1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hizmet gereği nakillerde, eş durumu gözetilir mi?

Danıştay, hizmet gereği yapılan nakil işlemlerinde de eş durumu özrünün gözönünde bulundurulması gerektiğine karar verdi.
07 Ağustos 2015 10:11
Yazdır
Hizmet gereği nakillerde, eş durumu gözetilir mi?

Danıştay, hizmet gereği yapılan nakil işlemlerinde de eş durumu özrünün gözönünde bulundurulması gerektiğine karar verdi.

Danıştay'ın 5 kişilik heyetinden 2 üye, bu karara katılmadı. Üyelerden birisi, 72. maddesinde değinilen koordinasyon, yer değiştirme işleminden önce değil daha sonra memur olan eşin isteği halinde (eşinin atandığı yere) yapılacak atamasının gerkçekleştirilebilmesi amacına yöneliktir. Diğer üye ise hizmet gerekleri bağlamında bu şekilde bir atama yapılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına yer vermiştir.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C.

D A N I Ş T A Y

BEŞİNCİDAİRE

Esas No : 2010/3446

Temyiz İsteminde Bulunan ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen (Davacı) :

Vekilleri

Karşı Taraf : Sağlık Bakanlığı - ANKARA

İsteğin Özeti : Mersin Anamur Devlet Hastanesi'nde laboratuar teknisyeni olarak görev yapan davacının, aynı unvanla görev yeri İl Sağlık Müdürlüğü'nce belirlenmek üzere Karaman Sosyalleştirme Bölgesi'ne atanmasına ilişkin 28.2.2008 gün ve 2443 sayılı işlemin iptali istemiyle açtığı davanın reddi yolunda Mersin 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 29.3.2010 günlü, E:2008/1816, K:2010/624 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Mehmet Yamak

Düşüncesi : Yürütmenin durdurulması isteminin kabulü gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : İsa Yeğenoğlu

Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlere ve uyuşmazlığın niteliğine göre, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 52. maddesi ile bu maddenin göndermede bulunduğu 27 nci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Anayasa'nın 41. maddesinde "Aile, Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Teşkilatı kurar" hükmü yer almış olup, bu maddeyle Anayasa koyucunun aileyi parçalanmaktan kurtarmak, bireylerini bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirmek ve bu yolla kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri için gerekli ortamı sağlamak amaçlarını taşıdığı kuşkusuzdur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 72. maddesi ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinde, yer değiştirme suretiyle atamalarda eş durumunun gözetilmesi gerektiği hükmü yer almış; Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Eş Durumu Nedeniyle Atama" başlıklı 20. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında ise, "Personelin eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığını belgelemesi gereklidir. Eşlerin ikisinin de Bakanlık personeli olması halinde, kıdemli personele öncelik tanınarak, her iki eş için de D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğinin sağlanması esastır..." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan düzenlemelere göre, Devlet memurunun hizmet gereği başka bir yere naklen atanması söz konusu olduğunda, atama işleminden önce eş durumu özrünün gözetilmesi ve Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde belirtilen esaslar dahilinde atama işleminin kurulması zorunludur.

Dosyanın incelenmesinden; davacının yürüttüğü kamu hizmetinin niteliği ve soruşturma raporu birlikte değerlendirildiğinde adı geçenin naklen atanmasında hukuka aykırılık bulunmamakta ise de; eşinin dava konusu işlemin kurulduğu tarih itibariyle Mersin İli Bozyazı İlçesi Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı'nda ebe olarak görev yaptığı anlaşıldığından, davacı hakkında hizmet gereği atama işlemi kurulurken, yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca aile bütünlüğünün korunması gerekmekte olup; davacının eşinin aynı kurumda ebe olarak çalıştığı gözönünde tutulmaksızın kurulan naklen atama işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Uyuşmazlığın niteliğine ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlere göre olayda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 4001 sayılı Yasayla değişik 27. maddesinde öngörülen koşullar gerçekleşmiş olması nedeniyle, anılan Yasa'nın 52. maddesinin 1. fıkrasına 4001 sayılı Yasa'nın 22. maddesiyle eklenen cümle uyarınca dava konusu işlemin ve temyiz istemine konu Mahkeme kararının yürütülmesinin durdurulmasına, 7.7.2010 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Başkan ÜyeÜyeÜyeÜye

Salih EsenMustafaHayrettin Nalan

ER EROLKILIÇHAN KADIOĞLU TERZİ

(X) (XX)

(X)KARŞIOY :

657 sayılı Kanun'un 72. maddesinde değinilen koordinasyon, yer değiştirme işleminden önce değil daha sonra memur olan eşin isteği halinde (eşinin atandığı yere) yapılacak atamasının gerkçekleştirilebilmesi amacına yöneliktir. Aksi düşüncenin kabulü, aynı hükümlerin devamında yer alan düzenlemelerin anlamsızlığına neden olur. Zira, koordinasyon tayinden önce yapılacaksa, atama istemeyen eşin varlığı halinde memurun ataması da yapılamayacağından ücretsiz izin ve diğer düzenlemelerin de bir anlamı kalmamaktadır.

Uyuşmazlıkta da, davacının tayininden sonra memur olan eşi istediği takdirde, çalıştığı kurumla davacının kurumu arasında koordinasyon gerçekleştirilerek davacının atandığı mahalde bir göreve atanabilecektir.

Bu durumda, atamadan önce yapılması zorunluluğu olmayan koordinasyon yapılmadığı gerekçesiyle atama işleminin hukuka aykırı olarak nitelendirilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.

Mahkeme kararının, nakil nedenleri yönünden inceleme yapılarak verilmiş olması karşısında, temyiz incelemesinin de aynı paralelde gerçekleştirilmesi düşüncesiyle yürütmenin durdurulması kararına karşıyım.

Üye

Mustafa KILIÇHAN

(XX)KARŞIOY :

657 sayılıYasa'yatabibulunanbirkamugörevlisinin naklenatanmasınınzorunlu olduğu durumlarda, aile biriminin korunması ilkesi ile kamu hizmetinin düzenli bir biçimde yürütülmesi gereğiarasındabirdenge kurulmasıvesadeceeş durumu değil, hizmet gerekleri de gözetilmek suretiyle bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Mersin Anamur Devlet Hastanesi'nde laboratuar teknisyeni olarak görev yapan davacıyı da kapsayan soruşturma raporunda yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacının aynı unvanla görev yeri İl Sağlık Müdürlüğü'nce belirlenmek üzere Karaman Sosyalleştirme Bölgesi'ne atanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlem ile davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması isteminin reddi gerektiği oyu ile karara karşıyım.

Üye

NalanTERZİ

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
16:18 - İstanbul Havalimanı'na 6 yeni hava yolu şirketi daha geliyor16:15 - Evinde silahla yaralanan polis memuru hayatını kaybetti16:11 - MİT'e internet üzerinden üç yabancı dilde ihbar geliyor16:07 - Manisa'da artçılar devam ediyor16:00 - İsrail gazetesi Hakan Fidan'ı hedef gösterdi15:56 - İki şehri karşı karşıya getiren 'domuz yağı' krizi sürüyor15:54 - Bursa'da adli görüşme odaları hizmete girdi15:50 - TBMM Genel Kurulu toplandı15:43 - Rekabet Kurulu'ndan 5 sigorta şirketine para cezası15:38 - Gümrük muhafaza memuru evinde ölü bulundu
15:31 - Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam15:30 - Kılıçdaroğlu: Benim vergimi, benim insanım için kullanacaksın15:28 - Yargıtay 9. Ceza Dairesine yeni görev15:23 - Bakan Soylu'dan, Manisa'daki depreme ilişkin açıklama15:09 - İHH depremden etkilenen Süryani Kilisesine yardım yaptı15:04 - Bakan Koca, enkazdan çıkarılan Yamış ile onu çıkaran Emine Kuştepe'yi buluşturdu14:54 - Valilikten depremde yaralanma ve hasar yok açıklaması14:51 - Dışişleri'nden, ABD'ye 'Konsolosun katilini serbest bırakmayın' çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam