TSE'yi Etik Kuruluna Şikayet Ettik

TSE, 3 Kasım'da yayımladığı ilanla personel alımı yapacağını duyurmuştur. Ancak, TSE yayımladığı ilanda, KPSS sonuçlarını kullanma gereği duymamış, bunun yerine kendisinin yeni baştan yapacağı yazılı ve sözlü sınavları kullanacağını belirtmiştir. Kurum ayrıca, ilanı başka bir gazetede ve kendi WEB sitesinde yayımlamadığı gibi Resmi Gazetede yayımlatma yoluna da başvurmamıştır. TSE, bu tutumuyla etik ilkeleri memurlar.net'e göre ihlal etmiş olup, durumun tespiti amacıyla Kamu Görevlileri Etik Kuruluna başvurulmuştur. Etik Kurulun yaptığımız başvuru dilekçesini görmek için tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Kasım 2006 13:43, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU BAŞKANLIĞINA

Başvuru konusu: Türk Standartları Enstitüsü'nün KPSS'ye gerek duymaksızın ve başvuru imkanlarını kısıtlayacak şekilde personel alımı yoluna gitmesi.

Yayımlanan ilanın başvuru tarihleri: 3 Kasım'da memurlar.net'te yayımlanan ilana 15 Kasım 2006 tarihine kadar başvuru yapılabilmiştir.

Şikayet edilen: TSE Başkanı Kenan MALATYALI,

TSE Başken Vekili Arif PARMAKSIZ,

TSE Yönetim Kurulu Muhasip Ömer Faruk DOĞAN,

TSE Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim ÇAĞLAR,

TSE Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. İsmail Hakkı BİÇER,

Genel Sekreter Mustafa AĞUŞ

A-MEVZUAT HÜKÜMLERİ

1- 13/04/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin?

-?Dürüstlük ve tarafsızlık" başlıklı 9'uncu maddesinde "Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar.

Kamu görevlileri, takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar.

Kamu görevlileri, gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar, kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler."

-"Saygınlık ve güven" başlıklı 10'uncu maddesinde "Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar."

-"Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması" başlıklı 14'üncü maddesinde ise "Kamu görevlileri; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar, akraba, eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar.

..."

hükmü yer almaktadır.

B- AÇIKLAMALAR

1- KPSS sınavına 2006 yılında sadece 2,1 milyon aday katılmıştır. 2004 yılı sınav sonuçları da geçerli olduğundan, kamu personeli alımlarını takip eden 2,5 milyona yakın aday bulunmaktadır.

2- Türk Standartları Enstitüsü, 2006 yılı personel alımında KPSS sonuçlarını kullanma gereği duymamıştır. Kurum, KPSS'ye girenler arasından bir değerlendirme yapmak yerine, kendisinin yapacağı yeni bir sınavla alım yapmaya karar vermiştir.

3- TSE, KPSS sonuçlarını kullanmamakla ?akraba, eş, dost, hemşehri ve siyasal kayırmacılığı? imkan tanımıştır. ÖSYM tarafından yapılan KPSS yerleştirmelerinde adaylar sadece KPSS sınav puanına göre değerlendirilmekte olup, en adil ve eşitlikçi bu yöntemin tercih edilmemesi, istenmeyen ve arzu edilmeyen sonuçların doğmasına neden olacaktır. TSE'nin KPSS sonuçlarını kullanmama yönünde mevzuattan kaynaklanan bir düzenleme olması halinde dahi, takdir hakkının yeni bir yazılı ve sözlü sınav şeklinde kullanılması, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine aykırıdır.

4- Kurum personel alım ilanını sadece bir gazetede yayımlamıştır. Bunun dışında ne Resmi Gazete ne de kurumsal WEB sitesinden ilanın duyurulması yoluna gidilmemiştir.

5- Türk Standartları Enstitüsü, daha önce hatır gönül ilişkilerine göre personel aldığı gerekçesiyle Başbakanlık Teftiş Kurulunca uyarılmıştır. 5176 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi gereğince Kurulunuz her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilmekte olup, söz konusu Teftiş Kurulu Kararının, verilecek kararda değerlendirilebilmesi amacıyla, Başbakanlık Teftiş Kurulundan istenilmesini talep ediyorum.

C- TALEP

Türk Standartları Enstitüsü yöneticileri, başvuruları 15 Kasım 2006 tarihinde sona eren personel alım ilanında, 5176 sayılı Kanun ve buna dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelik hükümleri gereğince, etik ilkelere aykırı davranmışlardır.

Kurulunuzca yapılacak değerlendirme ile bu hususun tespiti ve Kanunun 5'inci maddesi gereğince Resmi Gazetede yayım yoluyla kamuoyuna teşhir edilmesi hususunda gereğini arz ederim.

16/11/2006

Meşrutiyet Cad. No: 23/11

Kızılay/ Ankara

EKLER

EK-1: Memurlar.net yayımlanan İlan

EK-2: Teftiş Kurulu soruşturmasına

dair medya haberi

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber