Genelgeye göre 12 gün idari izin kullanamayacak yöneticiler kimlerdir?

Cumhurbaşkanlığının İdari İzin Genelgesinde yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, 12 gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Peki yönetici pozisyonlarındakiler kimleri kapsamaktadır?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Mart 2020 23:15, Son Güncelleme : 15 Mart 2020 22:46
Genelgeye göre 12 gün idari izin kullanamayacak yöneticiler kimlerdir?

Soru: Cumhurbaşkanlığı idari izin genelgesinde 60 yaş ve üstü olanlar 12 gün idari izinli sayılmıştır. Şefler Şube Müdürleri ve Müdür Yardımcıları yönetici sayılır mı?

Cevap: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13.3.2020 tarihli ve E.12362 sayılı yazısında, "Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezevantajlı grupların, (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları,.....Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." denilmektedir.

Cumhurbaşkanımızca uygun görülen 12 günlük idari izin süresi hem kapsam hem de süre bakımından bugüne kadar örneği görülmemiş bir izin olup, virüse karşı alınan tedbirlerin boyutunu ve bu konudaki kararlılığı yansıtmaktadır.

Yazıda yer alan yönetici pozisyonlarındakiler ifadesinin kimleri kapsadığı daha net bir şekilde ifade edilebilirdi. Örneğin, "Daire başkanı, dengi ve üzeri yöneticiler" gibi bir ifade daha belirleyici olurdu. Ancak önlemlerin aciliyeti ve yazının yazıldığı koşullar dikkate alındığında bu belirsizliğin amaca uygun bir yorumla çözüme kavuşturulması mümkündür.

Öncelikle 3 Sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli I ve II sayılı cetvellerde yer alan kadro ve pozisyon unvanlarında görevli personelin idari izin hakkından yararlanamayacakları açıktır. Söz konusu kadro ve pozisyonlarda görevli personelin varsa yardımcılarının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir.

3 sayılı Kararnamede sayılan unvanlar üst kademe yöneticileri oldukları için yazıdaki "yönetici pozisyonlarındakiler" ifadesini karşılamakta yetersizdir. Bu kapsamda bakılması gereken diğer bir düzenleme ise 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde sayılan hiyerarşik yönetim kademeleridir. Kararnamenin 509. maddesinin dördüncü fıkrasında hiyerarşik kademe unvanları,

"(4) Bakanlık merkez, taşra teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşların hiyerarşik kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla aşağıdaki şekilde düzenlenir.

a) Bakanlık merkez teşkilatında:
1) Bakan Yardımcılığı,
2) Bakan Yardımcılığına bağlı Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı veya Daire Başkanlığı,
3) Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı,

b) Bağlı kuruluşlarda:
1) Genel Müdürlük,
2) Daire Başkanlığı,
3) İhtiyaca göre kurulacak Şube Müdürlüğü,

c) Taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında:
1) Bölge Müdürlüğü,
2) Şube Müdürlüğü veya Başmühendislik,
3) Şeflik veya Mühendislik,

ç) Taşra teşkilatı il kuruluşlarında:
1) Vali,
2) İl Müdürlüğü,
3) Şube Müdürlüğü,
4) Şeflik,

d) Taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında:
1) Kaymakam,
2) İlçe Müdürlüğü,
3) İhtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü,
4) Şeflik"

şeklinde sayılmak suretiyle düzenlenmiştir.

Kanaatimizce idari izin yazısında geçen yönetici tanımı Bakanlık merkez teşkilatında, bağlı ve ilgili kuruluşlarda, taşra teşkilatı bölge, il ve ilçe kuruluşlarında yukarıda sayılan unvanları kapsamaktadır. Bu kapsamda yönetici tanımının sadece unvan bazlı değil, görev yapılan yer ve unvan esas alınarak belirlenmesi uygun olacaktır. Bu yoruma göre, örneğin bakanlık merkez teşkilatında şube müdürü ve şef yönetici kabul edilmeyecek, taşra teşkilatı bölge, il ve ilçe kuruluşlarında ise yönetici kabul edilerek izin kullanamayacaktır.

Son olarak yukarıda sayılan unvanlarda bulunan personelin varsa yardımcıları ile bu görevleri vekaleten, tedviren veya okul müdürlerinde olduğu gibi ikinci görev olarak yürüten personel de yönetici tanımı kapsamında değerlendirilmelidir.

Bu Habere Tepkiniz