Sözleşmeli Personele ek ödeme yapılmasına ilişkin BKK

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Temmuz 2006 09:16, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

4 Temmuz 2006 SALI Resmî Gazete
Sayı : 26218

Değişik: 26/09/2006 tarihli Resmi Gazete
Değişik: 6/1/2007 tarihli Resmi Gazete
Değişik: 7/8/2007 tarihli Resmi Gazete
Değişik: 5/1/2008 tarihli Resmi Gazete
Değişik: 16/8/2008 tarihli Resmi Gazete

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/10603

Ekli ?Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar?ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/6/2006 tarihli ve 10037 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/6/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

DEĞİŞİK ADLAR ALTINDA İLAVE ÖDEMESİ BULUNMAYAN SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR KARAR

Ek ödeme

MADDE 1 ? " Değişik: 16/8/2008 tarihli mükerrer Resmi Gazete:" (1) Kadro karşılığı istihdam edilen sözleşmeli personel, sözleşme ücretleri 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında belirlenenler, idarelerin yurt dışı teşkilatlarında istihdam edilenler ile ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar hariç olmak üzere;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personelden ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kamu idarelerinde istihdam edilenler ile diğer sözleşmeli personelden ekli (II) sayılı Cetvelde yer alan kamu idarelerinde (belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri hariç) anılan Cetvelde belirtilen mevzuat hükümlerine göre istihdam edilenlere, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dâhil) ekli (III) sayılı Cetvelde yer alan oranların uygulanması suretiyle hesaplanacak tutarda,

b) Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinde ekli (II) sayılı Cetvelde belirtilen mevzuat hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli personele, sözleşmeli olarak çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanı için "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar" ile tespit edilen tutarda,

sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin her ay ek ödeme yapılır."

(2) Ancak, birinci fıkrada sayılan sözleşmeli personelden bir önceki yılda (2005 yılı dahil); 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemeden yararlananlar, "(Ek: 16/8/2008 tarihli mükerrer Resmi Gazete:) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen ödemeden yararlananlar," 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca yol tazminatının yarısı olarak bankalara yatırılan tutarlardan ödeme yapılanlar ile 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre ödeme yapılanlara, söz konusu hükümlere göre önceki yılda yapılmış olan ödemelerin toplam net tutarına, birinci fıkraya göre yapılması öngörülen ek ödeme toplam net tutarı ulaştıktan sonra birinci fıkraya göre ek ödeme yapılmaya başlanır. Aynı yıl içerisinde söz konusu ödemelerden yararlananlara 15 Aralık tari-hinde yapılacak ek ödeme, sadece 15-31 Aralık dönemini kapsayacak şekilde gün hesabıyla ödenir.

Ek fıkra: 16/8/2008 tarihli mükerrer Resmi Gazete (3) 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde öngörülen ödemeden yararlanan 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personele, bu hükme göre yapılan ödemelerin aylık net tutarının, birinci fıkra uyarınca belirlenen ek ödemenin net tutarından az olması halinde, anılan hükme göre yapılan ödeme yerine sadece birinci fıkra hükmü çerçevesinde ek ödeme yapılır.

(4) Belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde ekli (II) sayılı Cetvel kapsamında çalışanlara birinci fıkraya göre yapılacak ek ödeme, ayrıca %25 artırımlı olarak uygulanamaz ve bunların birinci fıkrada belirtilen ek ödemeden yararlandırılmalarında, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde belirlenen tavan ücreti aşıp aşmadıklarına bakılmaz.

(5) Ek ödeme sözleşme ücretlerinin ödendiği bütçeden karşılanır.

(6) Ek ödemenin hak kazanılmasında ve ödenmesinde sözleşme ücretlerine ilişkin hükümler uygulanır ve bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Bu Karar uyarınca yapılacak ek ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, iş sonu tazminatı, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

(7) Ek ödeme, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatı uyarınca fark tazminatından yararlanan sözleşmeli personelin önceki pozisyonunun ücretinin artırılması sonucunu doğurmaz. Bu ek ödeme fark tazminatı uygulamasından yararlanan kapsama dahil personelin yeni mali haklarının belirlenmesinde, fark tazminatı hesabında dikkate alınmak suretiyle uygulanır.

(8) Bu Kararın uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 2 ? (1) Bu Karar 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 ? (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

(I) Sayılı Cetvel

(I) Sayılı Cetvel
KURUMUN ADI
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
YARGITAY BAŞKANLIĞI
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
ADALET BAKANLIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
SAĞLIK BAKANLIĞI (Merkez teşkilatı için vize edilen pozisyonlarda istihdam edilenler hariç)
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
M.S.B.AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI
BELEDİYELER
İL ÖZEL İDARELERİ
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ
Ek: 7/8/2007 tarihli Resmi Gazete: REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Ek: 7/8/2007 tarihli Resmi Gazete: DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ek: 7/8/2007 tarihli Resmi Gazete: TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ek: 7/8/2007 tarihli Resmi Gazete: MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ek: 7/8/2007 tarihli Resmi Gazete: ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ?
Ek: 5/1/2008 tarihli Resmi Gazete: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Ek: 5/1/2008 tarihli Resmi Gazete:ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ek: 5/1/2008 tarihli Resmi Gazete:İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ek: 16/8/2008 tarihli mükerrer Resmi Gazete: ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ
Ek: 16/8/2008 tarihli mükerrer Resmi Gazete: TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
Ek: 16/8/2008 tarihli mükerrer Resmi Gazete: SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(II) Sayılı Cetvel

(II) Sayılı Cetvel
KURUMUN ADI HUKUKİ DAYANAĞI
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanunun 54/b mad .
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30. mad .
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 2/5/2001 tarihli ve 4668 sayılı Kanunun 20. mad .
TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunun 97/a mad .
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunun 97/a mad .
BELEDİYELER 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 49 mad ./3. fıkra
İL ÖZEL İDARELERİ 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı Kanunun 36 mad ./3. fıkra
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Kanunun 22 mad ./5. fıkra
Ek: 16/8/2008 tarihli mükerrer Resmi Gazete: TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Kanunun 24. mad.

Ek: 16/8/2008 tarihli mükerrer Resmi Gazete: (III) SAYILI CETVEL

POZİSYON UNVANI ORAN %
Başmühendis, Mühendis, Mimar, Bölge Plancısı, Şehir Plancısı, Veteriner Hekim 82
Diğer Teknik Hizmet Personeli (Jeolog, Hidrolog, Hidrojeolog , Jeofizikçi, Kimyager, Fizikçi, Jeomorfolog, Arkeolog, Matematikçi, İstatistikçi, Astronom) 77
Uzman Tabip 69
Tabip 68
Tekniker, Teknisyen 68
Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre), Diş Tabibi 62
Eczacı 60
Biyolog, Psikolog, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Röntgen Teknisyeni, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Diğer Sağlık Personeli 58
Proje Başkanı, Proje Birim Başkanı, Proje Koordinatörü, Deniz Trafik Baş Kılavuzu, Deniz Trafik Kılavuzu 53
Avukat 53
Proje Değerlendirme ve Uygulama Uzmanı, Proje Uzmanı, Deniz Trafik Kılavuz Yardımcısı 53
Öğretmen 51
Vaiz 52
İmam-Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi, Müezzin-Kayyım 51
Çözümleyici, Sistem Programcısı, Programcı, Mütercim-Tercüman, 51
Büro Personeli, Büro Görevlisi, Büro Memuru, Tapu Arşiv Uzmanı, Arşiv Uzmanı 51
Destek Personeli, Destek Elemanı, Fiziki Destek Elemanı 49
Yukarıda sayılan pozisyon unvanları dışında kalanlar 50

Bu Habere Tepkiniz