Sağlık Bakanlığı İl İçi Personel Dağılımı Hakkında Genelgesi

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, sağlık personelinin dağılımındaki dengesizliği gidermek amacıyla, Atama ve Nakil Yönetmeliğine eklenen Personel Dağılım Cetveli Dağılım İlkeleri doğrultusunda illerde başlatılacak çalışmaların usul ve esaslarını 19.07.2006 tarihli genelgesi ile bildirmişti. Personel Genel Müdürlüğü, çalışmanın pilot uygulamalarında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla 25.07.2006 tarihli yeni bir genelge yayımladı.

Haber Giriş : 29 Temmuz 2006 14:03, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Sayı : B.10.0.PER.0.14.00 1 2 9 3 8 2 25.07.2006
Konu : İl İçi Personel Dağılımı
............ VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bilindiği üzere, Personel Dağılım Cetveli çalışmalarına ilişkin 19/07/2006 tarihli ve 125847 sayılı yazımızda belirtilen kriterler doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüklerimizce ?İl İçi Personel Dağılımı? çalışmalarına başlanmış olup, bu kapsamda pilot uygulama yapılan Trabzon ilinde bazı tereddütler yaşandığı hususunun Bakanlığımıza intikal etmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1- Kadrosu iliniz sınırları içindeki ilçe hastanelerinde olup, halen İI Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürlüğü görevini yürüten personelin, Personel Dağılım Cetveline göre dağılımının nasıl yapılacağı:

? Bahse konu personel, kadrosunun bulunduğu birim bakımından personel dağılımında değerlendirmeye alınacaktır. Buna göre, kadrosunun bulunduğu birimde Bakanlık Onayıyla ikinci görevle idarecilik yapması halinde Personel Dağılım Cetveli fazlası
personel tespitinden hariç tutulacaktır. Kadrosunun bulunduğu birimin dışında ikinci görevle idarecilik yapanlardan Personel Dağılım Cetveli fazlası olarak tespit edilenler ise, ikinci görevle yürüttükleri idari görevler devam ettirilmek suretiyle, diğer
personel gibi yer değişikliğine tabi tutulacaktır.

2- İliniz ilçe hastaneleri kadrosunda olup, ilçe sağlık grup başkanlığı görevini yürütenlerin dağılımının nasıl yapılacağı:

? Bahse konu personel, kadrosunun bulunduğu birim bakımından personel dağılımında değerlendirmeye alınacak olup, sağlık grup başkanlığı yaptığı ilçenin dışındaki bir ilçenin biriminde kadrolu olarak gözükmesi halinde, sağlık grup başkanlığı görevlendirilmesi devam ettirilmek suretiyle diğer personel gibi yer değişikliğine tabi tutulacaktır.

3- Kadrosu ilçe 1. basamak sağlık kuruluşlarında olup, il onayı ile ikinci görevle hastanelerde idari görevde çalışan tabiplerin dağılımının nasıl yapılacağı:

? 19/07/2006 tarihli ve 125847 sayılı yazımızın 7 inci maddesinin (a) fıkrasının 5 inci bendinde, tabip ve uzman tabip kadrosunda olup da Bakanlık onayıyla baştabip ve baştabip yardımcılığı yapanların Personel Dağılım Cetveli fazlası personel tespitinden hariç tutulacağı belirtildiğinden, il onayı ile hastanelerde idari görevde çalışan tabip veya uzman tabipler, personel dağılımında kadrolarının bulunduğu birime göre değerlendirmeye alınacaktır. Buna göre, kadrosunun bulunduğu birimde Bakanlık Onayıyla ikinci görevle idarecilik yapması halinde Personel Dağılım Cetveli fazlası personel tespitinden hariç tutulacaktır. Kadrosunun bulunduğu birimin dışında ikinci görevle idarecilik yapanlardan Personel Dağılım Cetveli fazlası olarak tespit edilenler
ise, ikinci görevle yürüttükleri idari görevler devam ettirilmek suretiyle, diğer personel gibi yer değişikliğine tabi tutulacaktır.

Ancak, bu işlemler yerine getirilirken, yukarıdaki üç maddede de sözü edilen görevlendirmelerin 06/07/2006 tarihli 119925 sayılı yazımızda belirtilen, kıstaslar doğrultusunda tesis edilmiş olmasına dikkat edilecektir.

4- Kadrosu ilçe sağlık kurumlarında olanların il merkezindeki hastanelerde Personel Dağılım Cetveli fazlası olarak yönetici kadrolarında çalışıp çalışamayacakları:

? Kadrosu ilçe sağlık kurumlarında olup, Personel Dağılım Cetveli fazlası olarak tespit edilenler, öncelikle 19/07/2006 tarihli ve 125847 sayılı yazımızın 6 ncı maddesinde yapılan açıklamalar doğrultusunda ve Personel Dağılım Cetveli planlamasına göre açık kadrosu bulunan birimlere yerleştirilecek olup, bahse konu personelin il içinden Valilik Onayıyla yönetici olarak görevlendirilmeleri hususunda ise yine 06/07/2006 tarihli 119925 sayılı yazımızda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

5- Personel dağılımında atama dışı tutulan personelden aynı ilçe içinde açık kadrolara gönüllü olarak atanmak isteyenlerin taleplerinin değerlendirilmesi:

? 19/07/2006 tarihli ve 125847 sayılı yazımızın 6 ncı maddesinin (d) fıkrasında, her bir birim için Personel Dağılım Cetvelinde belirlenen sayıda personelin hizmet puanı en yüksek olandan başlamak üzere belirlenerek atama dışında tutulacağı, atamaya tabi
personelin ise diğer birimlerdeki aynı unvan veya branştaki atamaya tabi personel ile hizmet puanına göre birleştirilerek ilçe düzeyinde tek liste haline getirileceği, aynı maddenin (c) fıkrasında ise, yukarıdaki tasnife göre atama dışı tutulan personelden aynı ilçe içinde açık kadrolara gönüllü olarak atanmak isteyenin bulunması halinde bu atamanın yapılacağı, aynı açık kadroya atama dışı tutulan personelden birden fazla gönüllü müracaatın olması halinde hizmet puanı yüksek olan personelin talebinin karşılanacağı hususuna yer verilmiştir.

Bu doğrultuda, bahse konu tasnife göre atama dışı tutulan personelden o ilçe içindeki açık kadrolara gönüllü olarak müracaat edenlerin talepleri, görev yaptıkları birimde aynı unvan veya branşta Personel Dağılım Cetveli fazlası personel bulunması halinde
değerlendirmeye alınacak olup, Personel Dağılım Cetveli fazlası olmayan unvan veya branştaki kişilerin talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bilgilerinizi ve yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

Bu Habere Tepkiniz