Teknik Eğitim Fakültesi Mezunlarının Özel Hizmet Tazminatı

Zam ve tazminatların ödenmesine esas yan ödeme kararnamesinde teknik eğitim fakültesi mezunlarına özel iki düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemelerden birincisi öğretmenlere yönelik olup, ek tazminat ödenmekte, ikincisi ise teknik hizmetler sınıfında görev alanlara yönelik olup bu halde ise tazminat oranı farklılaşmaktadır. teknik eğitim fakültesi mezunlarına yönelik açıklamalar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Şubat 2008 16:51, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

GELEN SORULARDAN BİR ÖRNEK

Ben Şu anda Teknik Hizmetler Sınıfında Elektrik Teknisyeni olarak görev yapıyorum. Haziran 2007 tarihinde Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliği Bölümünden Mezun oldum. Şu anda Özel Hizmet Tazminatı olarak bana %93 ödeniyor. Ben %122 ödenmesi gerekiyor dediğimde okuduğum bölümün benim üst öğrenimim olmadığını söylüyorlar. Eğer Elektrik öğretmenliği mezunu olsaydım, bunu bu şekilde alabilirsin dediler. Ancak yan ödeme kararnamesinde böyle bir ibare yok. Aynı hizmet sınıfı ibaresi var. Sonuçta bu bölüm benim üst öğrenimim olmalı diye düşünüyorum. Konu hakkında bilgilendirirseniz memnun olurum. Ayrıca mahkemeye gidersem nasıl bir yasal dayanakla gidebilirim. Bildiğiniz mahkeme kararı var mı?
Teşekkür ederim?

YAN ÖDEME KARARNAMESİNDE YER ALAN HÜKÜM

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Zam ve Tazminatlar başlıklı 152 maddesi uyarınca çıkarılan ve 7/4/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar", 05 Mayıs 2006 Tarihli 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kararnamenin "Bazı özel durumlara ilişkin esaslar" başlıklı 4 üncü maddesini (e ) bendinde "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez." denilmektedir.

Bu madde sadece iki hizmet sınıfında çalışanlara yöneliktir: Teknik ve sağlık... Diğer hizmet sınıflarında çalışanlar bu düzenlemeden yararlanamamaktadır.

Diğer taraftan özel hizmet tazminatlarının düzenlendiği II Sayılı Cetvel'in (E)Teknik Hizmetler bölümünün ( c) alt bendinde;

Kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunan ve fiilen görev yapan Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlardan;

-1-4 derecelerden aylık alıp da birinci bölgede çalışanlara 130 puan; diğer derecelerden aylık alıp da birinci bölgede çalışanlara ise 122 puan özel hizmet tazminatı ödenmektedir. 2, 3, 4, 5, ve 6. bölgede çalışanlara ise sırasıyla 4, 12, 14, 16 ve 18 ek puna olarak verilmektedir.

Bu puanın maddi karşılığı nedir? Özel hizmet tazminat için formül şu şekildedir: En Yüksek Devlet Memuru Aylığı*Tazminat Oranı
En yüksek devlet memuru aylığı: 9500*0,049486=470,117 YTL

Kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunan ve teknik öğretmen olan kişiye= 470,117*%130 =611,15 YTL

ÖDEMEDEN YARARLANMA ŞARTLARI

1- Yukarıda yer alan maddi ödemeden yararlanılabilmesi için memurun teknik hizmetler sınıfında çalışması gerekmektedir.

2- 190 sayılı eki cetvellerde "teknik öğretmen" kadrosu bulunmamaktadır. Zaten madde hükmü kadroya atamadan değil unvanı almaktan bahsetmektedir. Bu nedenle mezuniyet ile bu unvanı alan teknik hizmetler sınıfındaki memurların derecesine göre 130 veya 122 puan üzerinden (1. bölgede çalışıyor ise) özel hizmet tazminatı alması gerekmektedir.

KİMLER TEKNİK ÖĞRETMENDİR?

29/4/1992 tarih ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul Ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun 3 üncü maddesinin (d) bendinde; lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara "teknik öğretmen"unvanını kullanacakları hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

3795 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendinde "teknik eğitim fakültesi mezunları" sayılmış olup anılan okul mezunlarının teknik öğretmen unvanını kullanmaları mümkün bulunmaktadır.

ÖĞRETMENLERDEKİ UYGULAMA NASILDIR?

Yan ödeme kararnamesinin diğer tazminatları düzenleyen III sayılı cetvelinde Eğitim Öğretim Tazminatı düzenlenmiştir.

Bu bölümde yapılan düzenlemeye göre, kararnameye ekli V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolara atananlardan teknik eğitim fakültesini bitirenlere branşlarına göre 6-15 arasında ek özel hizmet tazminatı puanı verilmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber