1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yazı işleri müdürlüğü sınavında, çalışılan birimin zorluğu dikkate alınmalı!

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına giren zabıt katiplerinin hepsi eşit koşullar altında çalışarak sınava katılamamaktadır. Bazıları, işlerin yoğunluğundan dolayı sınava çalışmaya fazla vakit bulamıyorken, bazı personel ise birimin iş konusundaki rahatlığından dolayı sınavdan yüksek not alabilmektedir. Kısacası, görevde yükselme sınavından yüksek not almak; kalemdeki tüm işlerin bilindiği anlamına gelmemelidir. Adliyelerin en rahat yerinde çalışarak sınava katılanlar ile adliyede görev tanımına uygun pozisyonda çalışan zabıt katiplerinin eşit koşullarda sınava hazırlandıklarını kabul etmek, hakkaniyetle bağdaşmamaktadır.
14 Haziran 2021 10:10
+Aa- Yazdır
Yazı işleri müdürlüğü sınavında, çalışılan birimin zorluğu dikkate alınmalı!

Adalet Bakanlığı'nda zabıt katibi olarak görev yapmakta olan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olması durumunda yükselebileceği unvan yazı işleri müdürlüğü veya idari işler müdürlüğü pozisyonlarıdır. Yazı işleri müdürü veya idari işler müdürlüğü sınavına başvurabilmenin şartları Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 8/B maddesinde düzenlenmiştir.

Bu yazının konusunu oluşturan hususlardan başka, görevde yükselme sınavında yaşanan hakkaniyetsizlikler bulunmaktadır. O hususlar ayrı bir yazının konusu olduğundan bu yazıda o konulara değinilmeyecektir.

Gerek yazı işleri müdürlüğü gerekse de idari işler müdürlüğü sınavına başvuru şartları, Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen Temel İlkelerden, kariyer ilkesiyle örtüşmemektedir. Şöyle ki: Memurun görevde yükselmesi ve çalıştığı unvanda yetişmesi bilgi birimi ile doğrudan ilişkilidir. Gerek idari yargıda, gerekse adli yargıda muhtelif birimlerinde çalışan zabıt katiplerinin bazıları, görev tanımlarına uygun pozisyonlarda değil, adliyelerin en rahat yerlerinde görevlendirilmektedir. Maalesef, bazı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları, nepotizme dayalı personel görevlendirmeleri yapmaktadır. Halbuki bu hususun çalışma barışını bozacağı yadsınamaz gerçektir.

Memurlar.Net'de 26 Mart 2019 tarihinde " Adliyede, en rahat yerlerde çalışmak, çalışma barışını bozuyor" başlığı ile yayımlanan haberde (https://www.memurlar.net/haber/816614/) personel görevlendirmesi yapılırken meydana gelen hakkaniyetsizliklere değinilmiştir. Haberden sonra geçen zaman içerisinde bu konuda gerekenler yapılmadığı gibi; adalet komisyonlarında tanıdığı olanlar, işin en az olduğu, duruşmanın olmadığı, kısacası kalem işlerinin olmadığı birimlerde görevlendirilmesinin yapılmasını sağlamaktadır. Bu konu, adliyelerde personel görevlendirilmelerinde yaşanan sorunlardan sadece birisidir ve personelin çalışma barışına zarar vermeyecek şekilde acilen çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına giren zabıt katiplerinin hepsi eşit koşullar altında çalışarak sınava katılamamaktadır. Bazıları, işlerin yoğunluğundan dolayı sınava çalışmaya fazla vakit bulamıyorken, bazı personel ise birimin iş konusundaki rahatlığından dolayı sınavdan yüksek not alabilmektedir. Kısacası, görevde yükselme sınavından yüksek not almak; kalemdeki tüm işlerin bilindiği anlamına gelmemelidir. Adliyelerin en rahat yerinde çalışarak sınava katılanlar ile adliyede görev tanımına uygun pozisyonda çalışan zabıt katiplerinin eşit koşullarda sınava hazırlandıklarını kabul etmek, hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Zabıt katibi unvanıyla görev yapan personelin görev tanımına uygun pozisyonda çalışmasıyla zabıt katibi unvanına sahip personelin görev tanımına uygun olmayan pozisyonda çalışmasını aynı kefeye koymamak gerekir.

Bu yazımızda; zabıt katibi unvanıyla görev yapmakta olan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında yaşadıkları hakkaniyetsizliklerin neler olduğuna, yaşanan hakkaniyetsizliklerin çözümü için yapılması gerekenler ve puanlama sistemine ilişkin açıklamalar ile puanlama sisteminin yazılı sınava etkili olması hususlarına değinilecektir.

1) ZABIT KATİBİ UNVANIYLA GÖREV YAPMAKTA OLAN PERSONELİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINDA YAŞADIKLARI HAKKANİYETSİZLİKLER NELERDİR?

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuru koşulları, sınava başvuruda bulunacak personelin tümünün eşit şartlarda görev yaptığının kabulüne dayanmamalıdır. Kalem tecrübesi olan zabıt katibi ile meslek yaşamında duruşmaya çıkmayan, kalemde yapılan işlere ilişkin bilgisi olmayan personelin aynı sınava girmesinin neticesinde alınan puanların eşit olmadığının kabulü gerekir. Buradan hareketle; meslek yaşamında adliyenin en rahat yerinde çalışan kişilerin bir şekilde yazılı sınavdan yüksek puan alarak mülakatta başarılı sayılmaları sonucunda yazı işleri müdürü olmaları, Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen Temel İlkelerden "liyakat" hususunu tartışmalı hale getirmektedir. Şöyle ki; yazı işleri müdürlerinin yaptığı kalem işi ile, adliyede kalem işlerinin olmadığı idari işler müdürlüğü, adalet komisyonu kalemleri, bakanlık muhabere birimi v.b birimlerin yaptığı işler aynı olmamaktadır. İdari işler müdürlüğünde çalışan zabıt katiplerinin, yazı işleri müdürlüğü sınavına girmeleri, sınav sonucunda ise başarılı sayılmaları, o personelin kalem işlerinden anlamaması sonucunda kalemdeki işlerin düzenli olarak yürümeyeceği, yargıdan beklenen hizmetlerin kısa sürede sonuçlanmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

Öte yandan; İdari işler müdürlüğü sınavına ise, idari işler müdürlüğünde çalışan personelin katılması hakkaniyet bakımından önemlidir. Şöyle ki: İdari işler müdürlüğünde çalışan kişiler o birimin tüm işlerini bildiklerinden idari işler müdürlüğünü yapmakta kalemde çalışan personelden daha fazla bilgiye sahiptir. Nasıl ki; Yazı İşleri Müdürlüğü sınavına katılarak başarılı sayılması neticesinde göreve başlayan idari işler personelinin kalemde beklenen verimi sağlamayacağı bir gerçek ise, aynı şekilde kalemde çalışan kişilerin de idari işler müdürlüğünde yapılan işleri verimli şekilde yapamayacağı ayrı bir gerçektir.

2) YAŞANAN HAKKANİYETSİZLİKLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER VE PUANLAMA SİSTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

Yazı işleri müdürlüğü veya idari işler müdürlüğü sınavında hakkaniyetin tesisi için şu şekilde düzenlemeler yapılabilir.

Öncelikle personelin çalıştığı birimlerin puanlaması yapılmalıdır. Yoğun birimlerde çalışan personelin puanlaması ile yoğun olmayan hatta duruşması dahi olmayan birimlerin puanlamasının aynı olmamasına özen gösterilmelidir. Mesela; Ağır Ceza Mahkemesinde çalışan zabıt katibinin iş yükü ile, Bakanlık Muhabere biriminde çalışan personelin iş yükü aynı olamaz. Ağır Ceza Mahkemesinde çalışan zabıt katibi sabah 8.00'de duruşmaya başlar, gece 21.00'e kadar duruşmanın uzadığı görülür. (Terör ve Örgütlü Suçlarda bu saatler daha da uzayabilmektedir.) Çalışılan birimlerin görevde yükselme sınavının yazılı sınavına yüzdelik etki edecek şekilde dikkate alınması, adil şartlarda sınavın yapılmasını beraberinde getirecektir.

İdari işler müdürlüğü sınavına girecek kişilerin idari işler müdürlüğünde daha önce veya fiili olarak çalışıyor olması şart olarak aranmalıdır veya farklı birimde çalışıyor ise de puanlama sistemi ile idari işler müdürlüğü sınavına başvuruda bulunup bulunamayacağı tespit edilmelidir.

Yazı işleri müdürlüğü sınavına girecek kişilerde ise, kalem tecrübesi aranmalıdır. Kişinin daha önce mahkemelerde veya savcılık birimlerinde çalışıp çalışmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Mahkeme veya savcılık birimleri ile alakası olmayan yerlerde çalışan kişilerin, mahkemelerde veya savcılık birimlerinde yazı işleri müdürü olması adalet hizmetlerinin hızını törpüleyecektir. Yazı işleri müdürlüğü sınavına girecek kişilerin mahkemelerde veya savcılık birimlerinde çalışmış olması göz önünde bulundurulmalıdır.

3) ÇALIŞILAN BİRİMLERE GÖRE PUANLAMA SİSTEMİNİN GETİRİLMESİ VE PUANLAMA SİSTEMİNİN YAZILI SINAVA ETKİLİ OLMASI SAĞLANMALIDIR.

Nepotizm; kısacası adam kayırmacılık olarak tanımlanmaktadır. Liyakata göre değil de, tanıdık faktörleri göz önünde bulundurularak yapılan atamalar bu tanımın içerisinde yer alabilir. Nepotizmin olduğu yerde liyakatten asla söz edilemez. Bu bağlamda; Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları yapılan personel görevlendirilmelerinin nepotizmden uzak olması gerekmektedir. (Personelin biriminin düzenli aralıklarla re'sen değiştirilmesi, personelin her birimde çalışmasının sağlanması vb.) Personelin çalıştığı birime göre puanlama sistemi getirilmelidir. Personelin çalıştığı birimin yoğunluğuna göre verilecek puanın yüksek olması göz önünde bulundurulmalıdır. Şayet bu önerimiz dikkate alınırsa, puan yükseltmek isteyen personel birim değişikliği talebinde bulunabilir. Puanlamanın etkili olması için personelin o birimde en az 6 ay ya da bir yıl çalışması şart olarak aranmalıdır. Böylece, puanlama sisteminin amacını kötüye kullanmak isteyen personelin amacına ulaşması kısıtlanacak, diğer yandan da personelin çalıştığı birime ilişkin tecrübesi oluşacaktır.

Puanlamanın 100 puan üzerinden yapılması ve yazılı sınava % 10-20 gibi etkisi sağlamalıdır. Şöyle ki; Puanlama yapılırken, yazı işleri müdürlüğü sınavına başvuracaklar için yargılama faaliyetlerinin yapıldığı birimler dikkate alınmalıdır. İdari işler müdürlüğü için ise idari işler müdürlüğüne bağlı olan birimler dikkate alınmalıdır. Adalet Komisyonu, Bakanlık muhabere bürosu ve diğer yargılama faaliyetinin olmadığı birimlerde çalışan zabıt katibinin yazı işleri müdürlüğüne başvurması durumunda puanlama sistemine dahil edilmemelidir. Bu husus şöyle örneklendirilebilir: Personel, Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Sulh Ceza Hakimliğinde, Asliye Hukuk Mahkemesinde, Asliye Ticaret Mahkemesinde, Sulh Hukuk Mahkemesinde veya özel kanunla kurulmuş diğer hukuk mahkemelerinde veya ceza mahkemelerinde çalışmışmış ise, bu durumda personelin çalıştığı en yoğun birimden başlayarak, yoğunluğu az olan birime doğru puanın yüksekten düşüğe doğru sıralanarak, yazılı sınav puanına % 20-30 etkili olması Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmelidir.

Tüm adliye personelinin, sınava katılacakları adil şartları tesis etmek, istenildiği takdirde elbette mümkündür.

"Hitap; muhataba duyulan saygının gereğidir. "

Konunun önemi ilgililer tarafından dikkate alınıp, gerekenlerin yapılması dileğiyle.

ÇOTANAK

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
01:32 - CHP, Konya'daki olaya ilişkin harekete geçti01:23 - Bakan Gül: Konya'da gerçekleşen menfur cinayetler çok yönlü soruşturulmakta00:56 - Kılıçdaroğlu'dan hükümete orman yangını eleştirisi00:21 - 24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?00:18 - Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı00:07 - 'Çokça dilekçe verdiğine göre akıl hastası değildir' gerekçesini Danıştay kabul etmedi
00:02 - 31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı23:42 - Bakan Koca: 6 il sarı kategoriye geçti23:31 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:30 - Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti23:29 - Soylu: Konya'daki katliam Türk Kürt kavgası değil, 11 yıllık mesele
23:10 - Oktay'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama23:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Antalya'ya gidecek23:03 - 5 Bakan yangınlara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı23:01 - İstanbul dahil 27 ilde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı22:47 - Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin toprağa verildi
22:43 - Orman çalışanlarının nöbet yerleri de küle döndü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam