1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eşdeğerlik kararına rağmen, KPSS ile yerleşen ama ataması yapılmayan aday, açtığı davayı kazandı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bölüm eşdeğerliği olmasına rağmen Araştırma Görevlisi kadrosuna atama yapılmaması yönündeki işlemi İdare Mahkemesi iptal etti.
30 Ağustos 2019 00:03
+Aa- Yazdır
Eşdeğerlik kararına rağmen, KPSS ile yerleşen ama ataması yapılmayan aday, açtığı davayı kazandı

Dava konusu olayda; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Araştırma Görevlisi olarak yerleşen aday Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi mezunudur. İlgili üniversitenin araştırma görevlisi ilan şartı ise; "Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü, Sağlık Yönetimi" bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak olarak belirlenmiştir.

Merkezi yerleştirme ile üniversiteye yerleşen aday hakkında ilgili üniversite kişinin Sağlık İdaresi mezunu olmasından dolayı ilan şartını taşımadığı gerekçesiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına görüş sormuştur. Anılan Başkanlık tarafından verilen görüşte; "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te ilanlara eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen programlardan mezun olanların da başvurabileceğine ilişkin hüküm bulunmadığı ve ilan metninde eşdeğer bölümlerden mezun olanların başvuru yapabileceğinin belirtilmediği gerekçesiyle atamasının yapılmaması gerektiği bildirilmiştir.

YÖK'ün verdiği bu görüş sonrası ilgili üniversite atama işlemini gerçekleştirmemiş, ilgili kişi idare mahkemesine dava açmıştır.

İdare mahkemesi kararında özetle; 06 Kasım 2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile Sağlık Kurumları Yöneticiliği programlarının birbirinin eşdeğer olduğuna karar verildiği, ayrıca 16/11/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölümünün adının Sağlık Yönetimi olarak değiştirildiği, ayrıca mevzuatta başvuru yapılacak bölümlere eşdeğerliği kabul edilen programlardan mezun olanların başvuru yapamayacağına veya sadece mezun olunan bölümlere başvuru yapılabileceğine ilişkin kısıtlayıcı bir düzenleme olmadığından dolayı dava konusu işlemde hukuka uyarlık görmemiştir.

DAVACI : ...............................

VEKİLİ : ......................................

................................................

DAVALI : ................................ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ - ....................

VEKİLİ : ................................. (Aynı Adreste)

DAVANIN ÖZETİ : Davacı vekili tarafından, Aralık 2015 dönemi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından merkezi olarak yapılan yerleştirme sonucunda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümüne atanmaya hak kazanan müvekkilinin, atamasının yapılmamasına ilişkin 24.02.2016 gün ve 81451303-101.01.02.5 sayılı işlemin; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından merkezi yerleştirmenin yapıldığı ancak davalı idare tarafından atama işleminin yapılmadığı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın davalı İdareye yazdığı 17.02.2016 tarih ve 82444403-299-813 sayılı yazıda müvekkilinin mezun olduğu programın, söz konusu ilanda aranan programlarla eşdeğer olduğu ancak ilanda eşdeğerliği kabul edilen programlardan mezun olanların başvuru yapabileceği belirtilmediği gerekçesiyle davacının atanmasının uygun görülmediğinin bildirildiği, 2015 Aralık ayı öğretim üyesi yetiştirme programı döneminde on sekiz adet araştırma görevlisi kadrosu açıldığı ve bu kadrolardan altısına davacının da mezun olduğu bölüm mezunlarının yerleştirilerek atamalarının yapıldığı, eşdeğer programların tüm dönemlerde kabul edildiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davalı vekili tarafından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nca belirlenip 1 adet kadro için yapılan söz konusu araştırma görevlisi alım ilanında "Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü, Sağlık Yönetimi bölümlerinin birinden lisans mezunu olma şartı arandığı, davacının Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi bölümünden mezun olduğu anlaşılması üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na atama için görüş sorulduğu, bunun yetki aşımı olarak değerlendirilemeyeceği, YÖK tarafından, atama işlemi için yapılan ilanda mezun olanlarla birlikte, eşdeğerliliği kabul edilen diğer bölümlerden başvuruda bulunabileceği belirtilmediğinden, dava konusu edilen atamama işleminin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Gaziantep 1. İdare Mahkemesi'nce önceden belirlenip taraflara bildirilen 25/05/2017 tarihindeki duruşmaya davacı vekili Av. ............. ile davalı idare vekili Av. ................... geldiği görülmekle, gelen taraflara usulüne uygun söz hakkı verilip açıklamaları dinlendikten sonra duruşma sona erdirilerek, dava dosyası incelendikten sonra işin esası hakkında gereği görüşüldü:

Dava, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümüne atanmaya hak kazanan davacının, söz konusu araştırma görevlisi alım ilanında "Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü, Sağlık Yönetimi bölümlerinin birinden lisans mezunu olma şartı arandığı, davacının Sağlık İdaresi Bölümü'nden mezun olduğundan bahisle atamasının yapılamayacağına ilişkin Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'nın 24.02.2016 gün ve 81451303-101.01.02.5 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

02.09.1983 tarih ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin ''Merkezi Sınav'' başlıklı Ek 8.maddesinde, merkezi sınav ile giriş sınavlarının yapılması ve diğer hususlara ilişkin esas ve usüllerin Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları kadrolarına başvuru için aranacak genel ve özel şartlar hüküm altına alınmış, söz konusu yönetmeliğin ''Genel Şartlar'' başlıklı 6.maddesinde; (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda; a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlananların ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. (2) Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler. (3) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. (...) (5) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar. (6) Alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu ilanlarda belirtilir.'' düzenlemeleri ve ''Özel Şartlar'' başlıklı 7.maddesinde ise; ''(1) (1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. (...) (3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır: (...) b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.(...)'' hükümlerine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü'nden mezun olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yaptığı araştırma görevlisi alım ilanına başvuran davacının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından merkezi olarak yapılan yerleştirme sonucunda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi Bölümüne atanmaya hak kazandığı, davalı kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda araştırma görevlisi alım ilanında "Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü, Sağlık Yönetimi" bölümlerinin birinden lisans mezunu olma şartı arandığı, davacının Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi bölümünden mezun olduğunun anlaşılması üzerine davacının başvuru şartını taşıyıp taşımadığı konusunda tereddüde düşüldüğü ve atamasının yapılıp yapılamayacağına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan görüş sorulduğu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2016 tarih ve 82444403-299-813 sayılı yazısı ile" öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte ilanlara eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen programlardan mezun olanların da başvurabileceğine ilişkin hüküm bulunmadığı, ayrıca söz konusu ilanda da eşdeğerliği kabul edilen programlardan mezun olanların başvuru yapabileceğinin belirtilmediği, bu sebeple davacının atamasının yapılmaması gerektiğinin" bildirildiği, davalı Üniversite Rektörlüğü'nün 24.02.2016 gün ve 81451303-101.01.02.5 sayılı işlemi ile ÖYP kapsamında yerleştirilen davacının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı görüşü doğrultusunda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi Bölümü araştırma görevlisi kadrosuna atamasının yapılmaması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda; her ne kadar davalı idare vekili tarafından anılan yönetmelikte başvuru yapılacak bölümlere eşdeğerliği kabul edilen programlardan mezun olanların da başvurabileceğine ilişkin hüküm bulunmadığı ve dolayısıyla araştırma görevlisi alım ilanında belirtilen bölümlerinin birinden lisans mezunu olma şartını taşımayan davacının sözkonusu bölüme öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında araştırma görevlisi olarak atamasının yapılamayacağı belirtilmiş ise de; davacının 11/01/2017 tarihinde dosyamıza sunduğu dilekçe ekindeki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından davacıya hitaben yazılmış 06/01/2017 tarihli ve 75850160-303.01.01-1532 sayılı yazıda "Sağlık Bilimleri Yüksekokulu altındaki Sağlık Yönetimi Programı ile İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Sağlık İdaresi Programının eşdeğer sayıldığı, 06/11/2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanunla değişik 43/b maddesi uyarınca, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile Sağlık Kurumları Yöneticiliği Programlarının birbirine eşdeğer olduğuna karar verildiği, 11/02/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında ise 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yükseköğretim kurumlarındaki bu bölümlerin adının Sağlık Yönetimi olarak değiştirilmesinin uygun görüldüğü, 16/11/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ile 7/h maddeleri uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Sağlık İdaresi Bölümü adının Sağlık Yönetimi olarak değiştirilmesine karar verildiği"nin bildirildiği görülmüştür.

Bu durumda; mevzuatımızda başvuru yapılacak bölümlere eşdeğerliği kabul edilen programlardan mezun olanların başvuru yapamayacağına veya sadece mezun olunan bölümlere başvuru yapılabileceğine ilişkin herhangi bir kısıtlayıcı düzenleme bulunmadığı, davacının mezun olduğu bölümün başvurduğu bölümle eşdeğer olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından da kabul edildiği ve 16/11/2016 tarihinde davacının mezun olduğu Sağlık İdaresi Bölümü adının da Sağlık Yönetimi olarak değiştirildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü'nden mezun olan davacının başvurusunun kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığından, başvuru şartlarını taşımadığından bahisle Sağlık Yönetimi Bölümü'ne araştırma görevlisi olarak atamasının yapılamayacağına ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 251,35-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı davalar için belirlenen 1.510,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra Mahkememizce re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, ................ tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
01:22 - Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye cevap00:04 - Tercihli emekli aylığı hangi halde mümkün?00:04 - Bakanlık Müşavirinin Mühendis olarak atanmasına mahkemeden onay00:00 - Şubeye gitmeden hemen başvurun!00:00 - 9 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Denetim yapan bekçiler ile tartışarak ortalığı birbirine kattı
23:53 - 'Her yıl 40 bin kişi mezun oluyor, 15 bin kişi de emekli'23:48 - Vali açıkladı: İlçelerimizde vaka sayıları tekrar yükseliyor23:45 - 7/24 hizmet verecek 'Kargo ATM'si'23:36 - Taşınabilir karavan tipi yayla evlere ilgi arttı23:34 - Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti23:32 - Cihangir İslam CHP'ye katılıyor
23:27 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin için taziye mesajı23:21 - 100 kişiden 42'si günde en az bir defa mobil oyun oynuyor23:20 - Türk denizaltılarının 'kalpleri' tamamlandı23:13 - Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'ya gitti23:10 - Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor
23:03 - Şubat ayında en fazla mevduat faizi kazandırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam