1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, görevde yükselme tercih başvurularını alacak

Milli Eğitim Bakanlığı, görevde yükselme tercih başvurularını alacak. Tercih başvuruları 12 ila 19 Nisan tarihleri arasında alınacak.
09 Nisan 2019 14:54
+Aa- Yazdır
MEB, görevde yükselme tercih başvurularını alacak

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2019 YILI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF VE MEMUR KADROLARINA GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA BAŞVURU DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda boş bulunan merkez teşkilatında 64 şef, 40 memur; taşra teşkilatında 1750 şef, 3450 memur kadrosuna görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavı gerçekleştirilmiş, sözlü sınav sonuçları 08.03.2019, başarı puanları 29.03.2019 tarihinde Bakanlık internet sayfasından duyurulmuştur.

Söz konusu Yönetmeliğin;

"Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; "Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada yer alan kadrolar itibarıyla belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak, ..

"Atama" başlıklı 21 inci maddesinde; "(1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanların sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. Atanmak üzere başvuruda bulunan adayların atamaları, başarı sıralaması ve puan üstünlüğü esasına göre tercihleri de dikkate alınarak yapılır.

(2) Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir."

Aynı maddenin beşinci ve altıncı fıkrasında; "(5) Başarılı oldukları halde yapılan duyuruda tercihte bulunmayanlar atama hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir.

(6) Atanma hakkından vazgeçmiş sayılanlar ile göreve başlamama nedeniyle ataması iptal edilenlerin, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanabilmeleri için bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir." hükümleri yer almaktadır.

A- BAŞVURUDA BULUNACAKLAR

Merkez ve taşra teşkilatında ilan edilen şef ve memur kadrosuna atanmak için; şef ve memur görevde yükselme sözlü sınavında 70 ve üzeri puan alanlardan atanma şartlarını taşıyanlar başvuruda bulunabileceklerdir.

B- BAŞVURU ZAMANI VE YERİ

Başvurular 12-19 Nisan 2019 tarihleri arasında, http://mebbis.meb.gov.tr/ internet

adresindeki Elektronik Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle yapılacaktır.

Boş memur ve şef kadroları, 12.04.2019 tarihinde başvuru ekranında yer alacaktır.

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Başvuruda bulunacakların Mebbis e-Personel Modülündeki öğrenim ile hizmet durumu ve benzeri bilgilerindeki eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruları üzerine ilgili birimce gerekli düzeltmeler Mebbis ortamında yapılacaktır.

2. Halen aylıksız izinde olanlar (askerlik, doğum vb.) atama başvurusu yapabilecektir.

3. İlan edilen münhal şef ve memur kadrolarına atama başvurusunun son günü

itibarıyla;

> 5. derece memur kadrosuna; kazanılmış hak aylık derecesi (müktesep) 1'inci ile 8'inci derece arasında bulunanlar,

> 7. derece memur kadrosuna; kazanılmış hak aylık derecesi (müktesep) 4'üncü ile 10'uncu derece arasında bulunanlar,

> 10. derece memur kadrosuna; kazanılmış hak aylık derecesi (müktesep) 7'nci ile 13'üncü derece arasında bulunanlar,

> 5. derece şef kadrosuna; kazanılmış hak aylık derecesi (müktesep) 2'nci ile 8'inci derece arasında bulunanlar başvuru yapabilecektir.

> 3 ve 4 üncü derece münhal şef kadrolarına; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68'inci maddesinin (B) fıkrasında belirtilen hizmet süresini taşıyanlar veya kazanılmış hak aylık derecesi (müktesep) bu derecelerde bulunanlar başvuru yapabilecektir.

4. İlan edilen şef veya memur kadrolarına tercihte bulunurken, kazanılmış hak aylık derecesine (müktesep) uygun kadro tercihinde bulunulacaktır. Kazanılmış hak aylık derecesine uygun kadro bulunmaması halinde Elektronik Atama Başvuru Formunda bulunan "Alt derece kadroya atanmayı kabul ediyorum" yazılı kutucuğun işaretlenmesi gerekmektedir.

5. Adaylar başvuruda 20 (yirmi) tercih hakkına sahip olup 21'inci seçenek olarak tercihleri dışında atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirteceklerdir. [21'inci tercih a) Merkez Teşkilatı b) Taşra Teşkilatı, c) Merkez ve taşra teşkilatı şeklinde olacaktır.]

6. "Elektronik Atama Başvuru Formu" unda yer alan "Diploma Notu" bölümüne, adayın görev yaptığı merkez teşkilatında ilgili birimce, taşra teşkilatında ilçe/il milli eğitim müdürlüğünce giriş yapılacaktır. Bu alanın doldurulabilmesi için aday öğrenim durumuna göre mezuniyet notunu gösterir diploma/transkript belgesini başvuru süresi içerisinde beyan etmek zorundadır. Söz konusu belgenin teslim edilmemesi halinde sorumluluk kendisine ait olacaktır.

7. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp-onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.

8. Aday Elektronik Başvuru Formu ile yapmış olduğu başvurusunda, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılacak ve yapılan eksiklik ile yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Ç- BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

1. Gerekli şartları taşımadığı halde başvuruda bulunan,

2. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan

başvurular işleme alınmayacaktır. Geçersiz başvuruya dayanılarak yapılan işlemler iptal edilecektir.

D- MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ İLE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1. Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.

2. Atama şartlarını taşıyanların başvuruları, merkez teşkilatında birimlerince, taşra teşkilatında ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır

3. Mebbis e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan merkez teşkilatında birimler, taşra teşkilatında ilçe/il milli eğitim müdürlüklerinin ilgili birimi sorumlu olacaktır. Bu nedenle başvuruların incelenmesi ve onaylanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilecektir.

4. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak merkez teşkilatında birimce, taşra teşkilatında il milli eğitim müdürlüklerince muhafaza edilecektir.

5. Elektronik Atama Başvuru Formu'nda yer alan "Diploma Notu" bölümüne adayların görev yaptıkları merkez teşkilatında ilgili birimce taşra teşkilatında ilçe/il milli eğitim müdürlüğünce giriş yapılacaktır. Bu alanın doldurulabilmesi için adaylarca ibraz edilen öğrenim durumuna göre mezuniyet notunu gösterir diploma/transkript belgelerindeki diploma notunun "100" lük sistemde girişinin yapılması, söz konusu belgelerde mezuniyet notu "100" lük sistemin dışında ise https://oyp.yok.gov.tr/esdegerlikler adresinde yer alan tablolardan yardım alınarak "100" lük sisteme çevirisi yapıldıktan sonra "Elektronik Atama Başvuru Formu" na giriş yapılacaktır.

E- DİĞER HUSUSLAR

1. Ataması yapılanlar yasal süre içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

2. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmayacak, atananlardan gerekli şartları taşımadıkları sonradan belirlenenlerin atamaları iptal edilecektir.

3. Yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslar ile yukarıda yer verilen açıklamalara uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Haklarında yapılan idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il'e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye aradan dört yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacaktır.

F- ATAMA

1. Atama, Yönetmeliğin değişik 21. maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde yazılı ve sözlü sınav puanı ortalamasına göre tercihleri dikkate alınarak elektronik ortamda yerleştikleri yere yapılacaktır. Eşitlik olması halinde sırasıyla;

- Hizmet s üresi fazla olanlara,

- Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

- Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara

öncelik verilecektir.

2. Atamalara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

İletişim Bilgileri:

Taşra Atama Çalışma Grubu (Taşra Teşkilatı Şef - Memur Kadroları İçin)

Tel: 0 (312) 413 18 35 - 413 28 64 - 413 37 49

Faks: 0 (312) 418 23 43

Merkez Atama Çalışma Grubu (Merkez Teşkilatı Şef - Memur Kadroları İçin)

Tel: 0 (312) 413 28 39 - 413 17 61 Faks: 0 (312) 418 28 59

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2019 YILI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF VE MEMUR KADROLARINA GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA BAŞVURU TAKVİMİ

TARİH

İŞİN TANIMI

12.04.2019

19.04.2019

Tercih Başvurularının Alınması ve Onay Süreci

03.05.2019

Atamaların Yapılması ve Sonuçların İlan Edilmesi

Adayların memurlar.net forumundaki değerlendirmeleri için TIKLAYINIZ

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
23:31 - Meteorolojiden bazı illerimiz için kuvvetli rüzgar uyarısı23:22 - DSÖ: Yılın ilk 100 gününde tüm sağlık çalışanlarını aşılayın23:21 - Ölümden dönen sağlık personeli iki bacağını da kaybetti23:19 - Hz. Muhammed'e hakaret içeren paylaşıma soruşturma23:16 - Putin, milyar dolarlık sarayı olduğu iddialarını yalanladı23:08 - 'Sağlık altyapımız pek çok Avrupa ülkesinden daha güçlü'
23:03 - Tunceli'de eylem ve etkinlikler 30 gün süreyle yasaklandı22:56 - Rusya'da, koronavirüs mutasyonunun fotoğrafı çekildi22:53 - 'Maskeni tak' diyen polise 'Sana ne benim maskemden' dedi22:50 - Öğretmenlerin duygulandıran fedakarlığı22:46 - Bıçaklanarak öldürülen öğretim görevlisi toprağa verildi22:44 - Çevre gönüllüsü ambulans şoförü çöplere savaş açtı
22:30 - İstanbul'da kısıtlamanın başlamasına rağmen trafik yoğunluğu22:05 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 100 milyonu geçti22:03 - Mersin'de darp edilen hastane personeli yaralandı21:48 - Şarkıcıydı, pandemi döneminde çiğ köfteci oldu21:43 - Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi tanıtacak 19 şefi belirledi
21:30 - Tapu'da rüşvet operasyonu: 1'i müdür, 25 kişiye tutuklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam