1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
03 Haziran 2019 02:34
+Aa- Yazdır
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik

Türkiye Taşkömürü Kurumundan:

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 5/10/1993 tarihli ve 21719 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Teftiş ve tahkik esnasında işleri başından ayrılmaları mahzurlu bulunan görevlilerin ayrılmalarının teftiş ve tahkikatın sonuna bırakılması veya izinli olarak ayrılmış olanlardan vazifeleri başında bulunmaları lüzumlu görülenlerin, geri çağrılmalarını yazılı olarak işyeri amirliğinden istemek,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş bir "devir" notu hazırlar, hazırlanacak devir notuna;

- Devredilen işin ne olduğu,

- Devir gününe kadar işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,

- İş hakkında ne gibi görüş ve kanaate varıldığı,

- İşin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerektiği,

hakkındaki düşüncelerini yazar.

Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri işi devralan müfettişe imza karşılığı verir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (d) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Teftiş, tetkik veya tahkikat sırasında görevlilerinin izin talepleri müfettiş müsaadesine tabidir. Daha önce verilmiş izinlerin kullanılması, gerekli görüldüğü takdirde, hastalık ve benzeri mücbir sebepler dışında müfettişin isteği üzerine teftiş veya tahkik sonuna kadar durdurulur.

İznini kullanmaya başlamış olan görevli, müfettişin isteği üzerine geri çağrılır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 - Teftiş Kurulu Başkanlığına, kamuda müfettiş yardımcılığı dahil en az beş yıl müfettişlik hizmeti bulunan müfettişler arasından atama yapılır."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 18 - Teftiş Kurulu Başkanının Zonguldak dışında görevli, izinli veya raporlu olduğu hallerde Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile görevlendirilen müfettiş Başkanlığa vekalet eder."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 19 - Mesleğe, özel yarışma sınavını kazanmak şartıyla, müfettiş yardımcısı olarak girilir.

Müfettiş yardımcılarından, 3 yıllık yetiştirme dönemi sonunda yapılan yeterlilik sınavında başarılı olanlar müfettişliğe atanırlar."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılacak adayların yabancı dil bilgisi ile ilgili olarak, ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı sonucunda alınan puan esas alınır. Gerekli görülen yabancı dil puanının alt sınırı, her sınav öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenir ve müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ilanında belirtilir."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış olmak."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yarışma sınavında başarılı olup ataması yapılmayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara, bir sonraki sınavın ilanına kadar ve her halükarda sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl içinde yarışma sınavı başarı sıralamasına göre yedek listeden atama yapılabilir."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Mesleğe yarışma sınavı olmadan ve/veya yeterlik almadan atananların; denetim hizmetleri dışında geçen hizmet sürelerinin yarısı, denetim mesleğinde geçen sürelerinin tamamı denetim meslek kıdeminden sayılır."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin (a) ve (e) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Cevaplı teftiş raporları yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan işlemler hakkında, bunların hangi mevzuata ve usule ne şekilde uymadıkları veya hangi yönlerden Kurum yararlarına aykırı bulundukları gösterilmek ve alınması gereken tedbirler belirtilmek suretiyle her servis için ayrı ayrı düzenlenir.

Teftişlerin sonunda cevaplı rapor düzenlenmesi asıl olmakla birlikte müfettişlerin gerekli gördüğü hallerde gerekçesi belirtilmek kaydıyla ilgili müfettişin yazılı talebi ve Teftiş Kurulu Başkanının onayı ile genel rapor düzenlenebilir."

"e) Cevaplı teftiş raporları usulüne göre cevaplandırılmak, bilahare de teftiş dosyasında saklanmak üzere teftiş edilen yerin amirine teftişin son günü tevdi ve tebliğ olunur.

Teftiş edilen yerin cevabı ile bu cevap üzerine müfettiş tarafından düzenlenen son mütalaa eklenerek Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir."

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Rapor cevapları müfettiş tarafından derhal incelenerek her madde için ayrı ayrı son mütalaa hazırlanır. Teftiş raporu, rapor cevabı, teftiş edilen yerin raporu gönderdiğini bildiren yazısı ve son mütalaa takım halinde 10 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir."

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 50 - Teftiş Kurulu Başkanlığı son mütalaası yazılmış olarak gelen cevaplı raporları, incelendikten sonra raporu özetleyerek kendi görüş ve kanaatini ve yapılacak işlemi belirtmek suretiyle bir yazı ile Genel Müdüre arz eder. Bu yazıya rapor, cevap ve son mütalaanın birer nüshası eklenir. Genel Müdürlük Makamının olurları alındıktan sonra hazırlanan talimatı teftiş edilen yere gönderir.

Teftiş edilen yerde cevaplı rapor, cevabı, müfettişin son mütalaası, Teftiş Kurulu Başkanlığınca gönderilen talimatlar bir dosya içinde tarih sırasına göre tertip ve muhafaza edilir."

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Genel rapor teftiş edilen yerin genel faaliyeti ve çalışma durumunun incelenmesi sonucunda Genel Müdürlük Makamına özet bilgi verilmek maksadıyla Başkanlığa tevdii edilir."

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 52 - Tetkik raporları; Genel Müdür tarafından emredilen idari ve teknik sorunlar ve konular hakkında yapılan tetkik, mer'i mevzuatın uygulanmalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları, yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki görüş ile teklifler, şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan tetkik ve tahkik sonucunda, cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme ait görüşlerin bildirilmesi amacıyla Başkanlığa tevdi edilir."

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Tahkikat Raporları; Genel Müdür tarafından tetkiki, gerekiyorsa tahkikatı emredilen işlem ve eylemler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda suç mahiyetinde görülen hususların mevcudiyeti halinde düzenlenir."

MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Hakediş cetvellerine, görevin gerektirdiği her türlü mali belge niteliğindeki fatura ve makbuz eklenir."

MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 57 - Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

Müfettişler teftiş mahalline tekrar dönmeye lüzum kalmayacak şekilde işlerini tamamlamadan görevli bulundukları yerlerden ayrılamazlar.

Müfettişler resmi tatil günlerini ve gece konaklamalarını çalışmalarına halel gelmemek ve mesaiye uymak şartı ile Teftiş Kurulu Başkanlığına önceden bilgi vererek istedikleri yerde geçirebilirler."

MADDE 20 - Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 58 - Müfettişlerin yıllık izinleri Teftiş Kurulu Başkanlığınca verilir.

Müfettişler izine hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Teftiş Kurulu Başkanlığına yazı ile bildirirler."

MADDE 21 - Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 59 - Kurum müfettişlerine Genel Müdür ve Teftiş Kurulu Başkanı tarafından imzalanmış kimlik belgesi ile birer müfettişlik mührü verilir.

Müfettişlerin görev süresince gereksinim duyacağı büro donanımı ve malzemesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca sağlanır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş, tetkik ve tahkik işlemleri sırasında veya sonucunda, acilen gereksinim duyulan ve Kurum dışı muhataplarına iletilmesi gereken her türlü bilgi-işlem donanımını (Bellek, CD, DVD ve diğer kayıt cihazları) temin ederek, tutanak karşılığı faturaları Muhasebe Daire Başkanlığına gönderir."

MADDE 22 - Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalar ile Genel Müdürlükte genel müdür, yönetim kurulu üyesi ve genel müdür yardımcılarıyla yapılacak yazışmaları Kurul Başkanlığı aracılığıyla yaparlar. Grup halinde yapılan teftişlerde yazışma, grubun en kıdemli müfettişi tarafından yapılır.

b) Gizli olmayan acele haberleşmelerde duruma göre telefon, e-mail ve benzeri iletişim araçları kullanılabilir."

MADDE 23 - Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"d) Müfettişler niteliği ne olursa olsun tüm yazışmaları Kurumsal Belge Yönetimi işlemcisi üzerinden e-imza ile gerçekleştirir. Kurumsal yazışma ortamına aktarılmasında sakınca görülen ya da belge boyutu itibarıyla aktarım sorunu yaşanan yazışmalar Teftiş Kurulu Başkanının takdiri ile ıslak imza ile de yapılabilir."

MADDE 24 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
17:28 - Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlerini sürdürüyor17:13 - Gaziantep Valiliği, pazarcının elinde kalan meyveyi satın aldı17:03 - Seyahatler için normalleşme döneminin ilk saatleri tercih edildi16:40 - Filistin'e destek veren Türk siyasetçi partiden ihraç edildi16:38 - Netanyahu, destek gördüğü ülkelerin bayraklarını paylaştı16:34 - Mercan Kimya halka arz oluyor
16:31 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak16:23 - Annesini öldüren ve 2 polisi yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi16:21 - Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 1 sağlık personeli yaralı16:14 - Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü15:53 - Şüpheliyi kovalarken düşen polis memuru kolundan yaralandı15:51 - Marmara Denizi'ndeki salya, su altını da sardı
15:46 - Araştırma: Görüntülü iletişim, bunama hastalığını geriletiyor15:44 - 'Koronavirüs aşısı öncesi ve sonrası 6 saat uyuyun'15:41 - Ordu'da şelaleler turizme kazandırılıyor15:38 - Büyükada Rum Yetimhanesi her an çökebilir!15:36 - Prof. Dr. Saraçoğlu: Anadolu'nun yerel tohumları çok kıymetli
15:35 - AÜ'de görevli bilgisayar mühendisi, 6 gündür kayıp
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam