Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselmeye İlişkin Değerlendirme (KBYD) Kılavuzu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Ağustos 2006 14:45, Son Güncelleme : 16 Eylül 2020 02:29

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Bu Kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığınca Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELMEYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME (KBYD) KILAVUZU
(UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK)

2006
KBYD BAŞVURU SÜRESİ : 01-20 Eylül 2006

DANIŞMA DEĞERLENDİRME BAŞVURUSU İLE İLGİLİ KONULARDA BAŞVURUNUN YAPILDIĞI EĞİTİM KURUMU, İLÇE VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

DİKKAT: Bu Kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organlarının kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

İ Ç İ N D E K İ L E R.....................................................................................................Sayfa
1. GENEL BİLGİLER......................................................................................................... 1
2. UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN KONTENJANLARI .............................. 6
3. DEĞERLENDİRME FORMUNUN DOLDURULMASI VE ONAYLAMA İŞLEMLERİ.. 7
4. İL ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNCA YAPILACAK İŞLEMLER .... 13
5. DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ .................................................................................. 14
6. HAK İDDİA EDİLEMEYEN DURUMLAR ..................................................................... 18
7. UZMAN ÖĞRETMEN/BAŞÖĞRETMEN KONTENJAN ÇİZELGESİ (Ek-1) ............... 19

1. GENEL BİLGİLER
1.1. Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeye ilişkin değerlendirme
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
b) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
c) Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.
1.2. Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselmeye İlişkin Değerlendirme Kılavuzu; KBYS'den 60 ve üzerinde puan alanlar ile alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlar için uzman öğretmenliğe, alanında veya eğitim bilimleri alanında doktora öğrenimini tamamlayanlar için ise başöğretmenliğe yükselecekler bakımından hazırlanmıştır.

Bu çerçevede;
a) KBYS'den 60 ve üzerinde puan alanlar ile alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlayan öğretmenlerden diğer şartları da taşıyanlar, bu Kılavuz hükümleri doğrultusunda uzman öğretmenliğe yükselmek üzere değerlendirileceklerdir.

b) Alanında veya eğitim bilimleri alanında doktora öğrenimini tamamlayan öğretmenlerden diğer şartları da taşıyanlar, bu Kılavuz hükümleri çerçevesinde doğrudan başöğretmenliğe yükselmek üzere değerlendirileceklerdir.

c) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel öğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan gerekli koşulları taşıyan adaylar, bağlı bulundukları kurumun bilgisi dâhilinde bu Kılavuzda yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirileceklerdir.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı okullarda öğretmen olarak görev yapmaktayken, 5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen unvanlı kadrolarına geçenler, başvurularını Millî Eğitim Bakanlığı öğretmeni olarak yapacaklardır.

d) Değerlendirilmeye hak kazanmış olup, değerlendirme süreci tamamlanmadan bakanlık müfettiş yardımcılığı, ilköğretim müfettiş yardımcılığı, şube müdürlüğü veya öğretmenlik dışındaki diğer görevlere atananlar ile emekliye ayrılma veya çeşitli nedenlerle görevden ayrılanlardan 30 Eylül 2005 tarihinde öğretmen unvanlı kadrolarda olanların değerlendirme işlemleri de aynı kapsamda yapılarak sonuçlandırılacaktır.

1.3. Kıdemde esas alınacak ve alınmayacak hizmet süreleri

a) Kıdemde esas alınacak hizmet süreleri
1. Halen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan daha önce öğretmen unvanını kazandıktan sonra, ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcısı kadroları ile Millî Eğitim Bakanlığının diğer hizmet sınıflarına dâhil kadrolarına atanmış olanların atandıkları görevlerde geçen hizmet süreleri,

2. Özel öğretim kurumlarında öğretmen unvanıyla geçen hizmet süreleri (Özel öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin kıdemlerinin belirlenmesinde ilgili il millî eğitim müdürlüğünce düzenlenecek hizmet çizelgelerinde belirtilen göreve başlama-ayrılma arasında geçen süreler esas alınacaktır.),

3. Halen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri,

4. Yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak en az iki yıl çalıştıktan sonra Bakanlığın asıl öğretmen kadrosuna atananların, iki yılı hariç olmak üzere yüksek öğretim kurumlarında geçen hizmet süreleri.

b) Kıdemde esas alınmayacak hizmet süreleri
1. Aday olarak geçirilen hizmet süreleri (Herhangi bir nedenle öğretmenlik bakımından birden fazla adaylık sürecine tabi tutulan öğretmenler ile öğretmenlik dışındaki devlet memurluklarında adaylıkları kaldırıldıktan sonra öğretmenliğe atananların, sadece ilk adaylık süreçleri kıdem hesaplamasında esas alınmayacaktır.),

2. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevler nedeniyle aylıksız izinli geçirilen süreler hariç, yedek subay öğretmen olarak yerine getirilen muvazzaf askerlik yükümlülüğü de dâhil olmak üzere aylıksız izinde geçirilen süreler,

3. Öğretmenliğe atanmadan önce geçirilen hizmet süreleri,

4. Vekâleten, ek ders ücreti karşılığı ve benzeri hizmet süreleri.

1.4. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 29/12/2005 tarihli ve YD. İtiraz No:2005/869 sayılı kararı ile Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği'nin 28'inci maddesinin 2'nci fıkrası (c) bendinin yürütülmesi durdurulduğundan; diğer kurumlarca gerçekleştirilen hizmet içi eğitim etkinliklerine bağlı olarak alınan belgeler değerlendirilmeye alınamayacaktır. Bu kapsamda değerlendirmeye alınacak belgeler, sadece Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen hizmet içi eğitim etkinlerinde alınan belgelerle sınırlı tutulacaktır.

1.5. Değerlendirme koşulları

1.5.1. Uzman öğretmenliğe yükselme koşulları
a) Sınav sonucu yükselecekler bakımından
1. KBYS'den 60 ve üzerinde puan almış olmak,
2. Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeye ilişkin sınav başvurusunun son günü (30 Eylül 2005) itibarıyla öğretmenlikte 7 yıl kıdemi bulunmak,
3. Yapılan değerlendirme sonucunda alanı için ayrılan kontenjana girebilecek durumda olmak.

b) Sınavdan muaf olarak yükselecekler bakımından
1. Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olmak,
2. Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeye ilişkin sınav başvurusunun son günü (30 Eylül 2005) itibarıyla öğretmenlikte 7 yıl kıdemi bulunmak,
3. Yapılan değerlendirme sonucunda alanı için ayrılan kontenjana girebilecek durumda olmak.

1.5.2. Başöğretmenliğe yükselme koşulları
1. Alanında veya eğitim bilimleri alanında doktora öğrenimini tamamlamış olmak,
2. Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeye ilişkin sınav başvurusunun son günü (30 Eylül 2005) itibarıyla öğretmenlikte 7 yıl kıdemi bulunmak,
3. Yapılan değerlendirme sonucunda alanı için ayrılan kontenjana girebilecek durumda olmak.

1.6. Adayların değerlendirme formlarını doldurma süresi, adresi, belgelerin teslim edileceği yer
Adaylar, öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmek için değerlendirmeye ilişkin belgelerini esas alarak 01?20 Eylül 2006 tarihleri arasında http://personel.meb.gov.tr veya http://ilsis.meb.gov.tr adreslerinde bulunan değerlendirme formlarını dolduracaklar ve bu belgelerini elektronik onaylama işleminden sorumlu birimlere teslim edeceklerdir.

1.7. Değerlendirme formlarını onaylama süresi ve yeri
Değerlendirme formları 01?29 Eylül 2006 tarihleri arasında elektronik onaylama işlemlerinden sorumlu olan eğitim kurumu müdürlükleri, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Elektronik ortamda onaylama işlemleri, değerlendirme süresinin son günü olan 29 Eylül 2006 günü saat 17.00'da tamamlanmış olacaktır.

20?29 Eylül 2006 tarihleri arasında değerlendirme formlarını ilk defa doldurmak üzere yeni kayıt yapılamayacaktır. Bu tarihler arasında sadece değerlendirme formları elektronik ortamda çeşitli nedenlerle reddedilen adaylar ile onay bekleyenler listesinde görünen adayların değerlendirme formları onaylanabilecektir.

Eğitim kurumu müdürleri bilgilere uygun belgeleri, aday tarafından alınmış ve imzalanmış 2 adet değerlendirme formu rapor çıktılarını görmeden elektronik onay işlemini başlatmayacaklardır.

Belgelerinin bilgilerle örtüştüğüne karar verilen adayların onay işlemleri beklenilmeksizin yapılacak ve formun ilgili bölümü onay işleminden sonra imzalanacaktır. Bu işlem eğitim kurumu müdürleri bakımından ilçe millî eğitim müdürlükleri ve istemeleri halinde il millî eğitim müdürlükleri tarafından da benzer süreç izlenerek sonuçlandırılacaktır.

Sürenin kesinlikle uzatılmayacağı da dikkate alınarak, sistemdeki yığılmadan kaynaklanabilecek sorunların önüne geçilebilmesi bakımından onaylama işlemlerinin son günlere bırakılmaması gerekmektedir.

1.8. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludurlar.

Değerlendirmenin geçerli sayılabilmesi için adayların bu Kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların değerlendirme sonuçları geçersiz sayılacağı gibi, haklarında da ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılacaktır.

1.9. ?Alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimi? ifadesinde geçen ?Alanında? ibaresinden, 30 Eylül 2005 tarihinden önceki en son öğretmenliğe atanılan alan anlaşılacaktır.
Tezli yüksek lisans veya doktora öğreniminin alanında olup olmadığının belirlenmesinde ise Talim ve Terbiye Kurulu'nun ilgili kararlarında atamaya esas olan alanlar için belirlenen aylık karşılığı okutulacak dersler ölçüt alınacaktır. Kadroları, 5450 sayılı Kanunla Millî Eğitim Bakanlığına devredilen öğretmenlerin durumu da aynı ölçütler dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Bu çerçevede;
a) Sınıf öğretmenliği alanında olup tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini ilköğretim birinci kademede (1, 2, 3, 4 ve 5'inci sınıflar) sınıf öğretmenlerince okutulan derslerden herhangi birinde tamamlamış olanlar, diğer şartları da taşımaları halinde öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme uygulamasında sınavdan muaf olarak değerlendirilecektir.

b) Yüksek öğrenim süreleri hazırlık sınıfı hariç 5 yıl olan yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan mezuniyet alanlarına uygun alanlarda öğretmen olarak görev yapanlar, diğer şartları da taşımaları halinde öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme uygulamasında sınavdan muaf olarak değerlendirilecektir.

c) Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki bazı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan öğretmenlerden kurumlarınca alan ayrımı yapılmak suretiyle başvuruda bulunanlarla ilgili olarak aynı paralelde işlem yapılacaktır.

d) Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında alan adı belirtilmeksizin ?öğretmen? genel adı altında görev yapanlardan lisans öğrenimleri ile aynı veya devamı niteliğindeki bir alanda ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlamış olanlar, diğer şartları da taşımaları halinde öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme uygulamasında sınavdan muaf olarak değerlendirilecektir.

1.10. Eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora kapsamında değerlendirilecek programlar (ana bilim dalı/bilim dalı) şunlardır:
? Eğitim Bilimleri,
? Eğitim Programları ve Öğretimi,
? Program Geliştirme,
? Eğitim Teknolojisi,
? Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme,
? Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği,
? Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması,
? Eğitim Ekonomisi ve Planlaması,
? Halk Eğitimi/Yetişkin Eğitimi/Yaygın Eğitimi,
? Eğitimde Psikolojik Hizmetler,
? Psikolojik Danışma ve Rehberlik,
? Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri,
? Eğitim Felsefesi.

1.11. Tezsiz yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olmak hiçbir şekilde sınavdan muaf olarak değerlendirilme hakkı vermeyecektir. Tezsiz yüksek lisans öğrenimi yapmış olmalarına karşın, bu sertifika veya belgelerini tezli yüksek lisans yapmış gibi sınavdan muaf olarak yükselmede kullananların sağladıkları haklar geçersiz sayılacağı gibi, ilgili mevzuat çerçevesinde haklarında yasal işlem yapılacaktır.

Adaylar tarafından bildirilen lisansüstü öğrenimlerden yüksek lisans kapsamında olanların tezli veya tezsiz olduğu ile yüksek lisans ve doktora kapsamında olanların alanlarında veya eğitim bilimleri alanında olup olmadığı yönünde yaşanabilecek tereddütler, öncelikle başvuruda bulunanlar tarafından lisansüstü öğrenimin yapıldığı ilgili yükseköğretim kurumundan alınacak belgelerle giderilecektir. Adaylar tarafından sonuçlandırılması mümkün olmayan durumlarda ise bu işlemler valiliklerce sonuçlandırılacaktır. Bu konuya ilişkin olarak Millî Eğitim Bakanlığına hiçbir şekilde görüş sorulmayacaktır.

1.12. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olup Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görev yapan adaylar, elektronik değerlendirme formuna T.C. Kimlik Numarası yerine İLSİS özlük modülünde kendilerine verilmiş olan geçici T.C. Kimlik Numaraları ile giriş yapabileceklerdir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olup, özel öğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen olarak görev yapan adaylar, geçici T.C. Kimlik Numarası almak üzere değerlendirme formlarına onay verecek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine nüfus cüzdanları ile başvuracaklardır.

1.13. Millî Eğitim Bakanlığında görevli adayların İLSİS veri tabanında kayıtlı bazı bilgileri otomatik olarak ekrana gelecektir. Veri tabanında eksik ve yanlış bilgileri bulunan adaylar, eğitim kurumu müdürlükleri veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvurarak bilgilerini güncelletebileceklerdir.

Bunlardan, 30 Eylül 2005 tarihinden sonra çeşitli nedenlerle soyadları değişen veya T.C. Kimlik Numarası yanlış olmasından dolayı değerlendirme formu ekranına ?En son 30 Eylül 2005 tarihli alan bilgisi bulunamadı!? uyarısı çıkan adaylar bu bilgilerini düzelttirmek için ilçe/il millî eğitim müdürlüklerine başvuracaklardır. İl millî eğitim müdürlükleri bu kişilerin dilekçe ekindeki bilgi düzeltme isteklerini inceleyip, değerlendirerek düzeltemediklerini Personel Genel Müdürlüğüne bildirecek ve düzeltme işlemini yaptıracaklardır. Adayların doğrudan Bakanlığa gönderdikleri düzeltme istekleri yerine getirilmeyecektir.

Özel öğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adayların elektronik başvuru formunda kimlik bilgileri dışındaki bilgi alanları boş olacaktır. Adaylar boş olan alanlara bilgilerini gireceklerdir. Nüfus bilgilerinde yanlışlık olan adaylar, nüfus müdürlüklerine başvurarak bilgilerini düzelttirecekler ve düzeltilen bilgiler doğrultusunda giriş yapacaklardır.

1.14. Bu Kılavuzda geçen ?başvuru süresinin son günü? ifadesinden ?30 Eylül 2005? tarihi anlaşılacaktır. Öğretmenlik alan bilgileri, öğrenim durumu bilgileri, kıdem (hizmet süresi) bilgileri ve sicil (iş başarımı) bilgileri 30 Eylül 2005 tarihi son gün olarak esas alınarak değerlendirilecektir.

Hizmet içi eğitim ve etkinlik (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) bilgilerinin değerlendirmesinde ise değerlendirme başvurusunun ilk günü olan ?01 Eylül 2006? tarihi son gün olarak esas alınacaktır.

Elektronik değerlendirme formu öğrenim durumu bilgileri seçeneklerinde yer alan yüksek lisans (muafiyet dışı) ve doktora (muafiyet dışı) ifadelerinden;
? Alanı ve eğitim bilimleri alanı dışında tamamlanan tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimleri,
? Alanı veya eğitim bilimleri alanında yapılan tezsiz yüksek lisans öğrenimleri anlaşılacaktır.

Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı ile alanı ve eğitim bilimleri alanı dışında yapılan tezsiz yüksek lisans öğrenimleri bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

1.15. Yurtdışında görev yapmakta olanlar, kendilerince veya vekâlet verdikleri kişilerce yürütülmek ve doğrudan kadrolarının bulunduğu kurumdan başlanılmak üzere değerlendirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

Gerekli şartları taşıyanlardan aylıksız izinde olanlar ile başka ilde veya diğer kurumlarda geçici olarak görevlendirilenler de istemeleri halinde vekâlet yoluyla aynı süreci izleyebileceklerdir.

Bakanlığımızın doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı konumundaki kurumlarında görev yapan adayların okul/kurum, ilçe/il elektronik onay işlemleri, bu kurumların müdürlerince Kılavuzun 3.1. sırasının (b, c ve d) bölümleri dikkate alınarak yapılacaktır. Söz konusu okul/kurum müdürleri, bu işlemleri yapabilmek için Personel Genel Müdürlüğünden kullanıcı adı ve şifre alacaklardır. Aldıkları yetki doğrultusunda adayların ve aday konumunda olmaları halinde kendilerinin değerlendirme formlarının elektronik onay işlemlerini yapacaklardır. Bu nedenle, belirtilen kurumlardaki adayların hiçbiri Bakanlığa yönlendirilmeyecektir.

1.16. Adaylar, bilgi almak üzere görev yapmakta oldukları il milli eğitim müdürlüğünün web sayfasında yayımlanacak olan öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmeye ilişkin il öğretmen değerlendirme komisyonuna ait iletişim telefonlarından bilgi alabileceklerdir.

2. UZMAN ÖĞRETMEN/BAŞÖĞRETMEN KONTENJANLARI
2.1. Uzman öğretmen ve başöğretmen kontenjanları sınavdan muaf olanlar ve olmayanlar bakımından alanlara ve kurumlara göre ayrı ayrı olmak üzere Ek-1 çizelgede gösterilmiştir.
2.2. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 5204 sayılı Kanun'la değişik 43'üncü maddesi gereğince; kurumlar bazında toplam serbest öğretmen kadro sayısı 5'in altında olan kurumlar için uzman öğretmen, 10'un altında olan kurumlar için ise başöğretmen kontenjanı verilemeyeceğinden, kurumlarda bu durumda olan alanlar bakımından kontenjan ayrılamamıştır.
Dolayısıyla bu alanlara Ek-1 çizelgede de yer verilmemiştir. Bu nedenle, bu konumda olan personelden, gerek KBYS'de başarılı olarak, gerekse sınavdan muaf olarak değerlendirmeye alınabilecek durumda olanlar değerlendirilmek üzere başvuruda bulunamayacaklardır.

2.3. Kurumların özellikleri itibarıyla;
a) Öğretmen sayısı alanlar itibarıyla kontenjan ayrılmasına yeterli olan alanlara kontenjan verilmiştir.
b) Öğretmen sayısının alanlar itibarıyla kontenjan ayrılmasına yeterli olmadığı durumlarda, öğretmen sayısı fazla olan alandan başlamak üzere değerlendirme sonucu alınan puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılacak sıralamaya göre, kurumun genel kontenjanı sınırlılığında ve her alan için bir olmak üzere kontenjan kullandırılabilecektir.
c) Öğretmen sayısı bazı alanlar itibarıyla kontenjan ayrılmasına yeterliyken, bazı alanlar bakımından yeterli olmayan kurumlarda, öncelikle öğretmen sayısı alanlar itibarıyla kontenjan ayrılmasına yeterli olan alanlara kontenjan kullandırılacaktır. Öğretmen sayısının kontenjan ayrılmasına yeterli olmadığı alanlarda ise öğretmen sayısı fazla olan alandan başlamak üzere değerlendirme sonucu alınan puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılacak sıralamaya göre, kurumun genel kontenjanı sınırlılığında ve her alan için bir olmak üzere kalan kontenjan kullandırılabilecektir.

3. DEĞERLENDİRME FORMUNUN DOLDURULMASI VE ONAYLAMA İŞLEMLERİ
3.1. Millî Eğitim Bakanlığı personeli bakımından
a) Adaylar tarafından yapılacak işlemler
1. Bu Kılavuzdaki tüm bilgileri dikkatlice okuyarak sahip oldukları belgelere göre http://personel.meb.gov.tr veya http://ilsis.meb.gov.tr adreslerinde bulunan değerlendirme formlarını dolduracaklardır.
2. Formlara işledikleri bilgilerden sonra doğruluğunu kontrol edip ?A, B, C, D Formları Rapor Yazdır? düğmesine basarak iki adet çıktı alacaklardır. Eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik onay işlemleri yapıldıktan sonra çıktı alınamayacaktır. Bu çıktı değerlendirme formlarının doldurulduğunu ifade etmekte olup, elektronik ortamda onaylama anlamına gelmemektedir.
3. Aldıkları çıktıları bir kez daha kontrol ettikten sonra imzalayarak birini ve giriş yaptıkları verilerle ilgili belgelerin aslı veya onaylı örneklerini (Aslına uygunluğunun onaylanma işlemi eğitim kurumu müdürü veya en az şef düzeyinde unvana sahip personel tarafından gerçekleştirilecektir.) kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
4. Değerlendirme formu eğitim kurumu müdürlüğünce reddedilen adaylar, reddedilme nedenlerini ortadan kaldıracak şekilde değerlendirme formlarını yeniden doldurup iki adet çıktı alarak imzaladıktan sonra birini eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İlçe ve il millî eğitim müdürlüklerince reddedilme durumlarında da aynı süreç izlenecektir.
5. Adayların, değerlendirme formlarının onaylanıp onaylanmadığını internet ortamında her aşamada takip etmeleri zorunludur.

b) Eğitim kurumu müdürlüklerince yapılacak işlemler
1. Adaylar tarafından kendilerine teslim edilen bilgi ve belgeleri esas alarak ekrandaki verileri kontrol edeceklerdir.
2. Adaylar tarafından alınmış, imzalanmış ve kendilerine teslim edilmiş olan çıktı (A, B, C, D Formları çıktısı) ile yaptıkları değerlendirme sonucu aynı ise elektronik ortamda onaylama işlemini tamamlayıp çıktıdaki kendilerine ait bölümü imzalayacaklardır.
3. İlgili bilgi ve belgeler üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda farklılık ortaya çıkması halinde, değerlendirme formu onay ekranından nedeni de belirtilerek reddedilecek ve adaydaki mevcut form çıktısı imha edilerek adayın formu yeniden doldurması istenecektir.
4. Bu işlem değerlendirme formlarının eğitim kurumu müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanıp çıktının imzalanmasına kadar aynı şekilde devam ettirilecektir.
5. Onaylamış oldukları değerlendirme formu çıktısı/çıktıları ile değerlendirme formlarına ilişkin bilgi ve belgeleri ilçe/il millî eğitim müdürlüğüne süresi içinde teslim edeceklerdir.
6. Değerlendirme formlarına ilişkin bilgi ve belgeler ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince incelenip değerlendirildikten sonra eğitim kurumu müdürlüklerine iade edilecektir. Söz konusu belgeler, eğitim kurumu müdürlüklerince, yargıya konu olanlar bakımından yargının sonuçlandığı tarihe kadar, diğerleri bakımından ise bir dahaki öğretmenlik kariyer basamakları sınavı başvurusunun son gününe kadar saklanacaktır. Bu tarihten sonra adaylara istemeleri halinde belgeleri iade edeceklerdir.
7. Eğitim kurumu müdürlüğü görevini yürütmekte olan adaylar, kendilerine ilişkin değerlendirme formunun doldurulması ve onaylama aşamalarında da aynı işlemleri yapacaklardır.

c) İlçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak işlemler
1. Eğitim kurumu müdürlükleri tarafından kendilerine teslim edilen bilgi ve belgeleri esas alarak adayların ekrandaki verilerini kontrol edeceklerdir.
2. Sicil dosyaları ilçe millî eğitim müdürlüğünde tutulan adayların sicil bilgilerini kontrol edip, eksik varsa onay ekranındaki sicil bilgileri bölümüne işleyerek ?Sicil Puanı Bilgileri Doğrudur? bölümünü işaretleyeceklerdir.
3. Adaylar tarafından imzalanmış ve eğitim kurumu müdürlüğü tarafından onaylanarak imzalanmış değerlendirme formu çıktılarını değerlendirerek elektronik ortamda onaylama işlemini tamamlayıp kendilerine ait bölümü imzalayacaklardır. Değerlendirme sonucunda bir farklılık ortaya çıkması halinde ise değerlendirme formunu onay ekranından reddedip, mevcut form çıktılarını imha edeceklerdir.
4. Bu işlem değerlendirme formlarının ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanıp çıktının imzalanmasına kadar aynı şekilde devam ettirilecektir.
5. İncelenip değerlendirilen bilgi ve belgeleri eğitim kurumu müdürlüklerine iade edeceklerdir.
6. Adaylar tarafından imzalanmış ve eğitim kurumu müdürlüğü ile taraflarınca onaylanarak imzalanmış değerlendirme formu çıktılarını il millî eğitim müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

d) İl millî eğitim müdürlüklerince yapılacak işlemler
1. İlçe millî eğitim müdürlükleri tarafından kendilerine teslim edilen değerlendirme formu çıktılarını esas alarak adayların ekrandaki verilerini kontrol edeceklerdir. İhtiyaç duyulması halinde ilgili belgeleri eğitim kurumu müdürlüklerinden/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden isteyebileceklerdir. Tereddüde düşülen durumlarda il öğretmen değerlendirme komisyonunun kararı doğrultusunda işlem yapacaklardır.
2. Sicil dosyaları il millî eğitim müdürlüğünde tutulan adayların sicil bilgilerini kontrol edip, eksik varsa onay ekranındaki sicil bilgileri bölümüne işleyerek ?Sicil Puanı Bilgileri Doğrudur? bölümünü işaretleyeceklerdir.
3. Adaylar tarafından imzalanmış ve eğitim kurumu müdürlüğü ile ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından onaylanıp imzalanmış değerlendirme formu çıktılarını değerlendirerek elektronik ortamda onaylama işlemini tamamlayıp kendilerine ait bölümü imzalayacaklardır. Değerlendirme sonucunda bir farklılık ortaya çıkması halinde ise değerlendirme formunu onay
ekranından reddedip, mevcut form çıktılarını imha edeceklerdir.
4. Bu işlem değerlendirme formunun il millî eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanıp çıktının imzalanmasına kadar aynı şekilde devam ettirilecektir.
5. Adaylar tarafından imzalanmış ve eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ile taraflarınca da onaylanarak imzalanmış değerlendirme formu çıktılarını, yargıya konu olanlar bakımından yargının sonuçlandığı tarihe kadar, diğerleri bakımından ise bir dahaki öğretmenlik kariyer basamakları sınavı başvurusunun son gününe kadar saklayacaklardır.

3.2. Özel öğretim kurumları personeli bakımından
a) Adaylar tarafından yapılacak işlemler
1. Bu Kılavuzdaki tüm bilgileri dikkatlice okuyarak sahip oldukları belgelere göre http://personel.meb.gov.tr veya http://ilsis.meb.gov.tr adreslerinde bulunan değerlendirme formlarını dolduracaklardır.
2. Değerlendirme formlarını onaylatacakları il/ilçe olarak, görev yapmakta oldukları özel öğretim kurumunun bağlı olduğu il ve ilçeleri seçeceklerdir.
3. Formlara işledikleri bilgilerden sonra doğruluğunu kontrol edip ?A, B, C, D Formları Rapor Yazdır? düğmesine basarak iki adet çıktı alacaklardır. Bu çıktı değerlendirme formlarının doldurulduğunu ifade etmekte olup, elektronik ortamda onaylama anlamına gelmemektedir.
4. Aldıkları çıktıları bir kez daha kontrol ettikten sonra imzalayarak birini ve giriş yaptıkları verilerle ilgili belgelerin aslı veya onaylı örneklerini (Aslına uygunluğunun onaylanma işlemi eğitim kurumu müdürü veya en az şef düzeyinde unvana sahip personel tarafından gerçekleştirilecektir.) görev yaptıkları özel öğretim kurumu müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
5. Değerlendirme formu ilçe/il milli eğitim müdürlüğünce reddedilen adaylar, reddedilme nedenlerini ortadan kaldıracak şekilde değerlendirme formlarını yeniden doldurup iki adet çıktı alarak imzaladıktan sonra birini özel öğretim kurumu müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
6. Adayların, değerlendirme formlarının onaylanıp onaylanmadığını internet ortamında her aşamada takip etmeleri zorunludur.
b) Özel öğretim kurumu müdürlüklerince yapılacak işlemler
1.Adaylar tarafından kendilerine teslim edilen bilgi ve belgeleri esas alarak ekrandaki verileri kontrol edeceklerdir.
2. Adaylar tarafından alınmış, imzalanmış ve kendilerine teslim edilmiş olan çıktı (A, B, C, D Formları çıktısı) ile yaptıkları değerlendirme sonucu aynı ise çıktıdaki kendilerine ait bölümü imzalayacaklardır.
3. İlgili bilgi ve belgeler üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda farklılık ortaya çıkması halinde, aday tarafından seçilmiş olan ilçe/il millî eğitim müdürlüğünce onay ekranından nedeni de belirtilerek reddedilecek, adayın formu yeniden doldurması istenip mevcut form çıktısı imha edilecektir.
4. Bu işlem değerlendirme formunun ilçe/il millî eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanıp çıktıların imzalanmasına kadar aynı şekilde devam ettirilecektir.
5. İmzalamış oldukları değerlendirme formu çıktısı/çıktıları ile değerlendirme formlarına ilişkin bilgi ve belgeleri ilçe/il millî eğitim müdürlüğüne süresi içinde teslim edeceklerdir.
6. Değerlendirme formlarına ilişkin bilgi ve belgeler ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince incelenip değerlendirildikten sonra özel öğretim kurumu müdürlüklerine iade edilecektir. Söz konusu belgeler, özel öğretim kurumu müdürlüklerince, yargıya konu olanlar bakımından yargının sonuçlandığı tarihe kadar, diğerleri bakımından ise bir dahaki öğretmenlik kariyer basamakları sınavı başvurusunun son gününe kadar saklanacaktır. Bu tarihten sonra adaylara istemeleri halinde belgeleri iade edilebilecektir.
7. Özel öğretim kurumu müdürlüğü görevini yürütmekte olan adaylar, kendilerine ilişkin değerlendirme formunun doldurulması ve onaylama aşamalarında da aynı işlemleri yapacaklardır.
c) İlçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak işlemler
1.Özel öğretim kurumu müdürlükleri tarafından kendilerine teslim edilen bilgi ve belgeleri esas alarak adayların ekrandaki verilerini kontrol edeceklerdir.
2. Sicil dosyaları ilçe millî eğitim müdürlüğünde tutulan adayların sicil bilgilerini kontrol edip, eksik varsa onay ekranındaki sicil bilgileri bölümüne işleyerek ?Sicil Puanı Bilgileri Doğrudur? bölümünü işaretleyeceklerdir.
3. Adaylar ve özel öğretim kurumu müdürlükleri tarafından imzalanmış olan değerlendirme formu çıktılarını değerlendirerek elektronik ortamda onaylama işlemini tamamlayıp kendilerine ait bölümü imzalayacaklardır. Değerlendirme sonucunda bir farklılık ortaya çıkması halinde ise değerlendirme formunu onay ekranından reddedip, mevcut form çıktılarını imha edeceklerdir.
4. Bu işlem değerlendirme formlarının ilçe/il millî eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanıp çıktıların imzalanmasına kadar aynı şekilde devam ettirilecektir.
5. İncelenip değerlendirilen bilgi ve belgeleri özel öğretim kurumu müdürlüklerine iade edeceklerdir.
6. Adaylar ve özel öğretim kurumu müdürlüklerince imzalanmış, taraflarınca da onaylanarak imzalanmış değerlendirme formu çıktılarını il millî eğitim müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

d) İl millî eğitim müdürlüklerince yapılacak işlemler
1. İlçe millî eğitim müdürlükleri tarafından kendilerine teslim edilen değerlendirme formu çıktılarını esas alarak adayların ekrandaki verilerini kontrol edeceklerdir. İhtiyaç duyulması halinde ilgili belgeleri özel öğretim kurumu müdürlüklerinden/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden isteyebileceklerdir. Tereddüde düşülen durumlarda il öğretmen değerlendirme komisyonunun kararı doğrultusunda işlem yapacaklardır.
2. Sicil dosyaları il millî eğitim müdürlüğünde tutulan adayların sicil bilgilerini kontrol edip, eksik varsa onay ekranındaki sicil bilgileri bölümüne işleyerek ?Sicil Puanı Bilgileri Doğrudur? bölümünü işaretleyeceklerdir.
3. Adaylar ve özel öğretim kurumu müdürlüklerince imzalanmış, ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından onaylanıp imzalanmış değerlendirme formu çıktılarını değerlendirerek elektronik ortamda onaylama işlemini tamamlayıp kendilerine ait bölümü imzalayacaklardır.
Değerlendirme sonucunda bir farklılık ortaya çıkması halinde ise değerlendirme formunu onay ekranından reddedip mevcut form çıktılarını imha edeceklerdir.
4. Bu işlem değerlendirme formunun il millî eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanıp çıktının imzalanmasına kadar aynı şekilde devam ettirilecektir.
5. Adaylar ve özel öğretim kurumu müdürlüklerince imzalanmış, ilçe millî eğitim müdürlüğü ile taraflarınca da onaylanarak imzalanmış değerlendirme formu çıktılarını, yargıya konu olanlar bakımından yargının sonuçlandığı tarihe kadar, diğerleri bakımından ise bir dahaki öğretmenlik kariyer basamakları sınavı başvurusunun son gününe kadar saklayacaklardır.
3.3. Diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli bakımından
a) Adaylar tarafından yapılacak işlemler
1. Bu Kılavuzdaki tüm bilgileri dikkatlice okuyarak sahip oldukları belgelere göre http://personel.meb.gov.tr veya http://ilsis.meb.gov.tr adreslerinde bulunan değerlendirme formlarını dolduracaklardır.
2. Değerlendirme formlarını onaylatacakları il/ilçe olarak, görev yapmakta oldukları kurumun bulunduğu il ve ilçeleri seçeceklerdir.
3. Formlara işledikleri bilgilerden sonra doğruluğunu kontrol edip ?A, B, C, D Formları Rapor Yazdır? düğmesine basarak iki adet çıktı alacaklardır. Bu çıktı değerlendirme formlarının doldurulduğunu ifade etmekte olup, elektronik ortamda onaylama anlamına gelmemektedir.
4. Aldıkları çıktıları bir kez daha kontrol ettikten sonra imzalayarak birini ve giriş yaptıkları verilerle ilgili belgelerin aslı veya onaylı örneklerini (Aslına uygunluğunun onaylanma işlemi eğitim kurumu müdürü veya en az şef düzeyinde unvana sahip personel tarafından gerçekleştirilecektir.) kadrolarının bulunduğu kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
5. Değerlendirme formu ilçe/il milli eğitim müdürlüğünce reddedilen adaylar, reddedilme nedenlerini ortadan kaldıracak şekilde değerlendirme formlarını yeniden doldurup iki adet çıktı alarak imzaladıktan sonra birini kadrolarının bulunduğu kurum müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
6. Adayların, değerlendirme formlarının onaylanıp onaylanmadığını internet ortamında her aşamada takip etmeleri zorunludur.
b) Kurum müdürlüklerince yapılacak işlemler
1.Adaylar tarafından kendilerine teslim edilen bilgi ve belgeleri esas alarak ekrandaki verileri kontrol edeceklerdir.
2. Adaylar tarafından alınmış, imzalanmış ve kendilerine teslim edilmiş olan çıktı (A, B, C, D Formları çıktısı) ile yaptıkları değerlendirme sonucu aynı ise çıktıdaki kendilerine ait bölümü imzalayacaklardır.
3. İlgili bilgi ve belgeler üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda farklılık ortaya çıkması halinde, aday tarafından seçilmiş olan ilçe/il millî eğitim müdürlüğünce onay ekranından nedeni de belirtilerek reddedilecek, adayın formu yeniden doldurması istenip mevcut form çıktısı imha edilecektir.
4. Bu işlem değerlendirme formunun ilçe/il millî eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanıp çıktıların imzalanmasına kadar aynı şekilde devam ettirilecektir.
5. İmzalamış oldukları değerlendirme formu çıktısı/çıktıları ile değerlendirme formlarına ilişkin bilgi ve belgeleri ilçe/il millî eğitim müdürlüğüne süresi içinde teslim edeceklerdir.
6. Değerlendirme formlarına ilişkin bilgi ve belgeler ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince incelenip değerlendirildikten sonra kurum müdürlüklerine iade edilecektir. Söz konusu belgeler, kurum müdürlüklerince, yargıya konu olanlar bakımından yargının sonuçlandığı tarihe kadar, diğerleri bakımından ise bir dahaki öğretmenlik kariyer basamakları sınavı başvurusunun son gününe kadar saklanacaktır. Bu tarihten sonra adaylara istemeleri halinde belgeleri iade edilebilecektir.
7. Kurum müdürlüğü görevini yürütmekte olan adaylar, kendilerine ilişkin değerlendirme formunun doldurulması ve onaylama aşamalarında da aynı işlemleri yapacaklardır.
8. Adayların bağlı bulunduğu kurum veya kuruluşun belirleyeceği usuller çerçevesinde, adaylara ilişkin sicil bilgilerini resmi yazı ekinde getirecek ve ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince elektronik ortama işlenmesini sağlayacaklardır.
c) İlçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak işlemler
1. Kurum müdürlükleri tarafından kendilerine teslim edilen bilgi ve belgeleri esas alarak adayların ekrandaki verilerini kontrol edeceklerdir.
2. Kurum müdürlüklerince resmi yazı ekinde sicil bilgileri kendilerine ulaştırılan adayların sicil bilgilerini onay ekranındaki sicil bilgileri bölümüne işleyerek ?Sicil Puanı Bilgileri Doğrudur? bölümünü işaretleyeceklerdir.
3. Adaylar ve kurum müdürlükleri tarafından imzalanmış olan değerlendirme formu çıktılarını değerlendirerek elektronik ortamda onaylama işlemini tamamlayıp, kendilerine ait bölümü imzalayacaklardır. Değerlendirme sonucunda bir farklılık ortaya çıkması halinde ise değerlendirme formunu onay ekranından reddedip, mevcut form çıktılarını imha edeceklerdir.
4. Bu işlem değerlendirme formlarının ilçe/il millî eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanıp çıktıların imzalanmasına kadar aynı şekilde devam ettirilecektir.
5. İncelenip değerlendirilen bilgi ve belgeleri kurum müdürlüklerine iade edeceklerdir.
6. Adaylar ve kurum müdürlüklerince imzalanmış, taraflarınca da onaylanarak imzalanmış değerlendirme formu çıktılarını il millî eğitim müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
d) İl millî eğitim müdürlüklerince yapılacak işlemler
1. İlçe millî eğitim müdürlükleri tarafından kendilerine teslim edilen değerlendirme formu çıktılarını esas alarak adayların ekrandaki verilerini kontrol edeceklerdir. İhtiyaç duyulması halinde ilgili belgeleri kurum müdürlüklerinden/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden isteyebileceklerdir. Tereddüde düşülen durumlarda il öğretmen değerlendirme komisyonunun kararı doğrultusunda işlem yapacaklardır.
2. Kurum müdürlüklerince resmi yazı ekinde sicil bilgileri kendilerine ulaştırılan adayların sicil bilgilerini onay ekranındaki sicil bilgileri bölümüne işleyerek ?Sicil Puanı Bilgileri Doğrudur? bölümünü işaretleyeceklerdir.
3. Adaylar ve kurum müdürlüklerince imzalanmış, ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından onaylanıp imzalanmış değerlendirme formu çıktılarını değerlendirerek elektronik ortamda onaylama işlemini tamamlayıp kendilerine ait bölümü imzalayacaklardır. Değerlendirme sonucunda bir farklılık ortaya çıkması halinde ise değerlendirme formunu onay ekranından reddedip mevcut form çıktılarını imha edeceklerdir.
4. Bu işlem değerlendirme formunun il millî eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanıp çıktının imzalanmasına kadar aynı şekilde devam ettirilecektir.
5. Adaylar ve kurum müdürlüklerince imzalanmış, ilçe millî eğitim müdürlüğü ile taraflarınca da onaylanarak imzalanmış değerlendirme formu çıktılarını, yargıya konu olanlar bakımından yargının sonuçlandığı tarihe kadar, diğerleri bakımından ise bir dahaki öğretmenlik kariyer basamakları sınavı başvurusunun son gününe kadar saklayacaklardır.

4. İL ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNCA YAPILACAK İŞLEMLER
1. Değerlendirmeye ilişkin işlem süreci belirli tarihler arasında sonuçlandırılmak durumunda olduğundan, bu dönemde sürekli olarak sürecin içinde olacaklardır.
2. Kendilerine ulaşan tereddütleri objektif olarak değerlendirerek mümkün olan en kısa sürede gidereceklerdir.
3. Çözüm getiremedikleri durumlarda konuya ilişkin kendi görüşlerine mutlaka yer vermek suretiyle Merkez Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun görüşüne başvuruda bulunabileceklerdir.
4. Kurum, başvuru türleri ve alanlara göre ayrı ayrı olmak üzere il başarı sıralaması çizelgesinin düzenlenmesini sağlayarak, söz konusu çizelgeleri onaylayacaklardır.
5. Öğretmenlik kariyer basamaklarında sınav şartına bağlı ve sınav şartından muaf olarak yükseleceklere ilişkin değerlendirme formları ve eklerini gerek görürlerse inceleyip değerlendireceklerdir.

5. DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ
5.1. Değerlendirme ölçüt ve puan değerleri şunlardır
a) Lisans öncesi veya lisans mezunu öğretmenler ile alanı ve eğitim bilimleri alanı dışında yüksek lisans ya da doktora öğrenimini tamamlayan öğretmenler için değerlendirme; kıdem, eğitim, etkinlikler, sicil ve sınav ölçütlerine göre 100 puan üzerinden yapılacaktır.
Değerlendirme puanının %10'unu kıdem, %20'sini eğitim (hizmet içi, lisansüstü), %10'unu etkinlikler, %10'unu sicil ve %50'sini de sınav puanı oluşturacaktır.

b) Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans ya da doktora öğrenimini tamamlayan öğretmenler için değerlendirme; kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler ve sicil ölçütlerine göre 100 puan üzerinden yapılacaktır. Değerlendirme puanının %20'sini kıdem, %40'ını hizmet içi eğitim, %20'sini etkinlikler ve %20'sini de sicil puanı oluşturacaktır.

5.2. Değerlendirme formlarının doldurulması
Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği eki ?Ek?1 Öğretmen/Uzman Öğretmen Değerlendirme Çizelgesi? esas alınarak hazırlanan elektronik değerlendirme formlarının doldurulmasında aşağıdaki açıklamalar dikkate alınacaktır.

5.2.1. Kıdem/Hizmet bilgileri
Değerlendirme formlarında yer alan toplam kıdem/hizmet süreleri alanı, 30 Eylül 2005 tarihi esas alınarak ve bu Kılavuzun 1.3. sırasının (a ve b) bölümleri dikkate alınarak yapılacak hesaplama sonucuna göre doldurulacaktır. Hizmet süresinin hesaplanmasında takvim yılı değil, değerlendirmeye esas tutulacak hizmetlerin başlangıç tarihi itibarıyla bitirilen hizmet yılları esas alınacaktır. Değerlendirmeye alınacak her bir hizmet yılı; 20 yıla kadar (20'nci yıl dâhil) 4 puan, 21 yıldan 30 yıla kadar (30'uncu yıl dâhil) ise 2 puan olarak değerlendirilecektir. Toplam kıdem puanının sınava girenler bakımından %10'u, sınavdan muaf olanlar bakımından %20'si değerlendirmede esas alınacaktır.

5.2.2. Eğitim bilgileri (hizmet içi eğitim, lisansüstü eğitim)
Hizmet içi eğitim etkinlikleri ve lisansüstü eğitim bilgileri olmak üzere iki başlıktan oluşan bu bölüm, sınavdan 60 ve üzerinde puan alan adaylar tarafından doldurulacaktır.

a) Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde; Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ve valiliklerce düzenlenenler sınırlılığında olmak üzere, kursiyer olarak katılınan hizmet içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlik kariyer basamaklarında değerlendirilme esasları şunlardır:

1. Değişik tarihlerde ve farklı sürelerde hizmet içi eğitim etkinliklerine katılan öğretmenlerin kredi puanları her bir etkinlik için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

2. Yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim etkinliklerinin her 6 saati bir kredi puanı karşılığında değerlendirilerek, bu etkinliklerin toplam kredi puanı bulunacaktır.

Yönetmeliğin geçici 2'nci maddesi uyarınca Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 13 Ağustos 2005 tarihinden önce tamamlanmış bulunan hizmet içi eğitim etkinliklerinin bir haftası, 5 kredi puanı karşılığında değerlendirilecektir. Bu belgelerde aynı zamanda tarih ve saatin ayrı ayrı belirtilmesi farklı bir değerlendirme yapılmasını gerektirmeyecektir.

3. Öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon almamış olan öğretmenlerin pedagojik formasyon eğitimi, aday öğretmenlerin temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitimleri, alan değişikliğine esas olmak üzere yapılan hizmet içi eğitim etkinlikleri ile Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenenler dışındaki hizmet içi eğitim etkinlikleri için hiçbir şekilde kredi puanı verilmeyecektir.

4. Hizmet içi eğitim etkinliklerinin toplam kredi puanı hiçbir şekilde 50 puanı geçmeyecektir.

b) Sınavdan 60 ve üzerinde puan alan adaylar tarafından doldurulacak olan lisansüstü eğitime ilişkin değerlendirilme esasları şunlardır:

1. Alanı ve eğitim bilimleri alanı dışında doktora eğitimi için 50 puan hesaplanacaktır.
2. Alanı ve eğitim bilimleri alanı dışında tezli yüksek lisans eğitimi için 30 puan hesaplanacaktır.
3. Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı dışında olmak üzere, alanında veya eğitim bilimleri alanında yapılan tezsiz yüksek lisans eğitimi için ise 20 puan hesaplanacaktır. Bu bağlamda, gerek orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı, gerekse alanı ve eğitim bilimleri alanı dışında yapılan tezsiz yüksek lisans eğitimi için her hangi bir puan verilmeyecektir.

4. Adayların, bu durumlara uygun belgeleri varsa lisansüstü eğitim ile ilgili alandaki seçeneklerden yalnızca birini doldurmaları gerekmektedir.

Toplam eğitim puanının (hizmet içi eğitim, lisansüstü eğitim) %20'si değerlendirmeye alınacaktır.

5.2.3. Hizmet içi eğitim bilgileri
Hizmet içi eğitim bilgileri sadece sınavdan muaf olarak değerlendirilecek adaylar tarafından doldurulacaktır.
Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde; Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ve valiliklerce düzenlenenler sınırlılığında olmak üzere, kursiyer olarak katılınan hizmet içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlik kariyer basamaklarında değerlendirilme esasları şunlardır:

a) Değişik tarihlerde ve farklı sürelerde hizmet içi eğitim etkinliklerine katılan öğretmenlerinkredi puanları her bir etkinlik için ayrı ayrı hesaplanacaktır.
b) Yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim etkinliklerinin her 6 saati bir kredi puanı karşılığında değerlendirilerek, bu etkinliklerin toplam kredi puanı bulunacaktır.
Yönetmeliğin geçici 2'nci maddesi uyarınca Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 13 Ağustos 2005 tarihinden önce tamamlanmış bulunan hizmet içi eğitim etkinliklerinin bir haftası, 5 kredi puanı karşılığında değerlendirilecektir. Bu belgelerde aynı zamanda tarih ve saatin ayrı ayrı belirtilmesi farklı bir değerlendirme yapılmasını gerektirmeyecektir.
c) Öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon almamış olan öğretmenlerin pedagojik formasyon eğitimi, aday öğretmenlerin temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitimleri, alan değişikliğine esas olmak üzere yapılan hizmet içi eğitim etkinlikleri ile Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenenler dışındaki hizmet içi eğitim etkinlikleri için hiçbir şekilde kredi puanı verilmeyecektir.
d) Hizmet içi eğitim etkinliklerinin toplam kredi puanı hiçbir şekilde 100 puanı geçmeyecek ve toplam hizmet içi eğitim etkinlikleri puanının %40'ı değerlendirmeye alınacaktır.

5.2.4. Etkinlik bilgileri (bilimsel, kültürel, sanatsal sportif)
a) Değerlendirmeye alınacak olan etkinlik bilgilerinin tamamı değerlendirme formlarındaki açıklamalara göre doldurulacak ve etkinliklerle ilgili onaylı belgeler sunulacaktır.
b) Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlik alanlarından her birinden ayrı ayrı olmak üzere toplamda 25 puanı geçmemek üzere her bir etkinlik karşısındaki puan değeri üzerinden en fazla bir kez değerlendirilecektir.
c) Belgelendirilen etkinliklere ilişkin olarak elektronik değerlendirme formlarında yapılacak işaretleme sonucunda puan değerleri otomatik olarak değerlendirilip etkinlikler puanı hesaplanacaktır.
d) Sözü edilen dört etkinlik alanının ayrı ayrı puanı 25'in, toplamı 100 tam puanın üstünde olmayacaktır.
e) Kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler bağlamında öğretmenlerin takım çalışması, öğrencilerin ise bireysel ya da takım çalışması sonucunda aldıkları ödül ve derecelerle ilgili etkinliklerin planlama, yönlendirme ve denetleme sürecinde yer alan okul yöneticilerine de, onaylı belgeleri sunmaları kaydıyla bu tür ödül ve dereceler karşılığında puan verilecektir.
f) Değerlendirme formlarının etkinlik bilgileri çizelgeleri altında belirtilen açıklamalara uygun olmadan veya onay alınmadan yapılmasına karşın sonucunda teşekkür, takdirname, ödül ve benzeri belge alınan etkinlikler, bu belgelere dayalı olarak değerlendirilmeyecektir.
Toplam etkinlikler puanının sınava girenler bakımından %10'u, sınavdan muaf olanlar bakımından %20'si değerlendirmede esas alınacaktır.

5.2.5. Sicil bilgileri
Onay ekranlarındaki sicil bilgileri bölümünün doldurulmasında dikkate alınacak hususlar şunlardır:

a) Son üç yılın sicil raporlarının belirlenmesinde son yıl olarak 2004 yılı esas alınacaktır. Herhangi bir nedenle bazı yıllara ilişkin sicil raporları bulunmayanların son üç yıllık sicil raporlarına ulaşıncaya kadar bu yıldan (2004 yılı) başlanarak üç yıllık sicil notuna ulaşılıncaya kadar geriye doğru gidilecektir. Bu gidişte var olan sicil notları değerlendirilecek ve sicil notu olmasına rağmen sicil notunun düşük olması ve benzeri nedenlerle değerlendirmeye alınmaktan imtina edilmesi durumunda sorumluları hakkında gerekli yasal süreç uygulanacaktır.

b) Herhangi bir nedenle son üç yıllık sicil notuna ulaşılamayanlara bu kapsamda puan verilmeyecektir.

c) Son üç yıllık sicil notu ilgili birimlerce işlenen adayların sicil notu ortalamaları otomatik olarak hesaplanacaktır.

d) Millî Eğitim Bakanlığı personeli bakımından; adayların sicil bilgilerini işlemekten sicil dosyalarının tutulduğu birimler sorumludur. Özlük modülünde var olan sicil bilgileri otomatik olarak alınacaktır. Adayların sicil bilgilerinde eksiklik varsa yetkili birimlerdeki görevliler bu bilgileri sisteme zamanında işleyeceklerdir.

e) Özel öğretim kurumlarında görev yapan adaylar bakımından; sicil bilgileri hangi il/ilçede tutuluyorsa, o il/ilçenin özel öğretim kurumlarından sorumlu birimlerce sicil bilgileri hazırlanacaktır. Bu bilgilerin, yetkili birimlerdeki görevlilerle işbirliği içerisinde onay ekranındaki sicil bilgileri bölümüne işlenmesi sağlanacaktır.

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylar bakımından; sicil bilgileri kurum müdürleri tarafından resmi yazı ekinde adayların değerlendirme formunu onaylatmak için işaretlediği ilçe/il millî eğitim müdürlüklerine getirilecek, yetkililerce onay ekranlarındaki sicil bilgileri bölümüne işlenmesi sağlanacaktır.

Toplam sicil puanının sınava girenler bakımından %10'u, sınavdan muaf olanlar bakımından %20'si değerlendirmede esas alınacaktır.

5.3. Değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi
Değerlendirme sonuçları Millî Eğitim Bakanlığı ve özel öğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler bakımından elektronik ortamda duyurulacaktır.
5.4. Başarı sıralaması ve sertifikalar
Alanlara göre uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kontenjanına girecekler Türkiye geneli başarı sıralaması çizelgesine göre belirlenecektir. Başarı sıralaması sonucunda kontenjanın aşılmasına neden olacak şekilde puanların eşit olması durumunda, kontenjana girecek olanları belirlemek için sırasıyla sınav, eğitim, kıdem, etkinlikler ve sicil puan üstünlüğüne bakılacaktır.

Bu belirlemeye göre Bakanlığımız kadrolarında çalışan öğretmenlerden alanlarında ayrılan kontenjana en son sırada yerleşenlerin değerlendirme puanı esas alınarak özel öğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli öğretmenlerden de uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kullanmayı hak kazanacaklar, eş zamanlı olarak ve kurum türüne göre ayrı ayrı olmak üzere Türkiye geneli başarı sıralaması çizelgesi üzerinden belirlenecektir.

Özel öğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, Bakanlıktaki alanlardan farklı alanlarda görev yapmakta olan öğretmenlerden belirlenen kontenjana yerleştirileceklerin değerlendirme puanı, Bakanlık kadrolarında çalışan öğretmenlerden alanlarında ayrılan kontenjana en az puanla yerleşenlerin değerlendirme puanından daha az olamayacaktır.

Sertifikalar, Türkiye geneli başarı sıralaması sonuçlarının onayını izleyen 30 gün içinde düzenlenip gönderilecektir. Aslı ilgilisine verilen sertifikanın bir örneği de öğretmenlerin özlük dosyasına konacaktır.

6. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
Değerlendirme sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu Kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların değerlendirmeleri geçersiz sayılır. Değerlendirme sonunda bile olsa bu kurallara uymadığı belirlenen adayların değerlendirme sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

Kontenjan çizelgelerini görmek için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber