Görevde Yüselme Taslağına İlişkin Değerlendirmeler- 2

Geçmiş dönemlerde bir kısım üst düzey kadrolar, görevde yükselme yönetmeliğini delebilmek amacıyla kullanılmıştır. Örneğin şube müdürlüğü kadrosuna sınavsız atama yapılamadığı için memur önce Daire Başkanlığına atanmakta, çok kısa bir sürede sonra da buradan alınarak sınavsız bir şekilde şube müdürlüğü kadrosuna atanabilmekteydi. Bu uygulamanın önüne geçebilmek için makam tazminatı öngörülen görevler dahil olmak üzere üst düzey kadrolarda ancak bir yıl boyunca çalışanların Yönetmelik hükümlerine tabi olmayacağı yönünde yeni bir düzenleme getirilmektedir.

Haber Giriş : 30 Mart 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Yönetmelik Taslağının İstisnalar başlıklı 3'üncü maddesinde şu hüküm yer almaktadır: "Makam tazminatı ödenmesi öngörülen görevlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesinde belirtilen istisnai memuriyetlerde, il müdürlüğü, birim başkanı ve yardımcılığı, belediye başkan yardımcılığı ve büyükşehir belediyelerinin daire başkanlığı görevlerinde fiilen en az bir yıl çalışmış olanlar ile Dışişleri Bakanlığı kadrolarında bulunan uzmanlar ile kanunlarla veya kanunların açıkça verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan tüzük veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık/stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlik sınavı/tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanan personelin 6 ncı maddede birinci ve ikinci grup olarak sayılan görevler ile 21 inci maddede belirtilen görevlere atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz."

Bu hükme göre,
1) Makam tazminatı ödenmesi öngörülen görevlerde,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 uncu maddesinde belirtilen istisnai memuriyetlerde,
3) İl müdürlüğü,
4) Birim başkanı ve yardımcılığı,
5) Belediye başkan yardımcılığı ve büyükşehir belediyelerinin daire başkanlığı görevlerinde,
fiilen en az bir yıl çalışmış olanlar ile

6) Dışişleri Bakanlığı kadrolarında bulunan uzmanlar
7) Kanunlarla veya kanunların açıkça verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan tüzük veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık/stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlik sınavı/tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanan personelin,

aşağıdaki görevlere atanabileceği belirtilmektedir.
- (Birinci Grup : İlçe müdürü, ilçe müftüsü, mal müdürü, nüfus müdürü, bucak müdürü, baş mühendis, şube müdürü, müdür ve müdür yardımcısı ile diğer unvanlı müdür ve müdür yardımcısı kadro ve pozisyonları./ İkinci Grup : Amir, bölge amiri, kısım amiri, amir yardımcısı, şef, denetleme şefi, kadastro şefi ile diğer unvanlı amir, amir yardımcısı ve şef (klinik şefi hariç) kadro ve pozisyonları.)
- (Birinci Grup : En az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından mezun olanların atanabileceği A.P.K. Uzmanı, eğitim uzmanı ve uzman görevleri/ İkinci Grup : En az lisans düzeyinde mesleki eğitim görmüş olma şartına bağlı olup, bu eğitim sonucunda kazanılan unvanlara ilişkin görevler/ Üçüncü Grup : En az ön lisans düzeyinde mesleki eğitim görmüş olma şartına bağlı olup, bu eğitim sonucunda kazanılan unvanlara ilişkin görevler/ Dördüncü Grup : En az ortaöğrenim düzeyinde mesleki eğitim görmüş olma şartına bağlı olup, bu eğitim sonucunda kazanılan unvanlara ilişkin görevler)

Ancak, 657 sayılı Kanunun ve 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre ek göstergelere hak kazanma süresi 6 ay ve bazı görevlerin makam tazminatındaki süresinin de 6 ay olduğu hususu gözönüne alındığında mevzuatta pararlellik sağlamak açısından 1 yıllık sürenin 6 ay olarak düzeltilmesi daha uygun olacaktır.

Diğer taraftan, madde hükmü gereğince Başbakanlık Müsteşarı dahi eğer bir yıl çalışmamış ise Yönetme

Bu Habere Tepkiniz