2004 Temmuz KPSS Kılavuzu: Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar

Haber Giriş : 14 Nisan 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Not: ÖSYM bu belgeyi internet ortamından pdf olarak yayımlanmıştır. Html formatına dönüştürülürken sadece önemli kısımlar alınmıştır. Sınavda uyulması gereken kurullar gibi kısımlar buraya alınmamıştır. Bu tür bilgilere kılavuzdan bakabilirsiniz.

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (Resmi Gazete: 03.05.2002 tarihli ve 24744 sayılı) yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" (Bundan sonra Yönetmelik olarak anılacaktır.) ve bu Yönetmelik uyarınca Devlet Personel Başkanlığı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan 03.05.2002 tarihli ?Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar? hükümlerine göre düzenlenmiştir.

1.2 Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

1.3 Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1. maddesinin 3. fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

1.4 2004-KPSS'ye,
1. Ortaöğretim (Lise ve dengi meslek lisesi)
2. Önlisans (İki yıllık meslek yüksekokulu ve iki yıllık açıköğretim)
3. Lisans (Dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar girebileceklerdir (Bk. 2.1). Yüksek
lisans veya doktora derecesini almış olanlar, başvurularını lisans diplomasını aldıkları alandan yapacaklar, daha sonraki tarihlerde atanmak üzere tercihlerini belirlerken bu alanı göz önünde tutacaklardır.

1.5 Kamu kurum ve kuruluşlarının açıktan atama izni alınmış boş kadro ve pozisyonlarına ilk defa atanacaklar için bugüne kadar yapılmış olan sınavların uygulama tarihleri ve geçerlilik süreleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Bu çizelgede görüldüğü gibi, A Grubu ve öğretmen kadroları hariç, diğer kadrolar için yapılmış sınavların geçerlilik süreleri 2004 yılı içinde bitmektedir. Bir başka deyişle, 2004 yılı içinde B Grubu Kadrolar için yapılacak yerleştirmelerde, önceki yıllarda yapılan sınavların büyük çoğunluğunun sonuçları kullanılmayacaktır. Bu nedenle, adayların aşağıdaki çizelgeyi dikkatle incelemeleri ve 2004 ve 2005 yıllarında B Grubu Kadrolara atanmak istiyorlarsa, 2004-KPSS'ye girmeleri gerekir.

Sınavın Adı Sınav Tarihi Geçerlilik Süresinin Bitiş Tarihi
İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Seçme Sınavı (1999-DMS) 17.10.1999 03.05.2004
İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Seçme Sınavı (1999-DMS) 12.12.1999 03.05.2004
İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Seçme Sınavı-Öğretmenlik (2000-DMS Öğretmenlik) 16.07.2000 15.07.2002
Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) 07-08.07.2001 06.07.2003
Kamu Personel Seçme Sınavı (2002-KPSS) 06-07.07.2002 05.07.2004
Kamu Personel Seçme Sınavı-Sağlık Bakanlığı (2002-KPSS-SB) 23.11.2002 22.11.2004
Kamu Personel Seçme Sınavı-Öğretmenlik (2003 KPSS-Öğretmenlik) 13.07.2003 12.07.2005
2003 A Grubu Kadrolar İçin Kamu Personel Seçme Sınavı (2003 KPSS-A Grubu) 15-16.11.2003 14.11.2005

1.6 A Grubu Kadrolar için yapılacak giriş sınavlarına çağrılarda veya B Grubu Kadrolar için yapılacak yerleştirmelerde adaylar, diğer koşullarını karşıladıkları kadrolar için geçerliliğini korumakta olan sınav puanlarından yüksek olanının kullanılmasını isteyebilirler. Bu adaylar, istedikleri takdirde, puanlarını yükseltmek
için 2004-KPSS'ye de girebilirler.

1.7 Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapacaklar ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapacaklar ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre personel alacaklardır. KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır.

1.8 Bu kılavuzda, Tablo-2'de A Grubu Kadrolara personel almayı planlayan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının adları, kadro sayıları ve puan türleri ile ilgili bazı bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler, KPSS'ye başvurmaları sırasında adaylara yardımcı olmak amacıyla kılavuza konulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, KPSS'den sonra ayrı bir giriş sınavı yapmayacaklarsa adayların atanma için nasıl başvuracaklarını, giriş sınavı yapacaklarsa başvuruları nasıl alacaklarını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile kendi özel mevzuatı gereğince arayacakları genel ve özel şartları basın yoluyla verecekleri ilanlarla duyuracaklardır. (Bu ilanların tümü memurlar.net'te yayınlanacaktır) Adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımı öncesinde basın yoluyla Yönetmelik hükümlerine göre verecekleri ilanlarda geçerli koşulların duyurulacağını göz önünde tutmalıdır.

1.9 Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu Kadrolara personel alımı için bu kılavuzda yer almaları zorunlu değildir. Yönetmelik kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları, bu kılavuzda yer alan KPSS puanlarından birini kullanmak suretiyle yürürlükte bulunan mevzuata uyarak istedikleri zaman personel alımı için ilan verebileceklerdir.

1.10 Milli Eğitim Bakanlığının2004-KPSS'de"öğretmenlik" kadroları için planladığı sayılar Tablo- 3 A'da gösterilmiştir. Bu kadrolar için 2004-KPSS'ye başvuran adaylar sınavın Cumartesi sabah ve Cumartesi öğleden sonraki oturumlarına girmek zorundadır. 2003 KPSS Öğretmenlik'e giren adayların almış oldukları öğretmenlik ile ilgili KPSSP10 puanları 2004-KPSS ile yapılacak yerleştirmede de geçerli olacaktır.

Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM'nin yapacağı işbirliği sonunda belirlenecek ve adaylara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basın yoluyla duyurulacaktır.

1.11 Kamu kurum ve kuruluşlarının 2004 yılı içinde açıktan atama izni alınmış B Grubu boş kadroları ve pozisyonları Tablo-3B'de yer almaktadır. 2004-KPSS sonuçları belli olduktan sonra ÖSYM B Grubu Kadrolar için bir Tercih Kılavuzu ve Tercih Formu hazırlayacaktır. Adaylar bu kılavuzu ve formu Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden alacaklar ve B Grubu Kadrolardan yaptıkları tercihleri gösteren Tercih Formunu yine bu formu aldıkları ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine teslim edeceklerdir. 2004-KPSS Tercih Formlarının alınma ve teslim edilme tarihleri bu Kılavuzun 16. sayfasında yer almaktadır.

1.12 B Grubu Kadrolara yerleştirme, kadro sayısı, adayların tercihleri ve ilgili puanları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından gerçekleştirilecektir.

1.13 B Grubu Kadroların, yeterli sayıda tercih edilmemesi, adayların atanmak için başvurmamaları veya adayların atanma koşullarını taşımamaları nedenleriyle boş kalması durumunda ÖSYM ek yerleştirme yapacaktır. Ek yerleştirmeye genel yerleştirme sırasında yerleşen adaylar başvuramayacaktır. Genel yerleştirme sırasında bir kadro için en küçük ilgili puan oluşmuşsa o kadroya bu puanın altındaki bir puanla yerleştirme yapılmayacaktır. Genel yerleştirme sırasında dolmayan kadrolarda en küçük puan oluşmamış olduğundan bu kadrolarda en küçük puan koşulu aranmayacaktır. Ek yerleştirme için başvuruların (Bk. sayfa 16) ne zaman ve ne şekilde yapılacağına ilişkin bilgiler ÖSYM tarafından ayrıca Resmi Gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan en yüksek tirajlı üç gazetede ilan edilecektir.

1.14 Yerleştirme yapılmasından sonra kamu kurum ve kuruluşları açıktan atama izni alınmış boş kadrolarına, acil ve zorunlu hallerde gerekli nitelikleri taşıyan adaylar arasından personel yerleştirilmesi amacıyla, bu kadrolar ilan edilmeksizin yerleştirme yapılmasını ÖSYM'den talep edebilirler. Bu durumda ÖSYM daha önce yerleşmemiş adaylar arasından en yüksek puan almış adaydan başlayarak yerleştirme yapar.

1.15 Yönetmelik kapsamına girmeyen yurtiçindeki ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlar, istedikleri takdirde, bu sınavın sonuçlarını amaçları doğrultusunda kullanabilirler.

1.16 2004-KPSS sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

1.17 2004-KPSS, 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde dört oturumda ÖSYM Sınav Merkezi bulunan il ve ilçeler ile Lefkoşa'da yapılacaktır (Bk.2.3.1.-11).

1.18 Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar cevap kağıtlarına işaretlenecek, cevap kağıtları ÖSYM'de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Sınavda girilecek oturumlar ile ilgili bilgiler bu kılavuzun "3. SINAV" başlıklı bölümünde verilmektedir.

1.19 Sınav sonuçları, adayların adreslerine postalanacaktır. Adaylar, sınavdan sonra basın yoluyla A Grubu Kadrolar için ilan veren kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan başvuracaklardır. B Grubu Kadrolar için adaylar ÖSYM'nin tercihlerle ilgili basın yoluyla yapacağı duyuruya göre hareket edeceklerdir.

1.20 Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap âğıdının değerlendirilebilmesi için, sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi ve sınavda bu belgeyi görevlilere teslim etmiş olması, kopya eylemine karışmamış olması, cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak kodlaması, soru kitapçığının kapağına T.C. Kimlik Numarasını , adını ve soyadını yazmış olması, kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kağıdına doğru olarak işaretlemiş olması, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kağıdına işaretlemiş olması, soru kitapçığını, cevap kağıdını, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi, sınavın diğer kurallarına uyması (Bk. 3.4 ve 3.6) zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

1.21 Başvurma Belgesini teslim etmeyen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alınan başvurma belgeleri ile başvurma ve sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez.

1.22 KPSS'ye başvuranlardan, katılacağı her oturum için ayrı düzenlenmiş Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi veya KPSS Sonuç Belgesi eline geçmeyen, belgelerinin kaybolduğuna inanan ya da belgelerini aldıktan sonra kaybeden adaylar, mutlaka bu Kılavuzun sonuna eklenmiş olan ?Genel Amaçlı Dilekçe Örneği?ni veya fotokopisini kullanarak Merkezimize başvuracaklardır. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesindeki 375301 numaralı hesabına 3 500 000 TL'nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun eklenmesi gerekir. Adaylar yazdıkları dilekçeyi PTT kanalıyla ?ÖSYM-SHB KPSS Bürosu?na gönderebilirler veya şahsen ?Karyağdı Sokak No:28, Aşağıayrancı/ Ankara? adresindeki ÖSYM Ankara Bürosuna verebilirler. Sınava bir hafta kalıncaya kadar Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile ilgili Merkezimize ulaşan dilekçeler işleme konur; daha sonra gelen dilekçeler işleme konmaz. Sınava bir haftadan daha az bir süre kaldığında Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi posta ile gönderilmez, sadece şahsen başvurularak alınabilir.

Dilekçe ile Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi isteyen adayların zamanı iyi hesaplamaları, cevabın kendilerine sınavdan önce ulaşıp ulaşmayacağını iyice düşünmeleri ve buna göre hareket etmeleri yararlarına olacaktır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesindeki fotoğrafta sorun olan adayların bu sorunlarını ÖSYM'ye başvurmak suretiyle çözmeleri gerekir.

1.23 Sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, Sınav Sonuç Belgelerinin gönderildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yazılı olarak ÖSYM'ye başvurabilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak iriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesindeki 375301 numaralı hesabına 5 000 000 TL yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir. Sınav evrakı ÖSYM'de sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.

1.24 Engelli adaylar sınav sırasında yardımcı istedikleri takdirde, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları engel durumlarını gösteren sağlık kurulu raporu ile Yabancı Dil Sınavına gireceklerse, hangi dilden sınava gireceklerini belirten bir dilekçeyi Başvurma Belgesine eklemek zorundadırlar. Sınavda, gerekli olduğu hallerde bu adaylar için okuyucu/işaretleyici görevlendirilecek, okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmayacak, bu adayların sınav puanları sınavda sorulmayacak sorular göz önünde tutularak hesaplanacaktır. Görme engelli adayların dışındaki engelli adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesi diğer adaylar gibi yapılacaktır.

1.25 Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

1.26 Sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların, sınav sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir.

1.27 Sınava girme hakkı olmadığı halde sınava girip yüksek puan almak memur olarak atanma hakkı doğurmaz.

1.28 Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) işçi istihdamında 2004-KPSS sonuçlarının kullanılması ile ilgili duyurusu bu Kılavuzun 17. sayfasındadır.

2. B A Ş V U R M A
2.1 BAŞVURMA KOŞULLARI

2004-KPSS'ye ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi meslek lisesi), önlisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulu ve açıköğretimin iki yıllık programları) ve lisans programlarından (dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim) mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Adayların, Yönetmeliğin A Grubu olarak tanımladığı kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvurdukları tarihte, B Grubu kadrolar için ÖSYM'ye Tercih Formlarını teslim ettikleri tarihte mezun durumda olmaları şarttır.

A Grubu Kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların, bu kurum ve kuruluşların bu kılavuzda veya ilanlarında belirtmiş oldukları koşulları taşımaları gerekir.

Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS'ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

Sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan adaylar, sınavın geçerlik süresi içinde mezun olacaklarını düşünüyorlarsa, sınava mezun olacakları düzeyde girmeleri uygun olacaktır. Sınava başvurulan tarihte mezun durumda olmadığı için öğrenim durumunu mezun olacağı düzeyin altındaki düzeyde işaretleyen adaylar, sınav tarihinden önce mezun olmuşlarsa, mezun oldukları tarihin, sınava başvurunun bitiş tarihi olan 30 Nisan 2004 ile sınav tarihinin bir gün öncesi olan 09 Temmuz 2004 arasında olduğunu gösteren bir belgeyi ÖSYM'ye mutlaka göndermeli veya bizzat getirmelidirler. Bu adaylar, sadece Ankara'da sınava alınabileceklerdir.

Sınav tarihinden önce mezun olmuş adayların, bir alt öğrenim düzeyinde sınava girmeleri halinde, bu sınavın sonuçlarına göre atamalarının yapılması mümkün değildir.

2.2 BAŞVURMA İŞLEMLERİ
KPSS'ye girmek isteyen adaylar, 2004-KPSS Kılavuzu, Başvurma Belgesi ve soru örneklerini içeren kitapçıktan oluşan başvuru evrakını, 4 000 000 TL karşılığında 19.04.2004 - 30.04.2004 tarihleri arasında, il ve bazı ilçelerde bulunan ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden alacaklardır. Adaylar, Başvurma Belgesini bu Kılavuzda belirtilen kurallara göre dolduracaklar, sınav ücretinin yatırılması için kılavuzun arka sayfasında yer alan "Sınav Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesap Numaraları" bölümündeki banka şubelerinden birine giderek sınavın adını, T.C. Kimlik Numarasını ve ad-soyadlarını banka yetkilisine söyleyecekler, sadece Cumartesi sabah oturumuna gireceklerse 35 000 000 TL'yi, Cumartesi sabah oturumu dahil en az iki oturuma gireceklerse 45 000 000 TL'yi bankaya yatırarak karşılığında iki nüsha banka dekontunu alacaklar, banka dekontunun bir nüshası ile Başvurma Belgesini 30.04.2004 Cuma günü mesai bitimine kadar, başvuru evrakını aldıkları ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine teslim edeceklerdir. Sınav ücretinin bankaya yatırılması için adayların T.C. Kimlik Numaralarını banka şubesi yetkililerine vermesi zorunludur. (KKTC uyruklu adaylar: Bk. Sayfa 4, 1. T.C. KİMLİK NUMARASI).

Sadece Cumartesi sabah oturumuna girmeyi düşünen ve bunun için 35 000 000 TL'yi bankaya yatıran adaylar, sonradan diğer oturumlardan da en az birine girmeye karar vermişlerse ve Başvurma Belgesini henüz teslim etmemişlerse, bu değişikliği Başvurma Belgesinde göstermeleri ve bankaya ek olarak 10 000 000 TL yatırmaları gerekir. Bu ek miktarın yatırılacağı banka hesap numaraları bu kılavuzun arka sayfasındadır. Bankadan alınacak dekontun diğer dekont ve Başvurma Belgesi ile teslim edilmesi gerekir.

3. S I N A V
3.1 SINAV OTURUMLARI

2004-KPSS Cumartesi ve Pazar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacaktır. Cumartesi sabah oturumu hariç, bir oturumda bir soru kitapçığı ve bir cevap kağıdı kullanılacaktır. Cumartesi sabah oturumunda, önce Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren soru kitapçığı verilecek, bu testlerin cevaplama süresi sonunda cevap kağıtları ve test kitapçıkları toplandıktan sonra da Yabancı Dil Sınavına girecek adaylara Yabancı Dil Testini içeren soru kitapçığı verilecek ve sınavın her iki bölümü için ayrı cevap kağıdı kullanılacaktır.

Cumartesi sabah oturumunda adaylara kendi öğrenim düzeylerine uygun olan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri verilecektir. Lisans ve üstü öğrenim görmüş olanlar lisans düzeyinde, meslek yüksekokulları düzeyinde öğrenim görmüş olanlar önlisans, lise ve dengi meslek lisesi düzeyinde öğrenim görmüş olanlar ortaöğretim düzeyinde test alacaklardır. Yabancı dil sınavında öğrenim düzeyi ayrımı yapılmayacaktır.

Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin cevaplandırılacağı birinci bölümün süresi iki saat (120 dakika), Yabancı Dil Testinin cevaplandırılacağı ikinci bölümün süresi bir saat (60 dakika); Cumartesi öğleden sonra oturumunun süresi ikibuçuk saat (150 dakika), Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra oturumlarının süresi üçbuçuk saat (210 dakika) olacaktır.

3.7 P U A N L A M A
3.7.1 Tablo-1'de yer alan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinde öğrenim düzeyi de göz önünde tutulmak suretiyle her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, doğru ya da yanlış hiçbir cevabı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.

3.7.2 Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlardan hangilerine ne kadar ağırlık verileceğini kamu kurum ve kuruluşları kendileri saptayacaklardır. Bu kılavuzun basımından önce saptanmış olan ağırlıklar Tablo-2 ve Tablo-3 A'da yer almaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının saptadığı ağırlıklar % (yüzde) olarak değil, katsayı olarak belirlenecek ve ağırlıkların toplamı 1 (bir) olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerine ağırlık vermek zorundadırlar. Bu iki testten her birine verilen ağırlık 0.1'den az olmayacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.


KPSS Puanı = 70 + 30 [ 2 (ASP ? X ) ? S]/ [2 ( B ? X )] ? S

Kısaltmalar
KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
ASP : Ağırlıklı standart puan
X : ASP dağılımının ortalaması
S : ASP dağılımının standart sapması
B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

DİKKAT: Adaylar sınavın hangi oturumuna gireceklerine ve Yabancı Dil Testini alıp almayacaklarına karar verirken Tablo-2 ve Tablo-3A'yı inceleyerek, kamu kurum ve kuruluşlarının hangi testlere ağırlık verdiklerini göz önünde tutmalıdırlar. Bir kurumun istemiş olduğu KPSS puanının hesaplanmasında yer alan testlerden herhangi birine hiç cevap vermemiş olan adayların sözü edilen KPSS puanı hesaplanmayacaktır. Adayların bu durumu bilerek hesaplanmasını istedikleri KPSS puanı için gerekli olan testlere doğru veya yanlış en az bir cevap vermeleri uygun olacaktır.

3.8 SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
KPSS sonuçları, adayların adreslerine Sınav Sonuç Belgesiyle bildirilecektir. Bu belgede adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. Adaylar ayrıca, sınav sonuçlarını internet yoluyla da öğrenebileceklerdir.

4. B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME
4.1 B Grubu Kadrolar İçin Tercih Alınması KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu ve Tercih Formu hazırlanacaktır. Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde yer alan askerlik, sağlık, suç durumu, yaş ve cinsiyet gibi genel ve özel şartlar aranabilecektir. Adaylar, Tercih Kılavuzu ve Tercih Formunu ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden 01.09.2004 - 10.09.2004 tarihleri arasında alacaklar ve tercihlerini yaptıktan sonra bu formu, başvuru evrakını aldıkları ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine 10.09.2004 Cuma günü mesai saati sonuna kadar teslim edeceklerdir.

4.2 B Grubu Kadrolara Yerleştirme
Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Tercih Formunun teslim edildiği tarihte sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmayan adaylar yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar 2004-KPSS Tercih Kılavuzunda yer alacaktır.Yerleştirme işlemlerinde, diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, yerleştirmenin yapıldığı tarihte aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek puan dikkate alınacak ve aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacaktır. ÖSYM gerek gördüğü takdirde, yerleştirme işlemlerinde Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Yönetimi Başkanlığı ile işbirliği yapacaktır.
Yerleştirmede adayların başvurma belgesinde ve tercih formunda yazıp kodladıkları beyanları esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilecektir.

4.3 B Grubu Kadrolara Ek Yerleştirme Yapılması
Kamu kurum ve kuruluşları, yerleştirme yapılamaması veya adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmak için başvurmamaları nedeniyle boş kalan kadrolarına yeniden yerleştirme yapılmasını ÖSYM'den isteyebilecektir. Ek yerleştirmede,genelyerleştirmedeuygulananyolizlenecektir. Ek yerleştirmeye, genel yerleştirme sırasında yerleşen adaylar başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede bir kadroya, genel yerleştirme sırasında o kadro için oluşan en küçük KPSS puanının altındaki bir puanla yerleştirme yapılmayacaktır.

4.4 B Grubu Kadrolara Atanma
Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, tercih kılavuzunda yazılı olan belgeler ve KPSS yerleştirme sonuç belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvuracaklardır. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır.
Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

5. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
KPSS'de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile başvuru belgesinde ve tercih formunda kodlanmayan, yanlış kodlanan veya tutarsızlık bulunan bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

Bu Habere Tepkiniz