Görev süresi uzatılmayan öğretim üyesi hakkında kişisel husumet detayı!

Danıştay Sekizinci Dairesi, görev süresi uzatılmayarak ilişiği kesilen öğretim üyesi hakkında kamu yararından öte kişisel husumetin etkili olduğu gerekçesiyle işlemi iptal etti!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 05 Aralık 2021 17:01
Görev süresi uzatılmayan öğretim üyesi hakkında kişisel husumet detayı!

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumunda yardımcı doçent (doktor öğretim üyesi) olarak görev yapan davacının görev süresi uzatılmayarak kadrosuyla ilişiği kesilmiştir.

İlk derece mahkemesi, hem bölüm başkanlığınca, hem dekanlıkça, hem de Fakülte Yönetim Kurulu'nca davacının görev süresinin uzatılmamasının teklif edildiği, getirilen bu teklifler doğrultusunda takdir yetkisi kapsamında davacının görev süresinin uzatılmamasına yönelik Rektörlük işleminde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetmiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi ise, ilişiği kesilen öğretim üyesine farklı konular üzerinden soruşturmalar açılarak disiplin cezaları verildiği, bu cezaların YÖK ve idare mahkemeleri nezdinde iptal edildiği, bununla birlikte akademik seminere katılma talebinin gerekçe gösterilmeyerek reddi ve müteaddit defalar benzer hususların soruşturma konusu edilerek davacıya farklı cezalar verilmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde görev süresinin uzatılmamasına yönelik kararda kamu yararından öte kişisel husumetin öne çıkarıldığı gerekçesiyle işlemin İPTALİNE karar verilmiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/11394

Karar No : 2021/1301

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...

Karşı Taraf (Davalı) :

. Üniversitesi Rektörlüğü

Vekili : Av. .

İstemin Özeti : . İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: .

Düşüncesi : İstemin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, ... Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak görev yapan davacının, 31.03.2015 tarihinde sona eren görev süresinin uzatılmamasına ilişkin . gün ve . sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; Yardımcı Doçentliğe atamanın ikişer ya da üçer yıllık süreler için yapılacağı ve bu sürelerin sonunda görevin kendiliğinden sona ereceği hükmü çerçevesinde üniversitelerin bu durumda bulunan yardımcı doçentleri yeniden ikişer ya da üçer yıllık sürelerle yine Yasada belirlenen kriterlere uygun olarak yeniden atamak konusunda takdir yetkilerinin bulunduğu, hem bölüm başkanlığınca, hem dekanlıkça, hem de Fakülte Yönetim Kurulu'nca davacının görev süresinin uzatılmamasının teklif edildiği, getirilen bu teklifler doğrultusunda takdir yetkisi kapsamında davacının görev süresinin uzatılmamasına yönelik Rektörlük işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin reddine karar verilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Yardımcı Doçentliğe Atama" başlıklı 23. maddesinde; "a. Bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o birimin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır. Yardımcı doçentler bir üniversitede her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar atanabilirler. " hükmüne yer verilmiştir.

28.01.1982 günlü, 17588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin 9. maddesinde; "Yardımcı doçentler, fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda ilgili dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda ilgili müdürün, bölüm başkanının görüsüne dayanan önerisi ile, bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar Rektör tarafından atanabilir. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer." kuralı yer almıştır.

Dava dosyasınının incelenmesinden; davacının, 31.03.2009 tarihinden bu yana Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, ... Bölümü'nde Yardımcı Doçent Doktor kadrosunda görev yaptığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23.maddesi uyarınca 31.03.2015 tarihinde sona eren görev süresinin yeniden uzatılıp uzatılmaması hususunda Ziraat Fakültesi ... Bölüm Başkanlığı'nın . tarih ve E.. sayılı olumsuz görüşü, . tarih ve . sayılı Fakülte Yönetim Kurulu'nun oy çokluğuyla verdiği görev süresinin uzatılmaması hususundaki görüşleri ve almış olduğu disiplin cezası dikkate alınarak, görev süresinin uzatılmamasına yönelik . gün ve . sayılı işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Bölüm Başkanlığı'nın ve Yönetim Kurulu'nun olumsuz görüşleri üzerine davacının görev süresinin uzatılmadığı, davacının farklı tarihlerde disiplin cezaları aldığı da görülmekle beraber verilen cezaların Yükseköğretim Yüksek Disiplin Kurulunca 16.10.2014 ve 02.07.2015 tarihlerinde, . Disiplin Kurulu'nca 07.12.2015 tarihinde kaldırıldığı ya da iptali talebiyle açılan davada ... İdare Mahkemesi tarafından iptaline karar verildiği, davacının yeniden atanması hususunun değerlendirilmesi aşamasında ilk etapta davacının kriterleri sağladığı yönünde görüş bildiren Ziraat Fakültesi Görev Süresi Uzatımı Performans Değerlendirme Komisyonu'nun raporun iadesi sonrası görüşünü davacının yüksek akademik puanına rağmen davacı aleyhine değiştirmesi, Yönetim Kurulunda görüşünü davacının görev süresinin uzatılmaması yönünde bildirenlere Rektör tarafından menfaat sağlandığına ilişkin davacının iddiaları ve bu iddialara dayanak olarak sunduğu hususlar, Rektör tarafından davacı hakkında 2012 yılında verilen olumsuz sicil üzerine Yükseköğretim Kurulunca gerekçe istenmesinin ardından sicilin ikinci kez usulüne aykırı doldurulması, davacının akademik seminere katılma talebinin gerekçe gösterilmeyerek reddi ve müteaddit defalar benzer hususların soruşturma konusu edilerek davacıya farklı cezalar verilmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacının görev süresinin uzatılmamasına yönelik dava konusu işlemde kamu yararından ziyade kişisel husumetin güdüldüğü kanaatine varılmakta, bu yönüyle işlemin amaç unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle; . İdare Mahkemesinin temyize konu kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 03/03/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz