2004 KPSS Genel ve Özel Şartlar

Haber Giriş : 14 Nisan 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
1. Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilmek için yapacağınız başvurularda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihlerinizi yapmadan önce aşağıdaki koşulları dikkatle okumanız son derece önemlidir.

2. BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
2.1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1) Türk vatandaşı olmak.
2) Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının girilen sınav tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.).
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
5) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle tercih edilecek kadrolar için aranan askerlik şartını taşımak (Tercih edilecek kadrolar için askerlik şartı aranmamış ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak).
6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.).
7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer ? BAKINIZ BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI ...? ifadesi var ise kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir. Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamalarının yapılması mümkün değildir.

2.2.1. KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
2495 sayılı ?Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun? un 16'ncı maddesine göre bu kadro veya pozisyonlarda çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış olmak.(Kadın adaylarda bu şart aranmaz.)
b) Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemlerine herhangi bir suretle karışmamış veya katılmamış olmak.
c) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak ve tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden ?Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olur? ibareli Sağlık Kurulu Raporu almak. Aynı Kanunun 15'inci maddesine göre; ilgili kuruluşça istenen personel hakkında Emniyet Müdürlüğünce gerekli güvenlik soruşturması yapıldıktan sonra uygun görülenler valiliğin tasvibi üzerine göreve alınır. Ayrıca, boy uzunluğunun net olarak erkeklerde 1,70 metreden, kadınlarda 1,65 metreden kısa olmaması ve kilosunun ise boy ölçülerinin son iki rakamından 13 kg. (13 kg. dahil)'dan fazla ve 13 kg. (13 kg dahil)'dan noksan olmaması gerekmektedir.

2.2.2. PROGRAMCI
"Programcı? kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların, Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmaları veya diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikasına sahip olmaları şarttır.

2.2.3. BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
"Bilgisayar İşletmeni? kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların;
a) Öğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya
b) Öğrenim kurumlarının diğer bölümlerinden mezun olanların Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmaları
şarttır.

2.2.4. SOSYAL ÇALIŞMACI
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ?Sosyal Çalışmacı? kadrolarını tercih edecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç(Bir baba veya dul ananın oğullarından birisi, barışta veya savaşta askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölmüş veya görev sırasında ve kendilerine 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olmuş veyahut savaşta akibeti meçhul kalmış veya hakkında gaiplik kararı alınmışsa, ondan sonra gelen ilk oğlu, istekli olmadıkça silah altına alınmaz.), askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

2.2.5. PSİKOLOG
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ?Psikolog? kadrolarını tercih edecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
a) Erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç (Bir baba veya dul ananın oğullarından birisi, barışta veya savaşta askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölmüş veya görev sırasında ve kendilerine 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olmuş veyahut savaşta akibeti meçhul kalmış veya hakkında gaiplik kararı alınmışsa, ondan sonra gelen ilk oğlu, istekli olmadıkça silah altına alınmaz.), askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

2.2.6. YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı kadrolarını tercih edecek adayların 298 sayılı KHK'nın 30'uncu maddesi gereğince aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
a) Evvelce herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.
b) Herhangi bir siyasi parti listesinden aday olmamak.

2.2.7. PEDAGOG
Adalet Bakanlığı Pedagog kadrolarını tercih edecek adayların aşağıdaki şartlardan birini taşımaları gerekmektedir:
a) Eğitim Fakültelerinin öğretmen yetiştirme programlarından mezun olmak.
b) Eğitim Bilimleri lisans programlarından mezun olmak.

2.2.8. MUHAFAZA MEMURU
Gümrük Müsteşarlığı Muhafaza Memuru kadrolarını tercih edecek adayların boy uzunluğunun net olarak erkeklerde 1,71 metreden, kadınlarda ise 1,61 metreden kısa olmaması gerekmektedir.

3. DİĞER HUSUSLAR
Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
3.1. Adayların, tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; yabancı dil bilgisi, sertifika, ustalık-kalfalık belgesi, sürücü belgesi, askerlik durumunu gösterir belge vb. diğer belgelere başvuru tarihi (Başvuru Formunun ilgili Makamlara teslim edildiği tarih) itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.

3.2. Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde sadece bir öğrenim kurumu ve bölümü belirtilmiş ise, diğer öğrenim kurumlarının aynı bölümlerinden mezun olmuş bulunmaları da yeterlidir.

Örnek: Öğrenim durumu ve bölümü olarak ?FAKÜLTELERİN ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK? yazılmış ise, FAKÜLTELERİN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU olanlar da bu kadroyu tercih edebileceklerdir.

Diğer taraftan, Öğrenim durumu ve bölümü olarak ?FAKÜLTELERİN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK? yazılmış ise FAKÜLTELERİN ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU olanlar bu kadroyu tercih edemeyeceklerdir.

3.3. Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde birden fazla öğrenim kurumu ve bölümü belirtilmiş ise, bunların sadece birinden ya da dengi öğrenim düzeyindeki diğer öğrenim kurumlarının aynı bölümlerinden mezun olmuş bulunmaları da yeterlidir.

Denklik belgesi; ilköğretim ve ortaöğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığından, yükseköğrenim kurumları için de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından temin edilecektir.

3.4. Tercih edilecek kadroların başvuru şartları arasında mesleki öğrenim görmüş olmak şartına ilave olarak ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmak şartı yer alması halinde, mesleki öğrenimi olanların ayrıca bu mesleklerle ilgili ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmaları şart değildir.

3.5. Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde belirtilen yabancı dil sınav türü ve seviyesinin dengi sınav türü ve seviyesinde aynı yabancı dili bilenler de söz konusu kadroları tercih edebilirler. Denklik tablosu aşağıdadır.

 

Yeterlilik Düzeyleri KPDS TOEFL IELTS AKADEMİK FCE CAE CPE
Yeni Eski
Yeterli 70 193 523 Her Bölümden En az 6,5 A C C
İyi 80 213 550 Her Bölümden En az 7,5 A B C
Çok İyi 90 250 600 Her Bölümden En az 8,0 - A B

3.6. Başvuru şartları arasında dil şartı olarak sadece ?İNGİLİZCE BİLMEK? gibi bir yabancı dil bilme şartının yer alması halinde, bu kadroları, (3.5)'de belirtilenler dışında Fakülte veya Yüksekokulların İngilizce hazırlık sınıflarını bitirmiş olan adaylar ile yabancı dilde eğitim veren Ortaöğretim (İngilizce) kurumlarından mezun olanlar da tercih edebileceklerdir.

3.7. Başvuru şartları arasında ?B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ SAHİBİ OLMAK? niteliği aranan kadroları, ?C?, ?D? ve ?E? sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

3.8. Başvuru şartları arasında ?MEB'DEN ONAYLI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SERTİFİKASI SAHİBİ OLMAK? niteliği aranan kadroları, MEB'den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB'den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar tercih edebileceklerdir.

3.9. Adaylardan istenilen sertifikaların, Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış olması gerekmektedir.

3.10. Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, ?M.E.B.'dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak? niteliğine ve aynı şekilde daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar da, ?M.E.B.'dan Onaylı Daktilo Sertifikasına Sahip Olmak? niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.

3.11. İlanda yer alan kadrolar için aranan yaş şartının hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 10.07.2004 (sınav tarihi)-10.07.1980 (doğum tarihi) = 24 yaşında olup, 25 yaşından gün almamıştır. Bu durumda, ?Sınav tarihi itibariyle 25 yaşından gün almamış olmak? şartı aranan bir kadroyu, 10.07.1980 ve daha sonraki doğumlular tercih edebileceklerdir. 10.07.2004 (sınav tarihi)-10.07.1975 (doğum tarihi) = 29 yaşında olup, 30 yaşından gün almamıştır. Bu durumda, ?Sınav tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak? şartı aranan bir kadroyu, 10.07.1975 ve daha sonraki doğumlular tercih edebileceklerdir.

Bu Habere Tepkiniz