1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yanlış değerlendirme sonucu ataması yapılan öğretmenin, ataması iptal edilebilir mi?

Bakanlığın yaptığı yanlış değerlendirme sonucu ataması yapılan öğretmenin ataması iptal edilebilir mi?
28 Ağustos 2018 00:32
+Aa- Yazdır
Yanlış değerlendirme sonucu ataması yapılan öğretmenin, ataması iptal edilebilir mi?

Danıştay, bakanlığın sehven yaptığı hata sonucu ataması yapılan öğretmenin yapılan bu hatayı bilebilecek durumda olduğu ve yapılan hataya kayıtsız kaldığı ve yapılan hatanın davacı ile aynı durumda olan kimseler arasında haksızlığa yol açtığı gerekçeleriyle atamasının iptali yönündeki işlemin hukuka uygun olduğuna karar vermiştir.

Teknoloji ve tasarım öğretmenliği ihtiyacı dolayısıyla 2011 yılı atama dönemlerine mahsus olmak üzere "eğitim fakültesi ile diğer fakülte mezunlarından pedagojik formasyonu bulunanların üçüncü öncelikli olarak değerlendirilmesi" düzenlemesi yapılmıştır. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberlik Öğretmenliği mezunu olan davacı öğretmen, 2011 Haziran dönemi öğretmen atamaları kapsamında başvuru yapmış ve Şanlıurfa ......... İlköğretim Okuluna, 01/06/2011 tarihinde teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak yerleştirmesi yapılmıştır. Ancak, öğretmenin, 2011 Haziran dönemi öğretmen atamaları kapsamında yaptığı başvurunun üçüncü öncelikli olarak değerlendirilmesi gerekirken sehven birinci öncelikli değerlendirildiği tespit edilerek ataması iptal edilmiştir. Öğretmen tarafından, atama işleminin iptal edilmesine ilişkin işleme karşı dava açılmıştır.

Danıştay 12. Dairesinde temyizen incelediği davada, kılavuz hükümlerinde davacı ve onunla aynı durumda olanların teknoloji ve tasarım alanına yapacakları başvuruların, üçüncü öncelikli olarak değerlendirileceğinin açıkça ifade edildiği, davacının formdaki bilgileri, ilgili kılavuz ve genelgeleri okuyarak doğru şekilde doldurduğunu beyan etmek suretiyle imzaladığı, "2011 Haziran İlk Atama Başvuru İşlemleri Elektronik Başvuru Formunda" bölümünün teknoloji ve tasarım alanında birinci öncelikli yükseköğretim programlarından olduğu ibaresinin yer aldığı, dolayısıyla davacının başvuru işlemlerinde meydana gelen hatadan haberdar olduğu ancak tercih işlemleri esnasında sehven birinci öncelikli görünmesine kayıtsız kaldığı bu durumun davacı ile aynı durumda olan kimseler arasında haksızlığa yol açtığının açık olduğu gerekçeleriyle, davacının görevine son verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına karar vermiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/1426

Karar No : 2017/5564

Karar Tarihi: 14.11.2017

Davanın Özeti : Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberlik Öğretmenliği mezunu olan davacının, 2011 Haziran atama döneminde teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak yapılan atamasının iptaline ilişkin 04.10.2011 tarihli ve 66532 sayılı işlem ile bu işlemin dayanağı olarak gösterilen, Talim ve Terbiye Kurulunun 11.05.2011 tarihli ve 3192 sayılı kararının, teknoloji ve tasarım ile rehber öğretmenliği alanına yapılan başvurularda, eğitim fakültesi mezunları ile diğer fakülte mezunlarından pedagojik formasyonu bulunanların üçüncü öncelikli olarak değerlendirileceğine ilişkin kısmının, mezun olduğu bölüm itibariyle teknoloji ve tasarım öğretmenliğine atanabilecek durumda olduğu, hiçbir somut gerekçe belirtilmeden öncelik durumu belirlenmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 09.05.2011 tarihli ve 31071 sayılı yazısıyla, teknoloji ve tasarım alanında 6326 öğretmene ihtiyaç duyulmasına karşın atanabilecek konumda 677 potansiyel aday bulunduğunun belirtilmesi üzerine Talim ve Terbiye Kurulunun 11.05.2011 tarihli ve 3192 sayılı yazısıyla; 2011 yılında teknoloji ve tasarım alanındaki öğretmen açığını karşılamak amacıyla, teknoloji ve tasarım alanına kaynak olarak belirlenen 07.07.2009 tarihli ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki çizelgedeki yükseköğretim programları mezunlarından, taban puanı aranmadan başvuruda bulunanların tamamının puan üstünlüğü esasına göre atanmasından sonra teknoloji ve tasarım alanı öğretmenliği açığının giderilememesi durumunda, 2011 yılı atama dönemlerine mahsus olmak üzere aynı kararın ..., Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, ... alanına kaynaklık teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların bu alan öğretmenliğine atanmalarının ancak bu şekilde atananların hizmet içi eğitim kursundan geçirilmelerinin uygun olacağının mütalaa edildiği, bu mütalaa da dikkate alınarak hazırlanan Haziran 2011 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu'nun "5.1. Yurt İçi Programlar" başlıklı bölümünde; 11.05.2011 tarihli ve 3192 sayılı mütalaaya göre teknoloji ve tasarım ile ... alanına yapılan başvurularda, eğitim fakültesi ile diğer fakülte mezunlarından pedagojik formasyonu bulunanların üçüncü, pedagojik formasyonu bulunmayanların ise dördüncü öncelikli olarak değerlendirilecekleri düzenlemesine yer verildiği, davacının ve onunla aynı durumda olanların daha öncesinde teknoloji ve tasarım alanına atanma hakkı bulunmazken, bu mütalaa ile atanma hakkı kazandığı, dolayısıyla bu mütalaanın davacının mağduriyetine sebep olması bir yana atanma hakkı bulunmayan bir alana atanma hakkı kazanmasına imkan verdiği, açıklanan mütalaa ve kılavuz hükmü gereğince ancak üçüncü öncelikli olarak atanma hakkına sahip olan davacının, tercih işlemleri esnasında sehven birinci öncelikli görünmesine kayıtsız kaldığı ve böylece kendisi ile aynı durumda olan diğer adayların ancak 80 ve üzeri KPSS puanı ile atanma imkanı bulabilmesine rağmen kendisinin 53,2660 olan KPSS puanı ile atamasının yapıldığı, bu durumun tespiti üzerine hukuka aykırı atama işleminin 04.10.2011 tarihli ve 66532 sayılı işlem ile dava açma süresi içerisinde geri alındığı ve davacının görevine son verildiği dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Burak Bozkurt

Düşüncesi : Teknoloji ve tasarım alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarının, dava konusu işlem tarihinde yürürlükte olan 07.07.2009 tarihli ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki çizelgede belirlendiği, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 09.05.2011 tarihli ve 31071 sayılı yazısıyla, teknoloji ve tasarım alanında 6326 öğretmene ihtiyaç duyulmasına karşın atanabilecek konumda 677 potansiyel aday bulunduğunun belirtilmesi üzerine Talim ve Terbiye Kurulunun 11.05.2011 tarihli ve 3192 sayılı yazısı ile 2011 yılında teknoloji ve tasarım alanındaki öğretmen açığını karşılamak amacıyla, teknoloji ve tasarım alanına kaynak olarak belirlenen 07.07.2009 tarihli ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki çizelgedeki yükseköğretim programları mezunlarından, taban puanı aranmadan başvuruda bulunanların tamamının puan üstünlüğü esasına göre atanmasından sonra teknoloji ve tasarım alanı öğretmenliği açığının giderilememesi durumunda, 2011 yılı atama dönemlerine mahsus olmak üzere aynı kararın, davacının mezun olduğu bölümün de içerisinde bulunduğu bazı yükseköğretim programlarından mezun olanların bu alan öğretmenliğine atanmalarının uygun olacağının mütalaa edildiği, bu mütalaa dikkate alınarak hazırlanan Haziran 2011 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzunda ise; 11.05.2011 tarihli ve 3192 sayılı mütalaaya göre teknoloji ve tasarım ile ... alanına yapılan başvurularda, eğitim fakültesi ile diğer fakülte mezunlarından pedagojik formasyonu bulunanların üçüncü öncelikli olarak değerlendirilecekleri düzenlemesinin yer aldığı, davacının bu düzenlemeden yararlanarak Haziran 2011 Öğretmenlik atamalarında başvuru yapabildiği ancak tercih işlemleri esnasında sehven birinci öncelikli görünmesi neticesinde kendisi ile aynı durumda olan diğer adayların ancak 80 ve üzeri KPSS puanı ile atanma imkanı bulabilmesine rağmen kendisinin 53,2660 olan KPSS puanı ile atamasının yapıldığı ve daha sonra hatalı olarak yapılan atamanın iptal edildiği anlaşılmaktadır.

Davacı tarafından dava dilekçesinde iptali istenen, teknoloji ve tasarım ile rehber öğretmenliği alanına yapılan başvurularda, eğitim fakültesi mezunları ile diğer fakülte mezunlarından pedagojik formasyonu bulunanların üçüncü öncelikli olarak değerlendirileceğine ilişkin düzenlemenin Talim ve Terbiye Kurulunun 11.05.2011 tarihli ve 3192 sayılı mütalaasında yer aldığı belirtilmiş ise de yukarıda açık metnine yer verilen hükümlerden, iptali istenilen düzenlemenin söz konusu mütalaada değil, Haziran 2011 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzunda yer aldığı görülmektedir.

Düzenleyici işlem niteliğindeki 07.07.2009 tarihli ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararının, başka bir Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile değiştirilebileceği veya kaldırılabileceği şüphesiz ise de Kurul kararı niteliğinde olmayan mütalaa ile Kurul karalarında (geçici nitelikte olsa da) değişiklik yapmanın, idare hukukunun genel ilkelerinden olan yetkide ve usulde paralellik ilkesine aykırı olduğu açıktır.

Bu durumda Talim ve Terbiye Kurulunun 11.05.2011 tarihli ve 3192 sayılı mütalaası dikkate alınarak hazırlanan Haziran 2011 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu'nun "5.1. Yurt İçi Programlar" başlıklı bölümünde yer alan; 11.05.2011 tarihli ve 3192 sayılı mütalaaya göre teknoloji ve tasarım ile ... alanına yapılan başvurularda, eğitim fakültesi ile diğer fakülte mezunlarından pedagojik formasyonu bulunanların üçüncü, pedagojik formasyonu bulunmayanların ise dördüncü öncelikli olarak değerlendirilecekleri yönündeki düzenlemede ve bu düzenleme gerekçe gösterilerek tesis edilen bireysel işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Ancak bireysel işlemin sakatlanmasına neden olan hukuka aykırı düzenleyici işlem aynı zamanda davacının atanmasına da dayanak teşkil ettiğinden, söz konusu iptal kararının davacının doğrudan atanma hakkı kazanması manasına gelmeyeceği, davacının atanma hakkı bulunup bulunmadığı hususunun, davalı idare tarafından yetki ve usul kurallarına uyulmak suretiyle hazırlanacak düzenleyici işlem neticesinde yeniden değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemlerin iptal edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Gülen Aydınoğlu

Düşüncesi : Dava, davacının görevine son verilmesine ilişkin işlem ile Talim Terbiye Kurulu'nun 11.5.2011 günlü 3192 sayılı kararında yer alan "teknoloji ve tasarım ile rehber öğretmen alanına yapılan başvurularda, eğitim fakültesi ile diğer fakülte mezunlarından pedagojik formasyonunu bulunanlar üçüncü öncelikli olarak değerlendirileceklerdir" şeklindeki düzenlemenin iptali istemiyle açılmıştır.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun "Öğretmenlik" ballıklı 43.maddesinde Öğretmenliğin, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini içine alan Özel bir ihtisas mesleği olduğu, Öğretmenlik mesleğine hazırlığın genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanacağı bu niteliklerin kazanabilmeleri için, hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanmasının esas olduğu bu öğrenimin lisans öncesi, lisans ve lisans üstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere de imkan verecek biçimde düzenleneceği öngörülmüş "Öğretmenlerin Nitelikleri ve Seçimi" başlıklı 45.maddesinde Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak niteliklerin Milli Eğitim Bakanlığınca tespit olunacağı Öğretmenlerin, öğretmen yetiştiren yüksek Öğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yüksek Öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, Milli Eğitim Bakanlığınca seçileceği Yükseköğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan alanlarda, öğretmenliğe atanmaları halinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirlerin alınacağı, Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim,teftiş ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alanda öğrenim görmüş olanların ne gibi şartlarla seçilebileceklerinin yönetmelikle düzenleneceği hükmü getirilmiş 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 nci maddesinde bu yetkinin Bakanlık adına Talim ve Terbiye Kurulunca kullanılacağı hükme bağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6. maddesinin (a) bendinde öğretmenlik görevine atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar yanında, mezun olduğu yükseköğretim Talim ve Terbiye Kurulu'nun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararlarına göre atanacağı alana uygun olmak şartının aranacağı hükmüne yer verilmiştir.

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 11.5.2011 günlü ve 3192 sayılı yazısında da, 2011 yılında uygulanmak üzere Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine" atanabilmek için öncelikler belirlenmiş, bu alana atanabilmek için Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, İş ve Teknik Eğitimi Öğretmenliği ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü 1. öncelikli, Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü ve Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu olup formasyonu olmayan ve KPSS sınavından 75 ve üzeri puan alanlar 2. öncelikli olarak belirlenmiş davacının mezun olduğu alanda dahil olmak üzere anılan yazıda sayılan diğer alanlar ise 3. öncelikli atama alanları olarak sayılmıştır.

Öğretmen olarak atamaya esas alınan alanların ve öğretmenliğe atanacakların alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programlarının belirlenmesi amaçlayan dava konusu Talim Terbiye Kurulu Kararı ile öğretmenlik mesleğinin gereğine ve yukarıda hükmü yazılı Yasa ve Yönetmelik Kurallarına uygun belirleme yapılarak hizmetin gereği ve kamu yararı dikkate alınmak suretiyle Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine atama yapılacak alanların belirlenmesi yoluna gidilmektedir.

Bu durumda, Teknoloji ve Tasarım branşında verilecek eğitimin niteliği, bu alandaki öğretmen ihtiyacı, hizmete uygun alan mezunlarının nitelik ve nicelik olarak yeterlilikleri gözönünde bulundurarak öncelik sırlaması yapılmasına ilişkin düzenlemede hukuka aykırılık görülmemiştir.

Davacının görevine son verilmesine ilişkin bireysel işlemin iptali istemine gelince;

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberlik öğretmenliği mezunu olan davacının, hukuka uygun bulunan Talim Terbiye Kurulu kararı gereği üçüncü öncelikli atama hakkına sahip olduğu, bilgisayar kayıtlarında sehven birinci öncelikli görüldüğü anlaşılmış olup, bu haliyle atanmasının iptal edilmesine ilişkin işlemde hukuki isabetsizlik bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberlik Öğretmenliği mezunu olan davacının, 2011 Haziran atama döneminde teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak yapılan atamasının iptaline ilişkin 04.10.2011 tarihli ve 66532 sayılı işlem ile bu işlemin dayanağı olarak gösterilen, Talim ve Terbiye Kurulunun 11.05.2011 tarihli ve 3192 sayılı kararının, teknoloji ve tasarım ile rehber öğretmenliği alanına yapılan başvurularda, eğitim fakültesi mezunları ile diğer fakülte mezunlarından pedagojik formasyonu bulunanların üçüncü öncelikli olarak değerlendirileceğine ilişkin kısmının iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Sınıflandırmada öğrenim unsuru başlıklı 41. maddesinde, "...Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak ... gibi şartlar konulabilir." hükmü bulunmaktadır.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi başlıklı 45. maddesinde "Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Milli Eğitim Bakanlığınca tespit olunur. Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, Milli Eğitim Bakanlığınca seçilirler. Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan alanlarda, öğretmenliğe atanmaları halinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır. Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiş ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alanda öğrenim görmüş olanların ne gibi şartlarla seçilebilecekleri yönetmelikle düzenlenir." hükmüne yer verilmiş; dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan ve 25.08.2015 tarihli ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 44. maddesiyle yürürlükten kaldırılan 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı başlıklı 8. maddesinde ise bu yetkinin Bakanlık adına Talim ve Terbiye Kurulunca kullanılacağı hükme bağlanmıştır.

06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Atama şartları" başlıklı 11. maddesinde; öğretmenlik görevine atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartların yanında, mezun olunan yükseköğretim programının Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atanacağı alana uygun olması özel şartının da aranacağı düzenlenmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına verilen yetki uyarınca yayımlanan, 07.07.2009 tarihli ve 80 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar'ın 6. maddesinde, öğretmenlerin, ek çizelgede belirtilen alanlar itibarıyla bu alanların karşısında gösterilen yükseköğretim programlarından en az lisans mezunu olanlar arasından seçileceği; 7. maddesinde, öğretmenliğe; ek çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarından en az lisans düzeyinde mezun olanların atanması esas olduğu; 8. maddesinde de, bu esasların 7. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemleriyle sınırlı olmak ve belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla; ek Çizelgede yer verilen yükseköğretim programlarından mezun olanlardan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programını tamamlamamış olanların, Kamu Personeli Seçme Sınavında 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde, pedagojik formasyon eğitimleri daha sonra yaptırılmak üzere alan öğretmenliklerine atanabilecekleri, açıklanmıştır.

Talim ve Terbiye Kurulunun 11.05.2011 tarihli ve 3192 sayılı yazısıyla; 2011 yılında teknoloji ve tasarım alanındaki öğretmen açığını karşılamak amacıyla, teknoloji ve tasarım alanına kaynak olarak belirlenen 07.07.2009 tarihli ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki çizelgedeki yükseköğretim programları mezunlarından, taban puanı aranmadan başvuruda bulunanların tamamının puan üstünlüğü esasına göre atanmasından sonra teknoloji ve tasarım alanı öğretmenliği açığının giderilememesi durumunda, 2011 yılı atama dönemlerine mahsus olmak üzere aynı kararın ..., Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, ... alanına kaynaklık teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların bu alan öğretmenliğine atanmaları ancak, bu şekilde atananların hizmet içi eğitim kursundan geçirilmelerinin uygun olacağı mütalaa edilmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulunun 11.05.2011 tarihli ve 3192 sayılı mütalaası dikkate alınarak hazırlanan Haziran 2011 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu'nun "5.1. Yurt İçi Programlar" başlıklı bölümünde; 11.05.2011 tarihli ve 3192 sayılı mütalaaya göre teknoloji ve tasarım ile ... alanına yapılan başvurularda, eğitim fakültesi ile diğer fakülte mezunlarından pedagojik formasyonu bulunanların üçüncü, pedagojik formasyonu bulunmayanların ise dördüncü öncelikli olarak değerlendirilecekleri düzenlemesine yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberlik Öğretmenliği mezunu olan davacının, Talim ve Terbiye Kurulunun 07.07.2009 tarihli ve 80 sayılı Kararının eki çizelgeye göre teknoloji ve tasarım öğretmenliğine atanma hakkı bulunmadığı ancak, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 09.05.2011 tarihli ve 31071 sayılı yazısıyla, teknoloji ve tasarım alanında 6326 öğretmene ihtiyaç duyulmasına karşın atanabilecek konumda 677 potansiyel aday bulunduğunun belirtilmesi üzerine Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 11.05.2011 tarihli ve 3192 sayılı mütalaanın verildiği ve bu mütalaa dikkate alınarak hazırlanan Haziran 2011 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu'nun "5.1. Yurt İçi Programlar" başlıklı bölümünde; 11.05.2011 tarihli ve 3192 sayılı mütalaaya göre teknoloji ve tasarım ile ... alanına yapılan başvurularda, eğitim fakültesi ile diğer fakülte mezunlarından pedagojik formasyonu bulunanların üçüncü öncelikli olarak değerlendirileceği belirtildiğinden, 2011 yılı atama dönemlerine mahsus olmak üzere teknoloji ve tasarım öğretmenliğine atanma hakkı kazandığı, 2011 Haziran dönemi öğretmen atamaları kapsamında yaptığı başvurunun üçüncü öncelikli olarak değerlendirilmesi gerekirken sehven birinci öncelikli değerlendirilmesi sonucunda 53,2660 KPSS puanı ile ............. İlköğretim Okuluna, 01/06/2011 tarihinde teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak yerleştirmesinin yapıldığı, yapılan hatanın tespit edilmesi üzerine davacının atamasının 04.10.2011 tarihli ve 66532 sayılı işlem ile iptal edildiği, davacı tarafından atamasının iptaline ilişkin işlem ile işlemin dayanağı olan teknoloji ve tasarım ile rehber öğretmenliği alanına yapılan başvurularda, eğitim fakültesi mezunları ile diğer fakülte mezunlarından pedagojik formasyonu bulunanların üçüncü öncelikli olarak değerlendirileceğine ilişkin düzenleyici işleme karşı bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacı tarafından dava dilekçesinde iptali istenen, teknoloji ve tasarım ile rehber öğretmenliği alanına yapılan başvurularda, eğitim fakültesi mezunları ile diğer fakülte mezunlarından pedagojik formasyonu bulunanların üçüncü öncelikli olarak değerlendirileceğine ilişkin düzenlemenin Talim ve Terbiye Kurulunun 11.05.2011 tarihli ve 3192 sayılı mütalaasında yer aldığı belirtilmiş ise de yukarıda açık metnine yer verilen hükümlerden, iptali istenilen düzenlemenin söz konusu mütalaada değil, Haziran 2011 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzunda yer aldığı görülmektedir.

Bu durumda, yapılan uygulamanın istisnailiği, o tarihte ülkede bulunan teknoloji ve tasarım öğretmeni açığı ile teknoloji ve tasarım öğretmenliğine kaynak teşkil eden yükseköğretim programı mezunlarının öncelikli olarak atanma hakkına sahip olması nedeniyle atanmalarını etkilemeyeceği göz önünde bulundurulduğunda, iptali istenilen kılavuz hükmünde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Davacının atamasının iptali suretiyle görevine son verilmesine ilişkin işlemin ise; kılavuz hükümlerinde davacı ve onunla aynı durumda olanların teknoloji ve tasarım alanına yapacakları başvuruların, üçüncü öncelikli olarak değerlendirileceği açıkça ifade edilmiş olmasına rağmen, davacının formdaki bilgileri, ilgili kılavuz ve genelgeleri okuyarak doğru şekilde doldurduğunu beyan etmek suretiyle imzaladığı "2011 Haziran İlk Atama Başvuru İşlemleri Elektronik Başvuru Formunda" bölümünün teknoloji ve tasarım alanında birinci öncelikli yükseköğretim programlarından olduğu ibaresinin yer aldığı, dolayısıyla davacının başvuru işlemlerinde meydana gelen hatadan haberdar olduğu ancak tercih işlemleri esnasında sehven birinci öncelikli görünmesine kayıtsız kaldığı ve böylece kendisi ile aynı durumda olan diğer adayların ancak 80 ve üzeri KPSS puanı ile atanma imkanı bulabilmesine rağmen kendisinin 53,2660 olan KPSS puanı ile atamasının yapıldığı, bu durumun davacı ile aynı durumda olan kimseler arasında haksızlığa yol açtığı açık olduğundan, hukuka aykırı olarak yapılan atama işleminin iptal edilerek davacının görevine son verilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 247,10- TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca takdir edilen 1.800,00- TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 14.11.2017 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :

Dava; Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberlik Öğretmenliği mezunu olan davacının, 2011 Haziran atama döneminde teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak yapılan atamasının iptaline ilişkin 04.10.2011 tarihli ve 66532 sayılı işlem ile bu işlemin dayanağı olarak gösterilen, Talim ve Terbiye Kurulunun 11.05.2011 tarihli ve 3192 sayılı kararının, teknoloji ve tasarım ile rehber öğretmenliği alanına yapılan başvurularda, eğitim fakültesi mezunları ile diğer fakülte mezunlarından pedagojik formasyonu bulunanların üçüncü öncelikli olarak değerlendirileceğine ilişkin kısmının iptali istemiyle açılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; teknoloji ve tasarım alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarının, dava konusu işlem tarihinde yürürlükte olan 07.07.2009 tarihli ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki çizelgede belirlendiği, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 09.05.2011 tarihli ve 31071 sayılı yazısıyla, teknoloji ve tasarım alanında 6326 öğretmene ihtiyaç duyulmasına karşın atanabilecek konumda 677 potansiyel aday bulunduğunun belirtilmesi üzerine Talim ve Terbiye Kurulunun 11.05.2011 tarihli ve 3192 sayılı yazısı ile 2011 yılında teknoloji ve tasarım alanındaki öğretmen açığını karşılamak amacıyla, teknoloji ve tasarım alanına kaynak olarak belirlenen 07.07.2009 tarihli ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki çizelgedeki yükseköğretim programları mezunlarından, taban puanı aranmadan başvuruda bulunanların tamamının puan üstünlüğü esasına göre atanmasından sonra teknoloji ve tasarım alanı öğretmenliği açığının giderilememesi durumunda, 2011 yılı atama dönemlerine mahsus olmak üzere aynı kararın, davacının mezun olduğu bölümün de içerisinde bulunduğu bazı yükseköğretim programlarından mezun olanların bu alan öğretmenliğine atanmalarının uygun olacağının mütalaa edildiği, bu mütalaa dikkate alınarak hazırlanan Haziran 2011 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzunda ise; 11.05.2011 tarihli ve 3192 sayılı mütalaaya göre teknoloji ve tasarım ile ... alanına yapılan başvurularda, eğitim fakültesi ile diğer fakülte mezunlarından pedagojik formasyonu bulunanların üçüncü öncelikli olarak değerlendirilecekleri düzenlemesinin yer aldığı, davacının bu düzenlemeden yararlanarak Haziran 2011 Öğretmenlik atamalarında başvuru yapabildiği ancak tercih işlemleri esnasında sehven birinci öncelikli görünmesi neticesinde kendisi ile aynı durumda olan diğer adayların ancak 80 ve üzeri KPSS puanı ile atanma imkanı bulabilmesine rağmen kendisinin 53,2660 olan KPSS puanı ile atamasının yapıldığı ve daha sonra hatalı olarak yapılan atamanını iptal edildiği anlaşılmaktadır.

Davacı tarafından dava dilekçesinde iptali istenen, teknoloji ve tasarım ile rehber öğretmenliği alanına yapılan başvurularda, eğitim fakültesi mezunları ile diğer fakülte mezunlarından pedagojik formasyonu bulunanların üçüncü öncelikli olarak değerlendirileceğine ilişkin düzenlemenin Talim ve Terbiye Kurulunun 11.05.2011 tarihli ve 3192 sayılı mütalaasında yer aldığı belirtilmiş ise de yukarıda açık metnine yer verilen hükümlerden, iptali istenilen düzenlemenin söz konusu mütalaada değil, Haziran 2011 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzunda yer aldığı görülmektedir.

İdare hukuku alanında, alt düzeydeki normların, kendisinden daha üst konumda bulunan veya dayanağını oluşturan bir norma aykırı veyahut bunu değiştirici nitelikte bir hüküm içermemesi gerektiği hususu normlar hiyerarşisi ilkesi olarak bilinmektedir.

Dava konusu olayda, kısmen iptali istenilen kılavuz hükmüne dayanak olan Talim ve Terbiye Kurulu yazısının bir mütaala niteliğinde olduğu, mütaalanın ise düzenleyici işlem mahiyetinde olmadığı ancak, 07.07.2009 tarihli ve 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı eki Çizelge'ye aykırı hususlar içerdiği anlaşıldığından normlar hiyerarşisi ilkesine uygun olmayan dava konusu düzenleyici işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı görüşüyle davanın bu kısmına ilişkin Daire kararına katılmıyorum.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
08:45 - Engelli annesinin zaferi! 'Sesimi duyurabildim'08:45 - Bitlis'te 46 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi08:44 - Kredi borçlularına nefes aldıracak hamle08:32 - İzmir'de FETÖ operasyonu: 66 gözaltı08:29 - 2. aşılama polis, asker ve öğretmenlere08:21 - Bakan Koca tehlikeye dikkat çekti: İki ilde artış yüzde 100
08:15 - İstanbul'da özel kreşlerde yüz yüze eğitime ara verildi07:59 - Polisi şehit eden zanlı öldü07:45 - 7 yıldır aynı otelde kalan kişi odasında ölü bulundu07:38 - Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi07:30 - 'Öngörülebilirlik' talebine tam destek07:15 - Aşılar gelmeden kavgası başladı
07:07 - Kozmik Oda kumpasına tartışmalı gerekçe: Casusluk delili yok06:50 - İstanbul merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon06:40 - En fazla yatırım AB'den06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - Kovid-19 aşısı güvenli
05:30 - 81 ilde uygulanan 8 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam