1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği

20 Kasım 2006 22:06
Yazdır
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FEN LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete : 10.1.1999/23579
Tebliğler Dergisi : ŞUBAT 1999/2497


Ek ve Değişiklikler:
1) 11.2.1999/23608 RG (MART 1999/2498 TD)
2) 7.9.2003/25222 RG (EKİM 2003/2553 TD)
3) 31.3.2004/25419 RG (TEMMUZ 2004/2562 TD)
4) 4.6.2004/25482 RG (TEMMUZ 2004/2562 TD)
5) 5.4.2005/25777 RG (NİSAN 2005/2571 TD)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, fen liselerinin işleyişi ile ilgili
esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, fen liselerine öğrenci seçimi, kayıt-kabulleri,
öğrenci başarısının belirlenmesi, eğitim-öğretim, yönetici ve öğretmen
seçimi ve yetiştirilmesi ile ilgili esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3797
sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4-(Değişik: 31.3.2004/25419 RG) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Okul : Fen liselerini,
c) Müdür: Fen Lisesi Müdürünü,
d) Öğretmen: Fen Lisesi Öğretmenini,
e) Pilot Okul: Bakanlıkça seçilen uygulama okulunu,
f) Üniversite: İş birliği yapılan üniversiteleri,
g) Bilim Danışma Grubu: Üniversitelerden görevlendirilecek bilim
adamlarından oluşan grubu,
h) Protokol: Bakanlık ile üniversiteler arasında yapılan protokolü,
ı) Hazırlık Sınıfı: 9 uncu sınıftan önce yabancı dilde dinleme-anlama;
okuma-anlama; konuşma ve yazma becerileri kazandırmayı amaçlayan sınıfı,
j) Veli: Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Fen Liselerinin Amacı
Kuruluş
Madde 5-Fen liseleri yatılı ve karma okullardır. Ancak öğrenci velilerinin
istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrenci de bulunabilir. Karma öğretim
yapmayan fen lisesi açılamaz. Bu okulların hazırlık sınıfından sonraki
eğitim-öğretim süresi üç yıldır.
Fen Liselerinin Amacı
Madde 6- Okul;
a) Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek
olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime
hazırlamayı,
b) Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün
nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi,
c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler
ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları
hazırlamayı,
d) Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler
hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi,
e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi
yetişmelerini sağlamayı amaçlar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilim Danışma Grubu(1)
Bilim Danışma Grubu(2)
Madde 7 ? (Değişik: 31.3.2004/25419 RG) Okulun eğitim-öğretim
programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde
yetiştirilmesi, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi, seminer ve
projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak
amacıyla Bakanlık ile iş birliği içinde çalışmak üzere üniversite öğretim
üyelerinden Bilim Danışma Grubu oluşturulur. Bilim Danışma Grubu üç yılı
doldurduğunda her yıl yaşça büyük üyeden başlamak üzere bir üyesi
yenilenir. İş birliğinin esasları üniversitelerle yapılacak protokol ile
belirlenir.
Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının yapılması için Ankara Fen
Lisesi pilot okul olarak seçilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjan, Başvuru, Giriş Sınavı, Kayıt-Kabul, Okuldan Ayrılan Öğrenciler
Kontenjan
Madde 8- Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96'yı, bir sınıftaki
öğrenci sayısı ise 24'ü geçemez.
Ancak, hazırlık sınıflarında sınıf oluşturulabilmesi için en az 8
öğrencinin bulunması gerekir.
Başvuru Koşulları
Madde 9- (Değişik birinci fıkra: 7.9.2003/25222 RG) Giriş sınavına
ilköğretim 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden 6 ncı, 7 nci
sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl
sonu notu en az "Orta" ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı
ortalaması en az 4.00 olanlar başvurabilir.
İlgili mevzuata göre yurdumuzda öğrenim görme koşullarını taşıyan yabancı
uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.
(Değişik son fıkra: 7.9.2003/25222 RG) Birinci fıkradaki koşullar, 6 ncı
ve 7 nci sınıf öğrenimlerini yurt dışında yaparak sınavların yapılacağı
öğretim yılında 8 inci sınıfta bulunanlara uygulanmaz. Bu sınıflardan
birinin öğreniminin yurt içinde yapılması durumunda, bu sınıftaki
derslerin her birinin yıl sonu notu en az "Orta" ve bu derslerin yıl sonu
notlarının ağırlıklı ortala m asının en az 4.00 olması koşulu aranır.
Giriş Sınavı ve Kayıt-Kabul
Madde 10- Okula giriş sınavı, merkezi sistemle öğrenci alınan diğer
okulların sınavları ile birlikte yapılır. Ancak fen lisesi için başvuruda
bulunan öğrencilerle ilgili olarak, sınavda matematik ve fen bilgisi
soruları için (4), Türkçe soruları için (3), sosyal bilgiler soruları için
(1) katsayı esas alınarak gerekli değerlendirme yapılır. Ayrıca zeka
düzeyini ölçücü nitelikte sorulara da yer verilir.
Ayrılan Öğrencilerin Durumu
Madde 11- Kendi istekleriyle okuldan ayrılan öğrenciler on gün içinde
okula geri dönebilirler. Ancak, hazırlık sınıfı öğrencileri, kayıt
döneminde ayrıldıkları takdirde geri dönemezler.
Hazırlık sınıfından ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenciler kayıt-kabul
süresi içerisinde kayıt-kabul koşullarını taşıdıkları diğer orta öğretim
kurumlarına kayıt yaptırabilirler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğretim Programları ve Fen Derslerinin Ağırlığı
Öğretim Programları
Madde 12- Fen liselerinde, Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve
öğretim programları uygulanır. Fen programlarında laboratuvar ve uygulama
çalışmalarına ağırlık verilir.
Eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Matematik ve fen grubu derslerindeki teknik
terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir.
Fen Derslerinin Ağırlığı
Madde 13- 10 uncu ve 11 inci sınıflarda matematik ve fen derslerinin
ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının %60'ından
az olmayacak şekilde düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Seviye Belirleme Sınavı, Başarının Değerlendirilmesi, Seminer ve Proje
Çalışmaları

Seviye Belirleme Sınavı Sonucu Dokuzuncu Sınıfa Devam
Madde 14- (Değişik: 31.3.2004/25419 RG) 9 uncu sınıf yabancı dil dersini
izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından okul yönetimine seviye
belirleme sınavlarından önce yazılı olarak bildirilen öğrenciler, bu
sınava alınır. Seviye belirleme sınavı, okul yönetimince, yabancı dil
öğretmenlerinden oluşturulan komisyon tarafından ders yılının başladığı
tarihten itibaren bir hafta içinde hazırlık sınıfı düzeyinde yazılı ve
sözlü olarak yapılır. Bu sınavda en az 3 alan öğrenciler, başarılı
sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilir.
Başarının Değerlendirilmesi
Madde 15- Hazırlık sınıflarında yabancı dil dersi dışındaki dersler sınıf
geçmeyi etkilemez. Ancak teşekkür ve takdirname verilirken bütün
derslerdeki başarı durumu dikkate alınır.
Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfını
tekrar ederler. İkinci öğretim yılı sonunda da hazırlık sınıfında
başarısız olan öğrencilerin okulla ilişikleri kesilir.
Bu okulların, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında ağırlıklı yıl sonu
başarı ortalamasıyla sınıf geçilebilmesi için Türk Dili ve Edebiyatı,
matematik ve fen derslerinin yıl sonu başarı ortalamasının en az 3.50
olması gerekir.
Proje ve Seminer Çalışmaları
Madde 16- Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup halinde
matematik ya da fen derslerinin en az birinden proje çalışmasına katılması
zorunludur. Projeler, puanla değerlendirilir ve teslim edildiği dönemin
notuna doğrudan etki ettirilir.
Yurt içi ve yurt dışı proje çalışmalarına ya da yarışmalara katılması okul
yönetimince uygun bulunan öğrenciler, öğretmenlerinin sorumluluğunda bu
çalışmalara katılır ve bu sürelerde izinli sayılırlar.
Seminer çalışmaları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre
bireysel ya da grup halinde öğretmen gözetiminde serbestçe yaptıkları
çalışmalardır. Bu çalışmalar okulun haftalık ders çizelgesinde gösterilir.
Bu saatlerde, özellikle son sınıflar için; Bilim danışma grubu veya okulun
öğretmen kadrosundan sağlanacak konuşmacılar aracılığıyla okulun
amaçlarına uygun konferanslar da düzenlenebilir. Okul yönetimi haftalık
seminer saatlerinde öğretmen durumlarına göre değişiklik yapabilir.
Seminer ve proje çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, kitaplık, spor
salonu ve konferans salonu gibi olanaklardan en verimli şekilde
yararlanmaları için okul yönetimi gerekli önlemleri alır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Öğretmen ve Yönetici Seçimi, Bölüm Başkanlığı

Öğretmen Seçimi
Madde 17- (Değişik: 31.3.2004/25419 RG) Okullarda görevlendirilecek
öğretmenler, yazılı sınav ve mülâkat sonucuna göre seçilir. Öğretmen
seçimi ile ilgili duyuru Bakanlıkça yapılır.
Başvurular, branşlara göre düzenlenerek onaylı listelerle birlikte ilgili
valilikçe Bakanlığa gönderilir ve ilgili birimde bir daire başkanının
başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından incelendikten sonra yazılı
sınavı gerçekleştirecek olan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne
gönderilir.
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, yazılı sınav sorularını hazırlar ve
yazılı sınavların gerçekleştirilmesiyle ilgili tüm iş ve işlemleri yapar.
Yazılı sınav sonuçlarını ilgili birime ve ada ylara bildirir.
Yazılı sınavda 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.
Mülâkatta okulun bağlı bulunduğu birim amirinin başkanlığında bir komisyon
kurulur. Komisyon, mülâkattan önce puanlama ile ilgili esasları belirler.
Mülâkat için yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puandan
başlayarak kontenjanın iki katı kadar aday çağrılır.
Mülâkatta 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.
Başvuruda bulunanların başarı durumları, yazılı sınav ve mülâkatta
aldıkları puanlara göre değerlendirilir. Başarı sıralaması, yazılı sınavda
alınan puanın % 60'ı ile mülâkatta alınan puanın % 40'ı esas alınarak
belirlenir. Bu sıralamaya göre 100 tam puan üzerinden 60 ve daha yukarı
puan alanlar başarılı sayılır. Yarım puanlar tama yükseltilir. Puan eşitl
i ği durumunda atamalarda bu maddenin (b) bendinde belirtilen öncelik
sırası göz önünde bulundurulur. Başarılı olanların listesi Bakanlıkta
uygun görülen yerde ilân edilir ve adaylara duyurulur.
Başarılı olanlar, ihtiyaçlar dikkate alınmak üzere puanı en yüksek olandan
başlanılarak atamaya yetkili birime bildirilir. Atamalar puan sıralamasına
göre yapılır. Sınav sonuçları iki yıl için geçerlidir.
Öğretmen seçimiyle ilgili olarak
a) Başvurularda;
1) Alanında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş,
2) Alanında en az 5 yıl öğretmenlik yapmış,
3) (Değişik alt bent: 4.6.2004/25482 RG) Öğretmenlikteki son üç yılın
sicil not ortalaması en az 80,
4) (Ek: 4.6.2004/25482 RG) Aylıktan kesme ya da maaş kesilmesi cezasından
daha ağır bir disiplin cezası almamış.
olmak şartları aranır.
b) Puanların eşitliği durumundaki atamalarda;
1) Alanında lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş olanlara,
2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavında en az C
düzeyinde başarılı olanlara,
3) Alanlarında eser vermiş olanlar ile bilimsel yayın organlarında
makaleleri yayımlanmış bulunanlara,
4) Aylıkla ya da takdir veya teşekkür belgesi ile ödüllendirilmiş
olanlara,
5) Alanında en az iki haftalık hizmet içi eğitim kursuna katılmış olanlara

yukarıdaki sıralamaya göre öncelik tanınır.
Hizmet içi eğitim etkinlikleri, okulun bağlı bulunduğu birim ile Bilim
Danışma Grubu ve Üniversiteler arasındaki iş birliği sonucunda hizmet içi
eğitimden sorumlu birimce gerçekleştirilir.
Hizmet içi eğitim etkinlikleri sonucundaki başarıları ve sicil notlarına
göre öğretmenlerin durumları, okul yönetimince her iki yılda bir
değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçlarına göre başarısızlığı görülen
öğretmenler tekrar hizmet içi eğitimine alınır ve okul yönetimince
rehberlik yapılarak yetiştirilmeleri sağlanır.
Bu çalışmalar sonucunda da hem hizmet içi eğitiminde başarısızlığı görülen
hem de sicil notu 80'in altında olan öğretmenlerin ders teftişlerinin
yapılması sağlanır. Teftiş sonucunda bu okullarda çalışmaları uygun
görülmeyenlerin başka okul ve kurumlara ataması yapılır.
Bu okullara atanmış olan öğretmenlerin yer değiştirmek üzere atanma
istekleri, 11/6/2000 tarihli ve 24076 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.
Yönetici Seçimi
Madde 18- (Değişik: 31.3.2004/25419 RG) Yönetici seçiminde öğretmen
görevlendirilmesindeki koşullar ile 11/1/2004 tarihli ve 25343 sayılı
Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları
Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Zümre Başkanı(3)
Madde 19 ? (Değişik: 31.3.2004/25419 RG) Zümre öğretmenleri, aralarından
birini zümre başkanı seçer. Zümre başkanı seçilirken, adayın koordinasyon
yeteneği, verimliliği, öğrenim durumu ve kıdemi göz önünde bulundurulur.
Zümre başkanı, ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin yanı sıra
eğitim-öğretimin niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen
görevleri de yapar:
a) Yönetim, Bilim Danışma Grubu ve ders öğretmenleri arasında eş güdümü
sağlar.
b) Öğretimin daha iyi yapılabilmesi için zümre öğretmenleriyle yıllık
çalışma plânı hazırlar ve uygulanmasını gerçekleştirir.
c) Ders programlarının, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde
uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini
geliştirir.
d) Öğretimde verimliliğin artırılması amacıyla ders öğretmenlerince
gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve benzeri sonuçların
değerlendirilmesini izler.
e) Lâboratuvar, proje ve seminer çalışmalarının düzenli yürütülmesini
sağlayıcı işlevleri üstlenir.
f) Diğer derslerin zümre öğretmenleri başkanları ile yakın iş birliği
yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur.
g) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim kurumları ile iş
birliği yapılmasını sağlar. Eğitim programlarının uygulanması ve
geliştirilmesi yönünde oluşan görüşleri okul yönetimine bildirir.
h) Diğer zümre başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders
öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların aynı doğrultuda
yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
ı) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapar.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 20- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde orta öğretim
kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri esas alınır.
Nakiller için kontenjan tespiti ve nakil başvurularının
değerlendirilmesi(4)
Madde 21- (Değişik: 5.4.2005/25777 RG) Öğrenci nakillerine esas olacak
açık kontenjanları tespit etmek ve öğrenci nakillerini değerlendirmek
üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber
öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile
birliğini temsilen bir veliden meydana gelen bir komisyon oluşturulur.
Seviye belirleme sınavı ve nakil sebepleriyle bütün sınıflarda oluşacak
açık kontenjanlar, şube öğrenci sayısı 24'ü aşmayacak şekilde komisyonca
tutanakla tespit edilir. Bu kontenjanlar, okulun ve il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerinin web sayfalarında güncelleştirilerek ilân edilir.
Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, açık kontenjan bulunması,
öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun sınavını kazandığı
yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına
göre yapılır.
Resmî ve özel orta öğretim kurumlarından resmî fen liselerine öğrenci
nakli yapılmaz.
Ancak resmî fen liselerinden, resmî ve özel diğer orta öğretim kurumlarına
geçiş , Millî Eğitim Bakanlığı orta öğretim kurumu öğrencileri için
uygulanan ilgili mevzuat hükümleri ile okulların ilgili yönetmeliklerinde
yer alan nakil şartlarına göre yapılır.
Nakil için başvuru, öğrenci velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü
okul müdürlüğüne Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi ile yapılır (EK-1).
Nakil başvuruları, Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesinin nakil gidilecek
okulun evrak kaydına girişini izleyen üç iş günü içinde komisyonca; açık
kontenjan, okula en son giriş puanı ve puan üstünlüğü esaslarına göre
değerlendirilir. Sonuç, öğrenci velisine ve ilgili okul müdürlüğüne yazılı
olarak bildirilir.
Naklin yapılmasının uygun bulunması hâlinde öğrencinin tasdiknamesi ve
öğrenci dosyası okulundan istenir."
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 22- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 29/5/1993 tarihli
ve 21595 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fen Liseleri Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan resmi/özel
ilköğretim kurumlarından mezun olan ve koşulları taşıyan öğrenciler
doğrudan 9 uncu sınıfa devam ettirilirler.
Geçici Madde 2- (Ek: 11.2.1999/23608 RG) Bu yönetmeliğin 9'uncu maddesinin
birinci fıkrası hükmü 1999-2000 Öğretim yılından itibaren uygulanır:
1998-1999 Öğretim Yılında 6'ıncı ve 7'ıncı sınıflarda okutulan Türkçe,
matematik ve fen bilgisi derslerinden her birinin yıl sonu notunun en az
2; bu üç dersin yıl sonu notları toplamının en az 10 olması koşulu aranır.

Yürürlük
Madde 23- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ancak 15 inci
maddenin üçüncü fıkrası 1999 - 2000 öğretim yılında kayıt yaptıracak olan
öğrencilerden başlamak üzere uygulanır.
Yürütme
Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.(1) Bu bölüm başlığı " Araştırma, Geliştirme ve Uygulama " iken,
31.03.2004 tarihli ve 25419 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin
2 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) Bu madde başlığı " Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Çalışmaları "
iken, 31.03.2004 tarihli ve 25419 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
yönetmeliğin 2 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(3) Bu madde başlığı " Bölüm Başkanı " iken, 31.03.2004 tarihli ve 25419
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 6 ıncı maddesiyle metne
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(4) Bu madde başlığı " Nakil " iken,05.04.2005 tarihli ve 25777 sayılı
Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 1 inci maddesiyle metne işlendiği
şekilde değiştirilmiştir.

Ek-1 ÖĞRENCİ NAKLİNE ESAS DURUM BELGESİ

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
10:24 - Emlakçılıkta yeni dönem: Satış ve kiralamaya dört şart geliyor10:16 - Bekçiler, fiili hizmet süresi zammı talep ediyor10:10 - Borsa, güne düşüşle başladı10:07 - 'Sismik araştırma gemimiz çalışma yapacağı alana ulaştı'10:04 - Mayıs ayı İşsizlik rakamları açıklandı09:55 - Konya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
09:44 - Dolar haftaya nasıl başladı?09:42 - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 20 milyonu aştı09:37 - Kalın: AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin sosyolojisi aynı09:30 - Baba ile 7 yaşındaki kızı, ayrı ilçelerde ağaca iple asılı halde bulundu09:29 - CHP'nin yeni A takımı belli oldu09:23 - HDP'li vekil Hüda Kaya yalan söylemeye devam ediyor
09:22 - Bilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısı kesinlikle artacak09:21 - Vatandaşın maske kararsızlığı09:10 - Martı Şehrine Geldi!09:10 - Tarihi külliyeye monte edilen klima kaldırılacak09:08 - BDDK'dan normalleşme adımı: Aktif rasyosu esnetildi
09:03 - LGS tercih sonuçları açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam