Sağlık Bakanlığı, İl İçi Personel Dağılımını, Objektif Kıstaslara Bağladı

Sağlık Bakanlığı, atama ve nakil yönetmeliğini, 24/06/2006 tarihinde değiştirmişti. Bu değişiklik yapılırken, "personel dağılım cetveli ilkeleri" yönetmeliğe eklendi. Bu ilkeler doğrultusunda il müdürlükleri ile koordineli olarak Personel Dağılım Cetvelleri hazırlandı ve bu cetveller 29/06/2006 tarihinde Bakanlığın WEB sayfasında yayımlandı. Tüm bu işlemler sonrasında il içinde fazla olarak tespit edilen personelin açık olan birimlere naklinin nasıl yapılacağına dair esas ve usuller tespit edildi. İşte esas ve usulleri tespit eden genelgenin tam metni

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Temmuz 2006 18:33, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.PER.0.12.00./ 125847
Konu : İl İçi Personel Dağılımı 19.07.2006

Sağlık hizmetleri doğrudan insan yaşamını etkileyen önemli ve öncelikli hizmetlerdendir.

Bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi, personel sayısının yeterli ve dağılımının dengeli olmasına bağlıdır.

Bu amaçla eleman temininde güçlük çekilen yerlere gönüllülük esasına göre çakılı sözleşmeli personel uygulamasına gidilmiş, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü yeniden getirilmiş, hastanelerimizde ise yine çakılı olan 657 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (B) bendine tabi sözleşmeli personel istihdamı gerçekleştirilmiştir.

Bu anlayışla yürürlüğe koyulan Atama Nakil Yönetmeliği ile ilk atama, yeniden atama, kurum içi ve kurumlararası naklen atama işlemlerinde ihtiyaç bulunan yerlere tercih alınmak suretiyle hizmet puanı veya kura yoluyla atama usulü getirilmiştir. Ayrıca, yine aynı düzenleme ile illerimiz sosyo ekonomik gelişmişlik durumlarına göre (6) hizmet bölgesine, her hizmet bölgesi de personel doluluk oranına göre (4) hizmet grubuna ayrılmıştır. Bu suretle, tüm atama işlemlerinde personelin dengeli dağılımının sağlanması amaçlanmıştır. Keza, personel dağılımındaki dengesizliği gidermek amacıyla Atama ve Nakil Yönetmeliğine eklenen Personel Dağılım Cetveli Dağılım İlkeleri 24/06/2006 tarih ve 26208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, söz konusu Dağılım İlkeleri doğrultusunda İl Müdürlüklerimizle birlikte her bir il için birimler bazında Personel Dağılım Cetveli hazırlanarak 29/06/2006 tarihinde Bakanlığımızın Web sayfasında duyurulmuştur.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 28 inci maddesinde, ?İl içinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimlerinden il merkezinde bulunanların, öncelikle il merkezine, il merkezinde boşluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinde bulunanların ise öncelikle ilce merkezine, ilçe merkezinde boşluk bulunmaması halinde belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Valiliklerce resen ataması yapılır...? hükmü vazedilmiş bulunmaktadır.

Sağlık personelinin dağılımındaki dengesizliği gidermek için belirli kriterler ve hakkaniyet ilkesi doğrultusunda hareket edilecektir. Bu noktada Personel Dağılım Cetveli ve hizmet puanı temel ölçü olarak kullanılacaktır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 8 inci maddesi ve mezkur Yönetmelik hükümleri uyarınca Valilikler tarafından aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekli görülmüştür. (Trabzon İlinde halen bu hususta pilot uygulama yapıldığı için hizmet puanına ilişkin süreç önceden başlatılmış ve sonuçlandırılmıştır. Bu nedenle 2, 3, 4 ve 5 inci maddelerde belirtilen hususlar Trabzon İlinde çalışan personel için uygulanmayacaktır.)

1) Komisyon Kurulması: Her ilde, Vali Yardımcısı başkanlığında, il Sağlık Müdürü, personel işlerinden sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcısı, o ilin en fazla yatak kapasitesine sahip hastanesinin başhekimi ve en büyük ilçenin sağlık grup başkanından oluşan bir Komisyon kurulacaktır.

2) Hizmet Puanlarının İlgililere Duyurulması: Hizmet puanları; uzman tabip ve tabipler için 21 Temmuz 2006 tarihi itibariyle, diğer sağlık personeli için 31 Temmuz 2006 tarihi itibariyle Bakanlık tarafından ilan edilecektir. Bu hizmet puanları, izinli olanlar dahil, tüm personele duyurulacaktır. Bu puanlar, Personel Genel Müdürlüğünün Web sayfasında ilan edilecektir.

3) Hizmet Puanlarına İtirazların Alınması: 2 nci maddedeki duyuru ve ilanın ardından, izinli olanlar dahil, tüm personele hizmet puanlarına itiraz için 5 iş günü süre verilecektir. İlçedeki personelin hizmet puanına itirazları ilçe grup başkanlıklarına, merkez ilçedeki personelin hizmet puanına itirazları ise İI Sağlık Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne yapılacaktır.

4) Hizmet Puanına İtirazların Bakanlığa İntikali: Hizmet puanına itirazlar, İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla 2 iş günü içerisinde Bakanlığa kurye aracılığıyla intikal ettirilecektir.

5) Hizmet Puanına İtirazların Değerlendirilip Kesinleştirilmesi: Hizmet puanlarına itirazlar, itirazların intikalinden itibaren 7 iş günü içerisinde Bakanlıkça değerlendirilip kesinleştirilecektir.

6) Personel Dağılım Cetveli Fazlası Personelin Personel Dağılım Cetveli Planlamasına Göre Açık Kadrosu Bulunan Birimlere Yerleştirilmeleri: Komisyon, birimler ve ilçeler itibarıyla unvan ve branşlara göre Personel Dağılım Cetveli fazlası ve açık kadrolarlarını tasnif eder. İl düzeyinde personelin dengeli dağılımının sağlanması amacıyla hizmet puanına dayalı objektiflik ve şeffaflık ilkeleri esas alınarak;
- İlçelerde birimler itibarıyla Personel Dağılım Cetveli fazlası personel, açık kadro bulunan aynı ilçedeki diğer birimlere atanacak.
- Buna rağmen artan ilçe Personel Dağılım Cetveli fazlası personel ?personel havuzuna?, boş kalan kadrolar işe ?açık kadro havuzuna? alınacak, aynı yerleştirme işlemi bu defa il düzeyinde yapılacaktır.

Bu işlemler yapılırken;
a) Yönetmelik kapsamındaki unvan ve branşlardan ilçede istihdam edilenler belirlenecektir.
b) Söz konusu unvan ve branşlarda birimlerin dolu kadro sayısı ile birimler için belirlenen Personel Dağılım Cetveli sayısı karşılaştırılarak kadro fazlası ve açık kadrosu bulunan birimler belirlenecektir.
c) Kadro fazlası belirlenen birimlerde söz konusu unvan veya branşta çalışan personel hizmet puanına göre sıralanacaktır.
d) Her bir birim için Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen sayıda personel hizmet puanı en yüksek olandan başlamak üzere belirlenerek atama dışında tutulacaktır. Atamaya tabi personel ise diğer birimlerdeki aynı unvan veya branştaki atamaya tabi personel ile hizmet puanına göre birleştirilerek ilçe düzeyinde tek liste haline getirilecektir.
e) Yukarıdaki tasnife göre atama dışı tutulan personelden aynı ilçe içinde açık kadrolara gönüllü olarak atanmak isteyen bulunması halinde bu atama yapılacaktır. Aynı açık kadroya atama dışı tutulan personelden birden fazla gönüllü müracaat olması halinde hizmet puanı yüksek olan personelin talebi karşılanacaktır.
f) Atamaya tabi personel sayısı, ilçedeki açık kadro sayısından az ise, hizmet puanı en yüksek olan personelden başlamak üzere tercihlerine göre yerleştirme yapılacaktır.
g) Atamaya tabi personel sayısı ilçedeki açık kadro sayısından fazla ise planlama üzeri bu personel il içi yerleştirme işlemi için ?personel havuzuna? alınacaktır. Bu durumda hizmet puanı en yüksek personel ilçe içindeki açık kadroyu talep edebileceği gibi ?personel havuzuna? katılmayı da tercih edebilecektir. Personel havuzuna ilçedeki planlama üzeri personel sayısından daha fazla tercih kabul edilmeyecektir.
h) İlçelerde bu işlemler tamamlandıktan sonra unvan ve branşlara göre ?personel havuzunda? toplanan personel hizmet puanına göre sıralanarak, il düzeyinde ?açık kadro havuzundaki? kadrolara tercihlerine göre yerleştirilecektir.
i) Süresi içinde tercihini bildirmeyen personelin yer belirleme işlemi ilçedeki henüz tercih edilmeyen açık kadrolar arasında komisyonca kura çekilerek gerçekleştirilecektir.
j) Merkez ilçe veya Büyükşehir belediyesi bulunan illerde, Büyükşehir belediyesindeki ilçelere, diğer ilçelerden atama yapılmayacaktır. Bu ilçelerdeki açık kadrolar dönem tayinlerinde ihtiyaca göre atamaya açılacaktır. Bu ilçelerden diğer ilçelere atama ile, kendi içinde atama işlemleri yapılacaktır. Bu kapsamda Büyükşehir ilçelerinde önce kendi içinde yerleştirme yapılacak, daha sonra Büyükşehir ilçeleri için ayrı personel ve açık kadro havuzları oluşturularak sadece bu ilçeler arasında yerleştirme işlemi yapılacaktır. İlin diğer ilçeleri ile Büyükşehir ilçelerinden personel havuzuna aktarılacak personel için ayrı personel ve açık kadro havuzları oluşturularak atama işlemi yapılacaktır.
k) Açık kadro sayısını karşılayacak ölçüde ilçede atamaya tabi personel veya ilde havuzda bulunmaması ve bazı açık kadroların zorunlu olarak doldurulması gerektiğinde komisyon açık kadrolardan bir kısmını tercihlere kapatabilecektir.

7) Personel Dağılım Cetveli Fazlası Personel Belirlenirken Ve Yerleştirme İşlemleri Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar:
a) Birimlerdeki Personel Dağılım Cetveli fazlası personel tespit edilirken aşağıda durumu belirtilenler hariç tutulacaktır:
-Devlet Hizmeti Yükümlüsü olanlar,
-Hizmet puanına göre ayrıca yer değiştirme yapılacağından, Aile Hekimliği Pilot Uygulamasına geçilen Düzce ili ile 2006 yılında geçilecek olan Eskişehir, Samsun, İzmir, Bolu, Gümüşhane, Elazığ, Adıyaman, Isparta, Edirne, Denizli illerinde çalışan pratisyen tabipler, halk sağlığı uzmanları ile aile hekimi uzmanları,
-4924 sayılı Kanuna tabi olan sözleşmeli sağlık personeli,
-657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel,
-Tabip veya uzman tabip kadrosunda olup da Bakanlık onayıyla baştabip ve baştabip yardımcılığı yapanlar.
-Hemşire kadrosunda olup da Bakanlık onayıyla başhemşirelik yapanlar,

b) Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre eş ve sağlık mazeretleri doğrultusunda atanmış olduğunu belgelendirenler halen istihdam edildikleri yerleşim yerleri içerisine yer değiştirmek kaydıyla personel dağılım cetveli fazlası personel olarak belirlenecektir.

c) Personel Dağılım Cetveline göre birimler için öngörülen hemşire ve ebe sayıları birlikte değerlendirilecektir. Buna göre bir birim için öngörülen ebe ve hemşire sayılarının toplamı dikkate alınacaktır.

d) Bir birimdeki uzman ve pratisyen tabiplerin tamamının veya bir kısmının diğer birimlere naklen yerleştirilmelerinin söz konusu olması, fiziki imkanlar ile teknik donanımın yetersiz kalmasının tespit edilmesi veya acil ve yoğun bakım hizmetlerinin aksaması ihtimali hallerinde, ilgili personelin durumuna göre fiziki imkan ve teknik donanım yeterli hale gelene kadar veya acil ve yoğun bakım hizmetlerinin aksaması ihtimali ortadan kalkana kadar, söz konusu personelin atama işlemi, Komisyon tarafından düzenlenecek tutanak doğrultusunda ertelenecektir.

e) Bir ilde bir unvan ve/veya branşta çalışan sayısının Personel Dağılım Cetveline göre o il için öngörülen toplam sayıdan fazla olması halinde, hizmet puanı en yüksekten başlamak üzere ihtiyaç fazlası kadar personel, birimlerinde çalışmaya devam ederler.

f) Bulunduğu birimde Bakanlıkça kabul edilmiş diyaliz ve kan merkezi sertifikasına bağlı olarak çalışanlar, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen asgari standardın üstünde olmaları ve hizmet puanına göre fazlalık olarak tespit edilmeleri halinde yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır. Bu personel, Personel Dağılım Cetveline göre ihtiyaç duyulan ve ilgili mevzuatına göre söz konusu sertifikaya göre çalıştırılacak personel için belirlenmiş asgari standardın altında personel çalıştırılan birimlere, en yüksek hizmet puanlıdan başlamak, tercihleri sorulmak ve tutanak altına alınmak kaydıyla komisyon tarafından yerleştirilecektir. Ancak, sertifikalı olarak atanacak başka bir birim bulunamaması halinde, bu personel birimlerinde çalışmaya devam ederler. Ayrıca, bu durumdaki personelden ilçelerde bulunanlar, il merkezindeki birimlere yerleştirilemeyecektir.

g) Birimlerinde Personel Dağılım Cetveli fazlası olduğu belirlenmiş olup, aylıksız izinli olan personel de diğer personel gibi yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır. Bu personelin müracaatları kendisi veya vekalet vereceği kimse tarafından yapılacaktır.

h) Geçici görevli personel kadrosunun bulunduğu birimde değerlendirmeye alınacaktır. Geçici görevle çalıştığı birimde Personel Dağılım Cetveli Fazlası olduğunun tespit edilmesi halinde geçici görevlendirmesi iptal edilir.

8) Yerleştirme İşlemlerinin Tamamlanması İçin Gereken Süre:

Yerleştirme işlemleri 15 Ağustos 2006 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

9) Yerleştirilenlerin Atamaları:

Uzman tabipler hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen şekilde yerleştirilen personel, 5442 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre Valiliklerce atanacaklardır. Uzman tabiplerin atamaları, alınacak Valilik onayı ile birlikte ilgili Komisyon tutanaklarının Bakanlığa gönderilmesi suretiyle Bakanlıkça gerçekleştirilecektir. Ataması bu şekilde Bakanlıkça yapılan personel, atama işlemleri gerçekleşene kadar, yerleştirme işlemleri doğrultusunda Valiliklerce görevlendirileceklerdir. Yerleştirilmesi yapılan personelin atama onay ve talepleri ilgili Komisyon tutanakları ile birlikte 20 Ağustos 2006 tarihine kadar özlük dosyalarına işlenmek amacıyla Bakanlığa intikal ettirilecektir.

10) Atananların Tebligat İşlemleri:

Valilik ve Bakanlık tarafından yukarıda belirtilen şekilde atanan personelin tebligat ve göreve başlama işlemleri genel hükümlere göre yapılacaktır. Tebligat işlemlerini geciktiren amir ve personel hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

11) Personel Dağılım Cetvelinin Yenilenmesi Süreci:

Personel Dağılım Cetveli, her yıl Aralık ayı içerisinde yenilenecek dinamik bir sürece sahiptir. Bu sebeple, il içinde yeni tesis ve birim açılması, aile hekimliğine geçilmesi veya personel ihtiyaçlarında değişiklikler olması gibi durumlarda, Personel Dağılım Cetvelinde yapılması düşünülen yeni düzenlemeler gerekçeleriyle birlikte Bakanlığa intikal ettirilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini, ayrıca ilinizde bundan sonra yapılacak her türlü personel atama ve görevlendirilmelerinde söz konusu Yönetmelik hükümlerinin ve Personel Dağılım Cetvelinin esas alınmasını rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Bakan a.
Müsteşar

Bu Habere Tepkiniz