Sağlık Personelinin Dağılım Bu Cetvele Göre Yapılacak

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapıldı. En önemli değişiklik ise Personel Dağılım Cetveli. Kısaca: Ücret veya maaşları genel bütçeden karşılanmak suretiyle istihdam edilen mevcut Bakanlık personelinin kadro ve pozisyonlarının unvan ve branşlar itibarıyla önceden belirlenen ilkelere göre illere ve hizmet birimlerine dağılımı sonucu ayrı ayrı olarak belirlenen ve her yıl yenilenen kadro ve pozisyon sayısını ifade etmektedir. Ayrıntılar için tıklayınız...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Haziran 2006 16:15, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

PERSONEL DAĞILIM CETVELİ DAĞILIM İLKELERİ

A) GENEL HÜKÜMLER

1) PDC Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında iller ve birimler itibarı ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışacak mevcut personelin unvan ve branşlara göre sayısını belirlemeye yönelik planlama çalışmasıdır.

2) İl sağlık müdürü, baştabip, hastane müdürü ve bunların yardımcıları, şube müdürü ve başhemşirelerden oluşan yönetici kadroları ile klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistan gibi, hakkında özel düzenleme bulunan unvanlar için PDC hazırlanmaz.

3) Türkiye genelinde Bakanlıkça istihdam edilen personel sayısı toplam 100 (yüz) ve altında olan branşlar ile kapsam dışı kabul edilen unvan ve branşlar için PDC hazırlanmaz.

4) İl ve ilçelere planlanacak toplam personel sayısı Bakanlık tarafından genel ve özel hükümler çerçevesinde belirlenir.

5) PDC sayıları, istihdam Planlama Komisyonunca onaylanır.

İstihdam Planlama Komisyonu; Bakanlığın ilgili ana hizmet birimlerinin, Teftiş Kurulu Başkanlığının, Hukuk Müşavirliği ile Personel Genel Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda ve valiliklerce PDC dağılım ilkeleri çerçevesinde yapılan çalışmaları onaylar.

6) Unvan ve branşlar doğrultusunda, planlamaya esas teşkil edecek sayıların belirlenmesinde, Bakanlık kadro ve pozisyonlarında, ücret veya maaşları genel bütçeden karşılanmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi istihdam edilen Devlet memuru, 4924 sayılı Kanun çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli sağlık personeli ile aile hekimi ve aile sağlığı elemanı gibi personelin toplamı esas alınır. 657 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) bendi doğrultusunda çalıştırılan sözleşmeli personel sayıları PDC ye dahil edilmemiştir.

7) Her unvan ve branş için PDC ayrı ayrı hesaplanır. Ancak, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Laborant, Fizyoterapist-Fizik Tedavi Teknisyeni/Teknikeri, Odyolog-Odyometri Teknisyeni/Teknikeri, Ortopedi Teknisyeni/Teknikeri, Toplum Sağlığı Teknisyeni/Teknikeri, Diş Protez-Diş Teknisyeni/Teknikeri gibi aynı branşta öğrenim görerek farklı unvanlara atanan yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin planlaması tek unvan altında yapılır.

8) Personelin İllere planlanmasında temel ilke ETF nüfusudur. Yatak sayısının etken olduğu hallerde Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş Bakanlığa ait yatak sayısı esas alınır.

9) Birim bazında belirlenen personel sayısının o birim için Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde öngörülen standartları aşması halinde söz konusu Yönetmeliğin standartları dikkate alınarak atamalar yapılır.

10) Personel Dağılım Cetveli hesaplanmasında, Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri tek ilçe olarak kabul edilir.

11) Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Özel Dal Hastaneleri ve Yan Dal Eğitimi verilen kliniklerin bulunduğu illerin PDC ?si hesaplanırken ayrı kriterler uygulanır.

12) Personelin birimlere dağılımı hususunda unvan ve branşların özelliklerine göre il içi dağılım kriterleri özel hükümlerle düzenlenir.

13) Semt Polikliniklerine ayrıca planlama yapılmaz. Bu birimlerin personel dağılımı bağlı bulunduğu hastanenin personel planlaması içinde değerlendirilir.

14) Aile tabipliği uygulaması yapılan illerde, bu konuda yapılan özel düzenlemeler çerçevesinde PDC planlaması yapılır.

15) İl içinde herhangi bir ilçe için planlanan personel sayısının o ilçedeki birimlerin ihtiyacından fazla olması halinde, söz konusu ilçenin ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen personeli o ilçedeki birimler yeterli hale gelene kadar o ilin personel ihtiyacı olan diğer ilçelerine ihtiyaçlarına göre dağıtılır.

16) ETF sayısının yetersizliğinden dolayı bir ilçeye planlanan personel sayısının 0 (sıfır) olması durumunda söz konusu ilçede o unvan ve branş için PDC sayısı bir olarak belirlenir.

17) Bir birimdeki 4924 sayılı Kanuna tabi çalışan sözleşmeli personel sayısının o birim için öngörülen PDC sayısından fazla olması halinde söz konusu personelin ilgili mevzuat çerçevesinde yer değişikliği yapılıncaya kadar bu personelle ilgili yer değişikliği işlemi yapılamaz. Ancak, anılan Kanun gereği birimlere vizelenen boş pozisyonların o birim için belirlenen PDC sayılarını aşması halinde bu pozisyonlara atama yapılamaz.

18) Personel sayısının illere dağılımında;

a) Tüm Ülkeye veya bölgeye hizmet veren genel ve dal hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerine, il dışından başvuru ve poliklinik sayısı gibi ölçütlerle ayrıca personel planlaması yapılır.

b) Personel dağılımını etkileyecek ölçüde demografik, epidemiyolojik özellikler, hastalık insidans ve prevalansı, turizm gibi nedenlerle nüfus hareketleri gösteren yörelere ayrıca planlama yapılır.

c) Kişi başı tabip başvurusu sayısında, iller arasında önemli farklılıklar tespit edilmesi halinde bu husus personel planlamasında göz önüne alınır.

d) İlin tıbbi cihaz ve fiziki mekan kapasitesi değerlendirmede dikkate alınır.

19) Personel sayısının il içi dağılımında;

a) Personelin planlandığı yerde görevini yerine getirmesi ile ilgili olarak fiziki ortam, tıbbi donanım ve hizmet ekibi eksikliği il bazında tamamlanır.

b) Personel dağılımını etkileyecek ölçüde nüfus hareketleri veya poliklinik sayısındaki farklılıklar dikkate alınır.

c) Ulaşım şartları, vardiya hizmetleri, hastaneye bağlı semt poliklinikleri açılması gibi etkenler planlamada değerlendirilir.

B) ÖZEL HÜKÜMLER

1) Uzman Tabip PDC Dağılım İlkeleri;

a) Uzman tabiplerin illere dağılımında ETF nüfusu ve yatak sayısı esas alınır.

b) Yatak kapasitesi Türkiye ortalamasının altında veya üstünde olan illerde uzman tabip dağılımı Türkiye ortalaması esas alınarak yapılır.

c) Planlamada hasta akışının olabileceği düşünülen il merkez hastaneleri ile ilçe bölge hastaneleride dikkate alınır.

ç) Branşlar Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre belirlenir ve Tüzükteki değişikliklere göre yenilenir. PDC uygulaması kapsamında olan branşlar şunlardır; Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıları, Ortopedi ve Travmatoloji, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Üroloji, Radyodiagnostik, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Aile Tabipliği, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Biyokimya ve Klinik Biyokimya, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Patoloji, Kardiyoloji, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi, Gastroenteroloji, Radyasyon Onkolojisi ve Nükleer Tıp uzmanlarıdır. Bunun dışında kalan branşlar PDC uygulaması dışındadır.

d) Özellikli Olan Branşlar;

1 - Aile hekimi Uzmanı; Aile Tabipliği uygulamasına geçen iller dışında Aile hekimi uzmanı tabipler, uzman tabip istihdam edilemeyen yataklı tedavi kurumları ile hastanesi olmayan ilçelerdeki Birinci Basamak sağlık kurumlarına nüfusa göre öncelik sıralaması yapılarak planlanır.

2 - Halk Sağlığı ve Adli Tıp uzmanları; her il sağlık müdürlüğüne birer adet planlandıktan sonra ilin nüfus yoğunluğuna göre ildeki sayısı artırılabilir. Adli Tıp uzmanları için ilin en büyük devlet hastanesinden başlamak üzere planlama yapılır.

3 - Acil Tıp uzmanı; her ilin en büyük devlet hastanesine bir tane verildikten sonra illerin nüfus yoğunluğuna göre planlama yapılır.

e) Eğitim ve Araştırma hastanelerinin bulunduğu illere tabip planlamasında uzman tabiplerin illere dağılımında uygulanan kriterler uygulanır. Bu illere dağılımı yapılan uzman tabiplerden eğitim ve araştırma hastanelerine düşen sayı belirlenirken, ildeki diğer Sağlık Bakanlığı hastanelerinin kapasitesi dikkate alınır ve il içinde dengeli dağıtım yapılır. Bu illere yeni açılan veya eksiklikleri tamamlanamamış olan Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin eğitim kliniklerinde bulunan klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistan sayıları o branş hizmetlerini yürütebilecek duruma gelinceye kadar bu hastanelerdeki uzman tabip planlamasında eğitici kadroda bulunan tabip sayısı da dikkate alınarak diğer Sağlık Bakanlığı hastanelerine uygulanan kriterler uygulanır.

f) Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde her bir genel ve özel dal eğitim kurumu birimlerindeki uzman tabip sayısı, her eğitim kurumunun yatak sayısı ve kapasitesi, klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve asistan sayıları, bulunduğu bölge, hasta potansiyeli, hastanenin fonksiyon ve donanımları ile uzmanlık dalının niteliği ve hizmetin diğer özellikleri dikkate alınarak belirlenir.

g) Aile tabipliği ve acil tıp uzmanlık eğitimi verilen Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde uzmanlık eğitiminin koordinasyonunu sağlamak üzere her hastane için 2 (iki) adet aile hekimi ve 2 (iki) adet acil tıp uzmanı verilir.

ğ) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki her branş uzman tabiplerinin o ildeki Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin eğitim klinikleri ile fonksiyonel işbirliği yapılan planlama ile uygulanır. Eğitim ve Araştırma hastanelerinin eğitim kliniği harici uzman tabipleri de bu planlamaya dahil edilir.

3) Pratisyen Tabip PDC Dağılım İlkeleri;

a) İl ve ilçelerde çalışacak pratisyen tabipler için 2200 nüfusa bir pratisyen tabip verilmesi esas kriterdir.

b) İllerdeki kurumların sayısı ve niteliği, coğrafî durum, ulaşım, kırsal ve kentsel nüfus gibi, değişkenlere göre azami % 15 artırma ve eksiltme yapılabilir.

c) İl Sağlık Müdürlükleri için, Sağlık Müdürü hariç belirlenen il PDC toplamının % 3'ü kadar pratisyen tabip planlanır.

ç) İl Sağlık Müdür Yardımcıları için;

- 100.000 nüfusa kadar 1 (bir),

- 200.000 nüfusa kadar toplam 2 (iki),

- 400.000 nüfusa kadar toplam 3 (üç),

- 600.000 nüfusa kadar toplam 4 (dört),

- 1.000.000 nüfusa kadar toplam 5 (beş),

- 1.500.000 nüfusa kadar toplam 6 (altı),

- 2.000.000 nüfusa kadar toplam 7 (yedi),

- 2.500.000 nüfusa kadar toplam 8 (sekiz),

- 3.000.000 nüfusa kadar toplam 9 (dokuz),

- İstanbul ili için 25 (yirmibeş), Ankara ili için 15 (onbeş) ve İzmir ili için 12 (oniki) olarak planlanır.

d) Sağlık Ocaklarına planlama yapılırken; 3500 nüfus için 1 (bir) pratisyen tabip planlaması esas olmakla birlikte, yerleşim yerinin ulaşılabilirliği ve alan genişliği nedeni ile ihtiyaç hissedilmesi halinde en az 2000, en yüksek 4000 nüfus için 1 (bir) pratisyen tabip planlanabilir.

e) Toplam nüfusu 15.000'in altında olan ilçelerde; sağlık ocağına ek olarak devlet hastanesi veya sağlık merkezi varsa en büyük kurumda personel birleştirmesi planlanır. İlçenin personel planlaması da bu kuruma yapılır. Personel birleştirmesi planlanan ilçelerde köy sağlık ocaklarından nüfusu 2000'in üstünde olanlar için nüfusa göre planlama yapılabilir ve bu sayı Entegre Kurum için ön görülen sayıdan düşülür.

f) A tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına 5 (beş) pratisyen tabip planlanır. B tipi Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına tabip planlaması yapılmaz.

g) Verem Savaş Dispanserlerine PDC'de planlanan toplam sayının % 1'ini geçmeyecek şekilde tabip planlaması yapılır.

ğ) AÇS-AP Merkezlerine PDC'de planlanan toplam sayının % 1.5'ini geçmeyecek şekilde tabip planlaması yapılır.

h) Devlet Hastanelerinde; genel hastaneler için il PDC toplamının 1. ve 2. hizmet bölgelerine en fazla % 25, 3 ve 4. hizmet bölgelerine en fazla % 30, 5 ve 6. hizmet bölgelerine ise en fazla % 35'i oranında pratisyen tabip planlanır.

Doğum ve Çocuk Dal Hastaneleri için 5 (beş) pratisyen tabip planlanır ancak, branş nöbeti tutacak sayıda uzman tabip bulunan hastanelerde planlama Sağlık Müdürlüklerince değerlendirilir.

Diğer Dal Hastaneleri için planlama yapılmaz.

ı) Eğitim ve Araştırma Hastanelerine; genel hastaneler için kadro yatak sayısının en fazla % 2'si, Dal Hastanelerinde kadro yatak sayısının en fazla % 1'i olacak şekilde planlama yapılır.

4) Yardımcı Sağlık Personeli PDC Dağılım İlkeleri;

a - Hemşire Unvanlı Personel İçin PDC Dağılım İlkeleri:

1 - İl ve ilçelerin hemşire sayısı planlanırken Türkiye genelindeki dolu kadro pozisyon sayısının % 20 fazlası üzerinden PDC hesaplanarak tüm illere dağıtılır. Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için ilave olarak, Türkiye genelindeki dolu kadro pozisyon sayısının % 5 fazlası hesaplanarak bulunan sayının % 50'si İstanbul, % 30'u Ankara, % 20'si İzmir iline verilecek şekilde planlama yapılır. Ankara, İstanbul ve İzmir dışında, dal hastanesi bulunan iller (doğumevleri hariç) için Türkiye genelindeki dolu kadro pozisyon sayısının % 5 fazlası hesaplanarak bulunan personel sayısı, bu illerin her birindeki dal hastanelerinin yatak sayılarının, bu illerin tümündeki dal hastanelerinin yatak sayıları toplamına oranına göre dağıtılır.

2 - İl sağlık müdürlüklerine ayrıca en az beş hemşire planlanır.

3 - İlçe sağlık grup başkanlıklarına birer adet hemşire planlaması yapılır.

4 - Sağlık ocakları ve 24 saat hizmet veren sağlık merkezleri için, yerleşim yerinin ETF'si, hasta yoğunluğu, tabip sayısı göz önüne alınarak planlama yapılır. Bu planlamada, her pratisyen tabibe (ve varsa uzman tabibe) en az bir hemşire ya da ebe olacak şekilde dağılım yapılması ve il içinde hemşire ve ebe dağılımı yapılırken ebelerin ağırlıklı olarak birinci basamak sağlık tesisleri ile doğumevlerinde, hemşirelerin ağırlıklı olarak yataklı sağlık tesislerinde istihdamlarının yapılması esastır.

5 - AÇS-AP, Sıtma savaş dispanseri, verem savaş dispanseri, kanser savaş dispanseri gibi kuruluşlarda, kuruluşun hizmet bölgesinin ETF'si, poliklinik hasta ortalaması, takipli hasta sayısı göz önüne alınarak kuruluştaki her tabip başına en az bir hemşire (AÇS-AP merkezlerinde ebe ya da hemşire) düşecek şekilde planlama yapılır.

6 - Bağımsız ADSM'lerde, faal olan her üç diş ünitesi için bir hemşire planlanır.

7 - Nüfusu 30000'in altındaki ilçelerde (merkez ilçeler hariç) bulunan hastanelerde hemşire planlaması yapılırken yatak doluluk oranı, ortalama poliklinik hasta sayısı, her pratisyen (ve varsa uzman) tabibe en az bir hemşire sağlanması hususları göz önüne alınarak ve her 4 yatağa en az bir hemşire olacak şekilde planlama yapılır. Planlama yapılırken hastanede nöbet hizmeti için yetecek sayıda hemşire (ve ebe) olması sağlanır.

8 - Nüfusu 30000 ve üzerinde olan ilçelerde (merkez ilçeler dahil) bulunan hastanelerde hemşire planlaması yapılırken yatak doluluk oranı, ortalama poliklinik hasta sayısı, her pratisyen ve uzman tabibe en az bir hemşire sağlanması hususları göz önüne alınarak her 3 yatağa en az bir hemşire düşecek şekilde planlama yapılır.

9 - Doğum ve çocuk bakımevi hastaneleri dışındaki dal hastanelerine, hastanenin yatak sayısı, planlanan tabip ve uzman tabip sayısı, acil servisinin olup olmaması, yıllık poliklinik hasta sayısı, yatak doluluk oranı, varsa yıllık ameliyat sayısı göz önüne alınarak hemşire planlaması yapılır.

10 - EAH'lerde, her 3 yatak başına en az bir hemşire düşecek şekilde planlama yapılır.

11 - Tüm yataklı tedavi kurumlarında, yoğun bakımlar, dializ ve KİT üniteleri ile acil servislerde bulunan yataklar için ayrıca her 2 yatağa en az bir hemşire planlanır. 9 ve 10 uncu maddeler ile hesaplanan hemşire sayısının o hastanedeki tabip sayısından az olması halinde aradaki fark kadar hemşire ilave edilir.

12 - Sağlık evlerine atanacak ebe bulunamadığı takdirde, ebe istihdamı gerçekleşene kadar Bakanlık tarafından kriterleri belirlenerek yaptırılacak bir eğitimden geçen hemşireler görevlendirilebilir ya da vekaleten atanabilir.

13 - Doğum ve çocuk bakımevleri ile KHD kliniklerinde öncelikle ebe istihdam edilir. Bununla beraber; doğum ve çocuk bakımevleri ile KHD kliniklerinde, hemşirelik hizmetlerinin sağlanması için 7 ve 9. maddedeki hususlar dikkate alınarak her 9 yatağa en az bir hemşire olacak şekilde planlama yapılır.

14 - ATT bulunmadığı ya da sayısının yetersiz olduğu hallerde, ATT sayısı yeterli hale gelene kadar acil hizmetlerinde hemşire istihdam edilebilir.

b - Ebe Unvanlı Personel İçin PDC Dağılım İlkeleri:

1 - İl ve ilçelerin ebe sayısı planlanırken Türkiye genelindeki dolu kadro pozisyon sayısının % 20 fazlası üzerinden PDC hesaplanarak tüm illere dağıtılır. PDC hesaplanan her yıl için bir önceki yılın verilerine göre kaba doğum hızı % 2 ve üzerinde olan illere ilave olarak % 5, % 1,5 - 2 arası olan illere ilave olarak % 3 fazla ebe sayısı planlanabilir.

2 - İl sağlık müdürlüklerine ayrıca en az üç ebe planlaması yapılır.

3 - Ebe istihdamı öncelikle sağlık evleri, sağlık ocakları, ilçe belde gün hastaneleri, sağlık merkezleri, AÇS-AP'lar, kadın hastalıkları ve doğum (KHD) klinikleri olan yataklı tedavi kurumları ile doğumevlerinde yapılır.

4 - Yataklı tedavi kurumları dışındaki sağlık kuruluşlarına yapılacak dağılımda; sağlık kuruluşunun ETF'si, poliklinik hasta yoğunluğu, sağlık kuruluşunun hizmet verdiği bölgenin coğrafi yapısı göz önüne alınır.

5 - İlçe belde gün hastanesi olarak faaliyet gösteren kuruluşlarla, KHD uzmanı ve KHD kliniği olmayan yerlerdeki hastanelere o yerin ETF'si, yıllık kaba doğum hızı göz önüne alınarak ebe planlaması yapılır.

6 - İl içinde, yataklı tedavi kurumlarına yapılacak dağılımda; o ildeki doğumevi yataklarının sayı ve dağılımı, KHD klinikleri ve PDC ile planlanan KHD uzman tabiplerin dağılımı, ildeki doğumların il içindeki dağılımı, KHD kliniklerinin hasta yoğunluğu dikkate alınarak planlama yapılır. Buna göre;

a) İl merkezlerinde bulunan doğumevleri ile ETF nüfusu, il merkezinden yüksek olan ilçelerde bulunan doğumevleri ve KHD alanında hizmet veren özel dal eğitim araştırma hastaneleriyle, EAH'lerde bulunan KHD kliniklerinde, her iki KHD yatağına en az bir ebe olacak şekilde planlama yapılır.

b) Diğer ilçelerde bulunan doğumevleri için her üç yatağa en az bir ebe düşecek şekilde planlama yapılır.

c) Doğumevi olmayan il ve ilçelerdeki hastanelerde, Bakanlık tarafından planlanan PDC deki KHD uzman tabibi sayısı, KHD için kullanılan yatak sayısı, nöbet hizmetinin devamı ve o yerin kaba doğum hızı göz önüne alınarak ebe planlaması yapılır.

d) Doğumevleri ve çocuk hastaneleri dışındaki dal hastanelerine, PDC'ne göre KHD uzmanı planlanmamış ise ebe planlaması da yapılmaz.

c - Sağlık Memuru - Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri Unvanlı Personel İçin PDC Dağılım İlkeleri:

1. Anestezi Teknisyeni/Teknikeri:

a) İl ve ilçelerin anestezi teknisyeni/teknikeri sayısı planlanırken Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyon sayısının % 50 fazlası üzerinden PDC hesaplanarak tüm illere dağıtılır.

b) Sadece yataklı tedavi kurumları ve ADSM'1er için planlama yapılır.

c) PDC'ne göre cerrahi branşlardan herhangi birinden tabip planlanan her üniteye, faal ameliyat masası sayısı, cerrahi branşlardaki uzman tabip sayısı ve yıllık ameliyat sayıları dikkate alınarak anestezi teknisyeni/teknikeri verilir.

d) Birden çok faal ameliyat masası olan yerlerde, öncelikle her ameliyat masasına bir anestezi teknisyeni verilecek şekilde planlama yapılır. Daha sonra, o ilin yatak doluluk kapasitesi, ameliyat sayısı ve hasta potansiyeli açısından en yoğun olan hastaneleri belirlenerek nöbet ve icap sistemi de dikkate alınarak birimler arasında teknisyen/tekniker dağılımı yapılır. (Genel ve rejyonel anestezi uygulaması yapılmayan, sadece küçük lokal müdahalelerin yapıldığı ameliyat masaları, dağılımda dikkate alınmaz)

e) Yeterli sayıda anestezi teknisyeni/teknikeri bulunamayan birimlerde, diğer unvanlarda çalışıpta anestezi alanında sertifika almış personel, anestezi teknisyeni/teknikeri temin edilene kadar istihdam edilebilir.

2. Çevre Sağlığı Teknisyeni/Teknikeri (ÇST):

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonlar üzerinden PDC planlanarak tüm illere dağıtılır.

b) Öncelikle her İl Sağlık Müdürlüğüne en az 2 adet personel planlanır.

c) Daha sonra her İlçe Sağlık Grup Başkanlığı emrine, sorumluluk sahasında bulunan birimlere dağıtılmak üzere, ilçelerin ETF nüfusuna göre planlama yapılır.

d) (İstanbul iline fazladan 50, Ankara iline 40, İzmir iline 20 ve diğer Büyükşehirlere fazladan 10 tane ÇST planlaması yapılır.)

e) Hastanelere ÇST planlaması yapılmaz.

3. Diş Protez - Diş Teknisyeni/Teknikeri:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonların % 20 fazlası üzerinden PDC hesaplanarak tüm illere dağıtılır.

b) Sadece faal diş protez laboratuarı olan kurumlara planlama yapılır.

c) Öncelikle, her ile bir diş protez teknisyeni verilmek kaydıyla, İl içinde, diş protez hizmeti sunan kurumlara, hasta yoğunluğuna göre personel dağılımı yapılır.

4. Acil Tıp Teknisyeni - İlk ve Acil Yardım Teknisyeni/Teknikeri (ATT):

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonlara % 300 fazlası ilave edilerek hesaplanan rakam üzerinden PDC planlanarak tüm illere dağıtılır.

b) 112 istasyonları ile yataklı tedavi kurumlarının acil servisleri ve 24 saat hizmet veren sağlık merkezlerinde acil hizmetleri için personel planlaması yapılır.

c) Yataklı tedavi kurumlarının acil servislerine yapılacak planlamada, acil servislerin ortalama hasta sayıları göz önünde bulundurularak il içi dağılım düzenlenir.

d) ATT bulunmadığı ya da sayısının yetersiz olduğu hallerde, ATT sayısı yeterli hale gelene kadar acil hizmetlerinde TST ve hemşire istihdam edilebilir. Bu durumda, hemşireler, öncelikle yataklı tedavi kurumlarının acil servislerinde, TST'ler ise öncelikle 112 istasyonlarında istihdam edilirler.

e) ATT branşında, ilçelerin ETF nüfusuna göre basamaklı planlama yapılır;

0-3000 nüfusa 3 ATT,
3001-30000 nüfusa 4 ATT,
30001-75000 nüfusa 5 ATT,
75001-100000 nüfusa 7 ATT,
100001-150000 nüfusa 8 ATT,
150001-300000 nüfusa 10 ATT,
300001-500000 nüfusa 15 ATT,
500001-750000 nüfusa 25 ATT,
750001-1000000 nüfusa 35 ATT,
1000001-3000000 nüfusa 45 ATT planlanır.

Ankara Metropol İlçe'ye 125, İstanbul Metropol İlçe'ye 275 personel planlanır.

5. Laboratuvar Teknisyeni/Teknikeri:

a) Dolu kadro ve pozisyon sayısının % 50 fazlası üzerinden planlama yapılır.

b) Laboratuvarı olan sağlık kurum ve kuruluşlarına planlama yapılır.

c) Yataklı tedavi kurumlarına yapılacak planlamalarda öncelikle laboratuvarı olan her birimden başlamak üzere personel dağıtılır.

d) Yataklı tedavi kurumunun nöbet hizmetlerine yetecek sayıda personel planlaması yapılır.

6. Ortopedi Teknisyeni/Teknikeri:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyon sayısının % 20 fazlası üzerinden PDC hesaplanarak tüm illere dağıtılır.

b) Öncelikle her ile birer adet planlama yapılır. Teknisyenler o ilin ortopedi hasta yoğunluğu en fazla olan hastanesinde istihdam edilir.

c) Ortopedi dalında eğitim veren Eğitim ve Araştırma Hastanelerine ayrıca personel planlanır.

d) Kemik Hastalıkları Hastanelerine ayrıca personel planlaması yapılır.

7. Röntgen Teknisyeni/Teknikeri:

a) Dolu kadro ve pozisyon sayısının % 50 fazlası üzerinden PDC hesaplanarak tüm illere dağıtılır.

b) Personel dağılımında, radyoloji ünitesi bulunan sağlık kurum ve kuruluşları dikkate alınır.

c) Faal olan her röntgen, BT, MR ve benzeri radyolojik görüntüleme cihazı için öncelikle birer adet personel planlaması yapılır.

d) İl içindeki dağılımda radyoloji ünitesinin bulunduğu kurum veya kuruluşun 24 saat hizmet vermesi, acil servisinin olması ve hasta yoğunluğu dikkate alınır. Nöbet hizmeti verilen kurum ve kuruluşlarda yer alan radyoloji üniteleri için (sayısı 4 ten az olmamak kaydıyla) nöbet hizmetine yetecek sayıda personel planlaması yapılır.

e) Radyoloji dalında eğitim veren EAH'ne, her eğitim kliniği için iki personel planlanır.

f) Yeterli sayıda röntgen teknisyeni/teknikeri bulunamayan birimlerde, diğer unvanlarda çalışıp da röntgen alanında sertifika almış personel, röntgen teknisyeni/teknikeri temin edilene kadar istihdam edilebilir.

8. Toplum Sağlığı Teknisyeni/Teknikeri:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyon sayısının % 20 fazlası üzerinden PDC hesaplanarak tüm illere dağıtılır.

b) Öncelikle sağlık ocaklarına, sağlık merkezlerine, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerine, kemik hastalıkları hastanelerine ve hastanelerin acil servislerine personel planlaması yapılır.

c) İl sağlık müdürlükleri için en az ikişer, ilçe sağlık grup başkanlıkları için en az birer adet personel planlaması yapılır.

d) 112 istasyonlarında, istihdam edilecek ATT sayısı yetersiz olduğu takdirde, ATT sayısı yeterli hale gelene kadar TST istihdam edilebilir.

9. Tıbbi sekreter:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonların % 25 fazlası üzerinden PDC hesaplanarak tüm illere dağıtılır. (Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için ilave olarak, Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyon sayısının % 10 fazlası hesaplanarak bulunan sayının % 50'si İstanbul, % 30'u Ankara, % 20'si İzmir iline verilecek şekilde planlama yapılır.)

b) İl sağlık müdürlükleri, ilçe sağlık grup başkanlıkları, ADSM'ler ve yataklı tedavi kurumları için personel planlaması yapılır.

5) Diğer Sağlık Personeli İçin PDC Dağılım İlkeleri:

1 - Diş Tabipleri:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonların % 50 fazlası üzerinden PDC hesaplanarak tüm illere dağıtılır.

b) İl içinde, öncelikle her faal diş ünitesi için bir diş tabibi olacak şekilde planlama yapılır.

c) Diş ünitesi olmayan yere diş tabibi planlaması yapılmaz, (ancak, o il için planlanan diş tabibi sayısı, ildeki faal diş ünitesi sayısından fazla ise, il içinde ihtiyacın en çok olduğu yerden başlamak üzere il sağlık müdürlükleri tarafından diş ünitesi temini için gereken planlama yapılarak, diş tabiplerinin buralarda istihdamı sağlanır)

d) İl sağlık müdürlüklerine birer adet diş tabibi planlanır.

e) Diş tabipliği alanında yüksek lisans yapmış diş tabipleri, ADSM ve diş-çene cerrahisi merkezlerinde "uzman diş tabibi" branşlarında istihdam edilirler. Bulunduğu ilde ADSM/DÇCM olmayan yüksek lisans yapmış diş tabibi o ilin hasta sayısının en yoğun olduğu birimde istihdam edilir.

2 - Fizyoterapist, Fizik Tedavi Teknisyen/Teknikeri:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonlara % 250 fazlası ilave edilerek hesaplanan rakam üzerinden PDC planlanarak tüm illere dağıtılır.

b) Fizyoterapistler, sadece yataklı tedavi kurumlarında istihdam edilirler.

c) FTR uzman tabibi olan her üniteye, FTR uzman tabiplerinin her biri için en az bir adet fizyoterapist planlanır.

d) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonların % 10 fazlası üzerinden ilave PDC hesaplanarak, FTR ve kemik hastalıkları dal hastanelerine, bu hastanelerin toplam yatak sayılarının hesaplanan personel sayısına oranlarına göre planlanır.

e) FTR alanında eğitim veren EAH'lere, her FTR eğitim kliniği için ilave olarak en az bir adet fizyoterapist planlanır.

f) Fizik tedavi teknisyen ve teknikerleri, fizyoterapistlerle birlikte değerlendirilir. Bu branştaki personelin dağılımı, fizyoterapistlerle aynı hükümlere tabidir.

3 - Eczacı:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonların % 50 fazlası üzerinden PDC hesaplanarak tüm illere dağıtılır.

b) İl sağlık müdürlüklerinin ilaç-eczacılık şubelerine en az birer adet eczacı planlaması yapılır.

c) Bu planlamadan sonra, eczacılar öncelikle yataklı tedavi kurumlarında istihdam edilirler.

d) Yataklı tedavi kurumlarına öncelikle birer adet eczacı planlaması yapılır. İl için planlanan eczacı sayısının ildeki hastanelerin sayısından az olması halinde 100'den az yataklı hastanelere eczacı planlaması yapılmaz.

e) Yatak sayısı 200 ve üzerinde olan hastanelere, ilave her 100 yatak için bir eczacı planlanır. Yatak sayısı 1000 ve üzerinde olan hastanelerin azami eczacı sayısı 12 olarak sınırlandırılır.

f) Bağımsız ADSM'lere ve ilçe sağlık grup başkanlıklarına eczacı planlaması, il sağlık müdürlüklerince il genelinde birimlere yapılacak planlamadan sonra, eczacı sayısının yeterli olması durumunda gerçekleştirilir. ADSM'lere ve ilçe sağlık grup başkanlıklarına eczacı planlanamayan yerlerde bu kurumların eczacılıkla ilgili iş ve işlemleri, il sağlık müdürlüğü tarafından belirlenecek bir yataklı sağlık tesisinin sorumlu eczacısı tarafından yürütülür.

4 - Diyetisyen:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonlara % 300 fazlası ilave edilerek hesaplanan rakam üzerinden PDC planlanarak tüm illere dağıtılır.

b) Öncelikle her il sağlık müdürlüğüne birer adet diyetisyen planlanır.

c) İl ETF'ne göre birden çok diyetisyen planlanan yerlerde, o ilin hasta kapasitesi en çok, dahili branşlardaki uzman tabip sayısı en fazla olan hastanesinden başlamak üzere, her hastaneye en az birer diyetisyen planlanacak şekilde dağılım gerçekleştirilir.

d) Her EAH'ne en az bir diyetisyen planlanır.

e) İl sağlık müdürlükleri ve yataklı tedavi kurumları dışındaki kurumlara diyetisyen planlanmaz. Ancak, Diyetisyen sayısının yeterli olduğu illerde AÇS-AP merkezlerine de hizmet verilen yerin ETF'si ve hasta yoğunluğuna göre diyetisyen planlanabilir.

5 - Psikolog:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonlara % 250 fazlası ilave edilerek hesaplanan rakam üzerinden PDC planlanarak tüm illere dağıtılır.

b) Öncelikle her il sağlık müdürlüğüne bir psikolog planlanır.

c) Sadece yataklı tedavi kurumlarına ve il sağlık müdürlüklerine psikolog planlaması yapılır. Ancak, psikolog sayısının yeterli olduğu yerlerde, adölesan birimi bulunan AÇS-AP'lara da personel planlaması yapılır.

d) Psikiyatri ya da nöroloji uzman tabibi olan her üniteye bir adet psikolog planlanır.

e) İl ETF'ne göre birden çok psikolog planlanan yerlerde, o ilin psikiyatri ve nöroloji hasta yoğunluğu en yüksek hastanesinden başlamak üzere, her hastaneye en az birer psikolog planlanacak şekilde dağılım gerçekleştirilir.

f) Ruh sağlığı hastanelerine, ilave olarak, her 250 yatağa bir psikolog planlanır.

g) Psikiyatri alanında eğitim veren EAH'lere, eğitim veren her psikiyatri kliniği için bir adet psikolog verilir.

h) Hasta hakları birimi bulunan yataklı tedavi kurumlarında, bu birimin işleyişi için psikolog ya da sosyal çalışmacı istihdam edilir.

6 - Sosyal çalışmacı:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonlara % 250 fazlası ilave edilerek hesaplanan rakam üzerinden PDC planlanarak tüm illere dağıtılır.

b) Öncelikle her il sağlık müdürlüğüne bir sosyal çalışmacı planlanır.

c) Sadece yataklı tedavi kurumlarına ve il sağlık müdürlüklerine sosyal çalışmacı planlaması yapılır.

d) Hasta hakları birimi bulunan yataklı tedavi kurumlarında, bu birimin işleyişi için psikolog ya da sosyal çalışmacı istihdam edilir.

e) Her EAH'ne en az bir sosyal çalışmacı planlanır.

7 - Odyolog-Odyometri Teknisyeni/Teknikeri:

a) Odyolog unvanlı personel için, Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonlara % 200 fazlası ilave edilerek hesaplanan rakam üzerinden PDC planlanarak tüm illere dağıtılır.

b) Öncelikle her ile en az birer adet personel planlaması yapılır. Odyologlar o ilin odyoloji laboratuarı bulunan ünitelerinde, o ilde odyoloji laboratuarı yok ise, KBB hasta yoğunluğu en fazla olan hastanelerinde istihdam edilir. Odyoloji laboratuarı olmayan illerde, il sağlık müdürlükleri, il merkezinde KBB hasta yoğunluğu en yüksek olan, en çok KBB uzman tabibi istihdam edilen hastanede bir adet odyoloji laboratuarı kurmak için gerekli tedbirleri alır.

c) Eğitim ve Araştırma Hastanelerine, eğitim veren her KBB kliniği için ayrıca birer adet personel planlaması yapılır.

d) Daha sonra her ilin ETF'sine göre personel dağılımı gerçekleştirilir.

e) Odyometri teknisyen/teknikerleri de odyologlarla aynı hükümlere göre istihdam edilirler.

f) Odyologlar ve Odyometri teknisyenleri/teknikerleri, sadece yataklı tedavi kurumlarında istihdam edilirler.

8 - Çocuk Gelişim Uzmanı:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonlara % 450 fazlası ilave edilerek hesaplanan rakam üzerinden PDC planlanarak tüm illere dağıtılır.

b) Çocuk gelişim uzmanları; çocuk hastaneleri, doğum ve çocuk bakımevlerinin çocuk hastalıkları klinikleri, ruh sağlığı hastaneleri, çocuk hastalıkları kliniği olan eğitim ve araştırma hastaneleri ile çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında eğitim veren özel dal eğitim ve araştırma hastanelerinde istihdam edilirler.

c) Çocuk gelişim uzmanı sayısının yeterli olduğu illerde AÇS-AP merkezlerine de hizmet verilen yerin ETF'si ve hasta yoğunluğuna göre personel planlanabilir.

9 - Tıbbi Teknolog:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonlar üzerinden PDC planlaması yapılır. İllerin ETF nüfuslarına göre tıbbi teknolog dağılımı yapılır.

b) Tıbbi teknologlar, il sağlık müdürlüklerince görev tanımlamalarına uygun olarak, ihtiyacın en yüksek olduğu birimden başlamak üzere istihdam edilirler.

10 - Biyolog:

a) Türkiye genelindeki dolu kadro ve pozisyonların % 25 fazlası üzerinden PDC planlaması yapılır. İllerin ETF nüfuslarına göre biyolog dağılımı yapılır.

b) Biyologlar, il sağlık müdürlüklerince görev tanımlarına uygun olarak ihtiyacın en yüksek olduğu birimden başlamak üzere istihdam edilirler.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber