Öğretmenin sağlık özründe, ile mi ilçeye mi bakırlı?

Isparta İdare Mahkemesi, Öğretmenin görev yaptığı ilçede tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğinin belgelendirmesi halinde özür durumu başvurusunun, tedavisinin il merkezinde yapılabileceği gerekçesiyle ret edilemeyeceğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Eylül 2020 11:00, Son Güncelleme : 02 Eylül 2020 23:39
Öğretmenin sağlık özründe, ile mi ilçeye mi bakırlı?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 49. maddesi 1.fıkrasında; "(1) Öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri hakkında, Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır." hükümleri bulunmaktadır.

Ayı yönetmeliğin "Hüküm bulunmayan haller" başlıklı 63. maddesi 1.fıkrasında ise; "(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19.4.1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır." hükümleri bulunmaktadır.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin "Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı 13. maddesindeki; "Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.

Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir." hükümleri bulunmaktadır.

2020 Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun "B. MAZERET DURUMLARI" bölümü "B.1. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler" kısmında şu açıklama bulunmaktadır:

"Öğretmenlerden;
a) Kendisi, eşi veya çocuklarından birinin
b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin, hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir."

Bu mevzuat hükümleri ve kılavuzdaki açıklamalarda açıkça; öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğinin belgelendirmesi istenmektedir.

Öğretmenin görev yaptığı ilçede tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğinin belgelendirmesi halinde özür durumu başvurusunun tedavisin il merkezinde yapılabileceği gerekçesiyle ret edilememelidir.

Bu konuda Isparta İdare Mahkemesinin 2020/366 E., 2020/991 K. sayılı ve 05.08.2020 tarihli kararıyla; Öğretmenin, görev yaptığı ilçede tedavisinin mümkün olmaması nedeniyle başka bir ile sağlık mazeretinden atanma talebinin, görev yaptığı ilde tedavisinin mümkün olduğu, bu nedenle "görev yaptığı yerde" tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirememiş sayıldığı gerekçesiyle reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmiştir.

Kararın gerekçesinde, ".öğretmenlerin sağlık mazeretleri nedeniyle görev yaptıkları yerde tedavilerinin mümkün olmaması durumunda eğitim ve araştırma hastanesinden veya üniversite hastanesinden alınacak rapor ile bu durumun belgelendirilmesi halinde tedavi olmak istedikleri ilçe veya ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerinin tabii olduğu, davalı idarece her ne kadar dava konusu işlemde hastalığın tedavisinin görev yaptığı il içerisinde mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğinin davacı tarafından belgelendirilmesi gerektiği iddia edilse de, 2020 Yarıyıl Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu ve ilgili mevzuatta belirtilen hususlara bakıldığında görev yapılan yere vurgu yapılarak görev mahallinde tedavilerinin mümkün olup olmadığının açıkça ifade edildiği, davacının da hastalığının görev yaptığı ilçede tedavisinin mümkün olmadığını yasanın öngördüğü yeterlikte bulunan sağlık kurulu raporu ile belgelendirdiği ve ayrıca Isparta il merkezinde davacının alanında bos kontenjan bulunmadığı görülmekle, il merkezine ataması yapılmayan davacının İstanbul ili Beykoz ilçesine sağlık mazereti nedeniyle naklen atanma başvurusunun ilgilinin hastalığının tedavisinin görev yaptığı il içerisinde mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini belgelendirmesi gerektiği şeklindeki sebeple reddeden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır." denilmiştir.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber