Türk Büro Sen'in 2006 yılı toplu görüşme talepleri

Haber Giriş : 19 Ağustos 2006 01:38, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2006 yılı Toplu Görüşmelerde bütün kamu çalışanlarını ilgilendiren ortak konular Türkiye Kamu-Sen'in toplu görüşme metnindeki ortak taleplerde yer aldığı için sadece Türk Büro-Sen'in Hizmet koluna bağlı kurumlara ait sorunlar bu raporda yer almıştır.

BÜRO-BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMET KOLUNA BAĞLI, KURUMLARIN SORUNLARI VE TALEPLERİNE İLİŞKİN RAPOR

İçişleri Bakanlığı;

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan, Genel İdari hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Sınıf Hizmetleri sınıflarındaki personel maaşı dışında herhangi bir ek ödeme almamakta olup, çalışanlar arasında en düşük ücret alan kurumlarımızdandır.Bu nedenle personel Diğer Bakanlık ve kurumlara tayin olmak istemektedir.

Son çıkan Dahiliye memurları kanunu,İl idaresi kanunu,İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve görevleri hakkında kanun ve Devlet memurları kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun ile MİA sınıfına dahil personelin özel hizmet tazminatları artırılmıştır.Genel İdare hizmetleri,Teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıflarında çalışan İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında Valilik,Kaymakamlık, Nüfus, Sivil savunma çalışanları yok sayılmıştır.Buda sınıf ve ücret ayrımcılığı olduğu için çalışma barışını zedelemiştir.Hakkaniyet ve adaletin sağlanabilmesi için içişleri Bakanlığı MİA sınıfı dışındaki personele Ek ödeme verilerek çalışma barışı tesis edilmelidir.

İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bağlı, Arama ve Kurtarma Birlik ve Ekiplerinde çalışan Teknisyenleri;ve diğer personel (sağlık personeli, V.H.K.İ, Şoför, Hizmetli gibi)

-Enkazda arama kurtarma,

-Arazide arama kurtarma

-Trafik kazalarında kurtarma,

-Çığ'da arama kurtarma,

-Sel ve su altı arama kurtarma,

-Dağ'da arama kurtarma,

-NBC(Nükleer, Biyolojik, Kimyasal) saldırılara karşı temizlik,

-K-9 köpekli arama kurtarma,

-Afet ve savaşlarda halkın iaşe ihtiyacını karşılama ve çadır kurma görevlerini yürütmekte olup, ayrıca; Büyük Sanayi yangınlarına, Orman yangınlarına İtfaiye ile birlikte katılmaktadırlar.

Yukarıda sayılan ve son derece riskli görevleri yerine getiren Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Teknisyenlerine de Fiili Hizmet Zammı verilmelidir.Ayrıca iş riski tazminatı, tayin bedeli, fazla çalışma ücreti,nöbet ücreti verilmelidir. Ayrıca görev tanımı yapılmalıdır.

Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik ve Ekip çalışanlarının atama, nakil, tayinlerinin önündeki engellerin kaldırılması,

Türkiye Cumhuriyetimizin yurtdışı temsilciliklerinde nüfus hizmetlerini ilgilendiren iş ve işlemler, Dışişleri Bakanlığı personeli tarafından yürütülmektedir. Dış temsilciliklere verilen nüfus hizmetlerinin asıl muhatabı olan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülmesi gerekmektedir. Düzenleme buna göre yapılmalıdır..

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü;

1-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü çalışanları, ek ödeme, tazminat, fon v.s. adı altında herhangi bir ödeme almayan kurumlarımızdandır.

2-Ek ödeme verilmelidir.

3-Görevlendirme ücretleri artırılarak,müsabaka başına ödenmelidir.

4-Fazla çalışma ücreti ödenmelidir.

5-Futbol Müsabakalarında ödemeler,seans değil Müsabaka başına ödenmelidir.

6-Milli Bayram ve özel günlerde Sıfat ve Kapalı salonlarda görevlendirilen personele görevlendirme ücreti ödenmelidir.

7-19 Mayıs ve gençlik haftası kutlamalarına hazırlık için hazırlık ödeneği verilmelidir.

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı;

1-Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı çalışanlarına denge tazminatı verilmesine rağmen aldıkları ücretler halen diğer kurumların aldığı ücretlerin altında kaldığından ek ücret verilerek mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü;

1-399 sayılı KHK tabi olmasına rağmen, diğer KİT çalışanlarına oranla en düşük ücret alan kurumumuzdur. DMO çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için ücret skala ayarlaması yapılarak diğer KİT'lerde çalışan emsal memurlar seviyesine çıkarılmalıdır. Bu dengesizliğin giderilmesi için KİT yönetim kurullarına yetki verilmelidir.

2-Bütçe Kanunu ile belirlenen 657 sayılı Devlet memurlarına verilen Devlet katkısı (yemek bedelinin) D.M.O.çalışanlarına da verilmelidir.

Maliye Bakanlığı;

1-Maliye bakanlığına Bağlı Birimlerde açılacak Görevde yükselme Sınavlarına Tüm personelin (Milli Emlak Çalışanları, personel Müdürlüğü gibi) katılabilmesi sağlanmalıdır.

2-Ek ücret ödemelerinde merkez, taşra ve hizmet sınıfları arasındaki fark kaldırılarak, daha adil bir düzenleme yapılmalıdır.

3-Unvan yükselmelerinde kazanan personelin, atanacakları yerden 2 yıldan önce atamalarının yapılmayacağına dair şartta aile, sağlık eğitim gibi mazeretleri dikkate alınmalıdır.

4-Denetim, yoklama ve icra ile tahsildarlık görevlerini ifa eden personelin taşıma, yemek ve güvenliklerine ilişkin yaşamış oldukları sorunların çözüme kavuşturulması gerekmektedir,

5-Kadro yokluğu nedeniyle derece ve kademe ilerlemeleri yapılamamaktadır. Bu da birçok hak kaybına neden olmaktadır. Bunun çözüme ulaştırılması gerekmektedir.

6-Vergi mevzuatının karmaşık halden kurtarılarak daha sade ve anlaşılır bir şekilde Sendika ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir,

7-Ek ücretlerin, günün şartlarına göre yeniden belirlenerek yükseltilmelidir.

8-Şef, Müdür, Müdür yardımcısı gibi boş kadroların doldurulması için acilen sınav açılmalıdır.

9-Lise mezunları için Anadolu Üniversitesi ile protokol yapılarak sınavsız açık öğretim Fakültelerinde okumaları sağlanmalıdır.

10-Maliye Bakanlığında Fazla mesai uygulamasının saat olarak Gelir idaresi başkanlığındakinin aynısı uygulanmalıdır.

11-Muhakemat Müdürlüklerinde çalışan Avukatlara ödenen vekalet ücreti fazlalıkları diğer çalışan personele de dağıtılmalıdır.

12-TASİŞ Döner sermayeli bir kuruluş olmasına rağmen Çalışanlara döner sermayeden pay verilmemektedir.TASİŞ çalışanlarına da döner sermayeden pay dağıtılmalıdır.

13-Bakanlık bünyesinde mevcut çalışan özürlü personel den lise ve yüksek okul mezunlarının bir defaya mahsus olmak üzere genel idari ve teknik Hizmetler kadrolarına atanmalarının sağlanması, Mağduriyeti ortadan kaldıracaktır.

14-Bakanlık ve Bağlı birimlerde hizmet içi eğitime ağırlık verilmelidir.

15-Merkez ve taşra teşkilatlarında verimliliğin sağlanması için, tüm personele bilgisayar tahsis edilmesi gerekmektedir.

16-Serbest taşıma kartlarının her yıl bir ocak,dan itibaren verilmesi için tedbir alınması gerekmektedir.

17-Ülkemizde yaşanan depremler dolayısıyla bir çok hizmet binaları hasar gördüğü halde bu binalarda hizmetler devam etmektedir.hasar gören binaların acilen boşaltılarak sağlam ve güvenli binalara taşınılması gerekmektedir.

18-Sosyal Güvenlik yasaları ile Emeklilik yaşı yükseltilmiş olmasına rağmen, Maliye mesleki Eğitim kursuna giriş yaşı hala 35 olarak kalmıştır.yaş sınırı kaldırılarak bütün personelin bu Eğitim hakkından yararlanması sağlanmalıdır. Ayrıca İstanbul,da da Marmara bölgesine hizmet verecek şekilde Mesleki eğitim kursu açılmalıdır.Zira maliye personelinin büyük bölümü bu bölgede çalışmaktadır.

19-Bakanlığa bağlı birimlerde Hizmet binası dışında görev yapan teknik personele (arazi,şantiye) tazminat verilmesi gerekmektedir.

20-Bakanlık ve bağlı birimlerde özürlü kadrosuna memur alımında öğrenim durumunu lise mezunu olarak belirlenmesi,bağlı birimlerde halen çalışan Özürlü, yardımcı hizmetler kadrosunda çalışmakta olan lise mezunları bir defaya mahsus genel idari hizmetleri kadrosunda Memur veya teknik hizmetler kadrosuna atanması gerekir.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI;

1-Uzmanlık imtihanlarına müracaatta mevcut çalışan personelden KPSS imtihanına girme şartı aranmamalıdır.

2-Ek ücret ödemelerinde merkez,taşra ve hizmet sınıfları arasındaki fark kaldırılarak, daha adil adil bir düzenleme yapılmalıdır.

3-Unvan yükselmelerinde kazanan personelin, atanacakları yerden 2 yıldan önce atamalarının yapılmayacağına dair şartta aile, sağlık eğitim gibi mazeretleri dikkate alınmalıdır.

4-Denetim, yoklama ve icra ile tahsildarlık görevlerini ifa eden personelin taşıma,yemek ve güvenliklerine ilişkin yaşamış oldukları sorunların çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

5-Kadro yokluğu nedeniyle derece ve kademe ilerlemeleri yapılamamaktadır.Bu da birçok hak kaybına neden olmaktadır. Bu konuya mutlaka çözüm bulunması gerekmektedir.

6-Vergi mevzuatının karmaşık halden kurtarılarak daha sade ve anlaşılır bir şekilde Sendika ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

7-Ek ücretlerin, günün şartlarına göre yeniden belirlenerek yükseltilmelidir.

8-Şef, Müdür, Müdür yardımcısı gibi boş kadroların doldurulması için acilen sınav açılması gerekmektedir.

9-Lise mezunları için Anadolu Üniversitesi ile protokol yapılarak sınavsız açık öğretim Fakültelerinde okumalarının sağlanması gerekmektedir.

10-Bakanlık bünyesinde mevcut çalışan özürlü personel den lise ve yüksek okul mezunlarının bir defaya mahsus olmak üzere genel idari ve teknik Hizmetler kadrolarına atanmalarının sağlanması Mağduriyeti ortadan kaldıracaktır.

11-Yönetim hizmetleri gurubunda bulunanlardan,makam tazminatı almayanlara (Müdür yrd.ve Şef gibi unvanlarda çalışanlara) makam tazminat verilmelidir.

12-Hizmet içi Eğitime ağılık verilmelidir.

13-Merkez ve taşra teşkilatlarında verimliliğin sağlanması için, tüm personele bilgisayar tahsis edilmesi gerekmektedir.

14-Serbest taşıma kartlarının zamanında verilmesi için tedbir alınmalıdır.

15-Ülkemizde yaşanan depremler dolayısıyla bir çok hizmet binaları hasar gördüğü halde bu binalarda hizmetler devam etmektedir. Hasar gören binaların acilen boşaltılarak sağlam ve güvenli binalara taşınılması gerekmektedir.

16-100 saat fazla mesai uygulamasının yıl boyunca uygulanmalıdır.

17-Sosyal Güvenlik yasaları ile Emeklilik yaşı yükseltilmiş olmasına rağmen maliye mesleki Eğitim kursuna giriş yaşı hala 35 olarak kalmıştır. Yaş sınırı kaldırılarak bütün personelin bu Eğitim hakkından yararlanması sağlanmalıdır. Ayrıca İstanbul,da da Marmara bölgesine hizmet verecek şekilde Mesleki eğitim kursu açılmalıdır. Zira maliye personelinin büyük bölümü bu bölgede çalışmaktadır.

18-Hizmet binaları dışında görev yapan teknik personele (arazi,şantiye) tazminat verilmelidir.

19-Bakanlık ve bağlı birimlerde özürlü kadrosuna memur alımında öğrenim durumunu lise mezunu olarak belirlenmesi, bağlı birimlerde halen çalışan Özürlü, yardımcı hizmetler kadrosunda çalışmakta olan lise mezunları bir defaya mahsus genel idari hizmetleri kadrosunda Memur veya teknik hizmetler kadrosuna atanmalıdır.

Adalet Bakanlığı;

1-MALİ KONULAR

· Adalet Hizmetleri Tazminatı

Adalet Hizmetleri Tazminatının Yeninden düzenlenerek Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında ve Yüksek Yargı Organlarında çalışan bütün personeli kapsayacak şekilde halen ödenmekte olan müktesep hakların korunarak 4.derecede verilen Adalet Hizmet Tazminat oranının 7.dereceden itibaren başlatılarak bütün dereceler için tazminat oranları en az 50 puan artırılması.

· Denge Tazminatı

Diğer kamu görevlileri denge tazminatından yararlandığı halde, Adalet Bakanlığı çalışanları bu imkandan yararlandırılmamaktadır. Bu konuda yasal düzenleme yapılarak, çalışanlara denge tazminatının ödenmesi

· Nöbet Ücreti

2802 Sayılı Yasanın 54.maddesinin son fıkrasının kaldırılmasından sonra personelin nöbet ücreti nedeniyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesi yönünde yapılacak olan bir yasal düzenleme ile geriye dönük olarak nöbet ücretlerinin ödenmesinin sağlanması.

· Fazla Çalışma Ücreti

3717 Sayılı Kanunun 2/A maddesi ile uygulanan fazla çalışma oranının 3 kattan 6 kata çıkartılarak Adalet Bakanlığı Merkez, Taşra ve Yüksek Yargı Organlarının bütün çalışanlarının yararlanması.

· DGM Tazminatı

DGM Mahkemelerinin yerine kurulan CMK 250.maddesine yetkili mahkemelerde çalışan personele ödenmekte olan DGM tazminatı 100'YTL'ye çıkartılması.

· Yargı Ödeneği

Hakim ve Savcılara brüt maaşlarının %10'u oranında ödenen yargı ödeneğinin Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Yüksek Yargı Organlarının tüm personeline brüt maaşının %10'u oranında ödenmesi.

· İş Güçlüğü Zammı

Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Yüksek Yargı Organlarında fiilen bilgisayar kullanan personele iş güçlüğü zammının verilmesi.

· UYAP Tazminatı

UYAP ve SEÇSİS programlarında fiilen görev alan personele tazminat ödenmesi.

· Döner Sermaye

Bakanlığın gelirlerinden döner sermaye oluşturularak bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile yüksek yargı organları çalışanlarına döner sermaye payı verilmesi.

· Havuz Sistemi

Havuza bağlı olarak bakanlık ve banka hesabına yatırılan gelirlerin bakanlıkta tek havuzda toplanarak hiçbir kesinti yapılmadan tamamının bakanlık merkez ve taşra çalışanlarına eşit olarak dağıtılması.

· Adli Sicil Payı

Daha önce Adli Sicil Birimlerinde çalışan personele çıkarılan sabıka kayıtları karşılığı ödenen ve sonra kaldırılan %5'lik payın yeniden ödenmesi

· Anayasa Mahkemesi Çalışanları

Anayasa Mahkemesi çalışanları, görev yaptıkları kurum hiyerarşik protokol sıralamasında üst sıralarda yer almasına rağmen bu kurumlardan daha düşük ücret almaktadır. O kurumlarda çalışan personelin imkanları emsal alınarak mali durumlarının iyileştirilmesi.

· Sayıştay Çalışanları

Sayıştay Başkanlığı, TBMM adına denetim yapan meslek mensupları ve yönetim mensuplarından oluşan Anayasal bir kuruluştur. Meslek mensupları için yapılan her türlü iyileştirmelerden yönetim mensuplarının da ayrım gözetilmeksizin yararlanması.

· Ek Gösterge

Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Adli, İdari ve Seçim Yargısında görev yapan Yazı İşleri Müdürlerinin ek göstergeleri 2200 olup, ek göstergelerinin Cezaevi Müdürlerinin Ek Göstergeleri ile eşitlenmesi.

· Ödenek

Özellikle suçüstü ödeneği başta olmak üzere her türlü ödeneğin ve ödemelerin zamanında ödenmesi.

· Promosyon

Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatı çalışanlarının maaş ödemeleri nedeniyle bankalarla yapılan ve yapılacak protokoller karşılığında elde edilecek promosyonun diğer kamu kurumlarındaki emsalleri gibi maaşın sahibi kamu görevlilerine dağıtılması.

2-ÇALIŞMA ŞARTLARI

· Hizmet Binaları

Adalet Teşkilatı Binalarının hizmetin verimliliği açısından hijyenik ve sağlıklı bir ortama kavuşturulması.

· Arşiv Sistemi

Adalet Teşkilatında arşivlerin oluşturularak dosyalama sisteminin düzenli hale getirilmesi.

· Teknik Donanım

Demirbaş ve her türlü donanınım çağdaş seviyeye getirilmesi özellikle bilgisayarların yenilenmesi.

· Ödenek

Demirbaş ve kırtasiye ödeneklerinin zamanında gönderilmesi.

· Güvenlik

Tüm adliye saraylarında güvenlik kamera sisteminin kurulması ve güvenlik tedbirlerinin artırılması.

3-PERSONEL

· Görev Tanımı

Personelin görev tanımlarının yapılarak hiç kimsenin görevi dışında çalıştırılmaması, personel arasında uzmanlaşma ve ihtisaslaşmaya gidilmesi ve personel alımında da bu kriterlere dikkat edilmesi.

· Personelin Hukuki Statüsü

Adli Teşkilatta çalışan tüm personelin 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu Hükümlerine tabi kılınması. Mümkün değilse söz konusu personelin yargılanma açısından 4483 Sayılı Kanun Hükümlerine tabi tutulması. Ayrıca Hakim ve Savcılara yapılan iyileştirmelerden Adalet Teşkilatının bütünlüğü göz önünde bulundurularak diğer personelinden yararlandırılmasının sağlanması.

· Personel Yetersizliği

Personel eksikliğinin biran önce giderilmesi özellikle yardımcı hizmetler kadrosuna personel alınması.

· Hizmet İçi Eğitim

Hizmet içi eğitime ağırlık verilmesi. Taşrada hizmet içi eğitim ve görevde yükselme eğitimleri Hakimler ve Yazı İşleri Müdürleri tarafından verilmesi. Merkezde ise eğitim Hakimler tarafından verilmesi. Hizmet içi eğitimler sonrası yapılacak sınavlarda görev alacak komisyonların konunun uzmanları tarafından oluşturulması.

· Görevde Yükselme

* Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosuna müracaatlarda beş yıl fiili hizmet süresi dolan zabıt katibi, veznedar ve emanet memurunun girebilmesinin sağlanması ve öğrenim şartının önlisans olarak düzenlenmesi.

* Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlüğü için görevde yükselme eğitimine katılacaklara ilişkin kriter değerlendirilmesi ve atamaların komisyonlar yerine bakanlık tarafından yapılması, (Halen uygulanmakta olan İcra Müdürlüğü, Denetim Serbestlik Müdürlüğü gibi)

* İcra Müdürlüğü ve İdari İşler Müdürlüğü sınavına müracaat şartlarında aranan yaş sınırının Adalet Teşkilatı çalışanları yönünden aranmaması ve önlisans ile lisans mezunlarının da belirtilen imtihanlara girme hakkı verilmesi.

* Görevde Yükselme Yönetmeliğinin değiştirilerek Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personelin bir üst göreve yükselebilmesinin yolunun açılması.

· Personel Şube Müdürlüklerinin Kurulması

Personel Müdürlükleri ihdas edilerek personelin özlük atama nakil görevlendirme gibi işlemleri Adalet Komisyonlarından alınarak anılan müdürlükler eliyle yürütülmesi.

· Bilgilendirme Eğitimi

Mevzuat değişiklikleri ve değişikliklerin içeriği hakkında personele bilgilendirme eğitimi verilmesi.

· Gece Bekçileri

Gece bekçilerine yaptıkları görev ve taşıdıkları sorumluluk gereği silah verilmesi.

· Seçim Çalışanları

298 Sayılı Yasanın 30.maddesinde geçici görevlendirmeyi düzenleyen kısmın yürürlükten kaldırılması.

· İş Yükünün Hafifletilmesi

Yargı organlarının yükünün azaltılması amacıyla bazı davaların adliyelere intikal ettirilmeden çözülmesi için (Belediye alacakları, trafik cezaları, kabahatler kanununa göre verilen para cezaları gibi) düzenleme yapılarak ilgili kurumlar tarafından takibinin yapılması.

· Muhabere Birimleri

Taşra teşkilatında bazı adliyelerde Bakanlık Muhabere birimlerinin oluşturulmadığı gözlemlenmiştir. Olmayan yerlerde bu birimin kurulması ve işlerlik kazandırılması için bir genelge yayınlanması.

· Torba Kadro

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan torba kadro uygulamasına ilişkin taleplerin olumlu karşılanması ve bu yönde kadro ihdasının sağlanması.

· Geçici Personel

657 Sayılı Kanunun 4/c maddesine göre görev yapan geçici personelin kadroya geçirilmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılması.

· Fiili Hizmet Zammı

Çalışanlara fiili hizmet zammının verilmesi.

· Temsilcilik Odası

Sendika işyeri temsilcilik odası verilmesindeki keyfi uygulamalardan vazgeçilerek biran önce 4688 sayılı Kanun Hükümlerine uygun olarak bütün işyerinde sendika temsilcilik odalarının oluşturulması.

· Komisyonlar

Memurları ilgilendiren konularda toplanan komisyonlara sendika temsilcilerinin de katılımının sağlanması.

4-SOSYAL VE DİĞER HAKLAR

· Kurum Hekimliği

Tüm birimlerde görevli personelin kurum hizmetlerinin devamlılığı açısından işyerinde muayene ve tedavisinin sağlanması açısından kurum hekimliği uygulamasının derhal başlatılması.

· Kesinti

Sağlık raporlarında 3717 sayılı Kanun gereği yapılan kesintilerin kaldırılması.

· Meslek Hastalıkları

Meslek hastalıklarının önüne geçilmesi amacıyla periyodik aralıklara personelin kontrolünün yapılması.

· Anayasa Mahkemesi Çalışanları

Anayasa Mahkemesi üyelerinin yararlandığı sağlık haklarından kurumda görev yapan diğer personelin de yararlanması.

· Yiyecek Yardımı

Kurumun yemek sorunu çözümlenmesi. 50 personelin üzerinde çalışanı olan yerlerde yemek servisi verilmesi, 50'nin altında personeli olan yerlerde yemek yardımının nakdi olarak yapılması.

· Giyecek Yardımı

Giyecek yardımından yararlanan personele ödenen ücretin günün şartlarına göre arttırılması.

· Ulaşım

Personelin işe gidiş gelişi için taşıt servisi tahsis edilmesi, araç tahsis edilmeyen yerlerde abonman bileti, serbest giriş kartı verilmesi yada yol ücreti ödenmesi.

· Kreş

Başta büyük illerde çalışanların çocukları için kreş açılması, açılamayan illerde diğer kurumların kreşlerinden yararlanma imkanı sağlanması.

· Sosyal Tesisler

Sosyal tesislerden bütün personelin eşit imkanlar ölçüsünde yararlanması.

· Kasko

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile yüksek yargı organlarına ait araçların kaskosunun yaptırılması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı;

1-Fazla mesai sadece makamda çalışan personele ödenmekte olup, diğer çalışanlar fazla mesai yapsalar dahi ücret alamamaktadırlar. Bütün personele mesai ücreti ödenmelidir.

2-Misafirhane, lokal ve dinlenme tesisleri yoktur. Bu konudaki mağduriyetleri giderilmelidir.

3-Bakanlığımızda bulunan spor tesislerinden çalışan personel ve birinci derecede bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri faydalandırılmalıdır.

4-Bakanlık ve Taşra teşkilatına yönelik görevde yükselme imtihanları açılmamaktadır. Görevde yükselme imtihanlarının açılmalıdır.

5-Taşra teşkilatlarında çalışanların Görev ve tedavi yollukları Ödenek yokluğu gibi nedenlerle zamanında ödenmemektedir.Konu ile ilgili tedbir alınması gerekmektedir.

6-Bağlı Kuruluş olan Sosyal güvenlik kuruluşlarında olduğu gibi Bakanlık ve Merkez teşkilatları çalışanlarına ikramiye verilmelidir.

7-Bakanlığa bağlı İSGÜM çalışan teknik personele ödenmekte olan % 10'luk ayrıca ödenen ek ödemenin bakanlık bünyesinde çalışanların tamamına verilmelidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

(Devredilen Bağ-Kur Genel Müdürlüğü)

1-Bağ-Kur hizmet binalarının ve demirbaşlarının çok eski ve kullanılmaz halde olması, hizmetin verimliliğini düşürmektedir.Çağa uygun olarak yapılanmaya gidilmelidir.

2-Gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak, bilgi işlem personeline gerekli eğitim verilmeli, hizmet satın alınması uygulamasından vazgeçilmelidir.

3-Bağ-Kur Yönetim Kurulu'nda en çok üyeye sahip sendika tarafından yönetim kurulu üyesi verilmesi yolunda kanuni düzenleme yapılmalıdır

4-Diğer Sosyal Güvenlik kuruluşu (S.S.K.) Yataklı hasta ve sağlık kurulu raporlarında Ek ödemelerden kesinti yapılmamaktadır. Bağ-Kur Çalışanları hastalık nedeniyle hastanede yatması ve sağlık Kurulu raporu ile raporlu olduğu sürelerde Diğer sosyal güvenlik kurumları da olduğu gibi Ek ödemelerinden kesinti yapılmamalıdır.

5-Adalet Bakanlığı ve bazı kurumlarda olduğu gibi Kurum Başkanlığı Anadolu Üniversitesi ile protokol yaparak kurumda Lise Mezunu olan personelin Sınavsız okuyabilmesi sağlanmalıdır.

6-Görevde yükselme sınavlarında Başarılı olup atanamayan Şef ve Şube müdürü çalışanların Boş kadrolara bir an önce atamaları yapılmalıdır.

7-Çalışanları idari ceza almaları durumunda ceza kapsamında Ek Ödeme, İkramiye gibi ödentilerinden kesinti yapılmaktadır. Bu uygulamadan Maliye Bakanlığı bir suça bir ceza olur, ikinci bir cezanın haksız bir uygulama olduğu gerekçesi ile yayımladığı bir genelge ile kaldırmıştır. Bağ-Kur Çalışanlarının da Ek ödeme, ikramiye gibi ödentilerinden kesinti yapılmamalıdır.

8-Bağ-Kur Ek ödeme usul ve esasları yeniden düzenlenerek günün şartlarına göre artırılması Eczacı ve Avukat gibi bazı unvanlar arasında eşit denge sağlanmalıdır.

9- Kurumda Personele Asgari ücret tutarında ödenen iki ikramiyenin net maaş tutarında yılda Dört ikramiyeye çıkartılması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

(Devredilen S.S.K.Genel Müdürlüğü)

1-S.S.K.Çalışanlarının Kurum Tabibi, Servis ve Kreş gibi sorunlarının Çözülmesi gerekmektedir.

2-Ek ödeme usul ve esaslarının yeniden belirlenerek,günün şartlarına göre artırılması, hizmet sınıfları arasındaki farklılıklar kaldırılmalıdır.

3-S.S.K.çalışanlarına ödenmekte olan havuz ücreti, havuzda biriken ücretin tamamı personele dağıtılmalıdır.

4-Bazı illerde (Sinop İl Müdürlüğü gibi) başka kurumların hizmet binalarında hizmet veren S.S.K.il müdürlükleri kendi Hizmet binalarına taşınmalıdır.

5-Bazı illerdeki yemek sorunları çözümlenmelidir.

6-Kurumun Merkez ve taşra teşkilatlarında fiziki mekanların iyileştirilmesi,araç ve gereç ihtiyaçları giderilmesi gerekmektedir.

7- Kurumda Personele Asgari ücret tutarında ödenen iki ikramiyenin net maaş tutarında yılda Dört ikramiyeye çıkartılması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

(Devredilen S.S.K. Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü)

1-Genel Müdürlük bünyesinde boş kadrolar tespit edilerek, görevde yükselme yönetmeliğine göre her yıl sınav yapılarak atamalar yapılması gerekmektedir.

2-Kurulan 14 İl Müdürlüğü'nün fiziki mekanlarının bir an önce çalışma şartlarına uygun hale getirilmelidir.

3-Ek ödeme usul ve esaslarının yeniden belirlenerek, hizmet sınıfları arasındaki farklılıklar kaldırılarak günün şartlarına uygun artırılmalıdır.

4- Kurumda Personele Asgari ücret tutarında ödenen iki ikramiyenin net maaş tutarında yılda Dört ikramiyeye çıkartılması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

(Devredilen T.C.Emekli sandığı Genel Müdürlüğü)

1-Ek ödeme usul ve Esasları yeniden belirlenerek günün şartlarına uygun olarak artırılmalıdır.

2-Fazla mesai ücretleri önceden Bütçede belirlenen ücretin üç katı alınırken 5502 sayılı yasa ile Sandık çalışanlarının Mesaileri iki katına düşürülmüş hak kaybına sebep oluştur. Bu konuda mağduriyetin giderilmesi adına düzenleme yapılmalıdır.

3-5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığı yasasından önce Duyurusu yapılan Şube Müdürlüğü sınavı yapılmalıdır.

4-Kurum arşivlerinde filen çalışan Memurlara Arşiv Memuru kadrosu tanzim edilmelidir.

5-Sandık hesabına çalışan kreş Öğretmeni vs çalışanların sandık kadrolarına alınmalıdır.

6-Emekli sandığı Genel Müdürlüğü hizmet binaları (sağlık Hizmetleri daire başkanlığı,Arşiv Daire Başkanlığı vs) Fiziki çalışma koşulları Genel sağlık koşulları kriterlerine, insan yaşamına uygun hale getirilmesi araç ve gereç yönünden desteklenmelidir.

7-Kurumda Personele Asgari ücret tutarında ödenen iki ikramiyenin net maaş tutarında yılda Dört ikramiyeye çıkartılması gerekmektedir.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü;

1-Özelleştirme nedeni ile kuruma atanan personelin görevde yükselme şartlarındaki uyumsuzluk giderilmelidir.

2-Kadrosu İş kurumunda olup, geçici olarak bakanlıkta görevlendirilen personele ikramiyeleri kurum tarafından ödenmelidir.

3-Kurumda ödenen ikramiyenin net maaş üzerinden 4 e çıkarılmalıdır.

4-Servis,kreş ve yemek sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır.

5-İlgili yasada belirtilen sayıda personel çalışan kuruma Tabip atanmalıdır

6-Başka kurum ve özel şahısların binalarında (Trabzon İl Müdürlüğü gibi) hizmet vermekte olan İl Müdürlüklerinin Bağımsı binaya taşınarak çalışma ortamlarının sağlıklı hale getirilmesi, araç ve gereç yönünden iyileştirilmelidir.

7- Kurumda Personele Asgari ücret tutarında ödenen iki ikramiyenin net maaş tutarında yılda Dört ikramiyeye çıkartılması gerekmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu

1-Kurum içi ücret adaletsizliği hat safhada olup, bu konu düzeltilmelidir.

2-657 sayılı DMK'nın 4c maddesi uyarınca, geçici personel statüsünde çalıştırılanlar, uzun yıllar kuruma hizmet ettikleri halde işlerine son verilmiştir. Bu kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yeniden işe alınmaları gerekmektedir.

3-Merkezde Şube müdürü kadrolarında çalışırken kadroları kaldırılan personelin Taşra kadrolarına Resen atamaları yapılmakta, bu durum çalışanların Aile bütünlüğünü bozmaktadır.Uygulama Şahısların Kendi isteği dışında yapılmamalıdır.

Devlet Personel Başkanlığı;

1-Başbakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlarda fiziki mekan olarak, başbakanlık hizmet binasına yakın olan personelinin de başbakanlığın mevcut servis araçlarından faydalanması, bunun mümkün olmaması halinde ulaşım ücretleri ödenmelidir.

2-Başbakanlık hizmet binasına yakın yerlerdeki bağlı ve ilgili kuruluşların personeli ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin başbakanlık merkez teşkilatına sağlık hizmeti veren sağlık biriminden yararlandırılmalıdır.

3-Kurumda her memurun Devlet personel uzmanlığı imtihanına girebilmesine imkan tanıyacak düzenleme yapılmalıdır.Her yıl boş kadrolar için gerekli eğitim düzenlenerek sınav açılmalıdır.

4-Başbakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlarda görev yapan personelden ikramiye almayanlara da ikramiye verilmelidir.

5-Başbakanlığa bağlı kuruluş olan Devlet personel başkanlığı çalışanlarına günlük çalışma saatleri dışında çalıştıkları fazla mesai ücreti almalarından dolayı 40+40 denge tazminatı verilmemiştir. 2005 yılı Toplu sözleşme sonucunda ek ödeme döner sermaye almayan kurumlara verilmesi gereken 40+40 denge tazminatının Devlet personel Başkanlığı çalışanlarına da verilmelidir

6-Kurumda çalışan Kadro karşılığı sözleşmeli personele ödenen teşvik ikramiyesi çalışanların tamamına verilmelidir.

7-Hizmet içi Eğitime ağırlık verilerek, tüm çalışan personelin katılımı sağlanmalıdır.

8-Unvanına bakılmaksızın tüm çalışanlara Bilgisayar eğitimi verilmelidir.

.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü;

1-Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde son 3 yıldır siyasi kadrolaşma ve memurlara tayin, baskı had safhaya ulaşmıştır. Bu konuda tedbirler alınarak, mağduriyete uğrayan personelin mağduriyetlerin giderilmelidir.

2-5335 sayılı yasa ile Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yasasına eklenen 32/d maddesinde öngörülen oranların aynı kanunla DHMİ personeline ödenen orana çıkarılmalıdır.

3-Fazla mesai çalışma ücretleri tüm personeli kapsayacak şekilde düzenlenmesi, meydanlarda çalışan personele tayin bedeli verilmesi, Çalışanlara yemek verilmesi, verilemeyen birimlere yemek bedeli verilmelidir.

Gümrük Müsteşarlığı;

1-Gümrük Müsteşarlıklarında yapılan fazla mesai karşılıkları Müsteşarlıkta havuzda toplanıp, %50 si Müsteşarlıkta kalmakta, diğer %50 si ise kurum personeline dağıtılmaktadır. Bu uygulamadan vazgeçilerek, havuzda toplanan paranın adil ve eşit olarak personele dağıtılmalıdır.

2-Geçici görevlendirmelerde Başbakanlık Genelgesine riayet edilmeyerek, 2 aydan fazla geçici görevlendirmeler yapılmaktadır. Bu konuda ilgili genelgeye kurum idarecileri uymalıdır.

3-4688 sayılı Kamu Görevlileri sendikaları kanunun 18. maddesi hükmü gereğince Şube başkanı,şube yönetim kurulu üyeleri ve iş yeri temsilcilerinin kendi istekleri dışında tayin ve görevlendirme yapılmaması gerekmektedir. Gümrük teşkilatında bu kanuna uyulmamaktadır.Kanunun bu maddesine Müsteşarlığın titizlik uyması gerekmektedir.

4-(Kaptan,Gemici, Makinist gibi ) unvanlarda görev yapan personele görevleri esnasında Kendi can güvenliği ve yapılan görevin caydırıcılığı acısından silah ve teçhizatının verilmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.

5-Gümrük çalışanlarına Fili (yıpranma) hizmet süresi zammından faydalandırılması yönünde düzenleme yapılmalıdır.

6-Gümrük ve Muhafaza personelinin yemek sorununun çözülmesi gerekmelidir.

7-Gümrük Müsteşarlığı ve bağlı birimlerde personel açığı nedeniyle hizmetler yürütülemez boyuta gelmiştir.Bu nedenle personel ihtiyacının acilen karşılanması gerekmektedir.

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı;

1-4059 sayılı teşkilat kanununda yer alan daire başkanı ve ana hizmet birimlerine tahsis edilen şube müdürü kadrolarına atanmada aranan uzman şartı kaldırılmalıdır.

2-Teşkilat kanununun 7/e maddesi gereğince bazı kadrolara kadro karşılığı sözleşme ve yılda 4 ikramiye ile 2 defa teşvik ikramiyesi hakkı vermektedir.bu haklardan tüm çalışanların yaralanabileceği şekilde düzenleme yapılmalıdır.

3-4059 sayılı kanuna göre hizmet vermekte olan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları 1 binada hizmet vermektedir Binaların Yetersiz olmasından dolayı verimli çalışma olmamaktadır.İki müsteşarlığın ayrı binalarda hizmet verebilmesi için ayrı binalara taşınmalıdır.

4-Dış Ticaret standardizasyon denetmeni Kadrosunun da diğer denetmenler gibi 6245 sayıl harcırah kanunu ve bütçe kanunun (H cetveline) ilave edilmelidir.

Devlet Planlama Teşkilatı;

1-TBMM Genel kurulunun Gündeminde olan ?D.P.T.Müsteşarlığı bilgi toplumu genel müdürlüğü kurulması hakkında kanun? bir an önce yasallaşmasının sağlanmalıdır.

2-DPT Müsteşarlığında çalışan 657 sayılı Devlet memurları kanununa tabi çalışanlara ikramiye ve teşvik ikramiyesi verilmelidir.

3-DPT Müsteşarlığında çalışmakta olan sözleşmeli personelin ekonomik haklarının aynısından faydalandırılmalıdır.

4-DPT Müsteşarlığında hizmet satın alımı uygulamasından vazgeçilerek Temizlik vs işlerin kamu personeli eliyle yapılması gerekmektedir.

5-Müsteşarlığa ait Muğla Marmaris Dinlenme tesisinin D.P.T.iade edilerek personelin faydalanmasının sağlanmalıdır.

6-Kurumda bulunan spor salonundan personelin ücretsiz olarak yararlanmasının sağlanmalıdır.

7-Kurumun Kullanılmayan araç parkından, kurum çalışanlarının faydalandırılmalıdır.

Başbakanlık,

1-Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda kadro karşılığı olmadan çalışan sözleşmeli personel 40+40 denge tazminatından yararlandırılmamıştır.bu durumda olan Çalışanlara söz konusu denge Tazminatının verilerek mağduriyetin giderilmesi gerekmektedir.

2-Başbakanlıkta her yıl sözleşmeli personele ödenmekte olan 2 teşvik ikramiyesi diğer personele de verilmelidir.

3-Başbakanlık lojmanlarından lojman tahsis edilen personel oturduğu lojmandan çıkış tarihine kadar oturmalı aynı koruma bağlı bir başka lojmana geçiş yaptırılmamalıdır.

Rekabet Kurumu Başkanlığı,

1- Kurumun Görevde yükseltme yönetmenliğinin biran önce hazırlanmalıdır.

2- Bu Kurumda Görevde yükselme imtihanı yıllarca açılmamaktadır, biran önce görevde yükselme imtihanı açılarak kurumdaki personelin yükselmeleri sağlanmalıdır.

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)

1-Teşkilat kanununda yer almayan Basın Müşaviri, danışman ve benzeri unvanların kullanılmasından vazgeçilmelidir.

2-Yurtdışı görevlerde görevlendirilmeyen personele uygun görevlerde yurtdışına görevlendirilmelidir.

3-Hizmet içi programlarına ağırlık verilerek tüm personel yararlandırılmalıdır.

4-Vekaleten yürütülen şube müdürlüklerine Asaleten atama yapılmalıdır.

5-Kurum çalışanlarının servis imkanlarından faydalanması için 2007 kurum bütçesinde uygun ödenek koyulmalıdır.

Bu Habere Tepkiniz