Sayıştay'dan vekil dekanlar hakkında önemli karar!

Sayıştay, üniversitelerde vekil dekanlıklara yapılan ödemelerin ilgili mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle kamu zararı olduğuna karar verdi!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 31 Temmuz 2021 14:44
Sayıştay'dan vekil dekanlar hakkında önemli karar!

Yükseköğretim kurumlarında yeni kurulan fakültelere ya da dekanlıkların herhangi bir sebeple boşalması halinde Rektörün önerisi Yükseköğretim Kurulu Başkanının onayı ile vekaleten Dekanlık görevlendirilmesi yapılmaktadır.

Çeşitli yükseköğretim kurumlarında bu şekilde görevlendirilen kişiler, asaleten atananlara ödenen idari görev ödeneği vb. diğer ödeme unsurlarından yararlandırılmaktadır.

Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde vekil dekanlara yapılan bu ödemelerin öğretim elemanlarının özlük haklarını düzenleyen 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda herhangi bir vekalet düzenlemesine yer verilmediğinden ilgililere yapılan ödemeler kamu zararı olarak değerlendirmiştir.

İŞTE SAYIŞTAY KARARI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Dekan" başlıklı 16'ncı maddesinin (a) fıkrasında;

"Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.

Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açık öğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir.

Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır.

Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

."

Hükmüne yer verilerek, dekanlık görevine kimlerin, hangi usulle ve hangi makam tarafından atanacağı, görevin kimler tarafından vekaleten yürütüleceğine ilişkin hükümler açık bir şekilde belirlenmiştir.

Vekaleten görevlendirmede sadece dekan yardımcılarına görev verilmesi kabul edilmiş olup, bunun süresi de altı ayla sınırlandırılmıştır. Bu sürenin dolması halinde yeniden dekan atanması gerekmektedir.

Ancak, ..... Fakültesi Dekanlığı görevinin yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine aykırı olarak Dekan Yardımcısı olmayan Prof. Dr. ..... 'a verildiği ve dekanlık kadrosu için belirlenen ödemelerin kendisine yapıldığı görülmüştür.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun;

KAPAT [X]

"Gösterge tablosu ve ek göstergeler" başlıklı 5'inci maddesinde;

"Aylıkların hesabında ayrıca, bu Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır.",

"Üniversite Ödeneği" başlıklı 12'nci maddesinde;

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının;

1) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlara %245'i,

2) Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara %215'i,

.

her ay üniversite ödeneği olarak ödenir,

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara ödenmez.", "İdari görev ödeneği" başlıklı 13'üncü maddesinde;

"Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının; Rektörlere %70'i, Rektör Yardımcıları ve Dekanlara

%30'u, Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına %20'si, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına %15'i idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara İdari Görev Ödeneğinden en yüksek olanı verilir."

Hükümleri yer almaktadır.

Yükseköğretim Kurumlarında çalışan akademik personelin özlük hakları 2547 ve 2914 sayılı Kanunlarda düzenlenmektedir. Her iki Kanunda da vekaleten görevlendirme ve vekalet aylığı ile zam ve tazminat farkı ödemesine izin veren bir düzenlemeye yer verilmemektedir.

Esasen vekalet görevi ve vekalet aylığı ile zam ve tazminat farkı ödemesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmektedir. 657 sayılı Kanun'un 'Kapsam' başlıklı 1'inci maddesinde açıkça görüleceği üzere üniversitelerin öğretim üye ve yardımcıları özel kanunları hükümlerine tabidir.

Dolayısıyla 657 sayılı Kanuna tabi olmayan üniversite akademik personeline 657 sayılı Kanun'da yer alan vekalet aylığı hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 71'inci maddesinde kamu zararı, "kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucu kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır" şeklinde tanımlanmakta ve devamında "mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması"nın kamu zararının belirlenmesinde esas alınacağı ifade edilmektedir.

Dolayısıyla ..... Fakültesine vekaleten dekan olarak atanan öğretim üyesine dekanlık kadrosuna ait idari görev ödeneği, ek gösterge ile üniversite ödeneğinin ödenmesi mevzuatına aykırıdır.

Bu itibarla, ..... Fakültesi Dekanlığı görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. .....'a, vekalet ettiği dönemde dekanlık kadrosu için öngörülen maaş unsurlarının ödenmesi sonucu neden olunan ..... TL kamu zararının sorumlularına ortaklaşa ve zincirleme,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53'üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile ödettirilmesine, anılan Kanunun 55'inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

Azınlık Görüşü:

Üye............. 'ın karşı oy gerekçesi;

"..... Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr 'un 2547 sayılı Kanuna uygun vekaleten görevlendirilmesinin yapılmadığı halde kendisine dekanlık için belirlenen ödemelerin yapılması suretiyle kamu zararına neden olunması hususunun sorgu konusu edildiği, dekanların atanması ve vekaleten görevlendirilmesinin 2547 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinde açıklandığı, Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücret Ödemelerinde Uyulacak Esasların 1/c maddesinde;

"Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz, bunların yardımcıları ile bölüm başkanlarının haftalık ders yükü yukarıda belirtilen yükün yarısı kadardır.

Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlüğü ile bölüm başkanlığına Yükseköğretim Kanununda belirtilen şekilde usulüne uygun olarak yapılan vekaleten görevlendirmeler haricinde söz konusu görevlerin vekaleten yürütülmesi halinde ders yükü muafiyeti ve indirimi uygulanmaz." denildiği,

Dolayısıyla dekanlığa Kanunda belirtilen şeklin dışında da vekaleten görevlendirme yapılabileceğinin anlaşıldığı, Prof. Dr..'un da Rektör'ün teklifi ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının oluru ile dekan vekili olarak atandığı ve vekaleten dekanlığa görevlendirilen kişiye dekanlık kadrosuna ait ödemelerin yapılmayacağına ilişkin herhangi bir hükmün de ilgili mevzuatında yer almadığı, bu itibarla, yapılan işlemlerin yasal düzenlemelere uygunluğuna karar verilmesinin gerektiği düşünülmektedir.


Bu Habere Tepkiniz