Görevde Yükselme Taslağına İlişkin Değerlendirmeler- 3

Yeni görevde yükselme taslağında görevde yükselme ile gelinecek kadrolara yapılacak atamalar ile unvan değişikliği mahiyetindeki atamalar arasında bir ayrışmaya gidilmektedir. Görevde Yükselme ile atama yapılacak kadrolar, birinci ve ikinci grup olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci grupta sayılan kadrolar için yine eğitim ve bu eğitim sonunda ÖSYM, MEB Ölçme ve Değerlendirme Merkezi ve Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak bir sınav öngörülmektedir.

Haber Giriş : 31 Mart 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Yönetmeliğe göre görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapılması öngörülen kadrolar şu şekildedir:
"Birinci Grup : İlçe müdürü, ilçe müftüsü, mal müdürü, nüfus müdürü, bucak müdürü, baş mühendis, şube müdürü, müdür ve müdür yardımcısı ile diğer unvanlı müdür ve müdür yardımcısı kadro ve pozisyonları.
İkinci Grup : Amir, bölge amiri, kısım amiri, amir yardımcısı, şef, denetleme şefi, kadastro şefi ile diğer unvanlı amir, amir yardımcısı ve şef (klinik şefi hariç) kadro ve pozisyonları."

Birinci ve ikinci grupta yer alan kadrolara atanabilmek için en az iki yıl atama yapılacak kurumda çalışmış olmak gerekmektedir. Bu uygulama ile görevde yükselmelerin kurum içinden sağlanmasının amaçlandığı görülmektedir.

Ayrıca, bir yenilik olarak, eğitim boyunca kurumlara, kursiyerler için 10 saatlik mazaret taktir edilebilmesi imkanı tanınmaktadır. Daha önce her bir kursiyerin yapılan tüm eğitime katılması gerekmekteydi. Ancak, yeni uygulamada 80 saatlik eğitim için 10 saatlik bir mazaret hakkı tanınmaktadır. Ancak, 11'inci maddede yer alan "kabul edilebilir mazaret" kavramı yerine "Kanunlarca öngörülen mazaret" kavramının kullanılması daha yerine ve mevzuata pararalellik açısından daha uygun olacaktır.

Keza görevde yükselme yapılacak kadrolara iki katından daha fazla başvuru yapılması halinde, adayların taslak ekinde yer alan değerlendirme formuna göre değerlendirmeye tabi tutulması öngörülmektedir. Değerlendirme notunun eşit olması halinde, sırasıyla sicil notu yüksek, yaşça küçük ve hizmeti fazla olana öncelik verilecektir.

Eğitime katılacaklara verilecek görevde yükselme eğitimi konuları ise şu şekildedir:
"Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde;
a) Birinci grupta sayılan görevler için; T.C. Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Devletin Temel Organları ), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik, Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,, Türkçe Dilbilgisi ve -yazışmayla ilgili kurallar, Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları, Planlama, Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri, Toplantı ve Zaman Yönetimi, Öncelikler Tespiti-Seçenekleri Değerlendirme ve Etkili Pratik Çözümler Geliştirme, Performans Yönetimi, Motivasyon Teknikleri,
b) İkinci grupta sayılan görevler için; T.C. Anayasası (Genel Esaslar, Temel Hak ve Ödevler, Devletin Temel Organları ), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulusal Güvenlik, Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat, Türkçe Dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar, Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları, Takım Çalışması, Sorumluluk Üstlenme,-Kaynakların Etkin Kullanımı,
konulan ile kurumlarınca belirlenecek görev alanlar ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda eğitim düzenlenir.
Kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuların eğitim konuları içerisindeki ağırlığı %50 olacak şekilde düzenlenir."

Getirilen bir diğer yenilik, sınav sonrasında üç ay içinde atama yapılması zorunluluğunun getirilmiş olmasıdır. Mevcut yönetmelikte bu tür bir hüküm yer alamdığından kurumlar istedikleri memurların sınavı kazanmamalarından dolayı atamaları geciktirebilmekteydi. Bu hüküm ile bu sorun çözümlenmektedir.

Bu Habere Tepkiniz