İcra Müdür Yardımcılığı sınavına kazanan polise muvafakat verilmedi!

Danıştay 2. Dairesi polis memuru olup kariyer mesleklere geçişi ilgilendiren önemli bir karar aldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 12 Ekim 2021 10:15
İcra Müdür Yardımcılığı sınavına kazanan polise muvafakat verilmedi!

Danıştay 2. Dairesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev yapan davacı tarafından, 2013 yılında yapılan İcra Müdür ve Yardımcılığı sınavında başarılı olup kuraya girmeye hak kazanması üzerine tarafına muvafakat verilmemesine ilişkin işlemi iptal eden mahkeme kararını bozdu.

Gerekçe ise, 12/2012 tarihinde aday polis memuru olarak göreve başlayan davacının, anılan yasal düzenlemede yer verilen altı yıllık zorunlu hizmet süresini tamamlamaması.

İlk derece mahkemesi, kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği, gerekçesi ile işlemi iptal etmişti.

Danıştayın bozma kararında şu hususlara da yer verilmiştir:

3201 sayılı Kanun'un Ek 24. Maddesinde, yarışma sınavı sonucuna bağlı olarak belli kadrolara ve yine sınava bağlı kariyer görevlere yapılan atamalar konusunda da herhangi bir istisnaya yer verilmediği anlaşılmaktadır.

NOT: Danıştayın bu yorumuyla polis memuru olup kaymakam adaylığı, müfettiş yardımcılığı gibi kariyer kadroları kazanan polis memurları da atanamayacaktır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/8129

Karar No: 2021/2368

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Müdürlüğü

VEKİLİ: Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

KAPAT [X]

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesince verilen... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava, Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev yapan davacı tarafından, 2013 yılında yapılan İcra Müdür ve Yardımcılığı sınavında başarılı olup kuraya girmeye hak kazanması üzerine tarafına muvafakat verilmemesine ilişkin ... günlü, ... sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

Danıştay (Kapatılan) Onaltıncı Dairesinin 19/11/2015 günlü, E:2015/19316, K:2015/7540 sayılı bozma kararına uyulmak suretiyle ... İdare Mahkemesince verilen temyize konu kararla; kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği, bu itibarla, davacının yürüttüğü görev ile İcra Müdür ve Yardımcılığı sınavı sonucunda başarılı olarak kuraya girmeye hak kazanması üzerine atanacağı görevin nitelikleri dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, 3201 sayılı Kanun'un Ek 24. maddesi gereğince, aday polis memurluğuna ataması yapılanların, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamayacakları, anılan hükmün emredici nitelikte olduğu, idarenin takdir hakkının bulunmadığı, davacının 29/12/2012 tarihinde aday polis memuru olarak görevine başlaması nedeniyle, yasal düzenlemeye istinaden muvafakat talebinin reddedildiği, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmiştir.

KARŞI TARAFIN CEVABI: Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen davada, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Dosyanın incelenmesinden; davacının, Adile-Sadullah Mermerci Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki mesleki eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü emrinde 29/12/2012 tarihinde aday polis memuru olarak göreve başladığı, 22/09/2013 tarihinde yapılan İcra Müdür ve Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olması üzerine, davacı için Adalet Bakanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğünden muvafakat istenildiği, ancak Emniyet Genel Müdürlüğünün ... günlü, ... sayılı işlemi ile "3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun Ek 24. maddesi uyarınca Polis Meslek Eğitim Merkezlerindeki eğitimlerini başarı ile tamamlayarak aday polis memuru olarak atananların, atanma tarihinden itibaren 6 yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamayacakları" gerekçesiyle muvafakat verilmemesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

06/05/2005 tarih ve 25807 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5336 sayılı Kanun'un 2. maddesi ile 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na eklenen Ek 24. maddenin değişik ikinci fıkrasında, "Lisans mezunlarından Kamu Personeli Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olan erkek ve kadın adaylar arasından yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyanlar ve sınavda başarılı olanlar polis meslek eğitim merkezlerine alınırlar.";

Aynı maddenin 6. fıkrasında ise, "Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve asli memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını kanuni faizi ile birlikte, bu sürenin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı tazminat olarak ödemek zorundadırlar." kurallarına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinin bir arada incelenmesinden, lisans mezunu olarak kamu personeli seçme sınavında Bakanlıkça belirlenecek taban puanı almış olanlardan yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyan ve sınavda başarılı olanların, 3201 sayılı Kanun'un Ek 24. maddesi gereğince polis memuru olarak atandıktan sonra, altı yıl boyunca emniyet teşkilatında görev yapması gerekmekte olup, bu süre boyunca lisans mezunu oldukları alan dahil olmak üzere başka bir kamu kurumuna naklen atanmalarına olanak bulunmadığı, anılan maddede, yarışma sınavı sonucuna bağlı olarak belli kadrolara ve yine sınava bağlı kariyer görevlere yapılan atamalar konusunda da herhangi bir istisnaya yer verilmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Adile-Sadullah Mermerci Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki eğitimini tamamlayarak 29/12/2012 tarihinde aday polis memuru olarak göreve başlayan davacının, anılan yasal düzenlemede yer verilen altı yıllık zorunlu hizmet süresini tamamlamaması karşısında, icra müdür yardımcısı olarak atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Nitekim, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 27/04/2017 günlü, E:2015/2110, K:2017/1882 sayılı ve 24/02/2020 günlü, E:2020/13, K:2020/56 sayılı kararları da aynı yöndedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE;

2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E: ... , K: ... sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize tabi ilk kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA;

3. Aynı maddenin 3622 sayılı Kanun ile değişik 3. fıkrası uyarınca ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 30/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz