1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayseri Valisi, aileleri parçalayan il milli eğitimin işlemlerini incelemeli!

Kayseri il milli eğitim müdürlüğü, mazeretleri dolaysıyla bakanlıkça o ilçe emrine özür durumundan atanmasına rağmen, eşinin görevi nedeniyle norm kadrodan muaf olan yüzden fazla öğretmeni özrünün bulunduğu ilçeden kilometrelerce uzak ilçelere resen atamıştır.
04 Ocak 2021 12:30
+Aa- Yazdır
Kayseri Valisi, aileleri parçalayan il milli eğitimin işlemlerini incelemeli!

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliklerinde öğretmenleri, özürlerinin bulunduğu ilçelerdeki ihtiyaç bulunan okullara tercihlerini alarak, puan üstünlüğüne göre atamalarını yapmaktadır.

Ayrıca zaman zaman popülist davranıp il/ilçe emri uygulaması yaparak öğretmenleri özrünün bulunduğu ilçe emrine sonradan dağıtımı yapılmak üzere ihtiyaç fazlası öğretmen olarak atamaktadır. Büyükşehir olmayan illerimizde il merkezindeki ilçede özrü bulunanlar ise il milli eğitim müdürlüklerine atanmaktadır.

Bu norm kadro fazlası öğretmenler; Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi hükümlerine göre özürlerin bulundukları ilçe sınırları içinde, bazı il mili eğitim müdürlükleri tarafından ise yönetmeliklere aykırı olarak ilçe dışına resen atanmaktadır.

NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMALARINDA AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLERE UYULMAK ZORUNLUĞU BULUNMAKTADIR

Bu tür atamalarda Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kullanılmaktadır.

1-Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin Ek-3 maddesinin 4. fıkrasında ŞU HÜKÜM YER ALMAKTADIR.

"Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilemez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelik'te yer alan diğer hükümler uygulanır."

Engelli norm kadro fazlası atamaları ile ilgili sitemizde "Engelli öğretmenler, çakılı kadrolarda mıdır?" başlığı ile bir analiz haberi yayınlanmıştır.

2-Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin "Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar" başlıklı 9. Maddesi 6. fıkrasında ŞU HÜKÜM YER ALMAKTADIR.

"İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı, sahil güvenlik hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile hakim ve savcıların görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz."

3-Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53. maddesi 1. fıkrasında ŞU HÜKÜM YER ALMAKTADIR.

"....il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır."

Dolayısıyla norm kadro fazlası öğretmen atama işlemlerinde bu üç hükmün uygulanması şarttır.

Bu hükümler nedeniyle norm kadro fazlası öğretmen atamalarında mazeretleri yani özür durumları da dikkate alınmak zorundadır. Bu nedenle özür durumu olan öğretmenler özrünün bulunduğu yerin dışına resen atanamaz. Zaten bakanlık bu öğretmenleri özrünün bulunduğu ilçe milli eğitim müdürlüğü emrine atamıştır. Bakanlık okulunda/ilçede yada il milli eğitim müdürlüğü emrinde yer alan ve özrü bulunan öğretmenlerin özürlerinin bulunduğu yerleşim yerine görevlendirme ve atama yapan il milli eğitim müdürlüklerini acilen uyarmalıdır.

ÖZÜR DURUMU OLAN NORM FAZLASI ÖĞRETMENLER RESEN İLÇE DIŞINA ATANAMAZ VEYA GÖREVLENDİRİLEMEZ

Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerinde; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına özür durumları dikkate alınarak atanırlar kuralı uygulandığından, özür durumu olan norm kadro fazlası öğretmenlerin bulundukları yerleşim yeri ya da ilçe dışındaki bir yere atanması veya görevlendirmesi mevzuata göre göre mümkün değildir.

DANIŞTAY; ANAYASANIN AİLE BÜTÜNLÜĞÜ İLETİNCE NORM FAZLASI ÖĞRETMENLER, MAZERETLERİ VE TERCİHLERİ DE DİKKATE ALINMAK SURETİYLE ATANIR

Bu konuda Danıştay 5. Dairesinin 201/336 Esas Sayılı kararında "Devlet memurunun hizmet gereği başka bir yere naklen atanması söz konusu olduğunda, atama işleminden önce eş durumu özrünün gözetilmesi ve ........... Yönetmeliği'nde belirtilen esaslar dahilinde atama işleminin kurulması zorunludur." açıklamasına yer verilerek eş durumu özrünün gözetilmesi ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem tesis edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

BİM; ANAYASANIN AİLE BÜTÜNLÜĞÜ İLETİNCE NORM FAZLASI ÖĞRETMENLER, MAZERETLERİ VE TERCİHLERİ DE DİKKATE ALINMAK SURETİYLE ATANIR

Ayrıca; "BİM'den özür durumu olan norm fazlası öğretmenlerle ilgili önemli karar" başlıklı haberimizde yer verdiğimiz Bölge İdare Mahkemesi kararında, Anayasanın "Aile Bütünlüğü" kuralını ve Yönetmeliğin 53. maddesi 1. fıkrasındaki; "....il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır." hükümlerini gerekçe göstererek, norm kadro fazlası öğretmenin resen atanmasını iptal eden idare mahkemesi kararını onamıştır.

PEKİ, KAYSERİ DE NELER OLUYOR?

Kayseri il milli eğitim müdürlüğü, mazeretleri olmasına rağmen bakanlıkça o ilçe emrine özür durumundan atanmasına rağmen, eşinin görevi nedeniyle norm kadrodan muaf olmalarına rağmen yüzden fazla öğretmeni özrünün bulunduğu ilçeden kilometrelerce uzak ilçelere resen atamıştır.

Örneğin;

1-Kayseri ili Talas ilçesinde özür durumu nedeniyle görev yapan bir öğretmen Kayseri ili Yahyalı ilçesinin bir köyüne (160 km mesafe) resen atanmıştır.

2-Gaziantep ilinden özür durumu nedeniyle Kayseri ili Melikgazi ilçesi ilçe mili eğitim müdürlüğü emrine atanan öğretmen Kayseri İli Yahyalı ilçesine (120 km) resen atanmıştır.

3-Kayseri İli Melikgazi İlçesinden Kayseri İli Sarız İlçesine bağlı köye (170 km) özür durumuna rağmen resen atama yapılmıştır.

4-Norm fazlası olduğu okulda 12-15 ders saati olan öğretmen, 6-10 saat ders olan başka bir okula aradaki km farkı ve özür durumu da dikkate alınmadan resen atama yapılmıştır. Kısaca norm fazlası olan öğretmen yine norm fazlası olarak atanmıştır.

İŞTE KAYSERİ RESEN ATAMA LİSTESİ

Resen atama listesi için tıklayınız.

Norm kadro fazlası öğretmenlerin resen yer değiştirmelerinden özür durumları dikkate alınmıyor. Bakanlık öğretmeni özür durumundan ilçeye atıyor veya yer yoksa il/ilçe emrine atıyor. Kayseri il milli eğitim müdürlüğü ise yönetmeliklerin ve bakanlığın uygulamalarına aykırı olarak özür durumlarını dikkate almadan resen atama yapıyor. O zaman Bakanlıkta ilçeler arasında özür durumlarını dikkate almasın, ilçeler arası özür durumuna başvuru hakkı vermesin.

Öğretmenin ilçede özrü varsa o öğretmeni o ilçede istihdam etmek zorundasınız çünkü o öğretmeni o ilçeye Bakanlık özür durumundan atadı, hatta ilçe emri verdi.

MEB, UYGULAMA BİRLİĞİ SAĞLAMALIDIR

Yukarıda izahına çalıştığımız konularda İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde uygulama birliği bulunmamaktadır. Uygulama birliğinin sağlanması, okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, Personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi için MEB acilen Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri konusunda kapsamlı bir genelge/duyuru/kılavuz çıkarmalıdır.

ÖĞRETMENLER NASIL YOL İZLEMELİDİR?

Bu durumdaki öğretmenlerimizin ilişiklerini kesmeyerek aşağıda yer verdiğimiz dilekçeyi İdarelerine vermeleri gerekmektedir.

Özür durumu olan norm fazlası öğretmenlerden özrünün bulunduğu ilçe dışına resen atananların idareye verecekleri dilekçeyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

10.11.1984 tarih ve 18571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanununun "Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi" başlıklı 7. maddesindeki; "Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir." hükümlerine göre Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 30 gün içinde size cevap vermesi gerekiyor.

Eğer 30 gün içinde cevap verilmezse zımnen cevap verilmeyeceğinden hareketle bu Kanun hükmünü de dilekçenizde belirterek Mili Eğitim Bakanlığına direkt olarak itiraz ediniz.

Verdiğiniz dilekçeye ret cevabı geldikten sonra Mili Eğitim Bakanlığına direkt olarak yapılacak itiraz dilekçesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Mili Eğitim Bakanlığından da ret cevabı gelmesi yada 30 gün içinde cevap gelmemesi halinde Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvurmanızı öneriyoruz. Ayrıca kazanılacak karar ve davalarda devletin yapacağı dava masrafları ve avukat ücretleri yöneticilere rücu edilebilecektir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Advertisement
SON HABERLER
00:04 - KDK'dan 15 aydır görevde yükselme sözlü sınavını yapmayan kuruma uyarı00:04 - Öğretmen ve ailesine 'canlı ders yaparken ses oluyor' saldırısı00:03 - 25 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Mesleğinize özel indirim Generali'de23:58 - FETÖ tutuklusu 7 askeri hekim tahliye edildi23:43 - Kovid-19'un daha tehlikeli bir türünün bulunduğu iddiası
23:37 - İBB önce satışa koydu, tepki gelince PKK'lının kitabını kaldırdı23:11 - Terörün finansmanının önlenmesi yönetmeliğinde değişiklik22:51 - Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal ifade verdi22:50 - İstanbul Havalimanı'nın garanti ödemeleri ertelenecek22:47 - Koronavirüs uzun dönem etkilerini kaybetmiyor22:42 - Macaristan Çin aşısını uygulayan ilk AB ülkesi oldu
22:39 - Adana'nın gizli cenneti: 'Nergis Adası'22:36 - Koronavirüs, pamuklu kumaşta 24 saat hayatta kalabiliyor22:35 - Meclis yine gergin: 'Kılıçdaroğlu kadar başınıza taş düşsün'22:15 - Çalışmayan aracını ateşe verdi, sönene kadar başında bekledi22:13 - İstanbul polisinden gövde gösterisi: Turistler hayranlıkla izledi
22:11 - Şırnak kırmızı beyaza büründü, teröre karşı yürüdüler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam