Boş Okulların ve Kurumların Duyurusunun Yapılmasının Valiliklere Bırakılması uygulamasına dava açıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Temmuz 2006 15:28, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Boş Okulların ve Kurumların Duyurusunun Yapılmasının Valiliklere Bırakılması uygulamasına dava açıldı

Boş Okulların ve Kurumların Duyuru Yapılmasının Valiliklere Bırakılması İle İlgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın 16.06.2006Tarih ve 49625 Sayılı İşlemin İptali İle İlgili Dava Açıldı dava dilekçesine aşğıda belirtilmiştir.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI'NA

YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR
DURUŞMA İSTEMLİDİR
Günlüdür : T.C.Zonguldak Valiliğinde yapılan atamalar
TC.Adana Valiliği         ?'      ?'
T.C.Düzce Valiliği         ?'      ?'
T.C.KırşehirValiliği        ?'      ?'
T.C.Bitlis Valiliği          ?'     ?'
T.C.Artvin Valiliği        ?'      ?'
T.C.Yozgat Valiliği        ?'      ?'
T.C.Yalova Valiliği        ?'     ?'
T.C.Kütahya Valiliği       ?'     ?'
T.C.Kırklareli Valiliği     ?'     ?'
T.C.Edirne Valiliği        ?'      ?'
v.b.diğer valilikler        ?'      ?'

DAVACI : TÜRK EĞİTİM-SEN (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kamu Çalışanları Sendikası)

VEKİLİ : Av.Ömer SARPDAĞ (Adres Başlıkta)

DAVALI : Milli Eğitim Bakanlığı/ANKARA

TEBLİĞ TARİHİ : 16/06/2006

D.KONUSU :
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 16/06/2006 gün ve B.08.0.PGM.0.23.01.04.04/1991-49625 sayılı ?'Eğitim Kurumları Yöneticileri''konulu İŞLEMİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİ'ne ilişkin taleplerimizin sunulmasından ibarettir.

İZAHAT :
T.C.Milli Eğitim Bakanlığı,eğitim kurumlarımızda ?'KAMU HİZMETİNİ''yerine getirebilmek için eğitim yöneticileri atamaktadır.

16/06/2006 gün ve 49625 sayılı yazı ilgi: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin İptali hususunda DANIŞTAY 2.DAİRESİ'NİN 2006/493 Esas Sayılı dosyası DERDESTTİR.

Dolayısıyla görülmekte olan bir dava konusu yapılmış 04/03/2006 gün ve 26098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ?'Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları

Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin''İPTAL DAVASI devam etmekte iken söz konusu yönetmelik dayanak gösterilerek işlem tesis edilmesi HUKUKA AYKIRIDIR.

Bir tarafta DERDEST bir dava söz konusu ve bir tarafta Derdest dava konusu yönetmelik karara dayanak teşkil edilerek işlem tesis edilmesi mevzubahistir.Nitekim söz konusu yönetmeliğin iptali davasında yüce mahkemenin RE'SEN göz önünde tutacağı hususlarda dikkate alınırsa söz konusu yönetmeliğin iptal edilip edilmemesi beklenilmeden yönetmelik dayanak gösterilerek T.C.VALİLİKLERİ'nin isteğe bağlı yer değiştirme duyurularında,vekaleten veya benzer şekillerde görevlendirilmiş yöneticisi bulunan eğitim kurumu yöneticilerinin boş ilan edilip edilmemesinin valiliklerce yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak belirlenmesi İÇTİHAT HUKUKU'NA ve YAZILI HUKUKA AYKIRIDIR.

Diğer taraftan hangi şekilde olursa olsun geçici bir pozisyonlada olsa,isteğe bağlı yer değiştirme ile de olsa, doldurulan kurum yöneticiliklerinin bir atama döneminde boş olarak ilan edilmesi EŞİTLİK, ŞEFFAFLIK ve AÇIKLIK İLKESİ gereğidir.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumu yöneticilerinin ?'isteğe bağlı yer değiştirme duyurularında,vekaleten veya benzer şekillerde görevlendirilmiş yöneticisi bulunan eğitim kurumu yöneticilerinin boş ilan edilip edilmemesinin valiliklerce yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.'''denilmektedir.

Durum odur ki; İDARE KENDİSİNE TANINAN KAMU GÜCÜNÜ KULLANMA HAK VE YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMAKTADIR.

Müvekkil Sendika; Eğitim Kurumu Yöneticilerinin boş ilan edilip edilmemesi hususunun valiliklerce değerlendirme konusu yapılmasını NORMLAR HİYERARŞİSİNE AYKIRI bulmakta ve söz konusu hususun (Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Boş İlan edilip edilmemesinin) dahi DEĞERLENDİRME KONUSU YAPILAMACAĞINI ve böyle bir değerlendirmenin HUKUKA AYKIRILIĞINI dile getirmektedir.Geçici olarak görevlendirilen yöneticilerin bulunduğu Eğitim Kurum Yöneticiliklerinin Boş İlan Edilmesi Yasal Zorunluluktur.Diğer taraftan Valiliklerin hangi ölçütlere göre değrelendirme yapacağı husunda kriterler dahi belirlenmemiştir.İşlemin iptali gereklidir.

Diğer taraftan sadece ?'VEKALETEN VEYA BENZER ŞEKİLDE GÖREVLENDİRİLMİŞ OKULLARIN'' İLAN EDİLİP EDİLMEMESİ hususunun değerlendirme kapsamına alınması ?'ASALETEN''görevlendirilenleri ve ?'MÜDÜR YETKİLİ GÖREVLENDİRİLMELERİ'' v.b.değerlendirme kapsamı dışına çıkarılmaları HUKUKA AYKIRIDIR.İşlemin iptali bu yönüylede gereklidir.

Diğer taraftan MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUVAZAALI YOLLARLA çeşitli amaç ve gayeler gütmektedir.Bu uygulama yönetici olarak atanma şartlarına haiz ve şuanda yöneticilik yapan onbinlerce kişinin infialine sebep olmuştur.Burada yapılmak istenen parti oligarşisi oluşturmaktan başka bir şey değildir.Burada esas gaye kadrolaşmaktır.Valilere bu şekilde usulsüz yetkiler verilerek, iktidara yakın olan geçici yöneticilerin görev yaptığı okul ve kurumlar ilan edilmeyerek, onların vekaleten görev yapmalarına devam etmeleri sağlanmaktadır.

Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığının Okul Müdürlüğü için açmış olduğu sınavları kazanmış okul müdürleri, söz konusu boş kadroların ilan edilmesini beklemektedir.Bu konumda bulunan sınavı kazanan eğitim kurumu yöneticileri de kadroların ilan edilmemesinden dolayı daha şimdiden mağdur duruma düşmüşlerdir.İş bu sebeple de işlemin iptali gereklidir.

Bir taraftan yöneticilerin mağduriyetine sebebiyet vermemek ve uygulamada birliğin sağlanabilmesi bakımından bu tür bir işleme gidildiği dile getirilmektedir.İlgili 16/06/2006 gün ve 49625 sayılı yazı dikkatlice incelendiğinde görülecektir ki söz konusu uygulama dolayısıyla daha şimdiden binlerce EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİSİ MAĞDUR DURUMA DÜŞÜRÜLMEKTE ve UYGULAMADA BİRLİK SAĞLANAMAYACAKTIR.

Merkezi İdare üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek,hizmetleri ülkenin her tarafına götürmek için taşrada örgütlenir.Dolayısıyla taşra teşkilatı merkezi idarenin uzantısıdır.(Anayasa 126.madde)

1982 Anayasasında Mülki İdari Birimlerinden sadece ?'İL'''in ismine yer verilmiştir.Burdan da anlaşılacağı gibi il mülki idare birimlerinin kanunla düzenlenmesidir.Durum odur ki Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Boş İlan Edilip Edilmeyeceği'ne dair değerlendirme yapılacak olursa bunun tek tarflı değil bunun yanında İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİDE GÖZETİLEREK İL GENEL İDARESİ,İL GENEL MECLİSİ,İL İDARE ŞUBE BAŞKANLARI,İL İDARE KURU ŞUBE BAŞKANLARI v.b. bir çok idari kurum eğitim kurumu yöneticilerinin boş ilan edilip edilmemesi hususunda değerlendirme yapması İdarenin AÇIKLIK ve ŞEFFAFLIK İLKESİ gereğidir.Böylece İlde görevleri diğer makamların ve ilçede görevli KAYMAKAMLARIN'da DEĞERLENDİRMEYE katılması gereklidir.Böyle bir düzenlemede HİZMETİN AĞIR-AKSAK YÜRÜMESİNE SEBEBİYET VERECEKTİR.

Ondan da öte 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince Vali, kanun,tüzük,yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve Bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir.

Dava konumuz olan Milli Eğitm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 16/06/2006 gün ve 49625 sayılı karar incelendiğinde görülecektir ki ?'EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLLERİNİN BOŞ İLAN EDİLİP EDİLMEMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ'' Valiliklere bırakılmaktadır.Bu düzenleme ile ?'VALİLİK DEĞERLENDİRMESİNE BAĞLI OLARAK BELİRLENMESİ''şaibeleri arkasında getirecektir.

8 ) 04/03/2006 gün ve 26098 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 26'ıncı maddesi ?'EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİ YAPILACAK DUYURU ÜZERİNE''denilmekte ve daha sonra 49625 sayı ile ?'EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİNİN BOŞ İLAN EDİLİP EDİLMEMESİNİN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULMASI''NORMLAR HİYERARŞİSİNDEN YÖNETMELİKLERE AYKIRIDIR.İŞ BU SEBEPLE DE İPTALİ GEREKLİDİR

9) Söz konusu karar gereğince KEYFİLİK ÖZENDİRİLMEKTE ve YETKİLER GENİŞLETİLMEKTEDİR.Bu hususta Anayasamızın başlangıç kısmı dahil 1,2,6,8,11,42,70 ?'Her Türk,kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir.Hizmate alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez.''denilmektedir.madde 123''İdare,kuruluş ve görevleri ile bir bütündür ve kanunla düzenlenir............''madde 128 (2) fıkra ?' memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikler,atanmaları,görev ve yetkileri,hakları ve yükümlülükleri,aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir........''

Bu na göre,isteğe bağlı yer değiştirme duyurularında,görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiç bir ayrım gözetilmemesi esastır.

10 ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 46'ınca maddesi gereği ?'Baknlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı hariç) personel atamasına lüzum gördükleri boş kadroların sayılarını,sınıf ve derecelerini belirterek Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.''denilmektedir. Görüldüğü gibi personel ihtiyacı varsa boş kadrolar bildirilmektedir.

Duyurma başlıklı madde 47(Değişik:12/05/1982-2670/13md) ?'Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini,kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara alınacak personel sayılarını, alınacak personelin genel ve özel şartlarını,en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri,sınav yerlerini ve zamanlarını ve gerek görülen diğer bilgileri, başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmi Gazete'de,radyo, televizyon ve ülke çapında trajı yüksek gazetelerden asgari biri veya uygun görülecek diğer araçlar ile duyurur...................''denilmektedir.

Görüldüğü gibi 47.madde ile boş kadroların duyurulması düzenleme konusu yapılmıştır.Duyurma görevi Devlet Personel Başkanlığına verilmiştir.

Kısaca ;DEVLETİN dahi BOŞ KADROLARI DUYURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLDUĞU HALDE VALİLİKLERİN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN BOŞ İLAN EDİLİP EDİLMEMESİ HUSUSUNDA DEĞERLENDİRME YAPILMASI NORMLAR HİYERAŞİSİNE,KAMU YARARINA,İÇTİHAT HUKUKUNA AYKIRIDIR.KARARIN İPTALİ KANUN VE ADALET GEREĞİDİR Diğer taraftan 16/06/2006 gün ve 49625 sayılı kararda ?'İsteğe bağlı yer değiştirmelere ilişkin işlemlerde zorunlu ve zorlayıcı bir düzenleme bulunmadığından''denilerek gerekçelendirilmiştir.

Yüce mahkemede takdir edecektir ki; böyle bir bir husus İŞLEMİ SEBEP öğesi yönünden de HUKUKA AYKIRI kılar.Çünkü idari işlemlerin amacı KAMU YARARININ sağlanmasıdır.Kamu yararının gerçekleştirilmesinin ELVERİŞLİ ve YETERLİ BİR NEDENİNİN VARLIĞI GEREKLİDİR.Sırf sadece zorunlu ve zorlayıcı bir düzenleme bulunmaması dolayısıyla HAK KAYBINA YOL AÇABİLECEK (Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Boş İlan Edilip Edilmemesinin Valilik değerlendirilmesine tabi tutulması) bir düzenleme yapılması HUKUKA AYKIRIDIR.

Kısaca bu tür kararlar beraberinde KEYFİLİĞİ GETİRİR.Böylece hangi eğitim kurumunun boş ilan edilip edilmemesi konusu VALİLİK İRADESİNE BAĞLANMIŞTIR.İşlem bu yönüyle de NORMLAR HİYERARŞİSİNE,HUKUKA VE KAMU YARARINA AYKIRIDIR.

KAMU YARARI, DEVLETİN VE HİZMETTEN YARARLANANLARIN MENFAATLERİNİ İÇİNE ALIR.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 16/06/2006 gün ve 49625 sayılı işlemi bu doğrultuda değerlendirilerek işlemin iptali kanun,hakkaniyet,içtihat ve adalet gereğidir.

Yüce Mahkeme'nin Devletimizin ve Milletimizin Menfaatlerini Gözetmesi Anayasa madde 9 gereğincedir.

Tüm hususların takdiri Yüce Mahkemenindir.

HUKUKİ SEBEPLER :
Uluslararası Sözleşmeler,Anayasa,İYUK,İçtihat Hukuku,v.b.ilgili yasa yönetmelikler

DELİLLER :
Milli Eğitim Bakanlığı 16/06/2006 gün ve 49625 sayılı kararı,04/03/2006 gün ve 26098 sayılı Resmi Gazete,Danıştay 2.Dairesinde derdest olan 2006/493 E.Sayılı dosya ve münderecatı,açık eğitim kurumu müdürlüğü listeleri,

NETİCE-İ TALEP :
(Fazlaya ilişkin haklar saklıdır./Maddi ve Manevi Tazminat Davası Saklıdır) Yukarıda arz ve izah edilen ve Yüce Mahkemenizce RE'SEN gözönünde bulundurulacak hususlarda dikkate alınarak;

Öncelikli olarak 2577 sayılı kanunun 27'inci maddesi ve idare ve idari yargılmada İçtihat Hukukuda dikkate alınarak Davalı İdarenin Savunması beklenilmeden YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar verilmesini,

Davalı İdarenin 16/06/2006 gün ve 49625 sayılı işleminin İPTALİNE KARAR verilmesini, Yargılama harç ve masrafları ile Ücreti Vekaletin karşı yan üzerinde bırakılmasına KARAR verilmesini,

Bilvekale,Saygılarımla arz ve talep ederim.

13/07/2006
Davacı Vekili
Av.Ömer SARPDAĞ

Bu Habere Tepkiniz