1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Destekleme kursu ek ders ücretleri, okullarda alınacak diğer görevleri olumsuz etkiliyor

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan öğretmenlerin hem ek dersleri artırımlı ödenmekte hem de ekstra hizmet puanı verilmektedir. Ancak bu uygulama, okullarda alınacak diğer görevleri olumsuz etkilemektedir. Öğretmenler DYK görevi talep ederken, yüz yüze eğitim, ilkokullarda yetiştirme programı (İYEP) ve belletici ve nöbetçi belletici gibi görevleri istememektedir.
30 Ekim 2019 10:05
Yazdır
Destekleme kursu ek ders ücretleri, okullarda alınacak diğer görevleri olumsuz etkiliyor

YETİŞTİRME VE DESTEKLEME KURSU EK DERS ÜCRETLERİ OKULLARDA ALINACAK DİĞER GÖREVLERİ OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan öğretmenlere hem ek dersleri artırımlı ödenirken hem de ekstra hizmet puanı verilmektedir. Bu durum okullardaki diğer görevlere yansımakta öğretmenler doğal olarak öncelikle Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev almak istemektedir. Bu durumda Destekleme ve Yetiştirme Kursları okullarda alınacak diğer görevleri olumsuz etkileyerek açık mesleki liselerin yüz yüze eğitiminde, İYEP görevlerinde ve Belleticilik görevlerinde istekli olunmamasına, haksızlık ve huzursuzluğa meydan vermektedir.

Şöyle ki; Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre açılan kurslarda görevli öğretmenlerin alacakları ek ders ücret ödemelerine ilişkin 15.04.2015 tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmıştır.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINDA GÖREV ALAN ÖĞRETMENLERE EK DERSLERİ %100 FAZLASIYLA ÖDENMEKTEDİR

İşte o değişiklik;

"MADDE 9 - 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir."

Aynı kanunun 40. maddesindeki; "Bu Kanunun; a) 30 uncu maddesi 19.2.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, b) 32 nci maddesi 26/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer." hükümlerine göre 657 sayılı kanunda yapılan ek ders değişikliği yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğinden bu değişiklikle 15 Nisan 2015 tarihinden itibaren hafta sonu veya hafta içinde yapılan kurslarda görev alan öğretmenlere ek ders ücreti yüzde 100 zamlı ödenmektedir.

Ayrıca; 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ders Ve Konferans Ücretleri" başlıklı 176. maddesi 1. fıkrasındaki; "Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir." hükümlerine göre kursların saat cumartesi ve pazar günleri ile 18.00' den sonra verilen ders saatleri 150 gösterge rakamı üzerinden ödenecektir.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINDA GÖREV ALAN ÖĞRETMENLERE EXTRA HİZMET PUANI VERİLMEKTEDİR

Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanları" başlıklı 40. maddesindeki; "(1) Bir yıllık çalışmaları karşılığında olmak üzere, aday öğretmenlerden/öğretmenlerden: (5) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir." hükümlerine göre ek puan verilmektedir.

Fakat bu yönerge dışında birçok eğitim faaliyetinde de mesai saatleri dışında eğitim ve öğretim faaliyetleri yapılmaktadır.

1-YÜZ YÜZE EĞİTİM KAPSAMINDA ÖDENECEK EK DERS ÜCRETLERİ DE ARTIRIMLI ÖDENMELİDİR

Örneğin açık mesleki liseler kapsamında Mesleki ve Teknik eğitim veren okullarda mesai saatleri dışında akşamları, cumartesi ve pazar günleri eğitimler yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesi 1. fıkrası (a) bendi 6. alt fıkrasındaki; " (1) Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

a) Ders yılı içinde; 6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar, ek ders görevi verilebilir." hükümlerince yüz yüze eğitim uygulamalarında, görevlendirilen öğretmenlere; ders yılı içinde 10 saate kadar normal ek ders ücreti ödenebilmektedir.

Aynı kararın "Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesi 1. fıkrası (b) bendindeki; "b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde;

1) Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,

2) (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde sayılan kurslar ile 6 numaralı alt bendinde sayılan eğitim faaliyetlerinde, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar, ek ders görevi verilebilir." Hükümlerince de yüz yüze eğitim uygulamalarında, görevlendirilen öğretmenler; Yarıyıl ve yaz tatillerinde 44-30 saate kadar normal ek ders ücreti ödenebilmektedir.

2-İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI (İYEP) KAPSAMINDA ÖDENECEK EK DERS ÜCRETLERİ DE ARTIRIMLI ÖDENMELİDİR

16.06.2016 tarih ve 29744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Telafi eğitimi ve yetiştirme programı" başlıklı 33. maddesinin 2. fıkrası;"(2) İlköğretim kurumlarında, eğitim ve öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle boş geçen dersler ile ihtiyaç olması halinde mevsimlik tarım işçileri, göçer ve yarı göçer ailelerin çocukları ve ilkokullarda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için yetiştirme kursu veya programları uygulanır.

a) Yetiştirme programlarında görevlendirilecek öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenir.

b) Boş geçen dersler için bir dersin yetiştirme programı süresi, o dersin boş geçen ders saati toplamının yarısından az olamaz." şeklinde değiştirilerek ilkokullarda yetiştirme kursları açılmasının önü açılmıştır.

Akabinde ek ders ücreti ödemelerinin gerçekleştirilmesi içinde 31 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesinde değişikliğe gidilmiştir. Yapılan düzenleme ile mezkur kararın 8. maddesi 1. fıkrası (a) bendine; " (1) Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

a) Ders yılı içinde; 7) İlkokul 4 üncü veya 3 üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve Matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanımları edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden; 4 üncü sınıfta bulunanlar için bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren 2018-2019 ders yılı süresince, 3 üncü sınıfta bulunanlar için ise bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren, bu dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar, ek ders görevi verilebilir. " şeklinde 7. alt fıkrası eklenmiştir.

Bu fıkra uyarınca İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında görev alacak sınıf öğretmenlerine haftada 10 saate kadar normal ek ders ücreti ödenmektedir.

3-BELLETİCİ VE NÖBETÇİ BELLETİCİ GÖREVİ KAPSAMINDA ÖDENECEK EK DERS ÜCRETLERİ DE ARTIRIMLI ÖDENMELİDİR

Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğin "Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı 39. maddesindeki hükümlerine göre yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Belleticilik görevi" başlıklı 13. maddesindeki; " (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3'ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 56 saati geçemez.

(2) Vekaleten atananlar dahil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilmez." Hükümlerine göre belleticilik görevi verilmekte ve ek ders ücreti ödenmektedir. .

Ayrıca 01/09/2019 tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan 28/8/2019 tarih ve 2019/1 nolu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Bölümünde yer alan " Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti " başlıklı 12. maddesindeki; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2 saat" ibaresi, "3 saat" olarak uygulanır. Diğer örgün ve yaygın eğitim kuramlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da bu ek ders ücretinden yararlandırılır." hükümlerine göre ek ders saatine ekleme yapılmaktadır.

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan öğretmenlere hem ek dersleri artırımlı ödenirken hem de ekstra hizmet puanı veriliyor iken Destekleme ve Yetiştirme Kursları okullarda alınacak diğer görevleri olumsuz etkileyerek yukarıda sıraladığımız yüz yüze eğitim, ilkokullarda yetiştirme programı (İYEP) ve belletici ve nöbetçi belletici görevi kapsamında görev alan öğretmenlere ödenecek ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmemesi ve extra hizmet puanı verilmemesi; bu görevlerin alınmasında istekli olunmamasına, haksızlık ve huzursuzluğa meydan vermektedir.

Yukarıda sıraladığımız görevleri yerine getiren tüm öğretmenlerin de Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan öğretmenlere verilen iki katı ek ders uygulamasından ve extra hizmet puanı uygulamasından faydalanabilmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
44 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
12:27 - Trabzon'da bir mahalle karantinaya alındı12:25 - Karakol komutanı 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti12:24 - Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor12:20 - Dolar haftaya nasıl başladı?12:15 - Benzine 15 kuruş zam geliyor12:08 - Trabzon'da sokak hayvanları 'mikroçip' ile takip ediliyor
12:04 - ORC'nin anketine göre sadece 3 parti seçim barajını aşıyor12:00 - Beyin kanaması inmeye neden olabilir11:52 - Yargıtay'dan emsal karar: 10 yılı geçen nafaka alacakları silinecek11:51 - Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun mesajını paylaştı11:47 - 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:26 - Yarın, tüm Türkiye'de denetim yapılacak
11:20 - Kovid-19 'helal turizme' ilgiyi artırdı11:15 - MEB, 2020 yılı mazeret nakil duyurusunu yayımladı11:13 - 'Maske bunaltıyor olabilir ama hasta olursanız çok daha kötüsünü yaşarsınız'11:05 - Gram altın 480 lira seviyelerinde11:02 - DGS soru ve cevapları yayımlandı
10:59 - NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam