Memur, refakat iznini kısım kısım kullanabilir mi?

Devlet memurun refakat izni ile ilgili kritik ayrıntılar bu haberde yer alacaktır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 01 Aralık 2021 10:02
Memur, refakat iznini kısım kısım kullanabilir mi?

Öğretmenim ve 3 ay refakatçi raporu aldım. 3 ay bitince bir 3 ay daha uzatılabilir diyorlar. Onu art arda kullanmak zorunda mıyız, seneye lazım oldu o zaman kullanabilir miyiz? Bazı kişiler art arda kullanmak gerektiğini söylediler, net bir bilgi almak istiyorum.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 105. maddesinin son fıkrasında, "Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır." hükmü yer almaktadır.

- Memur refakat izni yönetmeliği

Yukarıda yer verilen hükmün uygulanmasına ilişkin detaylar Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinde düzenlenmiştir. Hem Kanun hem de Yönetmelik hükmü dikkate alındığında refakat izni kullanılmasında düzenlenecek sağlık kurulu raporunun belirleyici unsur olduğu görülmektedir. Refakat izni verilebilmesi için düzenlenecek sağlık kurulu raporunda refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel niteliklerin yer alması zorunludur. Yönetmelik için tıklayınız.

Sağlık kurulu raporu refakatçinin ihtiyaçlarına göre değil refakat edilecek kişinin durumu dikkate alınarak düzenlenmesi gereken bir rapordur. Raporda üç aydan daha kısa bir refakat süresi öngörülmüş olması halinde sürenin dolmasından sonra refakat ihtiyacının devam etmesi kaydıyla yeni bir sağlık kurulu raporu verilmesine engel bulunmamaktadır. Bu şekilde azami süre aşılmamak kaydıyla kısmi süreli raporlar verilmesi halinde refakat izni de kısım kısım kullanılabilecektir.

Mülga Devlet Personel Başkanlığı da 3.8.2011 tarihli ve 14536 sayılı yazısında bu hususa vurgu yapmış, her defasında yeni bir rapor alınması kaydıyla refakat izninin azami süre dahilinde kısım kısım kullandırılabileceğini belirtmiştir.

Sonuç olarak, refakat izni kullanımı için belirlenen azami altı aylık sürenin aşılmaması ve her defasında yeni sağlık kurulu raporu bulunması kaydıyla refakat izninin raporda öngörülen sürelere uygun olarak kısım kısım kullanılabileceğini değerlendirmekteyiz.

Hastalıkta refakat sorununu kim çözecek?

https://www.memurlar.net/haber/883521/hastalikta-refakat-sorununu-kim-cozecek.html

Uzun süreli hastalık yoksa, memura refakat izni verilebilir mi?

https://www.memurlar.net/haber/777841/uzun-sureli-hastalik-yoksa-memura-refakat-izni-verilebilir-mi.html

Refakat ve hastalık izinlerine dair 18 maddelik görüş

https://www.memurlar.net/haber/796672/refakat-ve-hastalik-izinlerine-dair-18-maddelik-gorus.html

Refakat raporunda memurun ismine gerek var mı?

https://www.memurlar.net/haber/558059/refakat-raporunda-memurun-ismine-gerek-var-mi.html

Memura, hasta eşi il dışına sevk edildiğinde refakat izni verilir mi?

https://www.memurlar.net/haber/737606/memura-hasta-esi-il-disina-sevk-edildiginde-refakat-izni-verilir-mi.html

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz