1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hizmet puanları güncellenmesi sorunları gündeme getirildi

Yeni hizmet puanı kriterlerine göre; öğretmenlerin hizmet puanı hesaplanırken öncelikle hizmet puanının güncellenmesi için duyuruya çıkılması, hizmet puanı verilecek kişisel verilerin MEBBİS modülüne kaydedilmesi için makul bir sürenin verilmesi, yarışmalara ve projelere katılım belgelerinin MEBBİS modülüne işlenmesi, zorunlu bölgede çalışılan sürelerin tamamına artırımlı hizmet puanı verilmesi, geçmiş dönemlerde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerin görevlendirme bilgilerinin MEBBİS modülüne işlenmesi, geçmiş dönemlerde İYEP kursunda görev alan öğretmen bilgilerinin MEBBİS modülüne işlenmesi ve teşekkür, takdir ve aylıkla ödül belgelerine de artırımlı hizmet puanı verilmesi gerekmektedir.
24 Temmuz 2020 12:15
Yazdır
Hizmet puanları güncellenmesi sorunları gündeme getirildi

Yeni hizmet puanı kriterlerinin MEBBİS modülüne işlenmesine müteakip 20 Temmuz tarihinde hizmet puanları öğretmenlerin erişimine açılmıştır. Ancak, MEBBİS modülü üzerinde yapılan incelemede sistem üzerinde bir kısım hataların mevcut olduğu, uygulamada ise bazı sorunların ivedilikle çözümlenmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.

Yeni getirilen kriterler incelendiğinde çok sayıda kritere hizmet puanı verildiği görülmektedir. Bu kriterlere hizmet puanı verilebilmesi için ise öğretmenlerin kişisel verilerinin ivedilikle güncellenmesi gerekmektedir. İl içi yer değiştirme başvurularının başladığı bugünlerde hizmet puanlarında oluşan belirsizlik kamuoyunda endişeye sebebiyet vermiş, atama ve yer değiştirmelerde sıkıntılar yaşanmasına sebep olmuştur.

Bu nedenle, öğretmenlerin hizmet puanı hesaplanırken öncelikle hizmet puanının güncellenmesi için duyuruya çıkılması, hizmet puanı verilecek kişisel verilerin MEBBİS modülüne kaydedilmesi için makul bir sürenin verilmesi, yarışmalara ve projelere katılım belgelerinin MEBBİS modülüne işlenmesi, zorunlu bölgede çalışılan sürelerin tamamına artırımlı hizmet puanı verilmesi, geçmiş dönemlerde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerin görevlendirme bilgilerinin MEBBİS modülüne işlenmesi, geçmiş dönemlerde İYEP kursunda görev alan öğretmen bilgilerinin MEBBİS modülüne işlenmesi ve teşekkür, takdir ve aylıkla ödül belgelerine de artırımlı hizmet puanı verilmesi gerekmektedir.

MEB'den yeni hizmet puanı uygulamasına yönelik 25 örnek MEB'den hizmet puanı için yeni açıklama

Bu konularda bir sendika tarafından Milli Eğitim Bakanlığına başvurularak sorunların çözülmesi talep edilmiştir.

İşte o talepler;

Bilindiği üzere 19.06.2020 tarih ve 31160 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişikliğe gidilerek öğretmenlere hizmet puanı verilmesinde kullanılan kriterlerde önemli değişiklikler yapılmıştır.

Akabinde, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 16.07.2020 tarih ve 9454627 sayılı yazısı ile de yapılan değişikliğe istinaden uygulamanın nasıl olacağına dair açıklamalar yapılmıştır.

20.07.2020 tarihinde ise öğretmenlerimizin yönetmelik değişikliğinde belirtilen kriterlere istinaden MEBBİS modülü üzerinden hizmet puanları güncellenmiştir.

Ancak, uygulamadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle bazı konuların açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gerekmektedir.

Şöyle ki;

HİZMET PUANINA ESAS BELGELERİN İBRAZ EDİLMESİ İÇİN SÜRE VERİLMESİ VE İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSUNUN UZATILMASI GEREKMEKTEDİR

1- Yönetmelikle yapılan değişiklikle belgeye dayalı artırımlı hizmet puanı verilmektedir. Çeşitli belgelere dayanan bu kriterlere artırımlı hizmet puanının verilebilmesi için sistemde kayıtlı olmayan belgelerin MEBBİS sistemine kayıt edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin MEBBİS modülüne kaydedilmesi için öğretmenlerimize bu belgeleri ibraz etmesi duyurusu yapılması gerekmektedir. Ancak, bugüne kadar belge ibrazı için duyuru yapılmamış ve öğretmenlere süre verilmemiştir. İl içi yer değiştirmelerin başladığı bu günlerde atamalar için hizmet puanı büyük önem arz etmekte olup gerekli duyurunun ivedilikle yapılarak öğretmenlere belge ibrazı için süre verilmesi ve il içi yer değiştirme başvuru süresinin uzatılması gerekmektedir.

MEBBİS'E HİZMET PUANINA ESAS GÖREVLENDİRMELERİN İŞLENMESİ GEREKMEKTEDİR

2- Yönetmelikte yapılan değişiklik sonrasında mezkur yönetmeliğin "Hizmet puanları" başlıklı 40. maddesi 7. ve 8. fıkralarında; "(7) (Ek: RG-19.6.2020-31160) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) veya Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) koordinesinde yürütülen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve araştırma projesi yarışmalarında bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğrencilere bu kapsamda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 15, ikinci derece için 10, üçüncü derece veya mansiyon için 5 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 30, ikinci derece için 20, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı verilir.

(8) (Ek: RG-19.6.2020-31160) Bu fıkrada sayılan yarışmalardan sadece biri ve bu yarışma için durumuna uygun en yüksek puan olmak üzere, ulusal veya uluslararası kapsamda düzenlenen bilimsel, sanatsal, kültürel veya sportif yarışmalarda bireysel veya takım olarak ilk üç dereceye giren veya mansiyon ödülü alan öğretmenlere; ulusal ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 20, ikinci derece için 15, üçüncü derece veya mansiyon için 10 hizmet puanı; uluslararası ölçekte olanlar bakımından birinci derece için 35, ikinci derece için 25, üçüncü derece veya mansiyon için 15 hizmet puanı verilir." hükümlerine yer verilmiştir.

Bu kriterleri göre hizmet puanları güncellenmesi gereken öğretmenlerimizin bu görevlendirme işlemleri MEBBİS üzerinde kayıtlı olmadığı gibi bu tür görevlendirmeler genellikle yarım gün olduğundan MEBBİS sistemine işlenmemektedir.

Dolayısıyla, bu kriterlere bağlı olarak yapılan görevlendirmeler hizmet puanlarına yansıtılamamıştır. Öğretmenlerin bu kritere dayalı hizmet puanı alabilmesi için bu bilgilerin MEBBİS modülüne işlenmesinin sağlanması gerekmektedir.

GEÇMİŞE DÖNÜK TÜM ZORUNLU HİZMET GÖREVLERİNE ARTIRIMLI HİZMET PUANI VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

3-Mezkur yönetmeliğin "Hizmet puanları" başlıklı 40. maddesi 6. fıkrası ve geçici 8. maddesinde; "(6) (Değişik: RG-19.6.2020-31160) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yapmaya devam edenler ve zorunlu çalışma öngörülmeyen eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, zorunlu çalışma öngörülen eğitim kurumlarında görev yaptıkları süreyle sınırlı olmak ve görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir."

"GEÇİCİ MADDE 8 - (Ek: RG-19.6.2020-31160) (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hizmet puanları Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak %100 artırılarak belirlenen öğretmenlerin hizmet puanlarının, aynı eğitim kurumunda göreve devam edildiği sürece %100 artırımlı olarak belirlenmesine devam edilir. Bunlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve sonraki bir tarihte yer değiştirme suretiyle zorunlu hizmet alanlarındaki farklı eğitim kurumlarına atananların hizmet puanları, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınmak suretiyle her yıl için %50 artırılarak belirlenir." hükümlerine yer verilmiştir.

Bu maddenin uygulanmasına yönelik Bakanlığın yazısının 2. maddesinde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Ancak, bu açıklamalar kamuoyunda oluşan beklentiyi karşılamamış, bir kısım öğretmenlerin mağduriyetine sebebiyet vermiştir. Bu bakımdan, öğretmenlerin göreve başlama tarihi ne olursa olsun, sözleşmeliden kadroya geçtikleri tarih ne olursa olsun, zorunlu çalışma yükümlülüğünün affa uğrayıp uğramadığına, zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunup bulunmadığına, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayıp tamamlamadığına, zorunlu çalışma yükümlülüğünün ertelenip ertelenmediğine, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf olup olmadığına, halen zorunlu hizmet alanlarında görev yapıp yapmadığına bakılmaksızın halen veya geçmişe dönük zorunlu hizmet alanlarında görev yaptıkları hizmet sürelerine artırımlı hizmet puanı verilmesi gerekmektedir.

GEÇMİŞE DÖNÜK TÜM BELLETMENLİK GÖREVLERİNE ARTIRIMLI HİZMET PUANI VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

4- Mezkur yönetmeliğin "Hizmet puanları" başlıklı 40. maddesi 4. fıkrasında; "(4) (Değişik: RG-19.6.2020-31160) Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 2, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenir." hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükmün uygulanması yazıda "1- Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerin hizmet puanları ile İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına eklenecek hizmet puanları 19.06.2020 tarihi itibarıyla hesaplanacaktır." şeklinde açıklanmıştır.

Fakat yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerin geçmiş dönemlerdeki görevlendirme kayıtları MEBBİS sisteminde bulunmadığından bu kriterlere göre verilecek artırımlı hizmet puanları belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerimizin hizmet puanlarına yansıtılamamıştır. Öğretmenlerin geçmiş dönem görevlendirme kayıtlarının da MEBBİS modülüne ivedilikle işlenmesi gerekmektedir.

GEÇMİŞE DÖNÜK TÜM İYEP GÖREVLERİNE ARTIRIMLI HİZMET PUANI VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

5- Mezkur yönetmeliğin "Hizmet puanları" başlıklı 40. maddesi 5. fıkrasında; "(5) (Değişik: RG-19.6.2020-31160)Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir." hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükmün uygulanması Bakanlığın yazısında; "1- Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerin hizmet puanları ile İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına eklenecek hizmet puanları 19.06.2020 tarihi itibarıyla hesaplanacaktır." şeklinde açıklanmıştır.

Fakat İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin geçmiş dönemlerdeki İYEP görevlendirme kayıtları MEBBİS sisteminde bulunmadığından bu kriterlere göre verilecek artırımlı hizmet puanları İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerimizin hizmet puanlarına yansıtılamamıştır. Bu görevlendirme kayıtlarının da MEBBİS modülüne işlenmesi gerekmektedir.

GEÇMİŞE DÖNÜK TEŞEKKÜR, TAKDİR VE AYLIKLA ÖDÜL BELGELERİNE ARTIRIMLI HİZMET PUANI VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

6- Mezkur Yönetmeliğin "Hizmet puanları" başlıklı 40. maddesi 9. fıkrasında; "(9) (Ek: RG-19/6/2020-31160) Öğretmenlerden;

f) En fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3,

g) En fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara 4,

ğ) En fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5,

hizmet puanı verilir."hükümlerine yer verilmiştir.

Yine, Bakanlığın yazısında maddenin uygulanmasına yönelik; "5- Başarı, üstün başarı ve ödül alanlara verilecek hizmet puanları, bu kapsamda 19.06.2020 tarihinden önce alınmış olan diploma, sertifika ve belgeler de 19.06.2020 tarihi itibarıyla hizmet puanının hesabında dikkate alınacaktır." şeklinde açıklanmıştır.

Fakat Aralık 1989 tarihli ve 2302 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge" 657 sayılı kanunun aylıkla ödülü içeren 123. maddesinin yürürlükten kaldırıldığı gerekçesi ile Nisan 2011 tarihli ve 2643 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönergenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönergenin 1. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Kasım 1999 tarihli ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge" Nisan 2011 tarihli ve 2643 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönergenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge''nin 1. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak; 657 sayılı kanunun, teşekkür, takdir ve aylıkla ödülü içeren 123. maddesi yürürlükten kaldırılsa da bu madde kapsamındaki teşekkür, takdir ve aylıkla ödüllendirme hususu kanunun 122. maddesine; "(Değişik: 13.2.2011-6111/110 md.)Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'üne kadar ödül verilebilir." şeklinde başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül olarak 6111 sayılı kanunla taşınmıştır. Bu nedenle, Teşekkür Belgesi Başarı Belgesi olarak, Takdir Belgesi Üstün Başarı Belgesi olarak, aylıkla ödül belgesi ödül olarak isim değiştirmiştir.

Bu nedenle, yönergeler uyarınca öğretmenlerin 2011 yılından önce almış oldukları belgelerin artırımlı hizmet puanı uygulanmasında dikkate alınması ve bu belgelere de hizmet puanı verilmesi gerekmektedir.

Bunun sağlanması için:

Teşekkür Belgesi = Başarı Belgesi,

Takdir Belgesi = Üstün Başarı Belgesi,

Aylıkla Ödül = Ödül

şeklinde kıyasen uygulama yapılarak eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerimizin 2011 yılından önce alınmış oldukları teşekkür, takdir ve aylıkla ödül belgelerinin artırımlı hizmet puanlarına yansıtılması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
19 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
02:39 - İletişim Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği02:32 - 5 Ağustos 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı01:35 - Bakan Selçuk: 2013'te 14 olan ŞÖNİM sayısı 2019'da 81'e ulaştı00:23 - Çelik: Cumhurbaşkanımız, Lübnan için her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti00:05 - 5 Agustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Memur, yaş haddini doldurmasına rağmen sehven çalıştırılırsa ne olur?
00:00 - Bu kampüste hayat var23:56 - Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı23:52 - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden Ümit Özdağ'a yanıt23:50 - Ünlü tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti23:48 - Borsa liginin temmuzda tek kazandıranı Fenerbahçe oldu23:40 - Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden iddialara ilişkin açıklama
23:37 - Temmuzda en çok yurt içi turların fiyatı arttı23:31 - Acil servisi birbirine kattı! 'Dikkat çekmek için yaptım' dedi23:26 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a taziye mesajı23:25 - 8 ilimizin bazı bölgelerinde karantina kararı22:59 - En iyi çay nasıl anlaşılır? Bu 4 kritere dikkat!
22:57 - 3 doktorun müdahalesine rağmen kurtarılamadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam