Görevde Yükselme Uygulamasının İki Defosu

1999 yılında hayata geçirilen görevde yükselme uygulamasında iki önemli defo (eksiklik) bulunmaktadır. Bunlardan birincisi yapılan sınav şeklinin çağın gereklerine uygun olmaması bir diğeri ise belirlenmiş olan sınav başarı notunun çok yüksek olmasıdır. Bu iki eksikliğin giderilerek ve sınav yapılması konusundaki idarelerin takdir hakkına belirli bir sınırlama getirilerek sistemin devamı sağlanmalıdır. Devamı için başlığa tıklayınız..

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mart 2007 07:50, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

EĞİTİM SANAL OLARAK DA VERİLEBİLMELİDİR

Kamuda 1999 yılından bu yana, yeni bir sistem, uygulanıyor. Sistemin yürütülmesinde problemler bulunmasına rağmen, şu ana kadar da, daha güzel bir öneri geliştirilememiş durumda...

Sistem şuan nasıl işliyor?

1999 yılında getirilen sisteme göre şef, amir ve şube müdürlüğü gibi hiyerarşik kadrolara atama yapılırken, önce bir eğitim verilmekte daha sonra ise MEB veya ÖSYM tarafından bir sınav gerçekleştirilmektedir. Sınavdan en yüksek puanı alanlar, açık olduğu ilan edilen kadrolara, puan sırasına göre, atanmaktadır.

Sistemde 2004 yılında bir değişiklik yapıldı

1999 yılında getirilen bu sistem, o yıllarda, mezuniyet ile kazanılan unvanlara yapılacak atamaları da kapsamaktaydı. Ancak, açılan davalar neticesinde, mezuniyet ile kazanılan unvanlara (mühendis, tekniker, teknisyen) görevde yükselme sınavıyla değil unvan değişikliği sınavı ile atama yapılması kararlaştırıldı. Bu çerçevede ?Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik?, 28.12.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik? olarak değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikte, sistemin özüne dokunulmamıştır. Açık olarak ilan edilen kadrolara atanabilmek için yine sınava girmek gerekecektir. Ancak, değişiklikte, unvan değişikliği gerektiren kadrolara yapılacak atamalarda uygulanacak sınav ile görevde yükselme niteliğindeki şef ve şube müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak sınavlar farklılaştırılmış, ayrıca unvan değişikliği için eğitim görme şartı da kaldırılmıştır.

Sistemdeki en büyük sorun sınav yapılmamasıdır

Sistemde şuan yaşanan en önemli sıkıntı ise kurumların yeteri derecede bu sınavları açmayışıdır. Kamu kurum ve kuruluşları görevde yükselme ile atama yapılması gerektiren kadrolara vekaleten atama yapmakta, unvan değişikliği gerektiren kadrolar için ise, kurum içinden ihtiyacı karşılama yerine, KPSS yoluna başvurmaktadır. Özellikle görevde yükselmede önemli sıkıntılar yaşanmakta olup, kamu kurumlarının, objektif seçim esası getiren sınav ile kadrolara atama yapması halinde, sistemden tüm memurların hoşnut kalacağını düşünüyoruz.

Eğitim, örgün yapılmasının sakıncaları

Sistemde yaşanan bir diğer sıkıntı ise eğitimin örgün olarak yapılmasıdır. Yönetmeliğin 8'inci maddesine göre, görevde yükselme gerektiren kadrolara başvurabilmek için 75 saatlik bir eğitim düzenlenmektedir. Bu eğitime ilişkin belli başlı tespitler şu şekildedir:

- Eğitim genel olarak kamu kurumlarının merkez teşkilatında düzenlenmektedir.

- Eğitime katılan personele harcırah verilmektedir.

- Katılımcılar için kalacak yer ayarlanmaktadır.

- Eğitime katılan memurlar görevlerinden ayrılmakta, bu nedenle de hizmette aksamalar meydana gelmektedir.

-Eğitim için mekan tahsisi yapılması gerekmektedir.

- Eğitimci bulunmakta ve eğitime yönelik materyaller basılı hale getirilmektedir.

Yukarıda yer verilen tespitler zaman, kaynak ve emek israfına neden olmaktadır. Bunun da en büyük nedeni, eğitimin hala örgün olarak verilebileceğine dair yönetmelik düzenlemesidir. Eğer yönetmelik, uzaktan eğitime daha doğrusu TV veya internet üzerinden eğitime imkan verecek şekilde yeniden düzenlenirse belirtilen kaynak, emek ve zamandan tasarruf edilecektir.

Memurlar, internet üzerinden eğitime olumlu bakıyor

Kamu kurum ve kuruluşlarını önemli ölçüde rahatlatacak bu öneri, memurlar.net'te anket olarak yayımlanmıştır. 30 Kasım 2006 tarihinde yayımlanan ve 24 saat boyunca aktif kalan "Görevde yükselme eğitimlerinin internet üzerinden verilmesi fikrini nasıl buluyor sunuz?" şeklindeki ankete 8 bin kişi katılmıştır. Katılımcıların yüzde 70'i öneriyi uygun bulduğunu belirtmiştir.

Kaynak tasarrufu yapılacak uygulamaya bir an önce geçilmelidir

Bu bağlamda, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik?in ?görevde yükselme eğitimi? başlıklı 8'inci maddesinde ve diğer maddelerinde, uygun bir düzenleme yapılarak, internet üzerinden eğitime imkan sağlanması ve belirtilen negatif hususların elimine edilmesi gerekmektedir.

Açık lise, açık öğretim gibi uygulamaların yaygın olarak kullanıldığı ve bazı üniversitelerde uzaktan eğitim yoluyla yüksek lisans eğitimine başlandığı günümüzde, geç kalınmadan bu değişikliğin yapılması, kanımızca en uygun davranış olacaktır.


SINAV NOTU ÇOK YÜKSEK BELİRLENMİŞTİR

Gerek görevde yükselme gerekse de unvan değişikliği uygulamasında belirlenen sınav notu 70'tir. Bu belirleme Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapmadan sınav notunu indirmek mevzuat açısından mümkün değildir. Bu konudaki haber için tıklayınız.

Diğer taraftan KPSS'ye giren adayların kadrolara atanmasında bir baraj notu bulunmamakta ve adaylara yarışma sınavı uygulanmaktadır. Ancak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında 70 baraj notu belirlenmiş bulunmaktadır. 1995'li yıllarda yükseköğretimde uygulanmaya başlanan 70 baraj notu oldukça yüksektir. hem görevde yükselme hem de unvan değişikliği sınavlarında belirlenmiş olan bu 70 baraj notunun düşürülmesi uygun olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber