokoksik glomerulonefritin klinik bulguları arasında yer almaz?

Hematüri
Ödem
Miyalji
Hipertansiyon
Santral sinir sistemi semptomları
(Cevap C)


129. Aşağıdakilerden hangisi orta derecede dehidratasyonun bulgularından değildir?

Müköz membranlarda kuruluk
Ön fontanel çöküklüğü
Kan basıncında düşüklük
Anüri
Göz kürelerinde çöküklük
(Cevap D)

130. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi neonatal konjuktivit profilaksisinde kullanılmaz?

% 1'lik Gümüş Nitrat
% 0.5'lik Eritromisin
% 1'lik Tetrasiklin
% 2.5'lik Povidin-iyodin
% 1'lik Sülfomid
(Cevap D)
DAHİLİ BİLİMLER

131. Aşağıdakilerden hangisi valvüler aort darlığının prognozunun kötü olduğunu gösteren bir bulgudur?

Sistolik ejeksiyon üfürümünün duyulması
Konjestif kalp yetmezliği
Hemolitik anemi
Sol ventrikül hipertrofisi
Sol dal bloğu
(Cevap B)
132. Önceden kalp hastalığı olmadığı bilinen 48 yaşındaki bir kişide geçirdiği viral enfeksiyondan on beş gün sonra çabuk yorulma, nefes darlığı, çarpıntı yakınmaları ile birlikte 37.5 oC ateş, kalp hızı dakikada 120, 1. Kalp sesinde hafifleme, S3 gallop, apekste sistolik üfürüm ve yüksek kreatin fosfokinaz düzeyi saptanmıştır. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

Romatizmal ateş
Enfektif endokardit
Akut miyokardit
Konstrüktif perikardit
Akut aort yetmezliği
(Cevap C)

133. Daha önce sağlıklı olan 70 yaşındaki hasta ani gelen bayılma nöbetleri nedeniyle acil servise başvuruyor. Çekilen EKG?sinde P ve QRS dakikada 35-36 civarında olduğu görülüyor. Yakınları hastanın son 3 ay içinde zaman zaman baş dönmesi ve fenalaşma yakınmaları SGOT, LDH ve CPK normal sınırlarda bulunur. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

Birinci derecede atriyovertriküler blok
Mobitz tip 1 atriyoventriküler blok
Mobitz tip 2 atriyoventriküler blok
Tam kalp bloğu
Ventriküler hızı yavaş atrial fibrilasyon
(Cevap D)


134. Altmışbeş yaşında bir kadın hasta, evinde beslediği kedi tarafından ısırıldıktan yaklaşık üç saat sonra ısırık yerinde ağrı, kızarık ve şişlik geliştiğini fark ediyor. Olaydan yaklaşık 24 saat sonra başvurduğu acil serviste sol eldeki ısırık yerinde kanlı seroz akıntı, sol dirsek ve aksiller bölgede ağrılı lenfodenopati ve 38 oC ateş saptanıyor, laboratuar incelemesinde lökosit sayısı 14.000/mm3 olarak, periferik yaymada %87 parçalı lökosit ve sola kayma saptanıyor. Lezyon yerinden aspirasyonla alınan materyalin kültüründe, aşağıdaki aşağıdaki bakterilerin hangisinin üreme olasılığı en yüksektir?

Haemophilus influenzae
Neisseria gonorhoeae
Pasteurella multocida
Erysipelothrix rhusiopathiae
Acinetobacter calco aceticus
(Cevap C)

135. Önceki (134) numaralı soruda sözü edilen hasta için uygun antibiyotik tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?

Amoksisilin-klavulanat
Amikasin
Sefaleksin
Klindamisin
Eritromisin
(Cevap A)

136. Meningokoksik menenjiti olan bir hastaya ağızdan ağıza suni solunum yaptıran sağlık personelinin profilaksisi için aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi tercih edilmelidir?

Eritromisin
Sulfadiazin
Tetrasiklin
Penisilin
Rifampin
(Cevap E)


137. Yaygın kemik ağrısı, bulantı-kusma ve konstipasyon yakınmalarıyla başvuran 50 yaşındaki bir kadın hastanın öyküsünden 2 yıl önce nefrolitiazis ve peptikülser tanısı aldığı öğreniliyor. Hastanın kan basıncının 160/95 mmHg, böbrek fonksiyonlarının normal olduğu ve el grafisinde falankslarda subperiosteal resorbsiyon bulunduğu saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

Primer hiperparatiroidi
Osteomalazi
Multipl myelom
Osteoporoz
Psödohipoparatiroidi
(Cevap A)


138. 137. soruda belirtilen hastanın plazma Kalsiyum, fosfor ve paratiroid hormon düzeyleri nasıl beklenir?

Kalsiyum Fosfor Parathormon

a. Düşük Düşük Yüksek

b. Yüksek Düşük Yüksek

c. Normal Normal Normal

d. Yüksek Yüksek Düşük

e. Düşük Yüksek Yüksek


(Cevap B)139. Serum sodyum düzeyi 140 mg/L klor: 103 mEq/L ve serum bikarbonat değeri 13 Meq/L olan bir hastanın anyon açığı (Anyon gap) Kaç mEq/L' dir?

18
20
22
24
26
(Cevap D )

140. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin myelosupresif özelliği en azdır?

Doksorubisin
Mitobisin C
Siklosfomid
Hidroksiüre
Vinkristin
(Cevap E )

141. Sodyum warfarin kullanan bir hastada ilacın doz takibinde aşağıdaki testlerden hangisinin izlenmesi gerekir?

Kanama zamanı
Protrombin zamanı
Aktive PTT
Trombin zamanı
Öglobulin lizis zamanı
(Cevap B)

142. Fizik muayenede ileri derecede dehidrate olan bir hastanın laboratuar incelemelerinde sodyum; 124 mEq/L, potasyum: 3,7 mEq/L, idrar soyumu: 43 mEq/L ve idrar dansitesi 1011 bulunmuştur. Bu hastada bu tabloya yol açan en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

Aşırı ishal
Pankreatit
İleus
Siroz
Kronik böbrek yetmezliği
(Cevap E)


Hastanın idrar dansitesinin 1011 ve idrar sodyumunun 20 mEq daha yüksek olması nadaniyle renal bir patoloji düşünülmelidir. Renal patoloji sadece E şıkkında vardır. Bu hasta için sodyumun ve potasyumun düşük olması uyumsuzluk göstermektedir. Kronik böbrek yetmezliği olan bir hasta her hangi bir sebebe bağlı veya tuz kaybettiren nefrite bağlı sodyum ve potasyum düşüklüğü olabilir.

143. Demir eksikliği olan bir hastanın tedavi öncesi periferik yaymasında aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

Hipokromi
Mikrositoz
Polikromazi
Anizositoz
Polikilositoz
(Cevap C)


144. Direk grafisinde kondrokalsinosi gözlenen, eklemde kalsiyum pirofosfat kristalleri saptanan bir hasta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

Romatoid artrit
Sistematik skleroz
Ankilozan spondilit
Pseodogut
Gut
(Cevap D)


145. Wegener Granülomatozis tanısında en spesifik marker hangisidir?

Antikardiyolipin antikoru
Anti DNA
C-ANCA
Anti Ro
Antinükleer antikor
(Cevap C )


146. Kronik alkolizmi olan ve Akciğer absesi nedeniyle hastaneye yatırılan bir hastada bu tabloya yol açma olasılığı en düşük olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

Klebsiella pneumonia
S. Aureus
Peptostreptokokus
Mikroaerofilik streptokoklar
P. Auroginosa
(Cevap E)147. Akut respiratuar distress sendromunun en sık sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Yağ embolisi
Ağır sepsis
Pankreatit
Toksik gaz inhalasyonu
Geniş yanıklar
(Cevap B)


148. Obstrüktif uyku apnesi sendromunda, hastalarda obstrüksiyon karakteristik olarak hangi anatomik bölgede olur?

Vokal kord
Orofarenks
Hipofarenks
Larenks
Trakea
(Cevap B)


149. Aşağıdakilerden hangisi pulmoner tüberkülozun radyolojik bulgularından biri değildir?

Kavitasyon
Kalsifikasyon
Hiler lenfadenopati
Pulmoner venöz konjesyonu
Plevral effüzyon
(Cevap D)150. Normal Posteroanterior Akciğer grafisinde hilusa ait dansitenin oluşumuna en çok katkıda bulunan anatomik yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Pulmoner arter
Pulmoner ven
Bronşlar
Lenf nodları
Bronş damarları
(Cevap )

Pulmoner arter ve üst taraf pulmoner venlerin hilusu oluşturan en önemli iki yapıdır. Buna göre cevap A veya B olabilir.

151. Kafa travması geçirmiş, fokal nörolojik bulguları bulunan, şuuru kapalı olan 62 yaşındaki bir erkek hastada akut evrede ilk başvuruda gereken radyolojik yöntem hangisidir?

A.Ön-arka kafa grafisi
b. Ultrasonografi
C Angiografi
D Manyetik rezonans görüntüleme
E Bilgisayarlı tomografi
(Cevap A)

152. 60 yaşındaki bir erkek hastada konuşma güçlü sağ yüz ve vücut yarısında uyuşma, sağ kolda kuvvet azlığı tespit ediliyor. Serebrovasküler olay düşünülen bu hastada, tabloya hangi damarın tıkanıklığı yol açmış olabilir?

Sağ karotid artar
Sol anterior serebral arter
Sol orta serebral arter
Sağ posterior serebral arter
Sol posterior inferior serebellar arter.
(Cevap C)

153. Lomber ponksiyon, aşağıdaki durumlardan hangisinde kontrendikedir?

Pinal kord tümörü
İntrakranial tümör
Tüberküloz menenjit
Myelitler
Multiple skleroz
(Cevap B)

154. Yıl ortası nüfusu 10.000, canlı sayısı 250, ölü doğum sayısı 25 olan bir ölçüde aynı sürede

0-4 yaş grubunda 15

5-14 yaş grubunda 12

15-44 yaş grubunda 15

45 + yaş grubunda 43 ölüm olmuştur.

Bu bilgililere göre bu ilçe de taba ölüm hızı aşağıdakilerden hangisidir?

15/250x1000
25/250x1000
15/10.000x1000
75/10.000x1000
100/10.000x1000
(Cevap E )


155. Aşağıdakilerden hangisi serviks uteri kanseri erken tanısı amacıyla yapılan tarama çalışmalarının yararlı olup olmadığının en geçerli göstergesidir?

Serviks kanseri görülme sıklığının artması
Serviks kanseri görülme yaşının daha genç yaşlara kayması
Hastaların yaşam süresinin uzaması
Serviks kanseri mortalite hızının azalması
Serviks kanseri tanısı ile ameliyat edilen hasta sayısının azalması
(Cevap )

156. Aşağıdakilerden hangisi Ana ve çocuk sağlığı hizmetlerini değerlendirmede ölçüt olarak kullanılabilir?

Yaşa özel ölüm hızları
Postnatal ölüm hızı
Perinatal ölüm hızı
Fatalite hızları
Kaba ölüm hızı
(Cevap C)


157. Aşağıdaki hastalıkların hangisinde kaşların dış kısımlarında dökülme gözlenir?

Lupus Vulgaris
Eritema multiforma
Aktinomikoz
Rozasea
Lepra
(Cevap E)


158. Dermatitis Herpetiformis'te aşağıdaki elementler lezyonlardan hangisi görülmez?

Eritem
Bül
Vesikül
Purpura
Papül
(Cevap D)


159. Polimyozit tanısında en duyarlı laboratuar testi aşağıdakilerden hangisidir?

Aspartat
Kreatin fosfokinoz
SGPT
Laktat dehidrogenaz
Aldolaz
(Cevap B )


160. 50 yaş üzerindeki kadınlarda omuz kalça kuşağında ağrı, eritrosit sedimentasyon hızında artış ile seyreden ve düşük doz steroide iyi cevap veren hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

Polimyaljia romatika
Okranozis
Romatoid atrit
Gut
Osteoporoz
(Cevap A)

Harrison 15. Baskı 2001 sf: 1961

CERRAHİ BİLİMLER

161. Kronik böbrek hastası olan ve üst GİS kanaması geçiren bir kişide pH:7,2, PCO2; 25 mmHg CO2 içeriği: 10 mEq/L hesaplanan CO2 kapasitesi 14 mEg/Lt, standart HCO3 16 mEg/Lt, baz eksikliği ise 15 mEg/Lt olarak saptanmıştır. Bu hastadaki asit baz dengesi bazukluğu ile ilgili olarak hangisi en doğrudur?

Metabolik alkaloz
Kompanse respiratuar asidoz
Kompanse metabolik asidoz
Respiratuar alkaloz
Respiratuar asidoz
(Cevap C)

162. Trafik kazası sonucunda yaralanan, yumuşak dokusunda ikinci derece kirli yarası olan ve tetanoz aşılama hikayesi bilinmeyen 30 yaşındaki bir hastaya en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Sadece tetanoz-difteri toksoidi
Sadece tetanoz immünglobulini
İzlem
Üç doz tetanoz aşısı
Tetanoz difteri toksoid + tetonoz immünglobulini
(Cevap E)

163. Aşağıdaki yanık vakalarından hangisi hastaneye yatırılmadan tedavi edilebilir?

Yanığı 2. ve 3. derece, yanık alanı %15 olan erişkin
Yanığı tam kat yanık alanı %5 olan erişkin
Elektrik yanığı olan erişkin
Yanığın ikinci derece yanık alanı %10'un altında duman inhalasyonu olan erişkin
Yanığı genital bölgede yanık alanı %3 olan çocuk
(Cevap B)


164. Aşağıdakilerden hangisi normovolemik bir hastada gelişen septik şokun özelliklerinden bir değildir?

Kalp debisinde artma
Ekstremitelerin pembe ve kuru olması
Kan basıncının düşük olması
Atreriovenöz oksijen farkında artma
Sistemik vasküler direncin düşük olması
(Cevap D)

165. Aşağıdaki meme karsinomu tiplerinden prognozu en kötü olan tip hangisidir?

Kolloid karsinom
İnfiltratif duktal Ca
Papiller karsinom
Tübüller karsinom
Medüller karsinom
(Cevap B)

166. Uzun süredir retrosternal yanma şikayeti olan 58 yaşındaki bir erkek hastada son zamanlarda yutma güçlüğü ve kilo kaybı ortaya çıkmıştır. İncelemede özefagus orta 1/3 kısmında adenokarsinom saptanmıştır. Bu hastadaki tabloyu açıklayacak en olası etyolojik neden hangisidir?

Akalazya
Tilozis
HPV
Barret özefagus
Özefagus divertikülü
(Cevap D)

167. Barsak duvarını bir kısmının fıtık kesesine strangüle olmasıyla oluşan fıtık tipi hangisidir?

Richter hernisi
Direk inguinal herni
İndirek inguinal herni
Spigelian hernisi
İnsizyonel herni
(Cevap A)

168. 65 yaşında kadın hasta masif alt GİS kanaması ile yatırılıyor, kolonoskopide çıkan kolonda şiddetli kanama saptanıyor. Bu hastadaki GİS kanamasına en büyük olasıklıkla neden olan lezyon hangisidir?

Karsinom
Divertikülozis
Polip
Ülseratif kolit
Anjiodisplazi
(Cevap E)

169. Hangisi kolon kanseri gelişiminde rol oynayan yüksek risk faktörlerinden biri değildir?

Başka bir organda adenokanser bulunması
Aile öyküsünde kolorektal kanser yada polip olması
Ailesel adenomatöz polipozis varlığı
10 yıldan uzun süredir ülseratif kolit varlığı
50 yaşın üzerinde olma
(Cevap E)

170. Aşağıdakilerden hangisi kolon kanserlerinin tanısında öncelikle yapılması gereken tetkiklerden bir değildir?

Bilgisayarlı tomografi
Abdominal ultrasonografi
Rektosigmoidoskopi
Baryumlu kolon grafisi
Kolonoskopi
(Cevap B)

171. Aşağıdakilerden hangisi hiponatremiye ikincil ortaya çıkmaz?

Hipotansiyon
Artmış kafa içi basıncı
Konvülsiyon
Diyare
Oligüri
(Cevap A)

172. Aşağıdakilerden hangisi magnezyum eksikliğine yol açan faktörlerden biri değildir?

Açlık
Furasemid kullanımı
Akut pankreatit
Primer aldesteronizm
Kronik alkolizm
(Cevap D)

173. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri çoklu organ yetmezliğine yol açar?

I. Peritonit III. Travma

II. Pankreatit IV. Yanık

I ve III
II ve III
II ve IV
I-II-III
I-II-III-IV
(Cevap E)

174. Dentat çizginin altında yerleşen bir anal kanal epidermoid karsinomu en sık hangi lenf nodlarına metastaz yapar?

Superior rektal
İnternal pudental
Obturator
Hipogastrik
İnguinal
(Cevap E)

175. Karaciğer kist hidatiklerinin en sık gözlenen komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Gastrointestinal sisteme açılma
İntraperitoneal rüptür
Safra yollarına açılma
Bronkoplevral fistül
Ampiyem
(Cevap C)

176. I. Safra yolu obstrüksiyonu II. Bakteribilia

III. Safra kesesi taşı IV. Akut kolesistit

V. Viral hepatit

Yukarıdakilerden hangileri akut kolanjit gelişmesine yol açar?

I ve II
I ve III
II ve V
III ve IV
IV ve V
(Cevap D)

177. Aşağıdakilerden hangisi akut pankreatit etiyolojisinde rol oynamaz?

Alkolizm
Hiperkalsemi
Hiperlipidemi
Hiperürisemi
Travma
(Cevap D)

178. Otuz yaşında diğer yönlerden sağlıklı kadın hastaya perfore apandisit nedeniyle apendektomi uygulanmış ve yara primer olarak kapatılmıştır. Antibiyotik verilmeyen hastada intraabdominal abse gelişmiştir.

Bu hastada apseye yol açan etken en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?

Pseudomonas aeruginosa
Bacteroides fragilis
Streptococcus faecalis
Proteus mirabilis
Serratia marcescens
(Cevap B)

179. Künt travmaya maruz kalan hastalarda retroperitoneal hematomların en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Böbrek parankimi yaralanması
Vena kava inferior yaralanmaları
Pelvis kırıkları
Mezenterik damar yaralanmaları
Pankreas yaralanması
(Cevap C)

180. Majör bir yaralanma geciren 60 yaşında bir hastanın vital bulguları tüm girişimlere karşın düzelmemektedir. Fizik muayenede hastanın genele durumunu düşkün olduğu, herhangi bir kanamasının bulunmadığı saptanmış ateş, hipotansiyon, bulantı ve kusma gözlenmiştir. Yapılan kan biyokimyasında hipoglisemi, hiponatremi ve hiperkalemi saptanmıştır. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

Akut adrenal yetmezlik
Böbrek yetmezliği
Yaygın karaciğer hasarı
Multiorgan disfonksiyonu
Fazla sıvı yüklenmesine bağlı kalp yetmezliği
(Cevap A)

181. Onbeş yıldır günde iki paket sigara içen son üç aydır yol yürüdüğünde ve istirahat sırasında bacak ağrısı olan 50 yaşındaki bir erkek hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

Behçet hastalığı
Buerger hastalığı
Akut arteryel emboli
Venöz gangren gelişimi
Derin ven trombozu
(Cevap B)

182. Sokak kavgasında kasık bölgesinden delici kesici aletle yaralanan bir kişinin fizik muayenesinde ekspansil kitle palpe edilmektedir. Kitle üzerinde üfürüm duyulmakta, kitle üzerine baskı uygulandığında kalp hızı yavaşlamaktadır.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

Hematom
Psödoanevrizma
Arteriovenöz fistül
Gerçek anevrizma
Venoma
(Cevap)

183. Aşağıdaki kırık tiplerini hangisinde komplikasyon olarak avasküler nekroz gelişme olasılığı yüksektir?

Fibula başı kırığı
Tibia plato kırığı
Tibia medial malleol kırığı
Femur boyun kırığı
Femur suprakondiler kırığı
(Cevap D)

184. Unilateral seröz otitis media, boyunda kitle, çeşitli kranial nöropatiler ve tinnitus saptanan bir hastada öncelikle aşağıdaki yapıların hangisinde malign tümör olduğu düşünülmelidir?

Nazofarenks
Larenks
Hipofarenks
Dil
Piriform sinüs
(Cevap A)

185. Kardiovasküler depresyon etkisi en az olan narkotik analjezik aşağıdakilerden hangisidir?

Droperidol
Morfin
Gallamin
Tiopental
Fentanil
(Cevap B)

Akut MI ve akut sol kalp yetmezliğinde tercih edilen narkotik analjezik morfindir.

KADIN DOĞUM

186. Oral kontraseptif kullanan birinde aşağıdakilerden hangisinin görülmesi ilacı hemen bırakma endikasyonudur?

Epilepsi
Amenore
Galaktore
Hemoptizi
Depresyon
(Cevap D)


187. Hangi progestin oral kontraseptiflerin yapısına girmez?

Medroksiprogesteron asetat
Norgestinat
Noretindron asetat
Etinendiol diasetat
Gestadon
(Cevap A)

Kayaalp, s.1403

188.Post menapozol hormon replasman tedavisinde en az etkili östrojen hangisidir?

Kojuge östrojen
Oral östriol
Etinil östradiol
Piperazin östrojen sülfat
Esterifiye östrojen
(Cevap B)

Temel Kadın Hastalıklara ve Doğum Bilgisi (Kişnişci), s.1335

189. 55 yaşında post menapozal asemptomatik bir bayan hastanın yapılan fizik muayene ve ultrasoundunda unilateral, uniloküler 4 cm çapında kistik ovarian kitle lezyonu saptamış olup CA-125 değeri 20 İ.V/ml ise en uygun yaklaşım hangisidir?

Oral progesteron
GnRH analoğu
Acil laparatomi
Rutin yıllık kontrol
3 ay arayla USG-CA-125 takibi
(Cevap E)

190. Aşağıdaki vulval lezyonlarından hangisi aşırı ağrılı olmasıyla diğer vulvar lezyonlardan ayrılır?

Sert şankır
Kondiloma accuminata
Lenfogranüloma venorum
Granüloma ingulinale
Şankroid
(Cevap C)


191. Hangi karsinomun sıklığı postmenopozal hormonal tedavi azalır?

Meme Ca
Endometrium Ca
Kolorektal Ca
Serviks Ca
Melanom
(Cevap C)


192. Kız çocuğunda GnRH bağımsız puberte prekoksun en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Over kist veya tümörleri
Mc Cune Albright sendromu
Santral sinir sistemi lezyonu
Feminizan adrenal tümör
Ektopik GnRH üretimi
(Cevap C)
193. Primer amenoreli bir genç kızda hormonal tedavi ile vajinal kanama gelişiyorsa hangisi düşünülmez?

Turner sendromu
XY gonodal disgenezis
Konjenital adrenal hiperplazi
Adrojen insensitivite sendromu
Hipotalomo-hipofizier yetmezlik
(Cevap D)
194. Ovulasyon ile bazal vücut sıcaklığında artış hangi mekanizmayla açıklanır?

Östrojenin termojenik etkisi
Progesteronun termojenik etkisi
Prostoglandinlerin termojenik etkisi
Luteninize edici hormonun vazodilatasyon etkisi
Foliküler sıvının periton irritasyonu
(Cevap C)

195. Hangi over neoplazmı gebelikte daha sık izlenir?

Endometroid tümör
Disgerminom
İmmatür teratom
Tekoma
Gyneandroblastoma
(Cevap B)

196. Overe en sık metastaz yapan tümör hangisidir?

Malign melanom
Endometrium karsinomu
Serviks karsinomu
Akciğer karsinomu
Trofoblastik tümör
(Cevap D)

197. Termde mikrosefalik doğan bebeğin idrarında inklüzyon cisimcikleri varsa en olası tanı hangidir?

HPV enfeksiyonu
CMV enfeksiyonu
Sfiliz
Poliomyelit
Granüloma inguinale
(Cevap B)

198. Gebelikte fetoplasental ünitede hangi hormon fetüste üretilmez?

Pregnanolol
Progesteron
16 alfa dihidro epiandesteron sülfat
Kortikosteroid
Dihidroepiandrosteron sülfat
(Cevap B)


199. Aşağıdaki presentasyon ve pozisyon şekillerinden hangisinde term fetüsün vajinal yolla doğurtulması olanaksızdır?

Sinciput
Ayak gelişi
Alın gelişi
Asinklitismus anterior
Mentum posterior
(Cevap E)

200. Aşağıdaki durumların hangisinde 16-18 haftalık bir gebenin maternal alfa fetoprotein seviyesi düşüktür?

İntestinal obstrüksiyon
Üriner obstrüksiyon
Kromozomal trizomiler
Oligohidroamnios
Polikistik böbrek
(Cevap C)
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
18:02 - Hababam Sınıfı'ndaki sahne gerçek oldu, ormanda okul açıldı17:52 - Park yeri nedeniyle baltalı saldırıda 3 tutuklama17:47 - Yargıtay, darbeci Semih Terzi'nin eşine verilen hapis cezasını bozdu17:39 - Eylem hazırlığındaki biri anestezi teknikeri 4 terörist tutuklandı17:37 - Çeyrek altın ne kadar oldu?17:37 - MEB'den, kantinlerin açılmasına ve kiralarına dair yazı
17:25 - Kanuni sondaj gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda17:20 - Gün sonunda dolar ve avro fiyatları17:18 - Bakan Soylu: İlk kez girdik ve 17 terörist etkisiz hale getirildi17:15 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi17:03 - Kanser tedavisi için geldiği İstanbul'da kazada öldü16:56 - Maskeniz sahte mi gerçek mi? Hemen öğrenin...
16:54 - 159 Okul taşıtı trafikten men edildi16:52 - Eczacı kalfasının kafa attığı 112 müdürü şikayetçi oldu16:48 - Bakan Pekcan: Otomotiv ihracatında ciddi artış bekliyoruz16:41 - KKTC'de yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mazbatasını aldı16:34 - Korona teşhisinden aylar sonra bile bazı semptomlar görülüyor
16:34 - Altın ve Gümüş ciddi bir ralli yaşayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam