Hakim ve Savcıların Maaşlarındaki Artış Miktarı

Hakim ve savcıların maaşlarını arttıran yeni düzenleme iki kısma ayrılmaktadır. Birinci kısımda; yüksek mahkeme 1. başkanı ve başsavcısı, Başkan vekili, başsavcı vekili ve daire başkanı, yüksek mahkeme üyesi, birinci sınıf hakim, savcı, birinci sınıfa ayrılan hakim ve savcı (4 ve 3 yıl kıdemli), birinci sınıfa ayrılan hakim, savcı ve sayıştay denetçisi, dereceler itibariyle hakim, savcı ve danıştay denetçilerinin maaşları arttılmakta, ikinci kısımda ise "Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Yüksek Seçim Kurulu ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı (ceza ve infaz kurumları hariç) kadrolarında, sözleşmeli personel dahil, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan personele, ayda elli saati aşmayacak şekilde fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında, Bütçe Kanunu ile belirlenen fazla çalışma ücretinin iki katının ödeneceği" hükme bağlanmaktadır.

Haber Giriş : 22 Mayıs 2004 00:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Düzenlemenin önceki hali Düzenlemenin sonraki hali Mali getirisi (Hesaplamalarda damga vergisi dikkate alınmamıştır.)
1- Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısı için brüt aylıkları tutarının % 240'ı ile bu Kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylık tutarının % 150' sinin,

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısı için brüt aylıkları tutarının % 240'ı ile bu Kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylık tutarının % 200'ünün,

9500 *36420= 345.990.000
345.990.000*%50= 172.995.000 TL.
Yani, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısına 172.995.000 TL. ilave iyileştirme getirilmektedir.
2- Anayasa Mahkemesi Üyeleri,Yargıtay-Danıştay Birinci Başkan Vekilleri,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili,Yargıtay-Danıştay Daire Başkanları,Yargıtay-Danıştay Üyeleri ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı için brüt aylıkları tutarının %180'i ile bu Kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylık tutarının %150'sinin, Anayasa Mahkemesi Üyeleri,Yargıtay-Danıştay Birinci Başkan Vekilleri,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili,Yargıtay-Danıştay Daire Başkanları,Yargıtay-Danıştay Üyeleri ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı için brüt aylıkları tutarının %180'i ile bu Kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylık tutarının %200'ünün, 9500 *36420= 345.990.000
345.990.000*%50= 172.995.000 TL.
Yani, Anayasa Mahkemesi Üyeleri,Yargıtay-Danıştay Birinci Başkan Vekilleri,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili,Yargıtay-Danıştay Daire Başkanları,Yargıtay-Danıştay Üyeleri ile Adalet Bakanlığı Müsteşarına 172.995.000 TL. ilave iyileştirme getirilmektedir.
3- c) Diğerleri için brüt aylıkları tutarının % 175'i ile bu kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylık tutarının % 150'sinin c) Birinci sınıf ve birinci sınıfa ayrılmış hâkimler ve savcılar için brüt aylıkları tutarının % 175'i ile bu Kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylık tutarının % 200'ünün, 9500 *36420= 345.990.000
345.990.000*%50= 172.995.000 TL.
Birinci sınıf ve birinci sınıfa ayrılmış hâkimler ve savcılara 172.995.000 TL.
ilave iyileştirme
getirilmektedir.
4- c) Diğerleri için brüt aylıkları tutarının % 175'i ile bu kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylık tutarının % 150'sinin d) Diğerleri için brüt aylıkları tutarının %175'i ile bu Kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylık tutarının % 230'unun, 9500 *36420= 345.990.000
345.990.000*%80=
276.792.000 TL.
Diğer hakim ve savcılar içinse 276.792.000TL.
ilave iyileştirme getirilmektedir.

 

YARGI MENSUPLARININ İYİLEŞTİRME OLMADAN ÖNCEKİ NET MAAŞLARI

ÖNCEKİ MAAŞ SONRAKİ MAAŞ
YÜK. MAHK 1. BAŞKANI VE BAŞSAVCISI 3.084.644 +172.995.000
BAŞK.VEK., BAŞSAVCI VEK., DAİRE BŞK. 2.514.880 +172.995.000
YÜK.MAHK.ÜYESİ 2.442.477 +172.995.000
BİRİNCİ SINIF HAKİM, SAVCI 2.426.005 +172.995.000
1.SIN.AYR.HAKİM,SAVCI,(4 Y.KD.) 1.996.734 +172.995.000
1.SIN.AYR.HAKİM,SAVCI, (3 Y.KD.) 1.904.536 +172.995.000
1.SIN.AYR.HAKİM, SAVCI, SAYIŞTAY D. 1.687.327 +172.995.000
HAKİM, SAVCI, SAYIŞTAY DENETÇİSİ    
(1\4) 1.258.035 +276.792.000
(1/1) 1.240.285 +276.792.000
(2/1) 1.187.040 +276.792.000
(3/1) 1.149.676 +276.792.000
(4/1) 1.074.104 +276.792.000
(5/1) 1.056.355 +276.792.000
(6/1) 1.008.745 +276.792.000
(7/1) 993.301 +276.792.000
(8/1) 969.360 +276.792.000
HAKİM VE SAVCI ADAYLARI 822.579  


Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Adlî Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

22.5.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır

Kanun No. 5172 Kabul Tarihi : 18.5.2004

MADDE 1. - 24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan "%150'sinin" ibaresi "% 200'ünün" olarak, (c) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiş ve maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "%155'i" ibaresi "%200'ü" olarak değiştirilmiştir.
c) Birinci sınıf ve birinci sınıfa ayrılmış hâkimler ve savcılar için brüt aylıkları tutarının % 175'i ile bu Kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylık tutarının % 200'ünün,
d) Diğerleri için brüt aylıkları tutarının %175'i ile bu Kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylık tutarının % 230'unun,

MADDE 2. - 8.5.1991 tarihli ve 3717 sayılı Adlî Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanuna 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
MADDE 2/A. - Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Yüksek Seçim Kurulu ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı (ceza ve infaz kurumları hariç) kadrolarında, sözleşmeli personel dahil, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan personele, ayda elli saati aşmayacak şekilde fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında, Bütçe Kanunu ile belirlenen fazla çalışma ücretinin iki katına kadar fazla çalışma ücreti ödenebilir. Fazla çalışma yaptırılacak gün ve saatler ile çalışma mahalli gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek saat başı ödeme miktarı ve ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar Adalet Bakanlığı, Yüksek Mahkemelerde ve Yüksek Seçim Kurulunda ise Başkanları tarafından tespit edilir.

MADDE 3. - Bu Kanun 15.5.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


2802 sayılı Kanunun Ödenek başlıklı 106'ncı maddesinde;

"Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilenlerden;
a) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısı için brüt aylıkları tutarının % 240'ı ile bu Kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylık tutarının % 150'sinin,
b) Anayasa Mahkemesi Üyeleri,Yargıtay-Danıştay Birinci Başkan Vekilleri,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili,Yargıtay-Danıştay Daire Başkanları,Yargıtay-Danıştay Üyeleri ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı için brüt aylıkları tutarının %180'i ile bu Kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylık tutarının %150'sinin,
c) Diğerleri için brüt aylıkları tutarının % 175'i ile bu kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylık tutarının % 150'sinin
toplamı kadar ödenek verilir.
Adalet Müfettişlerine, bu Kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylık tutarının % 30'undan az olmamak üzere brüt aylıkları tutarının % 40'ı oranında özel hizmet tazminatı ödenir. Ancak Adalet Müfettişlerine yapılacak aylık, ek gösterge, yüksek hakimlik tazminatı ile bu madde uyarınca yapılacak ödemelerin net tutarı, yüksek mahkeme daire başkanına yapılacak aylık, ek gösterge, yüksek hakimlik tazminatı ile ödeneklerin net tutarını geçemez.
Hakim ve savcı adaylarına, bu Kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylık tutarının % 155'i oranında ek ödemede bulunulur.
Bu maddeye göre ödeme yapılanlara, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesi uyarınca ödeme yapılmaz. Bu maddeye göre yapılacak ödemeler hakkında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz."
hükmü, Brüt aylık tutarını düzenleyen 105'inci maddesinde ise; "Brüt aylık tutarı; Devlet Memurları Kanununda yer alan gösterge tablosundaki rakamlarla bu Kanunla tespit edilen ek göstergelerin toplamının katsayı ile çarpılması sonunda bulunan miktardır." hükmü yer almaktadır.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının aylık ödemeleri birinci derecenin son kademesine eklenecek ek gösterge rakamı 8000'dir.

 

Bu Habere Tepkiniz