Kahramanmaraş Depremi

Sözleşmeli personelin sözleşmesi 4857 sayılı Kanuna göre feshedilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Belediye Başkanlığında tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile mühendis olarak görev yapan davacının, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesine istinaden feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulmuştur.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 00:10, Son Güncelleme : 27 Aralık 2022 13:48
Sözleşmeli personelin sözleşmesi 4857 sayılı Kanuna göre feshedilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Belediye Başkanlığında tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile mühendis olarak görev yapan davacının, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesine istinaden feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulmuştur.

İlk derece mahkemesi "İş Kanunu" uygulanamaz

5620 ve 5393 sayılı Kanun hükümleri uyarınca akdedilen hizmet sözleşmesi ile davalı belediye bünyesinde 657 sayılı Kanun'un 4. maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalışan davacının, aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca kamu görevlisi olduğu ve işçi sayılamayacağı açık olduğundan, iş akdinin, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca feshedilmesine ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukukga uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Danıştay 12. Dairesi bu kararı bozmuştur

Kamuyu zarara uğrattığı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğünün denetim raporu ve ceza mahkemesinin görevi kötüye kullanmak suçundan verilen mahkumiyet kararı ile sabit olan davacı hakkında tesis edilen sözleşmenin feshi işleminde hukuka aykırılık yoktur.

İDDK: 4857'ye göre fesih yapılamaz

Davalı idare bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışan davacının hizmet sözleşmesinin, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde feshedilemeyeceği açık olmakla birlikte; davacının hizmet sözleşmesinin feshedilmesine dayanak olarak gösterilen hususların, taraflar arasındaki hizmet sözleşmesinin 13. maddesine aykırılık oluşturduğu ve sözleşmenin feshine neden olabilecek nitelikte olduğu konusunda da şüphe bulunmamaktadır.

T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Esas No: 2019/3363
Karar No: 2020/1701

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Genel Müdürlüğü
VEKİLİ: Av..
KARŞI TARAF (DAVACI) : .
VEKİLİ: Av..

İSTEMİN KONUSU:

. İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem:
. Belediye Başkanlığında tam zamanlı hizmet sözleşmesi ile mühendis olarak görev yapan davacının, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesine istinaden Mersin 3. Noterliğinin. tarih ve. yevmiye nolu ihtarnamesi ile iş akdinin feshedilmesine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

Danıştay Onikinci Dairesinin 29/06/2017 tarih ve E:2016/8343, K:2017/3444 sayılı bozma kararına uyulduğu belirtilerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Norm Kadro ve Personel İstihdamı" başlığını taşıyan 49. maddesi, 15/01/2009 düzenleme tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49/3. Maddesi Gereğince Tam Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Sözleşmeli Personele İlişkin Hizmet Sözleşmesinin 13. maddesi, 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 1. maddesi, 2. maddesinin 1. fıkrası; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 1. ve 4. maddeleri; 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 2. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun 1. ve 25. maddelerine yer verilerek;

5620 ve 5393 sayılı Kanun hükümleri uyarınca akdedilen hizmet sözleşmesi ile davalı belediye bünyesinde 657 sayılı Kanun'un 4. maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalışan davacının, aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca kamu görevlisi olduğu ve işçi sayılamayacağı açık olduğundan, iş akdinin, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca feshedilmesine ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 12/09/2018 tarih ve E:2018/1347, K:2018/3033 sayılı kararıyla;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Norm Kadro ve Personel İstihdamı" başlığını taşıyan 49. maddesi ile anılan maddenin üçüncü fıkrasına göre düzenlenen Tam Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Sözleşmeli Personele İlişkin Hizmet Sözleşmesi'nin 13. ve 16. maddelerine yer verilerek;

Davalı idare bünyesinde 30/11/2005 tarihinden itibaren iş akdine dayalı olarak geçici statüde görev yapmakta iken . tarih ve . sayılı Erdemli Belediye Meclisi kararı uyarınca 5620 sayılı Kanun'un 2-c maddesi kapsamında harita ve kadastro mühendisi olarak tam zamanlı hizmet sözleşmesine istinaden sözleşmeli personel statüsüne geçen davacının, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğünce davalı idarenin 14/05/2007-27/07/2009 dönemini kapsayan idari iş ve işlemleri denetlenmesi sonucu düzenlenen denetim raporu uyarınca; Kurumun zarara uğramasına sebep olduğu, denetime tabi dönemde usulsüz kamulaştırma nedeniyle belediye bütçesinden fazla ödemede bulunulmasına sebebiyet verdiği, bazı inşaat ruhsatları projesinde hiç otopark gösterilmemesi veya eksik gösterilen otopark bedelinin tahsil edilmemesi nedeni ile belediye bütçesinin zarara uğradığı, inşaatların kat irtifakı kurulması esnasında kat irtifak ücretlerinin hiç alınmadığı veya eksik hesaplanıp eksik tahsil edilmesi nedeniyle Belediye gelirinde artışa engel olunmasına sebebiyet verdiği, Kurumda görev aldığı süreçte hakkında ihaleye fesat karıştırmak, işverenin güvenini kötüye kullanmak, ayrıca doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmak eylemleri nedeniyle kurumun zarara uğramasına sebebiyet vermek eylemleri nedeniyle . Cumhuriyet Başsavcılığının . sayılı dosyası ile soruşturma yürütülmekte olduğu öne sürülerek, davalı idare vekili tarafından Mersin 3. Noterliğinden çekilen . tarih ve . sayılı ihtarname ile 4857 sayılı İş Kanunun'un 25. maddesi uyarınca hizmet akdinin haklı nedenle feshedilmesi üzerine 01/12/2009 tarih ve 26748 sayılı işlemin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı, davacı hakkında iş akdinin feshine konu eylemleri nedeniyle ... Ağır Ceza Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla görevi kötüye kullanmak suçundan verilmiş olan 9 ay 10 gün mahkumiyet cezasının 5.600,00 TL para cezasına çevrilmiş olduğu ve kararın kesinleşmiş olduğu;

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğünce hazırlanan davalı idarenin 14/05/2007-27/07/2009 dönemini kapsayan idari iş ve işlemlerinin denetlenmesi sonucu düzenlenen . tarih ve . sayılı denetim raporunda, harcama yetkilisi ve Belediye Meclis üyesi olan davacının, kamulaştırmalarda hesap hatası yapılması ve daha önce kamulaştırılan yerlere usulsüz tekrar kamulaştırma bedeli ödenmiş olmasına sebebiyet vermekten dolayı idareyi 253.001,00 TL zarara uğrattığı, bazı inşaat ruhsatlarında projelerinde hiç otopark gösterilmediği veya eksik gösterildiği halde, otopark bedelinin tahsil edilmemiş olması sebebiyle idareyi 195.035,80 TL zarara uğrattığı, kat irtifakı ücretlerinin tahakkuk ve tahsilini sağlamamaktan dolayı idareyi 19.280,00 TL zarar uğrattığı ve ayrıca iş akdinin feshine konu eylemleri nedeniyle ... Ağır Ceza Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla görevi kötüye kullanmak suçundan mahkumiyetine karar verildiği;

Bu durumda, kamuyu zarara uğrattığı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğünün . tarih ve . sayılı denetim raporu ve ceza mahkemesinin görevi kötüye kullanmak suçundan verilen mahkumiyet kararı ile sabit olan davacı hakkında tesis edilen sözleşmenin feshi işleminde hukuka aykırılık ve işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılarak ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti:
... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38/(j) maddesi ile belediye personelini atama yetkisinin belediye başkanına verildiği, davacı ile imzalanan hizmet sözleşmesinin 13/(b) maddesine göre, 5393 sayılı Kanun'a ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı davranışı tespit edilen sözleşmeli personele, kurum tarafından gerekçesi ile birlikte bu durumun tebliğ edileceği ve tebligatta belirtilecek günden geçerli olmak üzere sözleşmenin kendiliğinden sona ereceği, belediye başkanı tarafından sözleşmesi imzalanarak işe alınan davacının yetki ve usulde paralellik ilkesi gereği belediye başkanı tarafından işten çıkarıldığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile .. İdare Mahkemesinin ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Öte yandan, 15/01/2009 düzenleme tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesinin Üçüncü Fıkrası Gereğince Tam Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Sözleşmeli Personele İlişkin Hizmet Sözleşmesi'nin 13. maddesinde "a) Sözleşmeli Personelin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine veya 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre yürüteceği görev itibariyle sözleşmeli personel olabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan birini sonradan kaybetmesi halinde sözleşme feshedilir." hükmü yer almaktadır.

Davalı idare bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışan davacının hizmet sözleşmesinin, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde feshedilemeyeceği açık olmakla birlikte; davacının hizmet sözleşmesinin feshedilmesine dayanak olarak gösterilen hususların, taraflar arasındaki hizmet sözleşmesinin 13. maddesine aykırılık oluşturduğu ve sözleşmenin feshine neden olabilecek nitelikte olduğu konusunda da şüphe bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin . İdare Mahkemesinin temyize konu . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının ONANMASINA,

3. Bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01/10/2020 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY
X- . İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının Danıştay Onikinci Dairesinin 12/09/2018 tarih ve E:2018/1347, K:2018/3033 sayılı kararı doğrultusunda bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz