Torba kadroya atanmış olanlar, bir dereceden yararlanır mı?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Ocak 2016 00:10, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Torba kadroya atanmış olanlar, bir dereceden yararlanır mı?

Torba kadro gereğince 4, 3 ve 2 derecelere atanmış ve bu derecelerden maaş alan devlet memurları ilave dereceden faydalanabilirler mi?

2016-2017 yılına toplu sözleşmede yer alan hüküm şu şekildedir:

"(1) 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malüllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır." hükümleri yer almaktadır.

İlave derece ne zaman uygulanacak?

Bir Derece İlişkin Eski KHK'lar

2005 yılında yayımlanan 5289 sayılı Kanun

458 sayılı KHK ile verilen 1 dereceye dair düzenlemenin birinci fıkrası şu şekildedir:

"Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden (2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi olanlar dahil) 20/02/1979 tarihli 2182 sayılı, 19/02/1980 tarihli ve 2260 sayılı kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.."

Yukarıdaki madde metninden de görüleceği üzere kazanılmış hak aylıkları bir derece yükseltilmektedir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 68/B bendi uyarınca, torba kadro uygulaması yapılmakta ve bazı Devlet memurları müktesebi dışında 4, 3, 2 ve 1 inci derecelere atanabilmektedir. Ancak bu haktan faydalananların maaşları atandıkları kadrodan ödenmekte ancak kazanılmış hak aylık drece ve kademeleri mükteseplerinden ilerlemeye devam etmektedir.

458 sayılı Kanunun Hükmünde kararname ile Devlet memurlarına verilen ilave derece kazanılmış hak aylık derce ve kademelerine ilave edileceği açıktır. Bu hususta ihtilaf bulunmamaktadır.

68/B atamalarına ilişkin ayrıntılı yazılar için(Torba kadro bölümü)

Memur üç üst dereceye atanabilir mi?

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68 inci maddesinin B bendi uyarınca (Torba kadro gereğince) 4, 3 ve 2 derecelere atanmış ve bu derecelerden maaş alan devlet memurlarına ilave derece uygulaması kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine yapılır, maaş aldıkları 4, 3 ve 2 derecelere uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bu Habere Tepkiniz