6 dersin sınavı tek oturumda aynı komisyon tarafından yapılabilir mi?

MEB, tüm alan/dalların ortak derslerinin sınavlarını bir oturumda, meslek alan ortak derslerinin sınavlarını bir oturumda ve dal derslerinin sınavlarını da bir oturumda yapmayı planlıyor. Peki bu mümkün mü?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Şubat 2018 11:13, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
6 dersin sınavı tek oturumda aynı komisyon tarafından yapılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı 07.09.2013 Tarihli ve 28758 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Beceri sınavı" başlıklı 46. maddesi 8. fıkrasında; 26 Mart2017 tarih ve 30019 sayılı Resmi Gazetede yapmış olduğu yönetmelik değişikliği ile birden fazla meslek dersinin sınavları tek oturumda aynı sınav komisyonu tarafından yapılabilmesini sağlamıştır.

İşte o madde;

"Beceri sınavı

Madde - 46-(8) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğitim merkezlerinde aynı meslek alan/dalının yıl sonu beceri sınavı için birden fazla sınav komisyonu oluşturulabileceği gibi değişik meslek alan/dallarının genel bilgi dersleri, ortak okutulan meslek dersleri ve aynı alan/dalda okutulan birden fazla meslek dersinin sınavları tek oturumda aynı sınav komisyonu tarafından yapılabilir. Aynı oturumda yapılan farklı derslerin sınavları ayrı ayrı değerlendirilir." hükümlerine dayandırmaktadır.

Akabinde;

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 02.10.2017 tarih ve 15575022 sayılı olurlarıyla Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması,Denklik Ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönergeyi uygulamaya koydu.

Bu yönergenin "Sınav komisyonu kuruluşu ve sınavların uygulanışı" başlıklı 12. maddesinde yazılı sınavların nasıl yapılması gerektiğine dair hususları belirtmiştir.

İşte o maddenin ilgili fıkraları;

"Sınav komisyonu kuruluşu ve sınavların uygulanışı

MADDE 12- (4) Sınav komisyonu, sınavın başlama saatinden en geç bir saat önce toplanır. Sınav soruları, cevap anahtarları ve not baremi, sınav komisyonunca sınavın başlama saatinden önce hazırlanıp komisyon başkanı tarafından onaylanır. Uzun süre hazırlık gerektiren beceri sınavlarında, sınav komisyon başkanının uygun bulması durumunda bir gün önceden hazırlık yapılabilir.

(8) Tüm alan/dalların ortak derslerinin sınavları bir oturumda, meslek alan ortak derslerinin sınavları bir oturumda ve dal derslerinin sınavları da bir oturumda yapılacak şekilde planlanır.

(9) Teorik sınavların süresi üç saati geçemez. Beceri sınavının süresi her bir aday için meslek alan/dalının özelliğine göre sınav komisyonunca belirlenir."

Ardından;

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 16.01.2018 tarih ve 1165967 sayılı olurlarıyla Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Merkezi Programları Kalfalık ve Ustalık Sınavları Uygulama Esaslarını uygulamaya koydu.

Kalfalık ve Ustalık Sınavları Uygulama Esaslarının "Yazılı sınavlar" başlıklı 4. maddesinde yazılı sınavların nasıl yapılması gerektiğine dair hususları belirtmiştir.

İşte o madde ve ilgili fıkraları ;

"Yazılı sınavlar

MADDE 4- (1) Yazılı sınavlar; tüm alan/dallar için ortak derslerin sınavları bir oturumda, alan ortak derslerinin sınavları bir oturumda ve dal derslerinin sınavları da bir oturumda yapılacak şekilde planlanır. Haftalık ders çizelgelerinde birden fazla dal seçmeli dersinin bulunduğu (Örnek; Dekoratif El Sanatları dal dersleri vb.) durumlarda; okul/kurum tarafından belirlenen ve adaylara önceden bildirilen dersten sınav yapılır. Seçmeli derslerden sınav yapılmaz.

(2) Alan ortak dersleri ile dal derslerinin her birinden ayrı ayrı soru hazırlanarak, bir oturumda en fazla altı dersin sınavı yapılır. Bir oturumda sınavı yapılacak ders sayısının altıyı geçmesi durumunda ilgili sınav iki oturum şeklinde planlanır. Her oturumun toplam süresi üç saati (180 dakika) geçemez."

Hem Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik Ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge hem de Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Merkezi Programları Kalfalık ve Ustalık Sınavları Uygulama Esaslarına baktığımızda tüm alan/dallar için ortak derslerin sınavları bir oturumda, alan ortak derslerinin sınavları bir oturumda ve dal derslerinin sınavları da bir oturumda yapılacağı anlaşılmaktadır.

Yönergenin ve Esaslarının dayanağı, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğidir.

Bu yönetmeliğin "Yazılı ve uygulamalı sınavlar" başlıklı 45 .maddesi 1. fıkrası (g) bendindeki; "(1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur. g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hallerde fazladan bir sınav daha yapılabilir." hükümlerine göre bir günde en fazla üç sınav yapabilmekte ve (ç) bendindeki "ç) Zorunlu haller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz." hükümlerine göre de bir yazılı sınavın süresi 1 saati aşamamaktadır.

Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması" başlıklı 58. maddesi 2. fıkrası (c)bendindeki; "c) Farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması halinde bu öğrencilerin sınavları birleştirilerek tek komisyon marifetiyle de yapılabilir." hükümlerine göre aynı derslerin sınavı aynı komisyonda tek oturumda yapılabilir.

Ama;

1- Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Beceri sınavı" başlıklı 46. maddesi 8. fıkrasındaki; " (8) Mesleki eğitim merkezlerinde aynı meslek alan/dalının yılsonu beceri sınavı için birden fazla sınav komisyonu oluşturulabileceği gibi değişik meslek alan/dallarının genel bilgi dersleri, ortak okutulan meslek dersleri ve aynı alan/dalda okutulan birden fazla meslek dersinin sınavları tek oturumda aynı sınav komisyonu tarafından yapılabilir. Aynı oturumda yapılan farklı derslerin sınavları ayrı ayrı değerlendirilir." hükümlerine göre hükümlerine göre tüm dal ortak derslerin sınavlarını bir oturumda nasıl yapacaksınız?

2- Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik Ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönergenin "Sınav komisyonu kuruluşu ve sınavların uygulanışı" başlıklı 12. maddesi 4. fıkrasındaki; "(4) Sınav komisyonu, sınavın başlama saatinden en geç bir saat önce toplanır. Sınav soruları, cevap anahtarları ve not baremi, sınav komisyonunca sınavın başlama saatinden önce hazırlanıp komisyon başkanı tarafından onaylanır. Uzun süre hazırlık gerektiren beceri sınavlarında, sınav komisyon başkanının uygun bulması durumunda bir gün önceden hazırlık yapılabilir." hükümlerine göre sınavdan bir saat önce toplanıp 6 farklı sınavın sorusunu nasıl hazırlayacaksınız. Hazırlanamayacağı bilindiği için bir gün önceden hazırlık yapılmasını öngörüyorsunuz peki sınav güvenliğini nasıl sağlayacaksınız?

3- Yönergenin "Sınav komisyonu kuruluşu ve sınavların uygulanışı" başlıklı 12. maddesi 8. fıkrasındaki; "(8) Tüm alan/dalların ortak derslerinin sınavları bir oturumda, meslek alan ortak derslerinin sınavları bir oturumda ve dal derslerinin sınavları da bir oturumda yapılacak şekilde planlanır." hükümlerine göre tüm dal ortak derslerin sınavlarını bir oturumda nasıl yapacaksınız?

4- Yönergenin "Sınav komisyonu kuruluşu ve sınavların uygulanışı" başlıklı 12. maddesi 9. fıkrasındaki; "(9) Teorik sınavların süresi üç saati geçemez. Beceri sınavının süresi her bir aday için meslek alan/dalının özelliğine göre sınav komisyonunca belirlenir." hükümlerine göre altı dersin sınavını üç saatte nasıl yapacaksınız?

5- Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Merkezi Programları Kalfalık ve Ustalık Sınavları Uygulama Esaslarının "Yazılı sınavlar" başlıklı 4. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Yazılı sınavlar; tüm alan/dallar için ortak derslerin sınavları bir oturumda, alan ortak derslerinin sınavları bir oturumda ve dal derslerinin sınavları da bir oturumda yapılacak şekilde planlanır. Haftalık ders çizelgelerinde birden fazla dal seçmeli dersinin bulunduğu (Örnek; Dekoratif El Sanatları dal dersleri vb.) durumlarda; okul/kurum tarafından belirlenen ve adaylara önceden bildirilen dersten sınav yapılır. Seçmeli derslerden sınav yapılmaz." hükümlerine göre tüm dal ortak derslerin sınavlarını bir oturumda nasıl yapacaksınız?

6- Kalfalık ve Ustalık Sınavları Uygulama Esaslarının "Yazılı sınavlar" başlıklı 4. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Alan ortak dersleri ile dal derslerinin her birinden ayrı ayrı soru hazırlanarak, bir oturumda en fazla altı dersin sınavı yapılır. Bir oturumda sınavı yapılacak ders sayısının altıyı geçmesi durumunda ilgili sınav iki oturum şeklinde planlanır. Her oturumun toplam süresi üç saati (180 dakika) geçemez." hükümlerine göre altı dersin sınavını üç saatte nasıl yapacaksınız?

Cevap vereyim soruların bakanlıkça hazırlandığı, merkezi sistem sınavları ile bu işlemi gerçekleştirebilirseniz.

Peki öylemi yapılıyor El cevap hayır.

Bildiğimiz komisyon kurup 6 dersin sorularının hazırlandığı sınav yapıyor, soruların hazırlanması için bir saat süre veriyor soruların hazırlanması için bir gün önceden toplanılabilir diyorsunuz ve komisyon üyelerine tek sınav ücreti ödüyorsunuz.

Sınav ücretinden kar elde etmek için öğrencileri bir günde 6 dersten sınava sokamazsınız. Yapacağınız bu işlemler Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine ve hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu mevzuat hükümlerine acilen sendikalarca dava açılması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber